Alphabétiquement     [«   »]
γάλα 4
γάλακτι 1
γαλῆν 1
γὰρ 41
γάρ 6
γαστρί 1
γέ 6
Fréquences     [«    »]
37 ἵνα
37 κυρίου
37 πάλιν
41 γὰρ
42 σου
43
43 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

γὰρ


Chapitre
[6]   καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν. ναὸς  γὰρ   ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ
[21]   καὶ ἀναπληρουτε πᾶσαν ἐντολήν· ἔστιν  γὰρ   ἄξια. διὸ μᾶλλον ἐσπούδασα γράψαι
[6]   μέλλοντα φανεροῦσθαι ὑμῖν Ἰησοῦν. ἄνθρωπος  γὰρ   γῆς ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου
[9]   ἐφ’ πεποίθασιν, κατήργηται. περιτομὴν  γὰρ   εἰρηκεν οὐ σαρκὸς γενηθῆναι· ἀλλὰ
[19]   οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ  γὰρ   ἐν τῷ ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε,
[2]   ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. τίς  γὰρ   ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν
[10]   ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ τὴν ἀφόδευσιν· ὅσα  γὰρ   ἔτη ζῇ, τοσαύτας ἔχει τρύπας.
[10]   ποιούσαις ἐν τῷ στόματι. τὸ  γὰρ   ζῷον τοῦτο τῷ στόματι κύει.
[4]   λαβόντος ἤδη τοῦ Μωϋσέως. λέγει  γὰρ   γραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς
[16]   λαὸς Ἰσραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη. λέγει  γὰρ   γραφή· Καὶ κύριος τὰ
[4]   περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος. λέγει  γὰρ   γραφή· Οὐαὶ οἱ συνετοὶ
[6]   δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς. λέγει  γὰρ   γραφὴ περί ἡμῶν, ὡς
[15]   συντελέσει κύριος τὰ σύμπαντα·  γὰρ   ἡμέρα παρ’ αὐτῷ σημαίνει χίλια
[2]   σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις. πεφανέρωκεν  γὰρ   ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν,
[1]   ἀγαλλιάσεως ἔργων δικαιοσύνης μαρτυρία. ἐγνώρισεν  γὰρ   ἡμῖν δεσπότης διὰ τῶν
[13]   εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος ἦν·  γὰρ   Ἰωσὴφ προσήγαγεν εἰς τὴν δεξιὰν
[6]   κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας. λέγει  γὰρ   κύριος πάλιν· Καὶ ἐν τίνι
[12]   σημείῳ πίπτοντος τοῦ Ἰσραήλ, (ἐποίησεν  γὰρ   κύριος πάντα ὄφιν δάκνειν αὐτούς,
[11]   ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο  γὰρ   λέγει· μακάριοι, οἳ ἐπὶ τὸν
[4]   ὡς Ἐνὼχ λέγει. Εἰς τοῦτο  γὰρ   δεσπότης συντέτμηκεν τοὺς καιροὺς
[5]   οὐκοῦν εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει  γὰρ   θεὸς τὴν πληγὴν τῆς
[5]   ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ. λέγει  γὰρ   προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ. Φεῖσαί
[6]   πάσχειν, προεφανερώθη τὸ πάθος. λέγει  γὰρ   προφήτης ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ·
[11]   προσδέξονται, ἀλλ’ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν. λέγει  γὰρ   προφήτης· Ἔστηθι οὐρανέ, καὶ
[14]   διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. λέγει  γὰρ   προφήτης· Καὶ ἦν Μωϋσῆς
[6]   ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ· λέγει  γὰρ   προφήτης παραβολὴν κυρίου· τίς
[7]   ἑαυτὸν υἱον θεοῦ εἶναι. πῶς  γὰρ   ὅμοιος ἐκείνῳ; εἰς τοῦτο ὁμοίους
[4]   τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. λέγει  γὰρ   οὕτως κύριος. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι
[6]   πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι  γὰρ   ὀφείλομεν, ὅτι τὸ ἄρχειν ἐξουσίας
[9]   οὐκ ἤκουσαν φωνῆς κυρίου. ~Λέγει  γὰρ   πάλιν περὶ τῶν ὠτίων, πῶς
[5]   αἵματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ. γέγραπται  γὰρ   περὶ αὐτοῦ μὲν πρὸς
[17]   τῶν ἀνηκόντων εἰς σωτηρίαν. ἐὰν  γὰρ   περὶ τῶν ἐνεστώτων μελλόντων
[16]   εἰσ τὸν ἄφθαρτον ναόν.  γὰρ   ποθῶν σωθῆναι βλέπει οὐκ εἰς
[21]   γέγραπται, ἐν τούτοις περιπατεῖν.  γὰρ   ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ
[6]   γῆς ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου  γὰρ   τῆς γ͂ ς πλάσις
[16]   αὐτοὶ αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν. γίνεται. διὰ  γὰρ   τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς καθῃρέθη ὑπὸ
[19]   φθαρτοῖς; οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος· παγὶς  γὰρ   τὸ στόμα θανάτου. ὅσον δύνασαι,
[5]   δὲ ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν. ~Εἰς τοῦτο  γὰρ   υπέμεινεν κύριος παραδοῦναι τὴν
[11]   το ἅγιόν μου Σινᾶ; ἔσεσθε  γὰρ   ὡς πετεινοῦ νοσσιᾶς ἀφῃρημενοι. καὶ
[16]   ὡς ὄντα οἶκον θεοῦ. σχεδὸν  γὰρ   ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν
[4]   ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις· οὐδὲν  γὰρ   ὠφελήσει ἡμᾶς πᾶς χρόνος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008