Alphabétiquement     [«   »]
τις 4
τίς 8
τισιν 1
τὸ 83
το 1
τοι 6
τοιαύτη 1
Fréquences     [«    »]
75 εἰς
77 ὅτι
75 τὴν
83 τὸ
88 τὸν
105 τοῦ
106 λέγει
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τὸ


Chapitre
[6]   οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι γὰρ ὀφείλομεν, ὅτι  τὸ   ἄρχειν ἐξουσίας ἐστίν, ἵνα τις
[12]   τὸν λαόν. ἐλθόντες οὖν ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ ἐδέοντο Μωϋσέως, ἵνα περὶ
[4]   ὡς ἤδη δεδικαιωμένοι, ἀλλ’ ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ τοῦ
[11]   ὑδωρ καὶ τὸν σταυρὸν ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο γὰρ λέγει·
[11]   γέγραπται ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. πῶς  τὸ   βάπτισμα τὸ φέρον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
[6]   τὴν γῆν ἀγαθήν. τί οὖν  τὸ   γάλα καὶ τὸ μέλι; ὅτι
[10]   ἀνομίαν ποιούσαις ἐν τῷ στόματι.  τὸ   γὰρ ζῷον τοῦτο τῷ στόματι
[5]   τὰς δὲ σιαγόνας εἰς ῥαπίσματα.  τὸ   δὲ πρόσωπόν μου ἔθηκα ὡς
[9]   καὶ διάστημα ποιήσας λέγει τριακοσίους.  τὸ   δεκαοκτὼ ι’ δέκα, η’ ὀκτώ·
[10]   τὸν λόγον κυρίου. τί δὲ  τὸ   διχηλοῦν; ὅτι δίκαιος καὶ
[19]   ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ  τὸ   δοῦναι συσπῶν. ἀγαπήσεις ὡς κόρην
[7]   δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν διὰ  τὸ   εἶναι φοβερὰν τὴν ἄκανθαν, καὶ
[15]   μου τὸ σάββατον, τότε ἐπιθήσω  τὸ   ἔλεός μου ἐπ’ αὐτούς. τὸ
[17]   ὑμῖν, οὐ μὴ νοήσητε διὰ  τὸ   ἐν παραβολαῖς κεῖσθαι. ταῦτα μὲν
[7]   φαγέτωσαν οἱ ἱερεῖς μόνοι πάντες  τὸ   ἔντερον ἄπλυτον μετὰ ὄξους. πρὸς
[7]   θέμενος, ὅτι ὃς ἐὰν θέλῃ  τὸ   ἔριον ἆραι τὸ κόκκινον, δεῖ
[8]   μεγάλοι τῷ θεῷ. ὅτι δὲ  τὸ   ἔριον ἐπὶ τὸ ξύλον; ὅτι
[7]   εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἀφαιρεῖ  τὸ   ἔριον καὶ ἐπιτίθησιν αὐτὸ ἐπὶ
[8]   αἰῶνα. διὰ τί δὲ ἅμα  τὸ   ἔριον καὶ τὸ ὕσσωπον; ὅτι
[7]   πάσχειν Ἰησοῦ. τί δέ, ὅτι  τὸ   ἔριον μέσον τῶν ἀκανθῶν τιθέασιν;
[8]   βάλλειν εἰς ἄγγη καὶ περιτιθέναι  τὸ   ἔριον τὸ κόκκινον ἐπὶ ξύλον
[8]   τύπος τοῦ σταυροῦ καὶ  τὸ   ἔριον τὸ κόκκινον) καὶ τὸ
[7]   πάντες καὶ κατακεντήσατε καὶ περίθετε  τὸ   ἔριον τὸ κόκκινον περὶ τὴν
[5]   ἰδίους ἀποστόλους τοὺς μέλλοντας κηρύσσειν  τὸ   εὐαγγέλιον αὐτοῦ ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ
[21]   γράψαι ἀφ’ ὧν ἠδυνήθην, εἰς  τὸ   εὐφρᾶναι ὑμᾶς. σώζεσθε, ἀγάπης τέκνα
[10]   τοῖς τοιούτοις. πρὸς τί; ὅτι  τὸ   ζῷον τοῦτο παρ’ ἐνιαυτὸν ἀλλάσσει
[7]   ἐπὶ Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ  τὸ   θυσιαστήριον τελεσθῇ. τί οὖν λέγει
[7]   προσέχετε· Τὸν μὲν ἕνα ἐπὶ  τὸ   θυσιαστήριον, τὸν δὲ ἕνα ἐπικατάρατον,
