Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήνης 1
Εἰς 4
εἰσ 1
εἰς 75
εἴς 1
εἷς 3
εἰσάγε 1
Fréquences     [«    »]
65 δὲ
64 τῆς
61 τῷ
75 εἰς
75 τὴν
77 ὅτι
83 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

εἰς


Chapitre
[8]   τὴν σποδὸν παιδία καὶ βάλλειν  εἰς   ἄγγη καὶ περιτιθέναι τὸ ἔριον
[10]   ἐκάθισεν, καθὼς τὰ πετεινα καθήμενα  εἰς   ἁρπαγήν. ἔχετε τελείως καὶ περὶ
[5]   ἀπ’ αὐτοῦ ἔχοντες τὴν χάριν,  εἰς   αὐτὸν ἐπροφήτευσαν· αὐτὸς δέ, ἵνα
[12]   ὅτι ἐν αὑτῷ πάντα καὶ  εἰς   αὐτόν. τί λέγει πάλιν Μωϋσῆς
[6]   οὖν ἐκήρυξεν προφήτης· Εἰσέλθατε  εἰς   γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
[14]   ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωκά σε  εἰς   διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν
[13]   Ἀβραάμ, ὅτε μόνος πιστεύσας ἐτέθη  εἰς   δικαιοσύνην; Ἰδού, τέθεικά σε, Ἀβραάμ,
[13]   διαθήκη εἰς ἡμᾶς  εἰς   ἐκείνους. ἀκούσατε οὖν περὶ τοῦ
[11]   ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἔσται  εἰς   ἐπιστροφὴν καὶ ἐλπίδα πολλοῖς. καὶ
[7]   τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ οὕτως  εἰς   ἔρημον βληθήτω. καὶ ὅταν γένηται
[15]   ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγόην  εἰς   εὐφροσύνην, ἐν καὶ
[13]   πρῶτος, καὶ εἰ διαθήκη  εἰς   ἡμᾶς εἰς ἐκείνους. ἀκούσατε
[12]   διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθησαν  εἰς   θάνατον· λέγει εἰς τὴν καρδίαν
[12]   παράβασις διὰ τὴν παράβασιν αὐτῶν  εἰς   θλῖψιν θανάτου παραδοθήσονται. πέρας γέ
[5]   κύριος παραδοῦναι τὴν σάρκα  εἰς   καταφθοράν, ἵνα τῇ ἀφέσει τῶν
[16]   παραδώσει καὶ τὸν πύργον αὐτῶν  εἰς   καταφθοράν. καὶ ἐγενετο καθ’
[6]   ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη  εἰς   κεφαλὴν γωνίας. καὶ πάλιν λέγει·
[14]   αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῖν ἔδωκεν  εἰς   λαὸν κληρονομίας, δι’ ἡμᾶς ὑπομείνας.
[19]   διὰ λόγου κοπιῶν καὶ πορευόμενος  εἰς   λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου. οὐ διστάσεις
[8]   δὲ τρεῖς παῖδες οἱ ῥαντίζοντες;  εἰς   μαρτυριον Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, ὅτι
[9]   γῆ, ὅτι κύριος ἐλάλησεν ταῦτα  εἰς   μαρτύριον. καὶ πάλιν λέγει· Ἀκούσατε
[8]   εὐαγγελίου τὴν ἐξουσίαν (οὖσιν δεκάδυο  εἰς   μαρτύριον τῶν φυλῶν ὅτι δεκάδυο
[5]   Ἰδού, τέθεικά μου τὸν νῶτον  εἰς   μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας εἰς
[1]   ἔσται μοι τοιούτοις πνεύμασιν ὑπηρετήσαντι  εἰς   μισθόν, ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν ὑμῖν
[5]   ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης γνῶσιν ἑαυτὸν  εἰς   ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει. ἔτι δὲ
[7]   λαβέτω ἱερεὺς τὸν ἕνα  εἰς   ὁλοκαύτωμα ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. τὸν δὲ
[15]   ἐκ νεκρῶν καὶ φανερωθεὶς ἀνέβη  εἰς   οὐρανοίς. ~Ἔτι δὲ καὶ περὶ
[21]   λαμβάνετε συμβουλίαν· ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν  εἰς   οὓς ἐργάσησθε τὸ καλόν· μὴ
[5]   εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας  εἰς   ῥαπίσματα. τὸ δὲ πρόσωπόν μου
[6]   ἐπεὶ ὡς λίθος ἰσχυρὸς ἐτέθη  εἰς   συντριβήν· Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς τὰ
[9]   Καὶ μὴν περιτέτμηται λαὸς  εἰς   σφραγῖδα. ἀλλὰ καὶ πᾶς Σύρος
[17]   μὴ παραλελοιπέναι τι τῶν ἀνηκόντων  εἰς   σωτηρίαν. ἐὰν γὰρ περὶ τῶν
[14]   φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε  εἰς   σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,
[10]   οἱ ἰχθύες πορεύονται ἐν σκότει  εἰς   τὰ βάθη· καὶ ἐν ὁδῷ
[6]   ἐτέθη εἰς συντριβήν· Ἰδού, ἐμβαλῶ  εἰς   τὰ θεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ,
[5]   τοῖς ἐνεστῶσιν ἡμᾶς ἐσόφισεν, καὶ  εἰς   τὰ μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι.
