Alphabétiquement     [«   »]
γ 3
γαῖαν 1
Γαίῃ 1
γὰρ 114
γάρ 3
γε 16
γέγονεν 1
Fréquences     [«    »]
87 εἶναι
81
80 μὲν
114 γὰρ
117 δὲ
121 τὰ
126 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III

γὰρ


Livre, Chap.
[3, 2]   δ᾽ ἀξιώματ᾽ αὐτῶν (περὶ πάντων  γὰρ   ἀδύνατον ἀπόδειξιν εἶναι) ἀνάγκη γὰρ
[3, 3]   τοῦτο ἔχει ἀμφισβήτησιν. Εἰ μὲν  γὰρ   ἀεὶ τὰ καθόλου μᾶλλον ἀρχαί,
[3, 2]   οὐρανὸν ἀστρολογία τόνδε. (Οὔτε  γὰρ   αἱ αἰσθηταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν
[3, 2]   ἕν (τι τῶν δεικνυμένων, πᾶσαι  γὰρ   αἱ ἀποδεικτικαὶ χρῶνται τοῖς ἀξιώμασιν.
[3, 4]   εἰσιν ἕτεραι. Εἰ μὲν  γὰρ   αἱ αὐταί, πῶς τὰ μὲν
[3, 4]   ἀΐδιον οὐθὲν οὐδ᾽ ἀκίνητον (τὰ  γὰρ   αἰσθητὰ (πάντα φθείρεται καὶ ἐν
[3, 2]   πῶς δεῖ πιστεῦσαι τούτοις; οὐδὲ  γὰρ   ἀκίνητον εὔλογον εἶναι, κινούμενον δὲ
[3, 6]   τιν᾽ ἕτερον τρόπον. Εἰ μὲν  γὰρ   ἄλλως πως, πρότερόν τι ἔσται
[3, 1]   παραπλήσιον πέπονθε τοῖς δεδεμένοις· ἀδύνατον  γὰρ   ἀμφοτέρως προελθεῖν εἰς τὸ πρόσθεν.
[3, 2]   μίαν πασῶν οὐκ εὔλογον· καὶ  γὰρ   ἂν ἀποδεικτικὴ μία περὶ πάντων
[3, 4]   οὐχ οἷόν τε, φανερόν· οὐ  γὰρ   ἂν θείημεν εἶναί τινα οἰκίαν
[3, 4]   τι τὸ ἕν ἐστιν· δόξειε  γὰρ   ἂν λέγειν τοῦτο τὴν φιλίαν
[3, 2]   καίτοι πῶς τοῦτο δυνατόν; καὶ  γὰρ   ἂν ὑγιείν᾽ ἄττα εἴη παρὰ
[3, 2]   ἐστὶ μεγεθῶν καὶ φθαρτῶν· ἐφθείρετο  γὰρ   ἂν φθειρομένων. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ
[3, 2]   ἀΐδια τὰ δὲ φθαρτά. Αὐτὸ  γὰρ   ἄνθρωπόν φασιν εἶναι καὶ ἵππον
[3, 4]   ἀνάγκη καὶ πέρας εἶναι (οὔτε  (γὰρ   ἄπειρός ἐστιν οὐδεμία κίνησις ἀλλὰ
[3, 2]   τὴν οὐσίαν τὰ συμβεβηκότα; τοῦτο  γὰρ   ἀποδοῦναι παγχάλεπον. Ἔτι δὲ πότερον
[3, 1]   τοῦτο περὶ τοῦ πράγματος·  γὰρ   ἀπορεῖ, ταύτῃ παραπλήσιον πέπονθε τοῖς
[3, 5]   ὁτὲ δὲ οὐκ οὔσας. Ὅταν  γὰρ   ἅπτηται διαιρῆται τὰ σώματα,
[3, 4]   φύσις τῶν ὄντων (ὁ μὲν  γὰρ   ἀριθμὸς μονάδες, δὲ μονὰς
[3, 4]   τὰ στοιχεῖα οὐθὲν ἕτερον· τὸ  γὰρ   ἀριθμῷ ἓν τὸ καθ᾽
[3, 3]   οὐ ῥᾴδιον εἰπεῖν. Τὴν μὲν  γὰρ   ἀρχὴν δεῖ καὶ τὴν αἰτίαν
[3, 4]   οὗτος ταὐτὸν πέπονθεν· τίθησι μὲν  γὰρ   ἀρχήν τινα αἰτίαν τῆς φθορᾶς
[3, 2]   λόγον ἑκάστην (προσαγορεύειν· μὲν  γὰρ   ἀρχικωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη καὶ
[3, 4]   ἀρχαὶ εἴδει αἱ αὐταί· καὶ  γὰρ   αὗται ὑπάρχουσιν ἀριθμῷ ἕτεραι) εἰ
