Alphabétiquement     [«   »]
λαοῦ 6
λαῷ 1
λέγε 1
λέγει 106
Λέγει 2
λέγειν 1
λεγόμενον 1
Fréquences     [«    »]
83 τὸ
88 τὸν
105 τοῦ
106 λέγει
107
126 ἐν
315 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

λέγει


Chapitre
[15]   τῇ ἑβδόμῃ. πέρας γέ τοι  λέγει·   Ἁγιάσεις αὐτὴν χερσὶν καθαραῖς καὶ
[9]   ὠτίου ἡπήκουσάν μου. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἀκοῇ ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν,
[9]   τοῦ παιδός μου. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἀκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου γῆ,
[9]   τὰς καρδίας ὑμῶν. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἄκουε Ἰσραήλ, ὅτι τάδε λέγε
[9]   ταῦτα εἰς μαρτύριον. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄρχοντες τοῦ
[9]   τοῦ λαοῦ τούτου. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἀκούσατε, τέκνα, φωνῆς βοῶντος ἐν
[6]   εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ πάλιν  λέγει·   Αὔτη ἐστὶν ἡμέρα
[10]   συνέσει δόγματα. πέρας γέ τοι  λέγει   αὐτοῖς ἐν τῷ Δευτερονομίῳ· Καὶ
[15]   ἁγιασθέντες πρῶτον. πέρας γέ τοι  λέγει   αὐτοῖς· Τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ
[12]   βασιλέων διαρρήξω. ἴδε, πῶς Δαυεὶδ  λέγει   αὐτὸν κύριον, καὶ υἱὸν οὐ
[4]   αὐτὴν λαβόντος ἤδη τοῦ Μωϋσέως.  λέγει   γὰρ γραφή· Καὶ ἦν
[16]   λαὸς Ἰσραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη.  λέγει   γὰρ γραφή· Καὶ κύριος
[4]   συνζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος.  λέγει   γὰρ γραφή· Οὐαὶ οἱ
[6]   ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς.  λέγει   γὰρ γραφὴ περί ἡμῶν,
[6]   τέθεικεν τὴν σάρκα αὐτοῦ κύριος.  λέγει   γάρ· Καὶ ἔθηκέ με ὡς
[9]   περιέτεμεν, λαβὼν τριῶν γραμμάτων δόγματα.  λέγει   γάρ· Καὶ περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ
[6]   τὸ κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας.  λέγει   γὰρ κύριος πάλιν· Καὶ ἐν
[5]   αὐτοῦ. οὐκοῦν εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν,  λέγει   γὰρ θεὸς τὴν πληγὴν
[5]   γάρ, ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ.  λέγει   γὰρ προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ.
[6]   καὶ πάσχειν, προεφανερώθη τὸ πάθος.  λέγει   γὰρ προφήτης ἐπὶ τὸν
[11]   μὴ προσδέξονται, ἀλλ’ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν.  λέγει   γὰρ προφήτης· Ἔστηθι οὐρανέ,
[14]   λαβεῖν διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.  λέγει   γὰρ προφήτης· Καὶ ἦν
[6]   ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ·  λέγει   γὰρ προφήτης παραβολὴν κυρίου·
[4]   ἐπὶ τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν.  λέγει   γὰρ οὕτως κύριος. Μωϋσῆ Μωϋσῆ,
[4]   βασιλέων. ὁμοίως περὶ τοῦ αὐτοῦ  λέγει   Δανιήλ· Καὶ εἶδον τὸ τέταρτον
[5]   τὰ μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι.  λέγει   δὲ γραφή· Οὐκ ἀδίκως
[6]   δευτέραν πλάσιν ἐπ’ ἐσχάτων ἐποίησεν.  λέγει   δὲ κύριος· Ἰδού, ποιῶ τὰ
[5]   Ἰσραήλ, δὲ πρὸς ἡμᾶς,  λέγει   δὲ οὕτως· Ἐτραυματίσθη διὰ τὰς
[4]   καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν ἥξῃ,  λέγει   δὲ οὕτως καὶ προφήτης·
[6]   ἔθηκέ με ὡς στερεὰν πέτραν.  λέγει   δὲ πάλιν προφήτης· Λίθον
[2]   μὴ ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν.  λέγει   δὲ πάλιν πρὸς αὐτούς· Μὴ
[12]   σταυροῦ καὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος.  λέγει   δὲ πάλιν τῷ Μωϋσῇ, πολεμουμένου
[6]   σοι ἐπιδειξω, πῶς πρὸς ἡμᾶς  λέγει.   δευτέραν πλάσιν ἐπ’ ἐσχάτων ἐποίησεν.