[5]   αὐτοῦ ὑπάρχοντα, ἐμβλέποντες οὐκ ἰσχύουσιν  εἰς   τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν
[12]   κατάσκοπον τῆς γῆς· Λαβε βιβλίον  εἰς   τὰς χεῖράς σου καὶ γράψον,
[4]   ἡμῶν μέν· ἀλλ’ ἐκεῖνοι οὕτως  εἰς   τέλος ἀπωλεσαν αὐτὴν λαβόντος ἤδη
[10]   ὁμοιωθήσῃ κολλώμενος ἀντρώποις τοιούτοις, οἵτινες  εἰς   τέλος εἰσὶν ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι
[19]   παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν,  εἰς   τέλος μισήσεις τὸ πονηρόν. κρινεῖς
[6]   οὐκοῦν ἡμεῖς ἐσμέν, οὓς εἰσήγαγεν  εἰς   τὴν γῆν ἀγαθήν. τί οὖν
[6]   λέγει κύριος θεός· Ἐισέλθατε  εἰς   τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν
[13]   ἦν· γὰρ Ἰωσὴφ προσήγαγεν  εἰς   τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ πατρὸς
[7]   ἄγει βαστάζων τὸν τράγον  εἰς   τὴν ἔρημον καὶ ἀφαιρεῖ τὸ
[4]   τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ  εἰς   τὴν καρδίαν ἡμῶν ἐν ἐπίδι
[12]   αὐτῶν παρεδόθησαν εἰς θάνατον· λέγει  εἰς   τὴν καρδίαν Μωϋσέως τὸ πνεῦμα,
[16]   ὑμῖν, ὡς πλανώμενος οἱ ταλαίπωροι  εἰς   τὴν οἰκοδομὴν ἤλπισαν, καὶ οὐκ
[21]   ἐσπούδασα γράψαι ἀφ’ ὧν ἠδυνήθην,  εἰς   τὸ εὐφρᾶναι ὑμᾶς. σώζεσθε, ἀγάπης
[8]   ὅτι δεκάδυο φυλαὶ τοῦ Ἰσραεήλ)  εἰς   τὸ κηρύσσειν. διὰ τί δὲ
[11]   λέγει ὅτι ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν  εἰς   τὸ ὕδωρ γέμοντες ἁμαρτιῶν καὶ
[11]   ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἐλπίσαντες κατέβησαν  εἰς   τὸ ὕδωρ, ὅτι τὸν μὲν
[9]   Τίς ἐστιν θέλων ζῆσαι  εἰς   τὸν αἰῶνα; ἀκοῇ ἀκουσάτω τῆς
[8]   οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτὸν ζήσονται  εἰς   τὸν αἰῶνα. διὰ τί δὲ
[6]   ὃς ἐλπίσει ἐπ’ αὐτὸν ζήσετα  εἰς   τὸν αἰῶνα. ἐπὶ λίθον οὖν
[11]   τούτων λαλουμένων καὶ πιστεύσῃ, ζήσεται  εἰς   τὸν αἰῶνα. ~Ὁμοίως πάλιν περὶ
[12]   μή, φησίν, ἐλπίσωσιν ἐπ’ αὐτῷ  εἰς   τὸν αἰῶνα πολεμηθήσονται. τίθησιν οὖν
[11]   ἂν φάγῃ ἀπὸ τούτων, ζήσεται  εἰς   τὸν αἰῶνα, τοῦτο λέγει· ὃς
[11]   ἂν φάγῃ ἐξ αὐτῶν, ζήσεται  εἰς   τὸν αἰῶνα. τοῦτο λέγει ὅτι
[16]   γὰρ ποθῶν σωθῆναι βλέπει οὐκ  εἰς   τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’ εἰς τὸν
[16]   οὐκ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’  εἰς   τὸν ἐν αὐτῷ κατοικοῦντα καὶ
[9]   περιτομὴν δούς, ἐν πνεύματι προβλέψας  εἰς   τὸν Ἰησοῦν περιέτεμεν, λαβὼν τριῶν
[4]   πλάνην τοῦ νῦν καιροῦ, ἵνα  εἰς   τὸν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν. μὴ δῶμεν
[3]   ἐὰν ἴδῃς περίβαλε· ἀστέγους εἴσαγε  εἰς   τὸν οἶκον σου, καὶ ἐὰν
[18]   ἐστιν κύριος ἀπὸ αἰώνων καὶ  εἰς   τοὺς αἰῶνας, δὲ ἄρχων
[1]   κύριος, καὶ πάντως ἀναγκάζομαι κἀγὼ  εἰς   τοῦτο, ἀγαπᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ τὴν
[5]   οὐκοῦν υἱὸς τοῦ θεοῦ  εἰς   τοῦτο ἐν σαρκὶ ἦλθεν, ἵνα
[14]   διαθήκην κυρίου Ἰησοῦ λάβωμεν, ὃς  εἰς   τοῦτο ἡτοιμάσθη, ἵνα ἀυτὸς φανείς,
[7]   εἶναι. πῶς γὰρ ὅμοιος ἐκείνῳ;  εἰς   τοῦτο ὁμοίους τοὺς τράγους, καλούς,
[3]   σου καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐλεήσῃς.  εἰς   τοῦτο οὖν, ἀδελφοί, μακρόθυμος
[6]   τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα.  εἰς   τοῦτο οὖν ἐκήρυξεν προφήτης·
[5]   θανάτῳ τοὺς προφήτας αὐτοῦ. οὐκοῦν  εἰς   τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει γὰρ
[1]   πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων  εἰς   ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ καθ’
[14]   ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους,  εἰς   φῶς ἐθνῶν ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν
[14]   προφήτης λέγει· Ἰδού, τέθεικά σε  εἰς   φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008