Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 30
τὴ 1
τηλικαῦτα 2
τὴν 75
τηρούντων 1
τῆς 64
Τί 1
Fréquences     [«    »]
65 δὲ
75 εἰς
64 τῆς
75 τὴν
77 ὅτι
83 τὸ
88 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τὴν


Chapitre
[6]   οὖν λέγει Εἰς τὴν γῆν  τὴν   ἀγαθήν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ
[6]   θεός· Ἐισέλθατε εἰς τὴν γῆν  τὴν   ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν κύριος τῷ
[7]   παθεῖν διὰ τὸ εἶναι φοβερὰν  τὴν   ἄκανθαν, καὶ θλιβέντα κυριεῦσαι αὐτοῦ.
[5]   ἐπὶ τῆς γῆς ὤν, ὅτι  τὴν   ἀνάστασιν αὐτὸς ποιήσας κρινεῖ. πέρας
[2]   τῶν χειρῶν ὑμῶν; πατεῖν μου  τὴν   αὐλὴν οὐ προσθήσεσθε. ἐὰν φέρητε
[16]   ἐνδόξως οἰκοδομηθῇ. πῶς, μάθετε. λαβόντες  τὴν   ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἐλπίσαντες
[8]   ῥαντίζοντες παῖδες οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμῖν  τὴν   ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν
[10]   λαγωὸς κατ’ ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ  τὴν   ἀφόδευσιν· ὅσα γὰρ ἔτη ζῇ,
[10]   δὲ θῆλυ γίνεται. ἀλλὰ καὶ  τὴν   γαλῆν ἐμίσησεν καλῶς. οὐ μή,
[6]   ἡμεῖς ἐσμέν, οὓς εἰσήγαγεν εἰς  τὴν   γῆν ἀγαθήν. τί οὖν τὸ
[16]   ἐμέτρησεν τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ  τὴν   γῆν δρακί; οὐκ ἐγώ; λέγει
[6]   Αὐξάνεσθε καὶ πληθυνέσθε καὶ πληρώσατε  τὴν   γῆν. ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν.
[6]   ἐγένετο. τί οὖν λέγει Εἰς  τὴν   γῆν τὴν ἀγαθήν, γῆν ῥέουσαν
[6]   κύριος θεός· Ἐισέλθατε εἰς  τὴν   γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν
[11]   τοῦ Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν  τὴν   γῆν. τοῦτο λέγει· τὸ σκεῦος
[2]   οὖν ὀφείλομεν, μὴ ὄντες ἀσύνετοι,  τὴν   γνώμην τῆς ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς
[1]   τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε  τὴν   γνῶσιν. Τρία οὖν δόγνατά ἐστιν
[13]   τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν  τὴν   δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἐφραίμ,
[13]   Ἰωσὴφ πρὸς Ἰακώβ· Μετάθες σου  τὴν   δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ,
[13]   γὰρ Ἰωσὴφ προσήγαγεν εἰς  τὴν   δεξιὰν χεῖρα τοῦ πατρὸς Ἰακώβ.
[4]   καὶ νύκτας τεσσαράκοντα, καὶ ἔλαβεν  τὴν   διαθήκην ἀπὸ τοῦ κυρίου, πλάκας
[14]   ἐν ὄρει Σινᾶ, τοῦ λαβεῖν  τὴν   διαθήκην κυρίου πρὸς τὸν λαόν,
[12]   ἐποίουν. ἔχεις´πάλιν καὶ ἐν τούτοις  τὴν   δόξαν τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι ἐν
[5]   ἵνα καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ  τὴν   ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι
[9]   ἑνὶ τὸν σταυρόν. οἶδεν  τὴν   ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχῆς αὐτοῦ
[6]   στερεὰν πετραν. ~Ὅτε οὖν ἐποίησεν  τὴν   ἐντολήν, τί λέγει; Τίς
[10]   εὐφραίνεσθαι δοκεῖ. καλῶς εἶπεν βλέπων  τὴν   ἐντολήν. τί οὖν λέγει; κολλᾶσθε
[8]   καρδίας, οἷς ἔδωκεν τοῦ εὐαγγελίου  τὴν   ἐξουσίαν (οὖσιν δεκάδυο εἰς μαρτύριον
[2]   καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐνεργοῦντος ἔχοντος  τὴν   ἐξουσίαν, ὀφείλομεν ἑαυτοῖς προσέχοντες ἐκζητεῖν
[15]   δυνησόμεθα αὐτοὶ δικαιωθέντες καὶ ἀπολαβόντες  τὴν   ἐπαγγελίαν, μηκέτι οὔσης τῆς ἀνομίας,
[5]   φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν, ἵνα τοῖς πατράσιν  τὴν   ἐπανγγελίαν ἀποδῷ, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ
[7]   βαστάζων τὸν τράγον εἰς  τὴν   ἔρημον καὶ ἀφαιρεῖ τὸ ἔριον
[12]   ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ὅλην  τὴν   ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖρας μου
[15]   κόσμου ἀρχήν. διὸ καὶ ἄγομεν  τὴν   ἡμέραν τὴν ὀγόην εἰς εὐφροσύνην,
[16]   τῷ θανάτῳ δεδουλωμένους ἀνοιγων ἡμῖν  τὴν   θύραν τοῦ ναοῦ, ἐστιν
