Alphabétiquement     [«   »]
δασύποδα 1
Δαυείδ 3
Δαυεὶδ 1
δὲ 65
δέ 7
δεδαπανημένας 1
δέδειχεν 1
Fréquences     [«    »]
64 τῆς
61 τῷ
55 τῶν
65 δὲ
75 εἰς
75 τὴν
77 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

δὲ


Chapitre
[18]   ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, ἐφ’ ἧς  δὲ   ἄγγελοι του σατανᾶ. καὶ
[8]   εἰς τὸν αἰῶνα. διὰ τί  δὲ   ἅμα τὸ ἔριον καὶ τὸ
[18]   καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας,  δὲ   ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν τῆς
[15]   μηκέτι οὔσης τῆς ἀνομίας, καινῶν  δὲ   γεγονότων πάντων ὑπὸ κυρίου· τότε
[16]   οὐρανός μοι θρόνος,  δὲ   γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου·
[10]   ταῦτα νοῆσαι συνιέναι; ἡμεῖς  δὲ   δικαίως νοήσαντες τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν,
[8]   καὶ παθόντες λαβεῖν με. ~Τίνα  δὲ   δοκεῖτε τύπον εἶναι, ὅτι ἐντέταλται
[13]   καὶ υἱὸν οὐ λέγει. ~Ἴδωμεν  δὲ   εἰ οὗτος λαὸς κληρονομεῖ
[4]   ὡς γέγραπται, πολλοὶ κλητοί, ολίγοι  δὲ   ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν. ~Εἰς τοῦτο γὰρ
[10]   θεοῦ τὸ μὴ τρώγειν, Μωϋσῆς  δὲ   ἐν πνεύματι ἐλάλησεν. τὸ οὖν
[12]   ἀλλὰ υἱὸς τοῦ θεοῦ, τύπῳ  δὲ   ἐν σαρκὶ φανερωθείς. ἐπεὶ οὖν
[7]   ἕνα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, τὸν  δὲ   ἕνα ἐπικατάρατον, καὶ ὅτι τὸν
[7]   εἰς ὁλοκαύτωμα ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. τὸν  δὲ   ἕνα τί ποιήσωσιν; Ἐπικατάρατος, φησιν,
[6]   ζήσομεν κατακυριεύοντες τῆς γῆς. προειρήκαμεν  δὲ   ἐπάνω. Καὶ αὐξανέσθωσαν καὶ πληθυνέσθωσαν
[16]   ἦν ἐναντία τῷ θεῷ. Οἰκοδομηθήσετα  δὲ   ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου. προσέχετε
[13]   δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, καὶ οὗτος  δὲ   εὐλογηθήσεται βλέπετε, ἐπὶ τίνων τέθεικεν,
[5]   μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι. λέγει  δὲ   γραφή· Οὐκ ἀδίκως ἐκτείνεται
[5]   τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. αὐτὸς  δὲ   ἠθέλησεν οὕτω παθεῖν· ἔδει γάρ,
[4]   ἐπίδι τῆς πίστεως αὐτοῦ. πολλὰ  δὲ   θέλων γράφειν, οὐχ ὡς διδάσκαλος,
[21]   τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ὑπομονήν. γίνεσθε  δὲ   θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες τί ζητεῖ κύριος
[21]   ἐξ ὑμῶν πᾶσαν ὑπόκρισιν.  δὲ   θεός, τοῦ παντὸς κόσμου
[10]   καὶ ποτὲ μὲν ἄρρεν, ποτὲ  δὲ   θῆλυ γίνεται. ἀλλὰ καὶ τὴν
[13]   χεῖρα τοῦ πατρὸς Ἰακώβ. εἶδεν  δὲ   Ἰακὼβ τύπον τῷ πνεύματι τοῦ
[13]   τί λέγει γραπή· Ἐδεῖτο  δὲ   Ἰσαὰκ περὶ Ρεβέκκας τῆς γυναικὸς
[18]   κεῖσθαι. ταῦτα μὲν οὕτως. ~Μεταβῶμεν  δὲ   καὶ ἐπὶ ἑτέραν γνῶσιν καὶ
[4]   εἷς ἐξ ὑμῶν ὤν, ἰδίως  δὲ   καὶ πάντας ἀγαπῶν ὑπὲρ τὴν
[16]   φανερωθεὶς ἀνέβη εἰς οὐρανοίς. ~Ἔτι  δὲ   καὶ περὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ
[5]   εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει. ἔτι  δὲ   καὶ τοῦτο, ἀδελφοί μου· εἰ
[4]   κεράτων. συιέναι οὖν ὀφείλετε. ἔτι  δὲ   καὶ τοῦτο ἐρωτῶ ὑμᾶς ὡς
[4]   τῆς βασιλείας τοῦ κυρίου. ἔτι  δὲ   κἀκεῖνο, ἀδελφοί μου, νοεῖτε· ὅταν
