Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπτύσαντες 1
ἐμπτύσατε 1
ἔμφυτον 2
ἐν 126
ἓν 3
ἕνα 5
ἐναλλὰξ 1
Fréquences     [«    »]
106 λέγει
107
105 τοῦ
126 ἐν
315 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

ἐν


Chapitre
[8]   ἡμέραι ἔσονται πονηραὶ καὶ ῥυπαραί,  ἐν   αἷς ἡμεῖς σωθησόμεθα· ὅτι καὶ
[19]   ὑποταγήσῃ κυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ  ἐν   αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ· οὐ μὴ
[19]   λόγος τοῦ θεοῦ ἐξέθῃ  ἐν   ἀκαθαρσίᾳ τινῶν. οὐ λήμωψῃ πρόσωπον
[10]   ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ ἐπιτηροῦσιν ὡς  ἐν   ἀκεραιοσύνῃ περιπατοῦντες καὶ περιβλέπονται, τίνα
[3]   ἀδελφοί, μακρόθυμος προβλέψας, ὡς  ἐν   ἀκεραιοσύνῃ πιστεύσει λαός, ὃν
[13]   λαὸς οὗτος ἐκεῖνος. καὶ  ἐν   ἄλλῃ προφητείᾳ λέγει φανερώτερον
[11]   μελετήσει φόβον κυρίου. καὶ πάλιν  ἐν   ἀλλῳ προφήτῃ λέγει· Και ἔσται
[12]   πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ ὁρίζει  ἐν   ἄλλῳ προφήτῃ λέγοντι· Καὶ πότε
[10]   ἁρπάζουσιν ὡς καὶ τὰ ἀλλότρια  ἐν   ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ ἐπιτηροῦσιν ὡς
[8]   ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν; νοεῖτε, πῶς  ἐν   ἁπλότητι λέγει ὑμῖν. μόσχος
[15]   ἐπ’ αὐτούς. τὸ σάββατον λέγει  ἐν   ἀρχῇ τῆς κτίσεως· Καὶ ἐποίησεν
[15]   ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ κατέπαυσεν  ἐν   αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτήν. προσέχετε,
[19]   δοθεῖσα ἡμῖν γνῶσις τοῦ περιπατεῖν  ἐν   αὐτῇ τοιαύτη. ἀγαπήσεις τὸν ποιήσαντά
[16]   τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’ εἰς τὸν  ἐν   αὐτῷ κατοικοῦντα καὶ λαλοῦντα, ἐπ’
[12]   τὴν δόξαν τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι  ἐν   αὑτῷ πάντα καὶ εἰς αὐτόν.
[3]   στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμένους  ἐν   ἀφέσει καὶ πᾶςαν ἄδικον συγγραφὴν
[10]   Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη  ἐν   βουλῇ ἀσεβῶν, καθὼς καὶ οἱ
[11]   ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ  ἐν   βουλῇ δικαίων, ὅτι γινώσκει κύριος
[14]   θεός σου, ἐκάλεσά σε  ἐν   δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός
[17]   τῷ κυρίῳ. ~Ἐφ’ ὅσον ἦν  ἐν   δυνατῷ καὶ ἁπλότητι δηλῶσαι ὑμῖν,
[10]   ἰχθύν, ὃς οὐκ ἔχει λεπίδα  ἐν   ἑαυτῷ, τρία ἔλαβεν ἐν τῇ
[1]   ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς,  ἐν   εἰρήνῃ. Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ
[6]   καὶ δοξασθήσομαι; λέγει· Ἐξομολογήσομαί σοι  ἐν   ἐκκλησίᾳ ἀδελφῶν μου, καὶ ψαλῶ
[15]   ὡς χίλια ἔτη. οὐκοῦν, τέκνα,  ἐν   ἓξ ἡμέραις, ἐν τοῖς ἑξακισχιλίοις
[15]   κτίσεως· Καὶ ἐποίησεν θεὸς  ἐν   ἓξ ἡμέραις τὰ ἔργα τῶν
[15]   τέκνα, τί λέγει τὸ συνετέλεσεν  ἐν   ἓξ ἡμέραις. τοῦτο λέγει, ὅτι
[15]   ἓξ ἡμέραις. τοῦτο λέγει, ὅτι  ἐν   ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει κύριος τὰ
[4]   ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν  ἐν   ἐπίδι τῆς πίστεως αὐτοῦ. πολλὰ