[15]   καρδίᾳ καθαρᾷ. καὶ ἐν ἑτέρῳ  λέγει·   Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί μου
[6]   τοῦ Ἀδὰμ ἐγένετο. τί οὖν  λέγει   Εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν,
[12]   ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθησαν εἰς θάνατον·  λέγει   εἰς τὴν καρδίαν Μωϋσέως τὸ
[4]   περὶ οὗ γέγραπται, ὡς Ἐνὼχ  λέγει.   Εἰς τοῦτο γὰρ δεσπότης
[15]   μου ἐπ’ αὐτούς. τὸ σάββατον  λέγει   ἐν ἀρχῇ τῆς κτίσεως· Καὶ
[11]   ὕδωρ, ὅτι τὸν μὲν μισθὸν  λέγει   ἐν καιρῷ αὐτοῦ· τότε, φησίν
[7]   τὸ θυσιαστήριον τελεσθῇ. τί οὖν  λέγει   ἐν τῷ προφήτῃ; Καὶ φαγέτωσαν
[6]   τῷ θεῷ μου καὶ δοξασθήσομαι;  λέγει·   Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἐκκλησίᾳ ἀδελφῶν
[6]   γάλα καὶ μέλι. τί δὲ  λέγει   γνῶσις; μάθετε. ἐλπίσατε, φησίν,
[13]   οὖν περὶ τοῦ λαοῦ τί  λέγει   γραπή· Ἐδεῖτο δὲ Ἰσαὰκ
[2]   τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτ’ ἡμῖν  λέγει,   θέλων ἡμᾶς μὴ ὁμοίως πλανωμένους
[2]   προσάγωμεν αὐτῷ. ἡμῖν οὖν οὕτως  λέγει·   Θυσία τῷ κυρίῳ καρδία συντετριμμένη,
[3]   νηστείαν δεκτήν. πρὸς ἡμᾶς δὲ  λέγει·   Ἰδοὺ αὕτη νηστεία, ἣν
[6]   καθὼς πάλιν ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ  λέγει·   Ἰδού, λέγει κύριος, ἐξελῶ τούτων,
[16]   αὐτῶν. πέρας γέ τοι πάλιν  λέγει·   Ἰδού, οἱ καθελόντες τὸν ναὸν
[5]   συναγωγαὶ ἐπανεστησάν μοι. καὶ πάλιν  λέγει·   Ἰδού, τέθεικά μου τὸν νῶτον
[14]   πόθεν ἐλυτρώθημεν. πάλιν προφήτης  λέγει·   Ἰδού, τέθεικά σε εἰς φῶς
[12]   αὐτὸν κύριον, καὶ υἱὸν οὐ  λέγει.   ~Ἴδωμεν δὲ εἰ οὗτος
[13]   λαοῦ τοῦ μεταξύ· καὶ τί  λέγει;   Καὶ ἐποίησεν Ἰακὼβ ἐναλλὰξ τὰς
[11]   καὶ πάλιν ἐν ἀλλῳ προφήτῃ  λέγει·   Και ἔσται ταῦτα ποιῶν
[11]   πολλοῖς. καὶ πάλιν ἕτερος προφήτης  λέγει.   Καὶ ἦν γῆ τοῦ
[11]   πνεύματος αὐτοῦ δοξάζει. εἶτα τί  λέγει;   Καὶ ἦν ποταμὸς ἕλκων ἐκ
[6]   ἐκλεκτόν, ἀκρογωναῖον, ἔντιμον. εἶτα τί  λέγει;   Καὶ ὃς ἐλπίσει ἐπ’ αὐτὸν
[9]   ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν,  λέγει   καὶ τοὺς τριακοσίους. δηλοῖ οὖν
[10]   βλέπων τὴν ἐντολήν. τί οὖν  λέγει;   κολλᾶσθε μετὰ τῶν φοβουμένων τὸν
[9]   πῶς περιέτεμεν ἡμῶν τὴν καρδίαν.  λέγει   κύριος ἐν τῷ προφήτῃ· Εἰς
[6]   ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ἰδού,  λέγει   κύριος, ἐξελῶ τούτων, τουτέστιν ὧν
[16]   ἐν τῷ ναῷ. ἀλλὰ πῶς  λέγει   κύριος καταργῶν αὐτὸν, μάθετε· Τίς
[3]   νηστεία, ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην,  λέγει   κύριος· λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας,
[6]   προφήτης Μωϋσῆς αὐτοῖς; Ἰδού, τάδε  λέγει   κύριος θεός· Ἐισέλθατε εἰς
[9]   αὐτούς. λέγει πρὸς αὐτούς· Τάδε  λέγει   κύριος θεὸς ὑμῶν (ὧδε
[14]   ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, οὕτως  λέγει   κύριος λυτρωσάμενός σε θεός.
[16]   τὴν γῆν δρακί; οὐκ ἐγώ;  λέγει   κύριος· οὐρανός μοι θρόνος,
[12]   λέγοντι· Καὶ πότε ταῦτα συντελεσθήται;  λέγει   κύριος· ὁταν ξύλου αἷμα στάξῃ.
