Alphabétiquement     [«   »]
ἔπεμψεν 1
ἐπήλυτοι 1
Ἐπὶ 1
ἐπὶ 48
ἐπιγινώσκουσιν 1
ἐπιδείξῃ 1
ἐπιδειξω 1
Fréquences     [«    »]
46 οὐ
43 τὰ
46 ὡς
48 ἐπὶ
51 αὐτοῦ
51 κύριος
53 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

ἐπὶ


Chapitre
[19]   εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους συαγαγών. ἐξομολογήσῃ  ἐπὶ   ἁμαρτίαις σου. οὐ προσήξεις ἐπὶ
[18]   μὲν οὕτως. ~Μεταβῶμεν δὲ καὶ  ἐπὶ   ἑτέραν γνῶσιν καὶ διδαχήν. Ὁδοὶ
[7]   καὶ τύπος γενόμενος  ἐπὶ   Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ τὸ
[10]   ἁμαρτάνουσιν ὡς χοῖρος, καὶ  ἐπὶ   καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν, καθὼς
[20]   οὐκ ἐλεῶντες πτωχόν, οὐ πονοῦντες  ἐπὶ   καταπονουμένῳ, εὐχερεῖς ἐν καταφονεῖς τέκνων,
[6]   αὐτὸν ζήσετα εἰς τὸν αἰῶνα.  ἐπὶ   λίθον οὖν ἡμῶν ἐλπίς;
[19]   οὔ. οὐ μὴ λάβῃς  ἐπὶ   ματάῳ τὸ ὄνομα κυρίου. ἀγαπήσεις
[8]   περιτιθέναι τὸ ἔριον τὸ κόκκινον  ἐπὶ   ξύλον (ἴδε πάλιν τύπος
[8]   ξύλον; ὅτι βασιλεία Ἰησοῦ  ἐπὶ   ξύλου, καὶ ὅτι οἱ ἐλπίζοντες
[5]   οὕτω παθεῖν· ἔδει γάρ, ἵνα  ἐπὶ   ξύλου πάθῃ. λέγει γὰρ
[19]   οὐ λήμωψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι τινὰ  ἐπὶ   παραπτώματι. ἔσῃ πραΰς, ἔσῃ ἡσύχιος,
[19]   ἐπὶ ἁμαρτίαις σου. οὐ προσήξεις  ἐπὶ   προσευχὴν ἐν συνειδήσει πονηρᾷ. αὑτη
[7]   τοῦ λαοῦ νηστεύοντος καὶ κοτομένου  ἐπὶ   σάκκου καὶ σποδοῦ. ἵνα δείξῃ,
[19]   ταπεινόφρων κατὰ πάντα· οὐκ ἀρεῖς  ἐπὶ   σεαυτὸν δόξαν. οὐ λήμψῃ βουλὴν
[5]   αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν· ὡς πρόβατον  ἐπὶ   σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς
[4]   χειρὸς τοῦ κυρίου. ἀλλὰ ἐπιστραφέντες  ἐπὶ   τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. λέγει
[13]   αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν τὴν δεξιὰν  ἐπὶ   τὴν κεφαλὴν Ἐφραίμ, τοῦ δευτέρου
[13]   Ἰακώβ· Μετάθες σου τὴν δεξιὰν  ἐπὶ   τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ, ὅτι πρωτότοκός
[4]   ταχύνῃ ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ  ἐπὶ   τὴν κληρονομίαν ἥξῃ, λέγει δὲ
[8]   ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οἱ προσενέγκαντες αὐτὸν  ἐπὶ   τὴν σφαγήν. εἶτα οὐκέτι ἄνδρες,
[4]   καὶ προφήτης· Βασιλεῖαι δέκα  ἐπὶ   τῆς γῆς βασιλεύσουσιν, καὶ ἐξαναστήσεται
[5]   λαὸν τὸν καινὸν ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ  ἐπὶ   τῆς γῆς ὤν, ὅτι τὴν