[15]   καθαραῖς καὶ καρδίᾳ καθαρᾷ. καὶ  ἐν   ἑτέρῳ λέγει· Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ
[6]   οὖν, ἡμεῖς ἀναπεπλάσμεθα, καθὼς πάλιν  ἐν   ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ἰδού, λέγει
[12]   ἐπ’ αὐτῷ ἐλπίσωσιν. καὶ πάλιν  ἐν   ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ὅλην τὴν
[20]   ἐστιν θανάτου αἰωνίου μετὰ τιμωρίας,  ἐν   ἐστιν τὰ ἀπολλύντα τὴ
[15]   ἡμέραν τὴν ὀγόην εἰς εὐφροσύνην,  ἐν   καὶ Ἰησοῦς ἀνέστη
[21]   ὑμῶν, καὶ ποιεῖτε ἵνα εὑρεθῆτε  ἐν   ἡμέρᾳ κρίσεως. εἰ δὲ τίς
[14]   λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ σκότους, διάθηται  ἐν   ἡμῖν διαθήκην λόγῳ. γέτραπται γάρ,
[2]   πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας  ἐν   ἡμῖν ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς
[6]   ἐν σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ  ἐν   ἡμῖν κατοικεῖν. ναὸς γὰρ ἅγιος,
[16]   αὐτὸς ἐν ἡμῖν προφητεύων, αὐτὸς  ἐν   ἡμῖν κατοικῶν, τοὺς τῷ θανάτῳ
[4]   τῷ θεῷ. ἐφ’ ὅσον ἐστὶν  ἐν   ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ
[9]   δωρεὰν τῆς διδαχῆς αὐτοῦ θέμενος  ἐν   ἡμῖν. οὐδεὶς γνησιώτερον ἔμαθεν ἀπ’
[16]   αἱ ἐντολαὶ τῆς διδαχῆς, αὐτὸς  ἐν   ἡμῖν προφητεύων, αὐτὸς ἐν ἡμῖν
[16]   ἡμῶν ἀληθῶς θεὸς κατοικεῖ  ἐν   ἡμῖν. πῶς; λόγος αὐτοῦ
[6]   σοφίαν καὶ νοῦν θέμενος  ἐν   ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ· λέγει
[5]   τῶν ἁμαρτιῶν ἀνακεφαλαιώσῃ τοῖς διώξασιν  ἐν   θανάτῳ τοὺς προφήτας αὐτοῦ. οὐκοῦν
[6]   μͅ μὴ γένοιτο· ἀλλ’ ἐπεὶ  ἐν   ἰσχΰ τέθεικεν τὴν σάρκα αὐτοῦ
[11]   ὅτι τὸν μὲν μισθὸν λέγει  ἐν   καιρῷ αὐτοῦ· τότε, φησίν ἀποδώσω.
[20]   οὐ πονοῦντες ἐπὶ καταπονουμένῳ, εὐχερεῖς  ἐν   καταφονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος θεοῦ,
[3]   λέγει κύριος, ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι  ἐν   κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; οὐ
[11]   διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς  ἐν   κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ
[12]   οὖν Μωϋσῆς ἓν ἐφ’ ὅπλον  ἐν   μέσῳ τῆς πυγμῆς, καὶ ὑψηλότερος
[10]   σκότει εἰς τὰ βάθη· καὶ  ἐν   ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη, καθὼς
[1]   πολλὰ ἐπίσταμαι, ὅτι ἐμοὶ συνώδευσεν  ἐν   ὁδῷ δικαιοσύνης κύριος, καὶ πάντως
[19]   οὐ κολληθήσῃ μετὰ τῶν πορευομένων  ἐν   ὁδῷ θανάτου, μισήσεις πᾶν,
[8]   Ἰσραὴλ προσφέρειν δάμαλιν τοὺς ἄνδρας,  ἐν   οἷς εἰσὶν ἁμαρίαι τέλειαι, καὶ
[15]   γέγραπται ἐν τοῖς δέκα λόγοις,  ἐν   οἷς ἐλάλησεν ἐν τῷ ὄρει
[1]   ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ~Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες,  ἐν   ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς,
[14]   προφήτης· Καὶ ἦν Μωϋσῆς νηστεύων  ἐν   ὄρει Σινᾶ, τοῦ λαβεῖν τὴν
[12]   δύναται ζωοποιῆσαι, και παραχρῆμα σωθήσεται  ἐν   οὕτως ἐποίουν. ἔχεις´πάλιν καὶ ἐν
[17]   οὐ μὴ νοήσητε διὰ τὸ  ἐν   παραβολαῖς κεῖσθαι. ταῦτα μὲν οὕτως.
