Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαῦτα 2
τὴν 75
τηρούντων 1
τῆς 64
Τί 1
τι 4
τί 28
Fréquences     [«    »]
53 οὖν
61 τῷ
55 τῶν
64 τῆς
65 δὲ
75 εἰς
75 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τῆς


Chapitre
[2]   μὴ ὄντες ἀσύνετοι, τὴν γνώμην  τῆς   ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτ’
[6]   γράφω, ἵνα συιῆτε· ἐγὼ περίψημα  τῆς   ἀγάπης ὑμῶν. τί οὖν λέγει
[18]   δὲ ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν  τῆς   ἀνομίας. ~Ἡ οὖν ὁδὸς τοῦ
[4]   μήποτε καταλάβῃ ἡμᾶς τὰ ἔργα  τῆς   ἀνομίας· καὶ μισήσωμεν τὴν πλάνην
[15]   ἀπολαβόντες τὴν ἐπαγγελίαν, μηκέτι οὔσης  τῆς   ἀνομίας, καινῶν δὲ γεγονότων πάντων
[4]   τελείως ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων  τῆς   ἀνομίας, μήποτε καταλάβῃ ἡμᾶς τὰ
[7]   με ἰδεῖν καὶ ἅψασθαί μου  τῆς   βασιλείας ὀφείλουσιν θλιβέντες καὶ παθόντες
[4]   ἡμῶν ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ  τῆς   βασιλείας τοῦ κυρίου. ἔτι δὲ
[10]   ἁρπαγήν. ἔχετε τελείως καὶ περὶ  τῆς   βρώσεως. πάλιν λέγει Μωϋσῆς· Φάγεσθε
[6]   ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου γὰρ  τῆς   γ͂ ς πλάσις τοῦ
[4]   προφήτης· Βασιλεῖαι δέκα ἐπὶ  τῆς   γῆς βασιλεύσουσιν, καὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν
[11]   ἐκρίπτει ἄνεμος ἀπὸ προσώπου  τῆς   γῆς. διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται
[6]   ἄνθρωπον, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν θηρίων  τῆς   γῆς καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ
[12]   ὄνομα, ὁπότε ἔπεμψεν αὐτὸν κατάσκοπον  τῆς   γῆς· Λαβε βιβλίον εἰς τὰς
[14]   σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου  τῆς   γῆς, οὕτως λέγει κύριος
[6]   τῷ λόγῳ ζωοποιούμενοι ζήσομεν κατακυριεύοντες  τῆς   γῆς. προειρήκαμεν δὲ ἐπάνω. Καὶ
[5]   τὸν καινὸν ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ ἐπὶ  τῆς   γῆς ὤν, ὅτι τὴν ἀνάστασιν
[13]   Ἀβραὰμ ἐμνήσθη, ἀπέχομεν τὸ τέλειον  τῆς   γνώσεως ἡμῶν. τί οὖν λέγει
[13]   Ἐδεῖτο δὲ Ἰσαὰκ περὶ Ρεβέκκας  τῆς   γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν·
[12]   Χριστῷ μου κυρίῳ, οὗ εκράτησα  τῆς   δεξιᾶς αὐτοῦ, ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ
[9]   εἰδώλων. ἄρα οὖν κἀκεῖνοι ἐκ  τῆς   διαθήκης αὐτῶν εἰσίν; ἀλλὰ καὶ
[13]   λαὸν τοῦτον εἶναι πρῶτον καὶ  τῆς   διαθήκης κληρονόμον. εἰ οὖν ἔτι
[6]   ὅταν καὶ αὐτοὶ τελειωθῶμεν κληρονόμοι  τῆς   διαθήκης κυρίου γενέσθαι. ~Οὐκοῦν νοεῖτε
[14]   χειρῶν, καὶ συνετρίβησαν αἱ πλάκες  τῆς   διαθήκης κυρίου. Μωϋσῆς θεράπων ὢν
[16]   σοφία τῶν δικαιωμάτων, αἱ ἐντολαὶ  τῆς   διδαχῆς, αὐτὸς ἐν ἡμῖν προφητεύων,
[9]   οἶδεν τὴν ἔμφυτον δωρεὰν  τῆς   διδαχῆς αὐτοῦ θέμενος ἐν ἡμῖν.
