Alphabétiquement     [«   »]
τύπῳ 2
τυφλοῖς 1
τυφλῶν 1
τῷ 61
τῶν 55
ὕαιναν 1
ὕδατος 2
Fréquences     [«    »]
51 κύριος
53 οὖν
55 τῶν
61 τῷ
64 τῆς
65 δὲ
75 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τῷ


Chapitre
[6]   τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν κύριος  τῷ   Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ,
[13]   γνώσεως ἡμῶν. τί οὖν λέγει  τῷ   Ἀβραάμ, ὅτε μόνος πιστεύσας ἐτέθη
[19]   λόγους οὓς ἤκουσας, οὐ μνησικακήσεις  τῷ   ἀδελφῷ σου. οὐ μὴ διψυχήσῃς,
[5]   ἁμαρτιῶν ἁγνισθῶμεν, ἐστιν ἐν  τῷ   αἵματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ. γέγραπται
[4]   ἡμῶν, ἐὰν μὴ νῦν ἐν  τῷ   ἀνόμῳ καιρῷ καὶ τοῖς μέλλουσιν
[19]   ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν  τῷ   ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον
[10]   τὰ ἰχθύδια μόνα ἐπικατάρατα ἐν  τῷ   βυθῷ νήχεται, μὴ κολθμβῶντα ὡς
[14]   τὰς δύο πλάκας τὰς γεγραμμένας  τῷ   δακτύλῳ τῆς χειρὸς κυρίου ἐν
[10]   γέ τοι λέγει αὐτοῖς ἐν  τῷ   Δευτερονομίῳ· Καὶ διαθήσομαι πρὸς τὸν
[3]   ἵνα μὴ προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι  τῷ   ἐκείνων νόμῳ. ~Δεῖ οὖν ἡμᾶς
[13]   λαοῦ καὶ μείζων δουλεύσει  τῷ   ἐλάσσονι. αἰσθάνεσθαι ὀφείλετε, τίς
[13]   οἶδα· ἀλλ’ μειζων δουλεύσει  τῷ   ἐλάσσονι, καὶ οὗτος δὲ εὐλογηθήσεται
[9]   τοῖς δυσὶν γράμμασιν, καὶ ἐν  τῷ   ἑνὶ τὸν σταυρόν. οἶδεν
[3]   λαός, ὃν ἡτοίμασεν ἐν  τῷ   ἠγαπημένῳ αὐτοῦ, προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ
[16]   αὐτὸς ἐν ἡμῖν κατοικῶν, τοὺς  τῷ   θανάτῳ δεδουλωμένους ἀνοιγων ἡμῖν τὴν
[14]   τὰς ἤδη δεδαπανημένας ἡμῶν καρδιας  τῷ   θανάτῳ καὶ παραδεδομένας τῇ τῆς
[10]   εἰσὶν ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι ἤδη  τῷ   θανάτῳ, ὡς καὶ ταῦτα τὰ
[4]   γενώμεθα πνευματικοί, γενώμεθα ναὸς τέλειος  τῷ   θεῷ. ἐφ’ ὅσον ἐστὶν ἐν
[16]   μάθετε. πρὸ τοῦ ἡμας πιστεῦσαι  τῷ   θεῷ ἦν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον
[19]   πᾶν, οὐκ ἔστιν ἀρεστὸν  τῷ   θεῷ, μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν· οὐ
[6]   ἐν τίνι ὀφθήσομαι τῷ κυρίῳ  τῷ   θεῷ μου καὶ δοξασθήσομαι; λέγει·
[13]   ἐθνῶν τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας  τῷ   θεῷ. ~Ναί. ἀλλὰ ἴδωμεν, εἰ
[16]   τὸ ποιεῖν, ὅσα ἦν ἐναντία  τῷ   θεῷ. Οἰκοδομηθήσετα δὲ ἐπὶ τῷ
[8]   Ἰσαάκ, Ἰακώβ, ὅτι οὗτοι μεγάλοι  τῷ   θεῷ. ὅτι δὲ τὸ ἔριον
[4]   σημεῖα καὶ τέρατα γεγονότα ἐν  τῷ   Ἰσραήλ, καὶ οὕτως ἐγκαταλελεῖφθαι αὐτούς·
[8]   δοκεῖτε τύπον εἶναι, ὅτι ἐντέταλται  τῷ   Ἰσραὴλ προσφέρειν δάμαλιν τοὺς ἄνδρας,
[4]   τοῦ κυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας  τῷ   κακτύλῳ τῆς χειρὸς τοῦ κυρίου.