[15]   ἁγιάσαι καθαρὸς ὢν τῇ καρδίᾳ,  ἐν   πᾶσιν πεπλανήμεθα. ἴδε ὅτι ἄρα
[19]   οὓς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν. κοινωνήσεις  ἐν   πᾶσιν τῷ πλησίον σου καὶ
[9]   εἰσίν; ἀλλὰ καὶ οἱ Αἰγύπτιοι  ἐν   περιτομῇ εἰσίν. μάθετε οὖν, τέκνα
[19]   ἐπιτάξῃς δούλῳ σου παιδίσκῃ  ἐν   πικρίᾳ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν
[11]   ὑμῶν διὰ τοῦ στόματος ὑμῶν  ἐν   πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἔσται εἰς
[10]   λαβὼν Μωϋσῆς τρία δόγματα οὕτως  ἐν   πνεύματι ἐλάλησεν· οἱ δὲ κατ’
[10]   τὸ μὴ τρώγειν, Μωϋσῆς δὲ  ἐν   πνεύματι ἐλάλησεν. τὸ οὖν χοιρίον
[14]   τῷ δακτύλῳ τῆς χειρὸς κυρίου  ἐν   πνεύματι· καὶ λαβὼν Μωϋσης κατὲφερεν
[9]   ὅτι Ἀβραάμ, πρῶτος περιτομὴν δούς,  ἐν   πνεύματι προβλέψας εἰς τὸν Ἰησοῦν
[5]   ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι  ἐν   σαρκὶ ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν,
[6]   καὶ ἐμβαλῶ σαρκίνας· ὅτι αὐτὸς  ἐν   σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν
[5]   υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο  ἐν   σαρκὶ ἦλθεν, ἵνα τὸ τέλειον
[6]   μάθετε. ἐλπίσατε, φησίν, ἐπὶ τὸν  ἐν   σαρκὶ μέλλοντα φανεροῦσθαι ὑμῖν Ἰησοῦν.
[5]   δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, τότε ἐφανέρωσεν  ἐν   σαρκί, οὐδ’ ἂν πως οἱ
[6]   τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.  ἐν   σαρκὶ οὖν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι
[12]   υἱὸς τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ  ἐν   σαρκὶ φανερωθείς. ἐπεὶ οὖν μέλλουσιν
[12]   αὐτὸς ζωοποιήσει, ὃν δόξουσιν ἀπολωλεκέναι,  ἐν   σημείῳ πίπτοντος τοῦ Ἰσραήλ, (ἐποίησεν
[14]   καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους  ἐν   σκότει. γινώσκομεν οὖν, πόθεν ἐλυτρώθημεν.
[10]   καθὼς καὶ οἱ ἰχθύες πορεύονται  ἐν   σκότει εἰς τὰ βάθη· καὶ
[19]   σου. οὐ προσήξεις ἐπὶ προσευχὴν  ἐν   συνειδήσει πονηρᾷ. αὑτη ἐστὶν ὁδὸς
[4]   ἐσπούδασα, περίψημα ὑμῶν. διὸ προσέχωμεν  ἐν   ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις· οὐδὲν γὰρ
[8]   ἔριον καὶ τὸ ὕσσωπον; ὅτι  ἐν   τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἡμέραι ἔσονται
[21]   περιπατεῖν. γὰρ ταῦτα ποιῶν  ἐν   τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ δοξασθήσεται·
[13]   κύριος πρὸς αὐτήν· Δύο ἔθνη  ἐν   τῇ γαστρί σου καὶ δύο
[10]   κολθμβῶντα ὡς τὰ λοιπά, ἀλλ’  ἐν   τῇ γῇ κάτω τοῦ βυτοῦ
[9]   λέγει· Ἀκούσατε, τέκνα, φωνῆς βοῶντος  ἐν   τῇ ἐρήμῳ. οὐκοῦν περιέτεμεν ἡμῶν
[15]   τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσεν  ἐν   τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ
[15]   τοὺς ἀστέρας, τότε καλῶς καταπαύσεται  ἐν   τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. πέρας
[2]   ἕκαστος ὑμῶν κατὰ τοῦ πλησίον  ἐν   τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ κακίαν μὴ
[10]   μελετώντων ἔλαβον διάσταλμα ῥήματος  ἐν   τῇ καρδίᾳ, μετὰ τῶν λαλούντων
[13]   γαστρί σου καὶ δύο λαοὶ  ἐν   τῇ κοιλίᾳ σου, καὶ ὑπερέξει
[11]   ῥύπου, καὶ ἀνα βαίνομεν καρποφοροῦντες  ἐν   τῇ πνεύματι ἔχοντες. Καὶ ὃς
[10]   λεπίδα ἐν ἑαυτῷ, τρία ἔλαβεν  ἐν   τῇ συνέσει δόγματα. πέρας γέ
[7]   καὶ τοὺς βλαστοὺς εἰώθαμεν τρώγειν  ἐν   τῇ χώρᾳ εὑρίσκοντες· οὕτω μόνης
[6]   λέγει γὰρ κύριος πάλιν· Καὶ  ἐν   τίνι ὀφθήσομαι τῷ κυρίῳ τῷ
[15]   καὶ περὶ τοῦ σαββάτου γέγραπται  ἐν   τοῖς δέκα λόγοις, ἐν οἷς
[4]   ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα  ἐν   τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν.
