Alphabétiquement     [«   »]
σωθησόμεθα 1
σωτηρίαν 2
σωτηρίας 1
τὰ 43
Τάδε 1
τάδε 2
ταῖς 3
Fréquences     [«    »]
41 γὰρ
43
42 σου
43 τὰ
46 οὐ
46 ὡς
48 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τὰ


Chapitre
[10]   τροφήν, ἀλλὰ ἁρπάζουσιν ὡς καὶ  τὰ   ἀλλότρια ἐν ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ
[20]   μετὰ τιμωρίας, ἐν ἐστιν  τὰ   ἀπολλύντα τὴ ψυχὴν αὐτῶν· εἰδωλολατρεία,
[10]   ἰχθύες πορεύονται ἐν σκότει εἰς  τὰ   βάθη· καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν
[2]   εἰσιν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή,  τὰ   δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία καὶ
[10]   τῇ καρδίᾳ, μετὰ τῶν λαλούντων  τὰ   διδαιώματα κυρίου καὶ τηρούντων, μετὰ
[2]   ἐξουσίαν, ὀφείλομεν ἑαυτοῖς προσέχοντες ἐκζητεῖν  τὰ   δικαιώματα κυρίου. τῆς οὖν πίστεως
[10]   διαθήσομαι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον  τὰ   δικαιώματά μου. ἄρα οὖν οὐκ
[21]   πανθαμάρτητοι. ~Καλὸν οὖν ἐστὶν μαθόντα  τὰ   δικαιώματα τοῦ κυρίου, ὅσα γέγραπται,
[4]   τῶν ἐνεστώτων ἐπιπολὺ ἐραυνῶντας ἐκζητεῖν  τὰ   δυνάμενα ἡμᾶς σώζειν. φύγωμεν οὖν
[9]   πάλιν· Ἰδού, λέγει κύριος, πάντα  τὰ   ἔθνη ἀπερίτμητα ἀκροβυστίαν, δὲ
[16]   οἶκον θεοῦ. σχεδὸν γὰρ ὡς  τὰ   ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν τῷ
[4]   τοῦ κυρίου. ἀλλὰ ἐπιστραφέντες ἐπὶ  τὰ   εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. λέγει γὰρ
[1]   τῶν προφητῶν τὰ παρεληλυθότα καὶ  τὰ   ἐνεστῶτα, καὶ τῶν μελλόντων δοὺς
[4]   τῆς ἀνομίας, μήποτε καταλάβῃ ἡμᾶς  τὰ   ἔργα τῆς ἀνομίας· καὶ μισήσωμεν
[4]   ἀπὸґ πάσης ματαιότητος, μισήσωμεν τελείως  τὰ   ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ. μὴ
[15]   θεὸς ἐν ἓξ ἡμέραις  τὰ   ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ
[6]   λέγει δὲ κύριος· Ἰδού, ποιῶ  τὰ   ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα. εἰς
[6]   εἰς συντριβήν· Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς  τὰ   θεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτόν,
[4]   ἰσχυρὸν καὶ χαλεπώτερον παρὰ πάντα  τὰ   θηρία τῆς θαλάσσης, καὶ ὡς
[3]   πρώϊμον τὸ φῶς σου, καὶ  τὰ   ἱμάτιά σου ταχέως ἀνατελεῖ, καὶ
[10]   τῷ θανάτῳ, ὡς καὶ ταῦτα  τὰ   ἰχθύδια μόνα ἐπικατάρατα ἐν τῷ
[1]   δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως, ὧν  τὰ   καθ’ ἕκαστα βλέποντες ἐνεργούμενα, καθὼ
[10]   βυθῷ νήχεται, μὴ κολθμβῶντα ὡς  τὰ   λοιπά, ἀλλ’ ἐν τῇ γῇ
[5]   ἐνεστῶσιν ἡμᾶς ἐσόφισεν, καὶ εἰς  τὰ   μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι. λέγει
[10]   διὰ τὴν πλεονεξίαν, ὡς καὶ  τὰ   ὄρνεα ταῦτα μόνα ἑαυτοῖς οὐ
[8]   τὸ ὕσσωπον, καὶ οὓτως ῥαντίζειν  τὰ   παιδία καθ’ ἕνα τὸν λαόν,
[15]   πεποίηκα, ἐν καταπαύσας  τὰ   πάντα ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδόης ποιήσω,
[5]   οφείλομεν τῷ κυρίῶ, ὅτι καὶ  τὰ   παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν καὶ ἐν
[1]   δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν  τὰ   παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα, καὶ
[10]   καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν, καθὼς  τὰ   πετεινα καθήμενα εἰς ἁρπαγήν. ἔχετε
[16]   γὰρ γραφή· Καὶ κύριος  τὰ   πρόβατα τῆς νομῆς καὶ παραδώσει
[5]   τὸν ποιμένα ἑαυτῶν, τότε ἀολεῖται  τὰ   πρόβατα τῆς ποίμνης. αὐτὸς δὲ
[2]   καὶ ἐγκράτεια· τούτων οὖν μενόντων  τὰ   πρὸς κύριον ἁγνῶς συνευφραίνονται αὐτοῖς
[19]   καὶ ἐκζητήσεις καθ’ ἑκάστην ἡμέραν  τὰ   πρόσωπα τῶν ἁγίων, διὰ
[6]   Ἰδού, ποιῶ τὰ ἔσχατα ὡς  τὰ   πρῶτα. εἰς τοῦτο οὖν ἐκήρυξεν
[16]   τῷ μηδέποτε μήτε τοῦ λέγοντος  τὰ   ῥήματα ἀκηκοέναι ἐκ τοῦ στόματος
[15]   ἀνέχομαι. ὁρᾶτε, πῶς λέγει; οὐ  τὰ   σάββατα ἐμοὶ δεκτά, ἀλλἃ
[15]   αὐτοῖς· Τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ  τὰ   σάββατα οὐκ ἀνέχομαι. ὁρᾶτε, πῶς
[19]   μετὰ ταπεινῶν καὶ δικαίων ἀναστραφήσῃ,  τὰ   συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ
[15]   ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει κύριος  τὰ   σύμπαντα· γὰρ ἡμέρα παρ’
[15]   ἐν τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελεσθήσεται  τὰ   σύμπαντα. Καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ
[19]   θεοῦ. οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν  τὰ   τοῦ πλησίον σου, οὐ μὴ
[11]   ἀποδώσω. νῦν δὲ λέγει·  τὰ   φύλλα οὐκ ἀπορυήσεται, τοῦτο λέγει·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008