[21]   μεθ’ ἑαυτῶν εἰς οὓς ἐργάσησθε  τὸ   καλόν· μὴ ἐλλειπητε. ἐγγὺς
[6]   θαλάσσης. καὶ εἶπεν κύριος, ἰδὼν  τὸ   καλὸν πλάσμα ἡμῶν· Αὐξάνεσθε καὶ
[21]   ὑμᾶς, χάριν αἰτούμενος. ἕως ἔτι  τὸ   καλὸν σκεῦός ἐστιν μεθ’ ὑμῶν,
[6]   ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ  τὸ   κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας. λέγει
[16]   πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν ἡμῶν  τὸ   κατοικητήριον τῆς καρδίας φθαρτὸν καὶ
[8]   δεκάδυο φυλαὶ τοῦ Ἰσραεήλ) εἰς  τὸ   κηρύσσειν. διὰ τί δὲ τρεῖς
[7]   ἐὰν θέλῃ τὸ ἔριον ἆραι  τὸ   κόκκινον, δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν
[8]   ἄγγη καὶ περιτιθέναι τὸ ἔριον  τὸ   κόκκινον ἐπὶ ξύλον (ἴδε πάλιν
[8]   τοῦ σταυροῦ καὶ τὸ ἔριον  τὸ   κόκκινον) καὶ τὸ ὕσσωπον, καὶ
[7]   κατακεντήσατε καὶ περίθετε τὸ ἔριον  τὸ   κόκκινον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ,
[19]   ἁγνεύσεις. μὴ γίνου πρὸς μὲν  τὸ   λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς
[19]   ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς μὲν  τὸ   λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς
[7]   καὶ ἐπιτίθησιν αὐτὸ ἐπὶ φρύγανον  τὸ   λεγόμενον ῥαχήλ, οὗ καὶ τοὺς
[6]   τί οὖν τὸ γάλα καὶ  τὸ   μέλι; ὅτι πρῶτον τὸ παιδίον
[10]   οὖν οὐκ ἔστιν ἐντολὴ θεοῦ  τὸ   μὴ τρώγειν, Μωϋσῆς δὲ ἐν
[8]   ὅτι δὲ τὸ ἔριον ἐπὶ  τὸ   ξύλον; ὅτι βασιλεία Ἰησοῦ
[11]   ἔσται ταῦτα ποιῶν ὡς  τὸ   ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς
[16]   τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ  τὸ   ὄνομα ἐγενόμεθα καινοί, ´πάλιν ἐξ
[19]   οὐ μὴ λάβῃς ἐπὶ ματάῳ  τὸ   ὄνομα κυρίου. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
[12]   υἱῷ Ναυή, ἐπιθεὶς αὐτῳ τοῦτο  τὸ   ὄνομα, ὄντι προφήτῃ, ἵνα μόνον
[12]   Ἰησοῦ, υἱῷ Ναυή, ἐπιθεὶς τοῦτο  τὸ   ὄνομα, ὁπότε ἔπεμψεν αὐτὸν κατάσκοπον
[11]   θανάτου. Μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν  τὸ   ὄρος το ἅγιόν μου Σινᾶ;
[10]   Μωϋσῆς δὲ ἐν πνεύματι ἐλάλησεν.  τὸ   οὖν χοιρίον πρὸς τοῦτο εἶπεν·
[6]   μέλλοντος φανεροῦσθαι καὶ πάσχειν, προεφανερώθη  τὸ   πάθος. λέγει γὰρ προφήτης
[6]   καὶ τὸ μέλι; ὅτι πρῶτον  τὸ   παιδίον μέλιτι, εἶτα γάλακτι ζωοοιεῖται·
[11]   ταῦτα ποιῶν ὡς τὸ ξύλον  τὸ   πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν
[19]   πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ’ ἐφ’ οὓς  τὸ   πνεῦμα ἡτοίμασεν. κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν
[12]   λέγει εἰς τὴν καρδίαν Μωϋσέως  τὸ   πνεῦμα, ἵνα ποιήσῃ τύπον σταυροῦ
[9]   θεός σου. καὶ πάλιν  τὸ   πνεῦμα κυρίου προφητεύει· Τίς ἐστιν