[9]   δηλοῖ οὖν τὸν μὲν Ἰησοῦν  ἐν   τοῖς δυσὶν γράμμασιν, καὶ ἐν
[5]   τὰ παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν καὶ  ἐν   τοῖς ἐνεστῶσιν ἡμᾶς ἐσόφισεν, καὶ
[15]   οὐκοῦν, τέκνα, ἐν ἓξ ἡμέραις,  ἐν   τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελεσθήσεται τὰ
[1]   ὑμῶν ὑποδείξω ὀλίγα, δι’ ὧν  ἐν   τοῖς παροῦσιν εὐφρανθήσεσθε. ~Ἡμερῶν οὖν
[19]   ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον  ἐν   τοῖς φθαρτοῖς; οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος·
[21]   δικαιώματα τοῦ κυρίου, ὅσα γέγραπται,  ἐν   τούτοις περιπατεῖν. γὰρ ταῦτα
[12]   ἐν οὕτως ἐποίουν. ἔχεις´πάλιν καὶ  ἐν   τούτοις τὴν δόξαν τοῦ Ἰησοῦ,
[10]   διχηλοῦν; ὅτι δίκαιος καὶ  ἐν   τούτῳ τῷ κόσνῳ περιπατεῖ καὶ
[5]   τῶν ἁμαρτιῶν ἁγνισθῶμεν, ἐστιν  ἐν   τῷ αἵματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ.
[4]   πίστεως ἡμῶν, ἐὰν μὴ νῦν  ἐν   τῷ ἀνόμῳ καιρῷ καὶ τοῖς
[19]   ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ  ἐν   τῷ ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ
[10]   ταῦτα τὰ ἰχθύδια μόνα ἐπικατάρατα  ἐν   τῷ βυθῷ νήχεται, μὴ κολθμβῶντα
[10]   πέρας γέ τοι λέγει αὐτοῖς  ἐν   τῷ Δευτερονομίῳ· Καὶ διαθήσομαι πρὸς
[9]   ἐν τοῖς δυσὶν γράμμασιν, καὶ  ἐν   τῷ ἑνὶ τὸν σταυρόν. οἶδεν
[3]   πιστεύσει λαός, ὃν ἡτοίμασεν  ἐν   τῷ ἠγαπημένῳ αὐτοῦ, προεφανέρωσεν ἡμῖν
[4]   τηλικαῦτα σημεῖα καὶ τέρατα γεγονότα  ἐν   τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὕτως ἐγκαταλελεῖφθαι
[16]   ´πάλιν ἐξ ἀρχῆς κτιζόμενοι· διὸ  ἐν   τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς
[16]   ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν  ἐν   τῷ ναῷ. ἀλλὰ πῶς λέγει
[4]   γραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς  ἐν   τῷ ὄρει νηστεύων ἡμέρας τεσσαράκοντα
[15]   δέκα λόγοις, ἐν οἷς ἐλάλησεν  ἐν   τῷ ὄρει Σινᾶ πρὸς Μωϋσῆν
[9]   ἡμῶν τὴν καρδίαν. λέγει κύριος  ἐν   τῷ προφήτῃ· Εἰς ἀκοὴν ὠτίου
[7]   θυσιαστήριον τελεσθῇ. τί οὖν λέγει  ἐν   τῷ προφήτῃ; Καὶ φαγέτωσαν ἐκ
[10]   τοιοῦτος, οἵους ἀκούομεν ἀνομίαν ποιούσαις  ἐν   τῷ στόματι. τὸ γὰρ ζῷον
[9]   Ἰησοῦν. ὅτι δὲ σταυρὸς  ἐν   τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν
[1]   ἐλπίζων σωθῆναι, ὅτι ἀληθῶς βλέπω  ἐν   ὑμῖν ἐκκεχυμένον ἀπὸ τοῦ πλουσίου
[1]   μεγάλη πίστις καὶ ἀγάπη ἐγκατοικεῖ  ἐν   ὑμῖν ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αὐτοῦ.
[1]   τοῦτο καὶ συνειδὼς ἐμαυτῷ, ὅτι  ἐν   ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι, ὅτι
[11]   κύριος θεος. καί· Κατοικήσεις  ἐν   ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς. καί·
[19]   ψυχήν σου. οὐ φονεύσεῖς τέκνον  ἐν   φθορᾷ, οὐδὲ πάλιν γεννηθὲν ἀποκτενεῖς.
[15]   ἐμοὶ δεκτά, ἀλλἃ πεποίηκα,  ἐν   καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008