[16]   ἐξ ἀρχῆς κτιζόμενοι· διὸ ἐν  τῷ   κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς θεὸς
[10]   δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ  τῷ   κόσνῳ περιπατεῖ καὶ τὸν ἅγιον
[16]   τοῦτό ἐστιν πνευματικὸς ναὸς οἰκοδομούμενος  τῷ   κυρίῳ. ~Ἐφ’ ὅσον ἦν ἐν
[2]   ἡμῖν οὖν οὕτως λέγει· Θυσία  τῷ   κυρίῳ καρδία συντετριμμένη, ὀσμὴ εὐωδίας
[2]   κυρίῳ καρδία συντετριμμένη, ὀσμὴ εὐωδίας  τῷ   κυρίῳ κυρίῳ καρδία δοξάζουσα τὸν
[12]   πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν· Εἶπεν κύριος  τῷ   κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν
[5]   κείραντος αὐτόν. οὐκοῦν ὑπερευχαρστεῖν οφείλομεν  τῷ   κυρίῶ, ὅτι καὶ τὰ παρεληλυθότα
[11]   ταῦτα. ~Ζητήσωμεν δέ, εἰ ἐμέλησεν  τῷ   κυρίῳ προφανερῶσαι περι τοῦ ὕδατος
[6]   ναὸς γὰρ ἅγιος, ἀδελφοί μου,  τῷ   κυρίῳ τὸ κατοικητήριον ἡμῶν τῆς
[6]   πάλιν· Καὶ ἐν τίνι ὀφθήσομαι  τῷ   κυρίῳ τῷ θεῷ μου καὶ
[9]   Μὴ σπείρητε ἐπ’ ἀκάνθαις, περιτμήθητε  τῷ   κυρίῳ ὑμῶν. καὶ τί λέγει;
[14]   ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν δοῦναι  τῷ   λαῷ, εἰ δέδωκεν. δέδωκεν· αὐτοὶ
[6]   τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ  τῷ   λόγῳ ζωοποιούμενοι ζήσομεν κατακυριεύοντες τῆς
[16]   λαλοῦντα, ἐπ’ αὐτῷ ἐκπλησσόμενος, ἐπὶ  τῷ   μηδέποτε μήτε τοῦ λέγοντος τὰ
[5]   μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρίας ἡμῶν·  τῷ   μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν· ὡς
[12]   σταυροῦσθαι μέλλοντος. λέγει δὲ πάλιν  τῷ   Μωϋσῇ, πολεμουμένου τοῦ Ἰσραὴλ ὑπὸ
[16]   τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν  τῷ   ναῷ. ἀλλὰ πῶς λέγει κύριος
[16]   οἰκοδομηθήσεται ναὸς θεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ  τῷ   ὀνόματι κυρίου. εὑρίσκω οὖν, ὅτι
[16]   ναός. πῶς οὖν οἰκοδομηθήσεται ἐπὶ  τῷ   ὀνόματι κυρίου, μάθετε. πρὸ τοῦ
[16]   τῷ θεῷ. Οἰκοδομηθήσετα δὲ ἐπὶ  τῷ   ὀνόματι κυρίου. προσέχετε δέ, ἵνα
[4]   γραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν  τῷ   ὄρει νηστεύων ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ
[15]   λόγοις, ἐν οἷς ἐλάλησεν ἐν  τῷ   ὄρει Σινᾶ πρὸς Μωϋσῆν κατὰ
[6]   τίς δικαιούμενός μοι; ἐγγισάτω  τῷ   παιδὶ κυρίου. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι
[19]   πνεῦμα ἡτοίμασεν. κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν  τῷ   πλησίον σου καὶ οὐκ ἐρεῖς
[19]   ἁπλοῦς τῇ καρδίᾳ καὶ πλούσιος  τῷ   πνεύματι· οὐ κολληθήσῃ μετὰ τῶν
[13]   Ἰακώβ. εἶδεν δὲ Ἰακὼβ τύπον  τῷ   πνεύματι τοῦ λαοῦ τοῦ μεταξύ·
[9]   τὴν καρδίαν. λέγει κύριος ἐν  τῷ   προφήτῃ· Εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἡπήκουσάν
[7]   τελεσθῇ. τί οὖν λέγει ἐν  τῷ   προφήτῃ; Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ
[10]   στόματι. τὸ γὰρ ζῷον τοῦτο  τῷ   στόματι κύει. περὶ μὲν τῶν
[10]   οἵους ἀκούομεν ἀνομίαν ποιούσαις ἐν  τῷ   στόματι. τὸ γὰρ ζῷον τοῦτο
[9]   ὅτι δὲ σταυρὸς ἐν  τῷ   ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν,
[6]   γραφὴ περί ἡμῶν, ὡς λέγει  τῷ   υἱῷ· Ποιήσωμεν κατ’ εἰκόνα καὶ
[1]   ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προσάγειν  τῷ   φόβῳ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ οὐχ
[12]   λέγει οὕτως Ἡσαΐας· Εἶπεν κύριος  τῷ   Χριστῷ μου κυρίῳ, οὗ εκράτησα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008