Alphabétiquement     [«   »]
Μετάθες 1
μετάνοιαν 1
μεταξύ 1
μὴ 36
μή 7
Μὴ 3
μηδενὶ 1
Fréquences     [«    »]
34 μου
33 τοῦτο
31 ὑμῶν
36 μὴ
37 ἵνα
37 κυρίου
37 πάλιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

μὴ


Chapitre
[2]   μὴ μνησικακέτω, καὶ ὅρκον ψευδῆ  μὴ   ἀγαπᾶτε. αἰσθάνεσθαι οὖν ὀφείλομεν, μὴ
[2]   Χριστοῦ, ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκης, ὤν,  μὴ   ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν. λέγει
[19]   οὐδὲ πάλιν γεννηθὲν ἀποκτενεῖς. οὐ  μὴ   ἄρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ
[19]   νεότητος διδάξεις φόβον θεοῦ. οὐ  μὴ   γένῃ ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ πλησίον
[19]   τὰ τοῦ πλησίον σου, οὐ  μὴ   γένῃ πλεονέκτης. οὐδὲ κολληθήσῃ ἐκ
[10]   οὐ φάγῃ. πρὸς τί; οὐ  μὴ   γένῃ, φησίν, παιδοφθόρος οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ
[6]   οὖν ἡμῶν ἐλπίς; μͅ  μὴ   γένοιτο· ἀλλ’ ἐπεὶ ἐν ἰσχΰ
[19]   ὑπὲρ τῆς ψυχῆς σου ἁγνεύσεις.  μὴ   γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν
[7]   θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ  μὴ   δι’ ἡμᾶς. ἀλλὰ καὶ σταρωθεὶς
[19]   μνησικακήσεις τῷ ἀδελφῷ σου. οὐ  μὴ   διψυχήσῃς, πότερον ἔσται οὔ.
[4]   ἵνα εἰς τὸν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν.  μὴ   δῶμεν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἄνεσιν,
[19]   θεῷ, μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν· οὐ  μὴ   ἐγκαταλιπῃς ἐντολὰς κυρίου. οὐχ ὑψώσεις
[5]   βλέποντες αὐτόν, ὅτε τόν μέλλοντα  μὴ   εἶναι ἥλιον, ἔργον τῶν χειρῶν
[4]   πρέπει ἀγαπῶντι ἀφ’ ὧν ἔχομεν  μὴ   ἐλλείπειν, γράφειν ἐσπούδασα, περίψημα ὑμῶν.
[21]   εἰς οὓς ἐργάσησθε τὸ καλόν·  μὴ   ἐλλειπητε. ἐγγὺς κύριος καὶ
[21]   καλὸν σκεῦός ἐστιν μεθ’ ὑμῶν,  μὴ   ἐλλείπητε μηδενὶ ἑαυτῶν, ἀλλὰ συνεχῶς
[12]   ὅτι οὐ δύναται σωθῆναι, ἐὰν  μὴ   ἐπ’ αὐτῷ ἐλπίσωσιν. καὶ πάλιν
[19]   ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ· οὐ  μὴ   ἐπιτάξῃς δούλῳ σου παιδίσκῃ
[4]   τὰ ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ.  μὴ   καθ’ ἑαυτοὺς ἐνδύνοντες μονάζετε ὡς
[10]   ἐπικατάρατα ἐν τῷ βυθῷ νήχεται,  μὴ   κολθμβῶντα ὡς τὰ λοιπά, ἀλλ’
[19]   πότερον ἔσται οὔ. οὐ  μὴ   λάβῃς ἐπὶ ματάῳ τὸ ὄνομα
[2]   ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ κακίαν  μὴ   μνησικακέτω, καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ
[7]   ναοῦ. γεγραμμένης ἐντολῆς· Ὃς ἂν  μὴ   νηστεύσῃ τὴν νηστείαν, θανάτω ἐξολεθρευθύσεται,
[17]   μελλόντων γράφω ὑμῖν, οὐ  μὴ   νοήσητε διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς
[4]   χρόνος τῆς πίστεως ἡμῶν, ἐὰν  μὴ   νῦν ἐν τῷ ἀνόμῳ καιρῷ
[2]   περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἵνα  μὴ   πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας
[4]   μου, προσέχειν νῦν ἑαυτοῖς καὶ  μὴ   ὁμοιοῦσθαί τισιν ἐπισωρεύοντας ταῖς ἁμαρτίαις
[2]   ὅτ’ ἡμῖν λέγει, θέλων ἡμᾶς  μὴ   ὁμοίως πλανωμένους ἐκείνοις ζητειν, πῶς
[2]   μὴ ἀγαπᾶτε. αἰσθάνεσθαι οὖν ὀφείλομεν,  μὴ   ὄντες ἀσύνετοι, τὴν γνώμην τῆς
[17]   ψυχὴ τῇ ἐπιθυμίᾳ μου  μὴ   παραλελοιπέναι τι τῶν ἀνηκόντων εἰς
[11]   τὸ φέρον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐ  μὴ   προσδέξονται, ἀλλ’ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν. λέγει
[3]   προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ πάντων, ἵνα  μὴ   προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷ ἐκείνων
[6]   παραβολὴν κυρίου· τίς νοήσει, εἰ  μὴ   σοφὸς καὶ ἐπιστήμων καὶ ἀγαπῶν
[4]   πρέπει υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν, ἵνα  μὴ   σχῇ παρείσδυσιν μέλας. φύγωμεν
[10]   οὐκ ἔστιν ἐντολὴ θεοῦ τὸ  μὴ   τρώγειν, Μωϋσῆς δὲ ἐν πνεύματι
[19]   θεὸν ἐλπίζουσιν, μή ποτε οὐ  μὴ   φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008