Alphabétiquement     [«   »]
τόπος 1
τοσαύτας 1
τότε 13
τοῦ 105
του 1
τοὺς 19
τουτέστιν 2
Fréquences     [«    »]
77 ὅτι
83 τὸ
88 τὸν
105 τοῦ
106 λέγει
107
126 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

τοῦ


Chapitre
[13]   εἰ οὖν ἔτι καὶ διὰ  τοῦ   Ἀβραὰμ ἐμνήσθη, ἀπέχομεν τὸ τέλειον
[1]   καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου  τοῦ   ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ. Μεγάλων
[6]   τῆς γ͂ ς πλάσις  τοῦ   Ἀδὰμ ἐγένετο. τί οὖν λέγει
[12]   ἐκ ῥιζῶν τὸν οἶκον πάντα  τοῦ   Ἀμαλὴκ υἱὸς τοῦ θεοῦ
[15]   υἱὸς αὐτοῦ καταργήσει τὸν καιρὸν  τοῦ   ἀνόμου καὶ κρινεῖ τοὺς ἀσεβεῖς
[4]   ἓν τῶν βασιλέων. ὁμοίως περὶ  τοῦ   αὐτοῦ λέγει Δανιήλ· Καὶ εἶδον
[10]   ἀλλ’ ἐν τῇ γῇ κάτω  τοῦ   βυτοῦ κατοικεῖ. ἀλλὰ καὶ τὸν
[13]   δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἐφραίμ,  τοῦ   δευτέρου καὶ νεωτέρου, καὶ εὐλόγησεν
[14]   τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν,  τοῦ   εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως
[2]   οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ αὐτοῦ  τοῦ   ἐνεργοῦντος ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν, ὀφείλομεν
[8]   ἁνισμὸν τῆς καρδίας, οἷς ἔδωκεν  τοῦ   εὐαγγελίου τὴν ἐξουσίαν (οὖσιν δεκάδυο
[4]   αὐτῶν διαθήκη, ἵνα  τοῦ   ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν
[16]   τῷ ὀνόματι κυρίου, μάθετε. πρὸ  τοῦ   ἡμας πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν
[1]   μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν  τοῦ   θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ
[21]   ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ  τοῦ   θεοῦ δοξασθήσεται· ἐκεῖνα ἐκλεγόμενος
[5]   αὐτοῦ ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν υἱὸς  τοῦ   θεοῦ εἰς τοῦτο ἐν σαρκὶ
[19]   οὐ μή σου λόγος  τοῦ   θεοῦ ἐξέθῃ ἐν ἀκαθαρσίᾳ τινῶν.
[12]   πάντα τοῦ Ἀμαλὴκ υἱὸς  τοῦ   θεοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν.
[18]   γάρ εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ ἄγγελοι  τοῦ   θεοῦ, ἐφ’ ἧς δὲ ἄγγελοι
[4]   ἐν ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν φόβον  τοῦ   θεοῦ καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς
[7]   ἡμᾶς· πιστεύσωμεν, ὅτι υἱὸς  τοῦ   θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ
[3]   δικαιοσύνη, καὶ δόξα  τοῦ   θεοῦ περιστελεῖ σε. τότε βοήσεις,
