Alphabétiquement     [«   »]
αὐτός 1
αὐτὸς 16
ἀυτὸς 1
αὐτοῦ 51
αὐτούς 9
αὐτοὺς 3
αὐτῷ 9
Fréquences     [«    »]
48 ἐπὶ
46 οὐ
46 ὡς
51 αὐτοῦ
51 κύριος
53 οὖν
55 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

αὐτοῦ


Chapitre
[5]   ῥαντίσματος αὐτοῦ. γέγραπται γὰρ περὶ  αὐτοῦ   μὲν πρὸς τὸν Ἰσραήλ,
[9]   περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου  αὐτοῦ   ἄνδρας δεκαοκτὼ καὶ τριακοσίους. τίς
[4]   τῆς θαλάσσης, καὶ ὡς ἐξ  αὐτοῦ   ἀνέτειλεν δέκα κέρατα, καὶ ὡς
[5]   οὐκ ἰσχύουσιν εἰς τὰς ἀκτῖνας  αὐτοῦ   ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν υἱὸς τοῦ
[5]   ἐν τῷ αἵματι τοῦ ῥαντίσματος  αὐτοῦ.   γέγραπται γὰρ περὶ αὐτοῦ
[11]   ἐκ δεξιῶν, καὶ ἀνέβαινεν ἐξ  αὐτοῦ   δένδρα ὡραῖα· καὶ ὃς ἂν
[11]   λέγει· τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ   δοξάζει. εἶτα τί λέγει; Καὶ
[1]   καὶ ὑψηλότερον προσάγειν τῷ φόβῳ  αὐτοῦ.   ἐγὼ δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος,
[12]   τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ, ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν  αὐτοῦ   ἔθνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαρρήξω.
[5]   τοὺς μέλλοντας κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον  αὐτοῦ   ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν
[12]   κυρίῳ, οὗ εκράτησα τῆς δεξιᾶς  αὐτοῦ,   ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη, καὶ
[6]   ἐπιστήμων καὶ ἀγαπῶν τὸν κύριον  αὐτοῦ;   ἐπεὶ οὖν ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἄλλον
[19]   ὡρισμένον τόπον, σπεύσῃ τοῖς ἔργοις  αὐτοῦ.   ἔσιν οὖν δοθεῖσα ἡμῖν
[21]   κύριος καὶ μισθὸς  αὐτοῦ.   ἔτι καὶ ἐρωτῶ ὑμᾶς· ἑαυτῶν
[4]   αὐτοῦ, ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασιν  αὐτοῦ   εὐφρανθῶμεν. κύριος ἀποσωπολήμπτως κρινεῖ
[5]   παθεῖν; μάθετε. οἱ προφῆται, ἀπ’  αὐτοῦ   ἔχοντες τὴν χάριν, εἰς αὐτὸν
[7]   νεκρούς, ἔπαθεν, ἵνα πληγὴ  αὐτοῦ   ζωοποιήσῃ ἡμᾶς· πιστεύσωμεν, ὅτι
[6]   ψυχήν, ὡς ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος  αὐτοῦ   ἡμᾶς. λέγει γὰρ γραφὴ
[5]   τὰς ἁμαρίας ἡμῶν· τῷ μώλωπι  αὐτοῦ   ἡμεῖς ἰάθημεν· ὡς πρόβατον ἐπὶ
[8]   ὕσσωπον; ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ  αὐτοῦ   ἡμέραι ἔσονται πονηραὶ καὶ ῥυπαραί,
[9]   τὴν ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχῆς  αὐτοῦ   θέμενος ἐν ἡμῖν. οὐδεὶς γνησιώτερον
[4]   καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς  αὐτοῦ,   ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ
[4]   μισθὸς τῆς πονηρίας ἔπροσθεν  αὐτοῦ·   ἵνα μήποτε ἐπαναπαύομενοι ὡς κλητοὶ
[13]   ἐποίησεν Ἰακὼβ ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας  αὐτοῦ   καὶ ἐπέθηκεν τὴν δεξιὰν ἐπὶ
[4]   ἡμέρας, ἵνα ταχύνῃ ἠγαπημένος  αὐτοῦ   καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν ἥξῃ,
[7]   τὸ κόκκινον περὶ τὴν κεφαλὴν  αὐτοῦ,   καὶ οὕτως εἰς ἔρημον βληθήτω.