[10]   οὕτως ἐν πνεύματι ἐλάλησεν· οἱ  δὲ   κατ’ ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὡς
[14]   Μωϋσῆς θεράπων ὢν ἔλαβεν, αὐτὸς  δὲ   κύριος ἡμῖν ἔδωκεν εἰς λαὸν
[6]   πλάσιν ἐπ’ ἐσχάτων ἐποίησεν. λέγει  δὲ   κύριος· Ἰδού, ποιῶ τὰ ἔσχατα
[9]   τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα ἀκροβυστίαν,  δὲ   λαὸς οὗτος ἀπερίτμητος καρδίας. ἀλλ’
[6]   ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. τί  δὲ   λέγει γνῶσις; μάθετε. ἐλπίσατε,
[3]   καλέσετε νηστείαν δεκτήν. πρὸς ἡμᾶς  δὲ   λέγει· Ἰδοὺ αὕτη νηστεία,
[19]   δικαίως. οὐ ποιήσεις σχίσμα, εἰρηνεύσεις  δὲ   μαχομένους συαγαγών. ἐξομολογήσῃ ἐπὶ ἁμαρτίαις
[10]   ὅτι ἄξιοί ἐστε ὑμεῖς. ~Ὅτι  δὲ   Μωϋσῆς εἶπεν· Οὐ φάγεσθε χοῖρον
[9]   η’ ὀκτώ· ἔχεις Ἰησοῦν. ὅτι  δὲ   σταυρὸς ἐν τῷ ταῦ
[11]   αὐτοῦ· τότε, φησίν ἀποδώσω. νῦν  δὲ   λέγει· τὰ φύλλα οὐκ
[14]   λαῷ, εἰ δέδωκεν. δέδωκεν· αὐτοὶ  δὲ   οὐκ ἐγένοντο ἄξιοι λαβεῖν διὰ
[5]   δὲ πρὸς ἡμᾶς, λέγει  δὲ   οὕτως· Ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας
[4]   ἐπὶ τὴν κληρονομίαν ἥξῃ, λέγει  δὲ   οὕτως καὶ προφήτης· Βασιλεῖαι
[1]   προσάγειν τῷ φόβῳ αὐτοῦ. ἐγὼ  δὲ   οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς
[6]   με ὡς στερεὰν πέτραν. λέγει  δὲ   πάλιν προφήτης· Λίθον ὃν
[2]   ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν. λέγει  δὲ   πάλιν πρὸς αὐτούς· Μὴ ἐγὼ
[12]   καὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος. λέγει  δὲ   πάλιν τῷ Μωϋσῇ, πολεμουμένου τοῦ
[10]   τὸν κύριον οὐκ οἶδεν, ὅταν  δὲ   πεινᾷ κραυγάζει, καὶ λαβὼν πάλιν
[18]   καὶ τοῦ σκότους. διαφορὰ  δὲ   πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. ἐφ’
[12]   περὶ τῆς ἰάσεως αὐτῶν. εἶπεν  δὲ   πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς· Ὅταν, φησίν
[5]   μὲν πρὸς τὸν Ἰσραήλ,  δὲ   πρὸς ἡμᾶς, λέγει δὲ οὕτως·
[5]   δὲ σιαγόνας εἰς ῥαπίσματα. τὸ  δὲ   πρόσωπόν μου ἔθηκα ὡς στερεὰν
[5]   τὸν νῶτον εἰς μάστιγας, τὰς  δὲ   σιαγόνας εἰς ῥαπίσματα. τὸ δὲ
[8]   ἡμῖν μέν ἐστιν φανερά, ἐκείνοις  δὲ   σκοτεινά, ὅτι οὐκ ἤκουσαν φωνῆς
[2]   βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή, τὰ  δὲ   συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία καὶ ἐγκράτεια·
[19]   κυρίου. οὐχ ὑψώσεις σεαυτόν, ἔσῃ  δὲ   ταπεινόφρων κατὰ πάντα· οὐκ ἀρεῖς
[21]   εὑρεθῆτε ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. εἰ  δὲ   τίς ἐστιν ἀγαθοῦ μνεία, μνημονεύετέ
[10]   ἀναμαρυκωμένων τὸν λόγον κυρίου. τί  δὲ   τὸ διχηλοῦν; ὅτι δίκαιος
[19]   λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς  δὲ   τὸ δοῦναι συσπῶν. ἀγαπήσεις ὡς
[8]   οὗτοι μεγάλοι τῷ θεῷ. ὅτι  δὲ   τὸ ἔριον ἐπὶ τὸ ξύλον;
[20]   ἐστὶν ὁδὸς τοῦ φωτός. ~Ἧ  δὲ   τοῦ μέλαος ὁδός ἐστιν σκολιὰ
[5]   ἐκήρυσσεν, καὶ ὑπερηγάπησεν αὐτόν. ὅτε  δὲ   τοὺς ἰδίους ἀποστόλους τοὺς μέλλοντας
[8]   εἰς τὸ κηρύσσειν. διὰ τί  δὲ   τρεῖς παῖδες οἱ ῥαντίζοντες; εἰς
[10]   ὡς περὶ βρώσεως προσεδέξαντο. λαμβάνει  δὲ   τῶν αὐτῶν τριῶν δογμάτων γνῶσιν
[10]   σπαταλῶσιν, ἐπιλανθάνονται τοῦ κυρίου, ὅταν  δὲ   ὑστεροῦνται, ἐπιγινώσκουσιν τὸν κύριον, ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008