[12]   οὐχὶ υἱὸς ἀνθρωπου, ἀλλὰ υἱὸς  τοῦ   θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν σαρκὶ
[7]   αἰνεῖν. εἰ οὖν υἱὸς  τοῦ   θεοῦ, ὢν κύριος καὶ μέλλων
[11]   λέγει. Καὶ ἦν γῆ  τοῦ   Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν τὴν
[12]   ὑμῖν, αὐτὸς ποιεῖ, ἵνα τύπον  τοῦ   Ἰησοῦ δείξῃ. ποιεῖ οὖν Μωϋσῆς
[12]   μου. πάλιν Μωϋσῆς ποιεῖ τύον  τοῦ   Ἰησοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν,
[12]   καὶ ἐν τούτοις τὴν δόξαν  τοῦ   Ἰησοῦ, ὅτι ἐν αὑτῷ πάντα
[7]   τῶν ἀκανθῶν τιθέασιν; τύπος ἐστὶν  τοῦ   Ἰησοῦ τῇ ἐκκλησίᾳ θέμενος, ὅτι
[7]   εἷς. προσέχετε, πῶς τύπος  τοῦ   Ἰησοῦ φανεροῦνται· Καὶ ἐμπτύσατε πάντες
[8]   τῶν φυλῶν ὅτι δεκάδυο φυλαὶ  τοῦ   Ἰσραεήλ) εἰς τὸ κηρύσσειν. διὰ
[12]   δόξουσιν ἀπολωλεκέναι, ἐν σημείῳ πίπτοντος  τοῦ   Ἰσραήλ, (ἐποίησεν γὰρ κύριος πάντα
[12]   δὲ πάλιν τῷ Μωϋσῇ, πολεμουμένου  τοῦ   Ἰσραὴλ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ
[7]   ἁμαρτιῶν μέλλοντα τοῦ λαοῦ μου  τοῦ   καινοῦ προσφέρειν τὴν σάρκα μου
[5]   καὶ ὡς ἀμνὸς ἄφωνος ἐνανίον  τοῦ   κείραντος αὐτόν. οὐκοῦν ὑπερευχαρστεῖν οφείλομεν
[14]   τοῖς ἁμαρτήμασιν, καὶ ἡμεῖς διὰ  τοῦ   κληρονομοῦντος διαθήκην κυρίου Ἰησοῦ λάβωμεν,
[4]   τὸ αὐτὸ συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ  τοῦ   κοινῇ συμφέροντος. λέγει γὰρ
[5]   τῆς ψυχῆς ἡμῶν, ὢν παντὸς  τοῦ   κόσμου κύριος εἶπεν
[4]   γεγραμμένας τῷ κακτύλῳ τῆς χειρὸς  τοῦ   κυρίου. ἀλλὰ ἐπιστραφέντες ἐπὶ τὰ
[16]   προσέχετε δέ, ἵνα ναὸς  τοῦ   κυρίου ἐνδόξως οἰκοδομηθῇ. πῶς, μάθετε.
[4]   ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς βασιλείας  τοῦ   κυρίου. ἔτι δὲ κἀκεῖνο, ἀδελφοί
[21]   οὖν ἐστὶν μαθόντα τὰ δικαιώματα  τοῦ   κυρίου, ὅσα γέγραπται, ἐν τούτοις
[10]   χοίρων· τουτέστιν ὅταν σπαταλῶσιν, ἐπιλανθάνονται  τοῦ   κυρίου, ὅταν δὲ ὑστεροῦνται, ἐπιγινώσκουσιν
[4]   καὶ ἔλαβεν τὴν διαθήκην ἀπὸ  τοῦ   κυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ
[14]   Μωϋσῆς νηστεύων ἐν ὄρει Σινᾶ,  τοῦ   λαβεῖν τὴν διαθήκην κυρίου πρὸς
[7]   ἐπειδὴ ἐμὲ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μέλλοντα  τοῦ   λαοῦ μου τοῦ καινοῦ προσφέρειν
[7]   μετὰ ὄξους, φάγετε ὑμεῖς μόνοι,  τοῦ   λαοῦ νηστεύοντος καὶ κοτομένου ἐπὶ
[13]   εἰς ἐκείνους. ἀκούσατε οὖν περὶ  τοῦ   λαοῦ τί λέγει γραπή·
[13]   δὲ Ἰακὼβ τύπον τῷ πνεύματι  τοῦ   λαοῦ τοῦ μεταξύ· καὶ τί
[9]   λέγει· Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄρχοντες  τοῦ   λαοῦ τούτου. καὶ πάλιν λέγει·