[6]   ἐξελῶ τούτων, τουτέστιν ὧν προέβλεπεν  τὸ   πνεῦμα κυρίου, τὰς λιθίνας καρδίας
[16]   καὶ ἦν οἶκος δαιμονίων διὰ  τὸ   ποιεῖν, ὅσα ἦν ἐναντία τῷ
[16]   αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν. γίνεται. διὰ γὰρ  τὸ   πολεμεῖν αὐτοὺς καθῃρέθη ὑπὸ τῶν
[4]   Καὶ εἶδον τὸ τέταρτον θηρίον  τὸ   πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶ χαλεπώτερον
[19]   μήτε ἀφαιρῶν, εἰς τέλος μισήσεις  τὸ   πονηρόν. κρινεῖς δικαίως. οὐ ποιήσεις
[15]   Μωϋσῆν κατὰ πρόσωπον· Καὶ ἁγιασατε  τὸ   σάββατον κυρίου χερσὶν καθαραῖς καὶ
[15]   τὸ ἔλεός μου ἐπ’ αὐτούς.  τὸ   σάββατον λέγει ἐν ἀρχῇ τῆς
[15]   Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί μου  τὸ   σάββατον, τότε ἐπιθήσω τὸ ἔλεός
[11]   πᾶσαν τὴν γῆν. τοῦτο λέγει·  τὸ   σκεῦος τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δοξάζει.
[7]   ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν  τὸ   σκεῦος τοῦ πνευματος προσφέρειν θυσίαν,
[19]   οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος· παγὶς γὰρ  τὸ   στόμα θανάτου. ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ
[15]   αὐτήν. προσέχετε, τέκνα, τί λέγει  τὸ   συνετέλεσεν ἐν ἓξ ἡμέραις. τοῦτο
[4]   οὕτως κύριος. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι  τὸ   τάχος, ὅτι ἠνόμησεν λαός
[14]   πρὸς Μωϋσην. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι  τὸ   τάχος, ὅτι λαός σου,
[4]   πονηρῶν συντρέχειν, μήποτε ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς.  τὸ   τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν, περὶ οὗ
[13]   διὰ τοῦ Ἀβραὰμ ἐμνήσθη, ἀπέχομεν  τὸ   τέλειον τῆς γνώσεως ἡμῶν. τί
[5]   τοῦτο ἐν σαρκὶ ἦλθεν, ἵνα  τὸ   τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν ἀνακεφαλαιώσῃ τοῖς
[4]   αὐτοῦ λέγει Δανιήλ· Καὶ εἶδον  τὸ   τέταρτον θηρίον τὸ πονηρὸν καὶ
[11]   ὁδὸς ἀσεβῶν απολεῖται. αἰσθάνεσθε, πῶς  τὸ   ὑδωρ καὶ τὸν σταυρὸν ἐπὶ
[11]   ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς. καί·  τὸ   ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν· βασιλέα μετὰ
[11]   ὅτι ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν εἰς  τὸ   ὕδωρ γέμοντες ἁμαρτιῶν καὶ ῥύπου,
[11]   τὸν σταυρὸν ἐλπίσαντες κατέβησαν εἰς  τὸ   ὕδωρ, ὅτι τὸν μὲν μισθὸν
[8]   τὸ ἔριον τὸ κόκκινον) καὶ  τὸ   ὕσσωπον, καὶ οὓτως ῥαντίζειν τὰ
[8]   δὲ ἅμα τὸ ἔριον καὶ  τὸ   ὕσσωπον; ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ
[11]   τὸν Ἰσραήλ. πῶς τὸ βάπτισμα  τὸ   φέρον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐ μὴ
[3]   σπέρματός σου. τότε ῥαγήσεται πρώϊμον  τὸ   φῶς σου, καὶ τὰ ἱμάτιά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008