[13]   καὶ τίς Ρεβέκκα, καὶ  ἐπὶ   τίνων δέδειχεν, ὅτι μείζων
[13]   καὶ οὗτος δὲ εὐλογηθήσεται βλέπετε,  ἐπὶ   τίνων τέθεικεν, τὸν λαὸν τοῦτον
[12]   καλεῖ τὸν λαόν. ἐλθόντες οὖν  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ ἐδέοντο Μωϋσέως, ἵνα
[4]   μονάζετε ὡς ἤδη δεδικαιωμένοι, ἀλλ’  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ
[11]   τὸ ὑδωρ καὶ τὸν σταυρὸν  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο γὰρ
[7]   γενόμενος ἐπὶ Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος  ἐπὶ   τὸ θυσιαστήριον τελεσθῇ. τί οὖν
[7]   ἐστιν; προσέχετε· Τὸν μὲν ἕνα  ἐπὶ   τὸ θυσιαστήριον, τὸν δὲ ἕνα
[8]   θεῷ. ὅτι δὲ τὸ ἔριον  ἐπὶ   τὸ ξύλον; ὅτι βασιλεία
[16]   ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἐλπίσαντες  ἐπὶ   τὸ ὄνομα ἐγενόμεθα καινοί, ´πάλιν
[1]   τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι  ἐπὶ   τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν
[19]   παιδίσκῃ ἐν πικρίᾳ, τοῖς  ἐπὶ   τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, μή
[6]   γνῶσις; μάθετε. ἐλπίσατε, φησίν,  ἐπὶ   τὸν ἐν σαρκὶ μέλλοντα φανεροῦσθαι
[16]   τὴν οἰκοδομὴν ἤλπισαν, καὶ οὐκ  ἐπὶ   τὸν θεὸν αὐτῶν τὸν ποιήσαντα
[6]   πάθος. λέγει γὰρ προφήτης  ἐπὶ   τὸν Ἰσραήλ· Οὐαὶ τῇ ψυχῇ
[11]   περὶ μὲν τοῦ ὕδατος γέγραπται  ἐπὶ   τὸν Ἰσραήλ. πῶς τὸ βάπτισμα
[12]   φησίν δηχθῇ τις ὑμῶν, ἐλθέτω  ἐπὶ   τὸν ὄφιν τὸν ἐπὶ τοῦ
[11]   τοῦτο γὰρ λέγει· μακάριοι, οἳ  ἐπὶ   τὸν σταυρὸν ἐλπίσαντες κατέβησαν εἰς
[19]   ἐάν τις θέλων ὁδὸν ὁδεύειν  ἐπὶ   τὸν ὡρισμένον τόπον, σπεύσῃ τοῖς
[12]   ἐλθέτω ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν  ἐπὶ   τοῦ ξύλου ἐπικείμενον καὶ ἐλπισάτω
[11]   προφήτης· Ἔστηθι οὐρανέ, καὶ  ἐπὶ   τούτῳ πλεῖον φριξάτω γῆ,
[16]   καὶ λαλοῦντα, ἐπ’ αὐτῷ ἐκπλησσόμενος,  ἐπὶ   τῷ μηδέποτε μήτε τοῦ λέγοντος
[16]   συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται ναὸς θεοῦ ἐνδόξως  ἐπὶ   τῷ ὀνόματι κυρίου. εὑρίσκω οὖν,
[16]   ἔτιν ναός. πῶς οὖν οἰκοδομηθήσεται  ἐπὶ   τῷ ὀνόματι κυρίου, μάθετε. πρὸ
[16]   ἐναντία τῷ θεῷ. Οἰκοδομηθήσετα δὲ  ἐπὶ   τῷ ὀνόματι κυρίου. προσέχετε δέ,
[1]   ἐφ’ ὑμᾶς. οὕτω με ἐξέπληξεν  ἐπὶ   ὑμῶν ἐμοὶ ἐπιποθήτη ὄψις
[7]   τὸ ἔριον καὶ ἐπιτίθησιν αὐτὸ  ἐπὶ   φρύγανον τὸ λεγόμενον ῥαχήλ, οὗ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008