Alphabétiquement     [«   »]
ἱμάτιον 1
ἱματισμόν 1
ἱνα 1
ἵνα 37
Ἱνατί 1
Ἰσαὰκ 4
Ἰσαάκ 1
Fréquences     [«    »]
36 μὴ
34 μου
33 τοῦτο
37 ἵνα
37 κυρίου
37 πάλιν
41 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

ἵνα


Chapitre
[8]   παιδία καθ’ ἕνα τὸν λαόν,  ἵνα   ἁγνίζωνται ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν; νοεῖτε,
[9]   οὐκοῦν περιέτεμεν ἡμῶν τὰς ἀκοάς,  ἵνα   ἀκούσαντες λόγον πιστεύσωμεν ἡμεῖς. ἀλλὰ
[14]   λάβωμεν, ὃς εἰς τοῦτο ἡτοιμάσθη,  ἵνα   ἀυτὸς φανείς, τὰς ἤδη δεδαπανημένας
[7]   καλὸς κύριος προεφανέρωσεν ἡμῶν,  ἵνα   γνῶμεν, κατὰ πάντα εὐχαριστοῦντες
[11]   σοι θησαυροὺς σκοτεινούς, ἀποκρύους, ἀοράτους,  ἵνα   γνῶσιν ὅτι ἐγὼ κύριος
[7]   κοτομένου ἐπὶ σάκκου καὶ σποδοῦ.  ἵνα   δείξῃ, ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν
[5]   ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους,  ἵνα   δείξῃ, ὅτι οὐκ ἦλθεν καλέσαι
[4]   τὴν πλάνην τοῦ νῦν καιροῦ,  ἵνα   εἰς τὸν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν. μὴ
[4]   φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ,  ἵνα   ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν.
[5]   ἠθέλησεν οὕτω παθεῖν· ἔδει γάρ,  ἵνα   ἐπὶ ξύλου πάθῃ. λέγει γὰρ
[13]   καὶ Μανασσῆ, τὸν Μανασσῆ θέλων  ἵνα   εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος ἦν·
[13]   προσάγαγέ μοι τοὺς υἱούς σου,  ἵνα   εὐλογήσω αὐτούς. καὶ προσήγαγεν Ἐφραὶμ
[21]   κύριος ἀφ’ ὑμῶν, καὶ ποιεῖτε  ἵνα   εὑρεθῆτε ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. εἰ
[7]   κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ἔπαθεν,  ἵνα   πληγὴ αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς·
[4]   καὶ συνετρίβη αὐτῶν διαθήκη,  ἵνα   τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ
[21]   μνεία, μνημονεύετέ μου μελετῶντες ταῦτα,  ἵνα   καὶ ἐπιθυμία καὶ
[7]   σκεῦος τοῦ πνευματος προσφέρειν θυσίαν,  ἵνα   καὶ τύπος γενόμενος
[14]   δι’ ἡμᾶς ὑπομείνας. ἐφανερώθη δέ,  ἵνα   κἀκεῖνοι τελειωθῶσιν τοῖς ἁμαρτήμασιν, καὶ
[5]   εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν· αὐτὸς δέ,  ἵνα   καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν
[1]   ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν ὑμῖν πέμπειν,  ἵνα   μετὰ τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν
[2]   ἀδελφοί, περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν,  ἵνα   μὴ πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης
[3]   αὐτοῦ, προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ πάντων,  ἵνα   μὴ προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷ
[4]   ὡς πρέπει υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν,  ἵνα   μὴ σχῇ παρείσδυσιν μέλας.
[4]   μισθὸς τῆς πονηρίας ἔπροσθεν αὐτοῦ·  ἵνα   μήποτε ἐπαναπαύομενοι ὡς κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν
[12]   τοῦτο τὸ ὄνομα, ὄντι προφήτῃ,  ἵνα   μόνον ἀκούσῃ πᾶς λαός;
[16]   τῷ ὀνόματι κυρίου. προσέχετε δέ,  ἵνα   ναὸς τοῦ κυρίου ἐνδόξως
[12]   ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐδέοντο Μωϋσέως,  ἵνα   περὶ αὐτῶν ἀνενέγκῃ δέησιν περὶ
[12]   τὴν καρδίαν Μωϋσέως τὸ πνεῦμα,  ἵνα   ποιήσῃ τύπον σταυροῦ καὶ τοῦ
[6]   κύριος. ἀπολούστερον ὑμῖν γράφω,  ἵνα   συιῆτε· ἐγὼ περίψημα τῆς ἀγάπης
[10]   ἀκοὰς ἡμῶν καὶ τὰς καρδίας,  ἵνα   συνιῶμεν ταῦτα. ~Ζητήσωμεν δέ, εἰ
[4]   τοὺς καιροὺς καὶ τὰς ἡμέρας,  ἵνα   ταχύνῃ ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ
[5]   παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς καταφθοράν,  ἵνα   τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἁγνισθῶμεν,
[6]   ὅτι τὸ ἄρχειν ἐξουσίας ἐστίν,  ἵνα   τις ἐπιτάξας κυριεύσῃ. εἰ οὖν
[5]   εἰς τοῦτο ἐν σαρκὶ ἦλθεν,  ἵνα   τὸ τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν ἀνακεφαλαιώσῃ
[5]   σαρκὶ ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν,  ἵνα   τοῖς πατράσιν τὴν ἐπανγγελίαν ἀποδῷ,
[12]   Οὐκ ἔσται ὑμῖν, αὐτὸς ποιεῖ,  ἵνα   τύπον τοῦ Ἰησοῦ δείξῃ. ποιεῖ
[12]   Ἰσραὴλ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ  ἵνα   ὑπομνήσῃ αὐτοὺς πολεμουμένους, ὅτι διὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008