[4]   καὶ πονηρὸς ἄρχων λαβὼν  τὴν   καθ’ ἡμῶν ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς
[4]   τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς  τὴν   καρδίαν ἡμῶν ἐν ἐπίδι τῆς
[14]   ἀπέσταλκέν με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους  τὴν   καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ
[9]   τῶν ὠτίων, πῶς περιέτεμεν ἡμῶν  τὴν   καρδίαν. λέγει κύριος ἐν τῷ
[12]   παρεδόθησαν εἰς θάνατον· λέγει εἰς  τὴν   καρδίαν Μωϋσέως τὸ πνεῦμα, ἵνα
[7]   τὸ ἔριον τὸ κόκκινον περὶ  τὴν   κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ οὕτως εἰς
[13]   καὶ ἐπέθηκεν τὴν δεξιὰν ἐπὶ  τὴν   κεφαλὴν Ἐφραίμ, τοῦ δευτέρου καὶ
[13]   Μετάθες σου τὴν δεξιὰν ἐπὶ  τὴν   κεφαλὴν Μανασσῆ, ὅτι πρωτότοκός μου
[4]   ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ  τὴν   κληρονομίαν ἥξῃ, λέγει δὲ οὕτως
[3]   τὴν φωνὴν ὑμῶν; οὐ ταύτην  τὴν   μηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει κύριος,
[7]   ἐντολῆς· Ὃς ἂν μὴ νηστεύσῃ  τὴν   νηστείαν, θανάτω ἐξολεθρευθύσεται, ἐνετείλατο κύριος,
[15]   διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν  τὴν   ὀγόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν
[16]   ὡς πλανώμενος οἱ ταλαίπωροι εἰς  τὴν   οἰκοδομὴν ἤλπισαν, καὶ οὐκ ἐπὶ
[12]   ἀπέθνησκον ἐπειδὴ παράβασις διὰ  τὴν   παράβασιν αὐτῶν εἰς θλῖψιν θανάτου
[4]   ἔργα τῆς ἀνομίας· καὶ μισήσωμεν  τὴν   πλάνην τοῦ νῦν καιροῦ, ἵνα
[12]   προφητέει Δαυείδ, φοβούμενος καὶ συνίων  τὴν   πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν· Εἶπεν κύριος
[10]   καὶ περιβλέπονται, τίνα ἐκδύσωσιν διὰ  τὴν   πλεονεξίαν, ὡς καὶ τὰ ὄρνεα
[5]   ὑπέμεινεν, λέγει γὰρ θεὸς  τὴν   πληγὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ὅτι
[2]   ἀνάγκης, ὤν, μὴ ἀνθρωποποίητον ἔχῃ  τὴν   προσφοράν. λέγει δὲ πάλιν πρὸς
[6]   ἀλλ’ ἐπεὶ ἐν ἰσχΰ τέθεικεν  τὴν   σάρκα αὐτοῦ κύριος. λέγει γάρ·
[5]   γὰρ υπέμεινεν κύριος παραδοῦναι  τὴν   σάρκα εἰς καταφθοράν, ἵνα τῇ
[7]   ποδήρη ἔχοντα τὸν κόκκινον περὶ  τὴν   σάρκα καὶ ἐροῦσιν· Οὐχ οὗτός
[7]   λαοῦ μου τοῦ καινοῦ προσφέρειν  τὴν   σάρκα μου μέλλετε ποτίζειν χολὴν
[15]   καὶ ἀλλάξει τὸν ἥλιον καὶ  τὴν   σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, τότε
[8]   σφάξαντας κατακαίεν, καὶ αἴρειν τότε  τὴν   σποδὸν παιδία καὶ βάλλειν εἰς
[8]   ἁμαρτωλοὶ οἱ προσενέγκαντες αὐτὸν ἐπὶ  τὴν   σφαγήν. εἶτα οὐκέτι ἄνδρες, οὐκέτι
[10]   ταῦτα μόνα ἑαυτοῖς οὐ προίζει  τὴν   τροφήν, ἀλλὰ ἀργὰ καθήμενα ἐκζητεῖ,
[10]   κόπου καὶ ἰδρῶτος προίζειν ἑαυτοῖς  τὴν   τροφήν, ἀλλὰ ἁρπάζουσιν ὡς καὶ
[10]   καὶ μαρυκώμενον. τί λέγει; ὅτι  τὴν   τροφὴν λαμβάνων οἶδεν τὸν τρέφοντα
[10]   τοσαύτας ἔχει τρύπας. ἀλλὰ οὐδὲ  τὴν   ὕαιναν φάγῃ· οὐ μή, φησίν,
[10]   ζῷον τοῦτο παρ’ ἐνιαυτὸν ἀλλάσσει  τὴν   φύσιν καὶ ποτὲ μὲν ἄρρεν,
[3]   ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ  τὴν   φωνὴν ὑμῶν; οὐ ταύτην τὴν
[5]   οἱ προφῆται, ἀπ’ αὐτοῦ ἔχοντες  τὴν   χάριν, εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν· αὐτὸς
[9]   ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν  τὴν   χάριν, λέγει καὶ τοὺς τριακοσίους.
[19]   γεννηθὲν ἀποκτενεῖς. οὐ μὴ ἄρῃς  τὴν   χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ
[3]   λέγει κύριος, οὐκ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα  τὴν   ψυχὴν αὐτοῦ, οὐδ’ ἂν κάμψητε
[1]   εἰς τοῦτο, ἀγαπᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ  τὴν   ψυχήν μου, ὅτι μεγάλη πίστις
[4]   δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν ὑπὲρ  τὴν   ψυχήν μου, προσέχειν νῦν ἑαυτοῖς
[19]   ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὑπὲρ  τὴν   ψυχήν σου. οὐ φονεύσεῖς τέκνον
[6]   ἄλλον τύπον, ὡς παιδίων ἔχειν  τὴν   ψυχήν, ὡς ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008