[16]   ἐκπλησσόμενος, ἐπὶ τῷ μηδέποτε μήτε  τοῦ   λέγοντος τὰ ῥήματα ἀκηκοέναι ἐκ
[20]   ὁδὸς τοῦ φωτός. ~Ἧ δὲ  τοῦ   μέλαος ὁδός ἐστιν σκολιὰ καὶ
[7]   τράγου. οὐκοῦν ἴδε τὸν τύπον  τοῦ   μέλλοντος πάσχειν Ἰησοῦ. τί δέ,
[12]   ἵνα ποιήσῃ τύπον σταυροῦ καὶ  τοῦ   μέλλοντος πάσχειν, ὅτι, ἐὰν μή,
[1]   ἐὰν μελήσῃ μοι περὶ ὑμῶν  τοῦ   μέρος τι μεταδοῦναι ἀφ’ οὗ
[13]   τύπον τῷ πνεύματι τοῦ λαοῦ  τοῦ   μεταξύ· καὶ τί λέγει; Καὶ
[4]   τέλος ἀπωλεσαν αὐτὴν λαβόντος ἤδη  τοῦ   Μωϋσέως. λέγει γὰρ γραφή·
[7]   περὶ τούτου πεφανέρωκαν οἱ ἱερεῖς  τοῦ   ναοῦ. γεγραμμένης ἐντολῆς· Ὃς ἂν
[16]   οὐρανοίς. ~Ἔτι δὲ καὶ περὶ  τοῦ   ναοῦ ἐρῶ ὑμῖν, ὡς πλανώμενος
[16]   δεδουλωμένους ἀνοιγων ἡμῖν τὴν θύραν  τοῦ   ναοῦ, ἐστιν στόμα, μετάνοιαν
[4]   ἀνομίας· καὶ μισήσωμεν τὴν πλάνην  τοῦ   νῦν καιροῦ, ἵνα εἰς τὸν
[18]   αἰῶνας, δὲ ἄρχων καιροῦ  τοῦ   νῦν τῆς ἀνομίας. ~Ἡ οὖν
[12]   ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν ἐπὶ  τοῦ   ξύλου ἐπικείμενον καὶ ἐλπισάτω πιστεύσας,
[9]   γάρ· Καὶ περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ  τοῦ   οἴκου αὐτοῦ ἄνδρας δεκαοκτὼ καὶ
[6]   ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων πετεινῶν  τοῦ   οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι γὰρ ὀφείλομεν, ὅτι
[6]   τῆς γῆς καὶ τῶν πετεινῶν  τοῦ   οὐρανοῦ καὶ τῶν ἰχθύων τῆς
[19]   δοῦναι συσπῶν. ἀγαπήσεις ὡς κόρην  τοῦ   ὀφθαλμοῦ σου πάντα τὸν λαλοῦντά
[9]   αἰῶνα; ἀκοῇ ἀκουσάτω τῆς φωνῆς  τοῦ   παιδός μου. καὶ πάλιν λέγει·
[21]   ὑπόκρισιν. δὲ θεός,  τοῦ   παντὸς κόσμου κυριεύων, δῴη ὑμῖν
[2]   ἀσύνετοι, τὴν γνώμην τῆς ἀγαθωσύνης  τοῦ   πατρὸς ἡμῶν, ὅτ’ ἡμῖν λέγει,
[13]   προσήγαγεν εἰς τὴν δεξιὰν χεῖρα  τοῦ   πατρὸς Ἰακώβ. εἶδεν δὲ Ἰακὼβ
[19]   οὖν δοθεῖσα ἡμῖν γνῶσις  τοῦ   περιπατεῖν ἐν αὐτῇ τοιαύτη. ἀγαπήσεις
[2]   ἐντειλάμην αὐτοῖς· ἕκαστος ὑμῶν κατὰ  τοῦ   πλησίον ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ
[19]   οὐ λήμψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ  τοῦ   πλησίον σου, οὐ δώσεις τῇ
[19]   οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν τὰ  τοῦ   πλησίον σου, οὐ μὴ γένῃ
[1]   βλέπω ἐν ὑμῖν ἐκκεχυμένον ἀπὸ  τοῦ   πλουσίου τῆς πηγῆς κυρίου πνεῦμα
[11]   γῆν. τοῦτο λέγει· τὸ σκεῦος  τοῦ   πνεύματος αὐτοῦ δοξάζει. εἶτα τί
[7]   ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ σκεῦος  τοῦ   πνευματος προσφέρειν θυσίαν, ἵνα καὶ
[21]   δόξης καὶ πάσης χάριτος μετὰ  τοῦ   πνεύματος ὑμῶν.