[15]   ἡμέραις τὰ ἔργα τῶν χειρῶν  αὐτοῦ,   καὶ συνετέλεσεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ
[4]   δύο πλάκας ἐκ τῶν χειρῶν  αὐτοῦ·   καὶ συνετρίβη αὐτῶν διαθήκη,
[15]   λέγει· ὅταν ἐλτὼν υἱὸς  αὐτοῦ   καταργήσει τὸν καιρὸν τοῦ ἀνόμου
[6]   ἐν ἰσχΰ τέθεικεν τὴν σάρκα  αὐτοῦ   κύριος. λέγει γάρ· Καὶ ἔθηκέ
[6]   θέμενος ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων  αὐτοῦ·   λέγει γὰρ προφήτης παραβολὴν
[4]   τῶν βασιλέων. ὁμοίως περὶ τοῦ  αὐτοῦ   λέγει Δανιήλ· Καὶ εἶδον τὸ
[13]   Ἰακὼβ πρὸς Ἰωσὴφ τὸν υἱὸν  αὐτοῦ,   λέγων· Ἰδού, οὐκ ἐστέρησέν με
[1]   ἐν ὑμῖν ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς  αὐτοῦ.   λογισάμενος οὖν τοῦτο, ὅτι ἐὰν
[6]   ἔβαλον κλῆρον. ἐν σαρκὶ οὖν  αὐτοῦ   μέλλοντος φανεροῦσθαι καὶ πάσχειν, προεφανερώθη
[5]   θεὸς τὴν πληγὴν τῆς σαρκὸς  αὐτοῦ   ὅτι ἐξ αὐτῶν· Ὅταν πατάξωσιν
[13]   Ἰσαὰκ περὶ Ρεβέκκας τῆς γυναικὸς  αὐτοῦ,   ὅτι στεῖρα ἦν· καὶ συνέλαβεν.
[3]   οὐκ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα τὴν ψυχὴν  αὐτοῦ,   οὐδ’ ἂν κάμψητε ὡς κρίκον
[11]   τῶν ὑδάτων, τὸν καρπὸν  αὐτοῦ   οὐκ απορυήσεται, καὶ πάντα, ὅσα
[5]   διώξασιν ἐν θανάτῳ τοὺς προφήτας  αὐτοῦ.   οὐκοῦν εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει
[7]   τὴν ἄκανθαν, καὶ θλιβέντα κυριεῦσαι  αὐτοῦ.   οὕτω, φησίν, οἱ θέλοντές με
[11]   πέτρας ἰσχυρᾶς. καί· τὸ ὕδωρ  αὐτοῦ   πιστόν· βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε,
[4]   ἡμῶν ἐν ἐπίδι τῆς πίστεως  αὐτοῦ.   πολλὰ δὲ θέλων γράφειν, οὐχ
[3]   ὃν ἡτοίμασεν ἐν τῷ ἠγαπημένῳ  αὐτοῦ,   προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ πάντων, ἵνα
[21]   ἐκεῖνα ἐκλεγόμενος μετὰ τῶν ἔργων  αὐτοῦ   συναπολεῖται. διὰ τοῦτο ἀνάστασις, διὰ
[16]   αὐτοῦ τῆς πίστεως, κλῆσις  αὐτοῦ   τῆς ἐπαγγελίας, σοφία τῶν
[16]   ἐν ἡμῖν. πῶς; λόγος  αὐτοῦ   τῆς πίστεως, κλῆσις αὐτοῦ
[11]   μὲν μισθὸν λέγει ἐν καιρῷ  αὐτοῦ·   τότε, φησίν ἀποδώσω. νῦν δὲ
[2]   ~Ἡμερῶν οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ  αὐτοῦ   τοῦ ἐνεργοῦντος ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν,
[5]   εἶναι ἥλιον, ἔργον τῶν χειρῶν  αὐτοῦ   ὑπάρχοντα, ἐμβλέποντες οὐκ ἰσχύουσιν εἰς
[21]   σύνεσιν, ἐπιστήμην, γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων  αὐτοῦ,   ὑπομονήν. γίνεσθε δὲ θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008