[21]   τέκνα καὶ εἰρήνης. κύριος  τῆς   δόξης καὶ πάσης χάριτος μετὰ
[1]   ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν· οὕτως ἔμφυτον  τῆς   δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν εἰλήφατε. διὸ
[16]   καταρτίζειν. γέγραπται γάρ· Καὶ ἔσται,  τῆς   ἑβδομάδος συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται ναὸς θεοῦ
[16]   τῆς πίστεως, κλῆσις αὐτοῦ  τῆς   ἐπαγγελίας, σοφία τῶν δικαιωμάτων,
[6]   οὖν καὶ ἡμεῖς τῇ πίστει  τῆς   ἐπαγγελίας καὶ τῷ λόγῳ ζωοποιούμενοι
[2]   ἐν ἡμῖν ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ  τῆς   ζωῆς ἡμῶν. ~Λέγει οὖν πάλιν
[6]   τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἰχθύων  τῆς   θαλάσσης. καὶ εἶπεν κύριος, ἰδὼν
[4]   χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ θηρία  τῆς   θαλάσσης, καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ
[19]   τοῦ υἱοῦ σου ἀπὸ  τῆς   θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος
[12]   περὶ αὐτῶν ἀνενέγκῃ δέησιν περὶ  τῆς   ἰάσεως αὐτῶν. εἶπεν δὲ πρὸς
[6]   τῷ κυρίῳ τὸ κατοικητήριον ἡμῶν  τῆς   καρδίας. λέγει γὰρ κύριος πάλιν·
[8]   τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἁνισμὸν  τῆς   καρδίας, οἷς ἔδωκεν τοῦ εὐαγγελίου
[16]   θεῷ ἦν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον  τῆς   καρδίας φθαρτὸν καὶ ἀσθενές, ὡς
[16]   οἰκοδομήσετέ μοι, τίς τόπος  τῆς   καταπαύσεώς μου; ἐγνώκατε, ὅτι ματαία
[15]   τὸ σάββατον λέγει ἐν ἀρχῇ  τῆς   κτίσεως· Καὶ ἐποίησεν θεὸς
[16]   γραφή· Καὶ κύριος τὰ πρόβατα  τῆς   νομῆς καὶ παραδώσει καὶ τὸν
[2]   προσέχοντες ἐκζητεῖν τὰ δικαιώματα κυρίου.  τῆς   οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν βοηθοὶ
[1]   ὑμῖν ἐκκεχυμένον ἀπὸ τοῦ πλουσίου  τῆς   πηγῆς κυρίου πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς.
[4]   τὴν καρδίαν ἡμῶν ἐν ἐπίδι  τῆς   πίστεως αὐτοῦ. πολλὰ δὲ θέλων
[16]   ἡμῖν. πῶς; λόγος αὐτοῦ  τῆς   πίστεως, κλῆσις αὐτοῦ τῆς
[4]   ὠφελήσει ἡμᾶς πᾶς χρόνος  τῆς   πίστεως ἡμῶν, ἐὰν μὴ νῦν
[1]   μικρὸν ὑμῖν πέμπειν, ἵνα μετὰ  τῆς   πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε τὴν
[14]   τῷ θανάτῳ καὶ παραδεδομένας τῇ  τῆς   πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ
[5]   ἑαυτῶν, τότε ἀολεῖται τὰ πρόβατα  τῆς   ποίμνης. αὐτὸς δὲ ἠθέλησεν οὕτω
[4]   ματαιότητος, μισήσωμεν τελείως τὰ ἔργα  τῆς   πονηρᾶς ὁδοῦ. μὴ καθ’ ἑαυτοὺς
[4]   ἀγαθός, πονηρός, μισθὸς  τῆς   πονηρίας ἔπροσθεν αὐτοῦ· ἵνα μήποτε
[12]   ἓν ἐφ’ ὅπλον ἐν μέσῳ  τῆς   πυγμῆς, καὶ ὑψηλότερος σταθεὶς πάντων
[7]   τῇ χώρᾳ εὑρίσκοντες· οὕτω μόνης  τῆς   ῥαχοῦς οἱ καρποὶ γλυκεῖς εἰσιν.
[5]   γὰρ θεὸς τὴν πληγὴν  τῆς   σαρκὸς αὐτοῦ ὅτι ἐξ αὐτῶν·
[10]   ἐλάλησεν· οἱ δὲ κατ’ ἐπιθυμίαν  τῆς   σαρκὸς ὡς περὶ βρώσεως προσεδέξαντο.
[2]   ἀκριβεύεσθαι οὖν ὀφείλομεν, ἀδελφοί, περὶ  τῆς   σωτηρίας ἡμῶν, ἵνα μὴ
[9]   εἰς τὸν αἰῶνα; ἀκοῇ ἀκουσάτω  τῆς   φωνῆς τοῦ παιδός μου. καὶ
[14]   πλάκας τὰς γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ  τῆς   χειρὸς κυρίου ἐν πνεύματι· καὶ
[14]   σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω  τῆς   χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε,
[4]   πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ κακτύλῳ  τῆς   χειρὸς τοῦ κυρίου. ἀλλὰ ἐπιστραφέντες
[5]   προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ. Φεῖσαί μου  τῆς   ψυχῆς ἀπὸ ῥομφαίας, καί· Καθήλωσόν
[5]   κύριος ὑπέμεινεν παθεῖν περὶ  τῆς   ψυχῆς ἡμῶν, ὢν παντὸς τοῦ
[19]   στόμα θανάτου. ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ  τῆς   ψυχῆς σου ἁγνεύσεις. μὴ γίνου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008