[7]   τύπος γενόμενος ἐπὶ Ἰσαὰκ  τοῦ   προσενεχθέντος ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τελεσθῇ.
[7]   Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου  τοῦ   προσφερομένου τῇ νηστείᾳ ὑπὲρ πασῶν
[13]   Ἰδού, οὐκ ἐστέρησέν με κύριος  τοῦ   προσώπου σου· προσάγαγέ μοι τοὺς
[5]   ἐστιν ἐν τῷ αἵματι  τοῦ   ῥαντίσματος αὐτοῦ. γέγραπται γὰρ περὶ
[8]   καὶ ἀλγῶν σάρκα διὰ  τοῦ   ῥύπου τοῦ ὑσσύπου ἰᾶται καὶ
[15]   πενθοῦντας. ~Ἔτι οὖν καὶ περὶ  τοῦ   σαββάτου γέγραπται ἐν τοῖς δέκα
[14]   τῆς πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος ἐκ  τοῦ   σκότους, διάθηται ἐν ἡμῖν διαθήκην
[18]   τε τοῦ φωτὸς καὶ  τοῦ   σκότους. διαφορὰ δὲ πολλὴ τῶν
[14]   πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον ἡμᾶς ἐκ  τοῦ   σκότους ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον.
[3]   αὐτόν, οὐδὲ ἀπὸ τῶν οικείων  τοῦ   σπέρματός σου. τότε ῥαγήσεται πρώϊμον
[8]   (ἴδε πάλιν τύπος  τοῦ   σταυροῦ καὶ τὸ ἔριον τὸ
[12]   αἷμα στάξῃ. ἔχεις πάλιν περὶ  τοῦ   σταυροῦ καὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος.
[12]   τὸν αἰῶνα. ~Ὁμοίως πάλιν περὶ  τοῦ   σταυροῦ ὁρίζει ἐν ἄλλῳ προφήτῃ
[11]   περι τοῦ ὕδατος καὶ περὶ  τοῦ   σταυροῦ. περὶ μὲν τοῦ ὕδατος
[12]   πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ καὶ  τοῦ   σταυροῦσθαι μέλλοντος. λέγει δὲ πάλιν
[16]   λέγοντος τὰ ῥήματα ἀκηκοέναι ἐκ  τοῦ   στόματος μήτε αὐτός ποτε ἐπιτεθυμηκέναι
[11]   ἐὰν ἐξελεύσεται ἐξ ὑμῶν διὰ  τοῦ   στόματος ὑμῶν ἐν πίστει καὶ
[7]   τῷ προφήτῃ; Καὶ φαγέτωσαν ἐκ  τοῦ   τράγου τοῦ προσφερομένου τῇ νηστείᾳ
[11]   περὶ τοῦ σταυροῦ. περὶ μὲν  τοῦ   ὕδατος γέγραπται ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
[11]   ἐμέλησεν τῷ κυρίῳ προφανερῶσαι περι  τοῦ   ὕδατος καὶ περὶ τοῦ σταυροῦ.
[12]   πάντα πατὴρ φανεροῖ περὶ  τοῦ   υἱοῦ Ἰησοῦ. λέγει οὖν Μωϋσῆς
[19]   ἄρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ  τοῦ   υἱοῦ σου ἀπὸ τῆς
[8]   ἀλγῶν σάρκα διὰ τοῦ ῥύπου  τοῦ   ὑσσύπου ἰᾶται καὶ διὰ τοῦτο
[19]   τῆς ἀνομίας. ~Ἡ οὖν ὁδὸς  τοῦ   φωτός ἐστιν αὕτη· ἐάν τις
[19]   συνειδήσει πονηρᾷ. αὑτη ἐστὶν ὁδὸς  τοῦ   φωτός. ~Ἧ δὲ τοῦ μέλαος
[18]   διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, τε  τοῦ   φωτὸς καὶ τοῦ σκότους.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008