[12]   χεῖράς σου καὶ γράψον,  λέγει   κύριος, ὅτι ἐκκόψει ἐκ ῥιζῶν
[3]   ταύτην τὴν μηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην,  λέγει   κύριος, οὐκ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα τὴν
[9]   οὐ σκληρυνεῖτε. λάβε πάλιν· Ἰδού,  λέγει   κύριος, πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα
[2]   μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν;  λέγει   κύριος. πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων, καὶ
[9]   ἐποίησα γνώσονται. καί· Περιτμήθητε,  λέγει   κύριος, τὰς καρδίας ὑμῶν. καὶ
[3]   πρὸς αὐτούς· Ἱνατί μοι νηστεύετε,  λέγει   κύριος, ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν
[11]   τὸ αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο γὰρ  λέγει·   μακάριοι, οἳ ἐπὶ τὸν σταυρὸν
[10]   τριῶν δογμάτων γνῶσιν Δαυείδ καὶ  λέγει·   Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη
[10]   καὶ περὶ τῆς βρώσεως. πάλιν  λέγει   Μωϋσῆς· Φάγεσθε πᾶν διχηλοῦν καὶ
[6]   ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστίν. τί  λέγει   ἄλλος προφήτης Μωϋσῆς αὐτοῖς;
[11]   πετεινοῦ νοσσιᾶς ἀφῃρημενοι. καὶ πάλιν  λέγει   προφήτης· Ἐγὼ πορεύσομαι ἔμπροσθέν
[6]   σὴς καταφάγεται ὑμᾶς. καὶ παλιν  λέγει   προφήτης, ἐπεὶ ὡς λίθος
[12]   καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ  λέγει·   Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς
[11]   ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα, τοῦτο  λέγει·   ὃς ἂν, φησίν, ἀκούσῃ τούτων
[15]   τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. τοῦτο  λέγει·   ὅταν ἐλτὼν υἱὸς αὐτοῦ
[5]   ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς. τοῦτο  λέγει,   ὅτι δικαιως ἀπολεῖται ἄνθρωπος, ὃς
[15]   συνετέλεσεν ἐν ἓξ ἡμέραις. τοῦτο  λέγει,   ὅτι ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει
[11]   ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο  λέγει   ὅτι ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν εἰς
[11]   τὰ φύλλα οὐκ ἀπορυήσεται, τοῦτο  λέγει·   ὅτι πᾶν ῥῆμα, ἐὰν
[10]   πᾶν διχηλοῦν καὶ μαρυκώμενον. τί  λέγει;   ὅτι τὴν τροφὴν λαμβάνων οἶδεν
[15]   σάββατα οὐκ ἀνέχομαι. ὁρᾶτε, πῶς  λέγει;   οὐ τὰ σάββατα ἐμοὶ δεκτά,
[12]   φανεροῖ περὶ τοῦ υἱοῦ Ἰησοῦ.  λέγει   οὖν Μωϋσῆς Ἰησοῦ, υἱῷ Ναυή,
[14]   σκότους ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον.  λέγει   οὖν προφήτης· Ἐγὼ κύριος,
[12]   τῶν ποδῶν σου. καὶ πάλιν  λέγει   οὕτως Ἡσαΐας· Εἶπεν κύριος τῷ
[12]   πάντα καὶ εἰς αὐτόν. τί  λέγει   πάλιν Μωϋσῆς Ἰησοῦ, υἱῷ Ναυή,
[6]   τῆς ἀγάπης ὑμῶν. τί οὖν  λέγει   πάλιν προφητης; Περιέσχεν με
[9]   τῷ κυρίῳ ὑμῶν. καὶ τί  λέγει;   Περιτμήθητε καρδίαν ὑμῶν, καὶ τον
[14]   θεός. καὶ πάλιν προφήτης  λέγει·   Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ
[16]   ναὸς θεοῦ. ἔστιν, ὅπου αὐτὸς  λέγει   ποιεῖν καὶ καταρτίζειν. γέγραπται γάρ·
[9]   ὅτι ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς.  λέγει   πρὸς αὐτούς· Τάδε λέγει κύριος
[11]   φησίν ἀποδώσω. νῦν δὲ  λέγει·   τὰ φύλλα οὐκ ἀπορυήσεται, τοῦτο
[6]   οὖν ἐποίησεν τὴν ἐντολήν, τί  λέγει;   Τίς κρινόμενός μοι; ἀντιστήτω
[11]   παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. τοῦτο  λέγει·   τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος αὐτοῦ
[15]   ἡγίασεν αὐτήν. προσέχετε, τέκνα, τί  λέγει   τὸ συνετέλεσεν ἐν ἓξ ἡμέραις.
[9]   δεκαοκτὼ πρώτους, καὶ διάστημα ποιήσας  λέγει   τριακοσίους. τὸ δεκαοκτὼ ι’ δέκα,
[13]   τῆς γνώσεως ἡμῶν. τί οὖν  λέγει   τῷ Ἀβραάμ, ὅτε μόνος πιστεύσας
[6]   γραφὴ περί ἡμῶν, ὡς  λέγει   τῷ υἱῷ· Ποιήσωμεν κατ’ εἰκόνα
[8]   ἁμαρτιῶν; νοεῖτε, πῶς ἐν ἁπλότητι  λέγει   ὑμῖν. μόσχος Ἰησοῦς
[13]   ἐκεῖνος. καὶ ἐν ἄλλῃ προφητείᾳ  λέγει   φανερώτερον Ἰακὼβ πρὸς Ἰωσὴφ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008