[3, 5]   γραμμὰς καὶ τὰ ἐπίπεδα·  γὰρ   (αὐτὸς λόγος· ἅπαντα γὰρ ὁμοίως
[3, 2]   ἐν τοῖς αἰσθητοῖς εἶναι (τοῦ  γὰρ   αὐτοῦ λόγου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν)
[3, 4]   φρόνιμον εἶναι τῶν ἄλλων· οὐ  γὰρ   γνωρίζει (ἅπαντα· τὸ γὰρ νεῖκος
[3, 5]   αἱ πρότερον οὐκ οὖσαι (οὐ  γὰρ   δὴ γ᾽ ἀδιαίρετος στιγμὴ
[3, 5]   οὐσία οὐδὲ ὂν οὐθέν· οὐ  γὰρ   δὴ τά γε συμβεβηκότα τούτοις
[3, 6]   οἷον τίθεμεν εἴδη. Εἰ  γὰρ   διὰ τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν
[3, 3]   γένη παρὰ τὰ εἴδη· τούτων  γὰρ   δοκεῖ μάλιστα εἶναι γένη) ἐν
[3, 6]   διὰ τοῦτο εἶναι τιθέναι. Καὶ  γὰρ   εἰ μὴ καλῶς διαρθροῦσιν οἱ
[3, 4]   ἀπορήσειεν ἄν τις. Εἰ μὲν  γὰρ   εἴδει εἰσὶν ἕν, οὐθὲν ἔσται
[3, 6]   μηθὲν εἶναι τῶν ὄντων· δυνατὸν  γὰρ   εἶναι καὶ τὸ μήπω ὄν·
[3, 4]   οὐδὲ γένεσιν εἶναι δυνατόν. Ἀνάγκη  γὰρ   εἶναί τι τὸ γιγνόμενον καὶ
[3, 4]   φιλότης τοῦ εἶναι, συνάγουσα  γὰρ   εἰς τὸ ἓν φθείρει τὰ
[3, 4]   γεννᾶν ἔξω τοῦ ἑνός· ἅπαντα  γὰρ   ἐκ τούτου τἆλλά ἐστι πλὴν
[3, 2]   γὰρ ἀδύνατον ἀπόδειξιν εἶναι) ἀνάγκη  γὰρ   ἔκ τινων εἶναι καὶ περί
[3, 2]   ἔσται αὐτῶν ἐπιστήμη; τί μὲν  γὰρ   ἕκαστον τούτων τυγχάνει ὂν καὶ
[3, 2]   εἶναι φάσκουσιν ἀνθρωποειδεῖς δέ· οὔτε  γὰρ   ἐκεῖνοι οὐδὲν ἄλλο ἐποίουν
[3, 4]   ὑποκειμένης ἄλλης φύσεως. Οἱ μὲν  γὰρ   ἐκείνως οἱ δ᾽ οὕτως οἴονται
[3, 4]   πῶς ἐνδέχεται λαβεῖν ἐπιστήμην;  γὰρ   ἕν τι καὶ ταὐτόν, καὶ
[3, 2]   τέλους καὶ τἀγαθοῦ τοιαύτη (τούτου  γὰρ   ἕνεκα τἆλλα) δὲ τῶν
[3, 4]   ἐπὶ τίνων οὔ. Ὅτι μὲν  γὰρ   ἐπὶ πάντων οὐχ οἷόν τε,
[3, 2]   καὶ τὰ τοιαῦτα θεωρῆσαι. Οὔτε  γὰρ   ἐπὶ τούτων εὔλογον ἔχειν οὕτω
[3, 2]   οὐσίας ἂν εἴη τοιαύτη· πολλαχῶς  γὰρ   (ἐπισταμένων τὸ αὐτὸ μᾶλλον μὲν
[3, 2]   γένη τῶν (αἰτίων. Μιᾶς μὲν  γὰρ   ἐπιστήμης πῶς ἂν εἴη μὴ
[3, 2]   διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· εἰ  γὰρ   ἔστιν αἰσθητὰ μεταξὺ καὶ αἰσθήσεις,
[3, 4]   ἓν καὶ τὸ ὄν· οὐ  γὰρ   ἕτερόν τι καθόλου κατηγορεῖται ἀλλὰ
[3, 4]   πλείω ἑνὸς τὰ ὄντα. Τὸ  γὰρ   ἕτερον τοῦ ὄντος οὐκ ἔστιν,
[3, 2]   οἵας λέγει γεωμέτρης (οὐθὲν  γὰρ   εὐθὺ τῶν αἰσθητῶν οὕτως οὐδὲ
[3, 6]   ἔσται τῶν ἀρχῶν ἄλλο (πρότερον  (γὰρ   δύναμις ἐκείνης τῆς αἰτίας,
[3, 6]   ἕκαστα, οὐκ ἔσονται ἐπιστηταί (καθόλου  (γὰρ   ἐπιστήμη πάντων) ὥστ᾽ ἔσονται
[3, 5]   φθορὰν συμβαίνει ἄλογα. (Δοκεῖ μὲν  γὰρ   οὐσία, ἐὰν μὴ οὖσα
[3, 6]   τὰ καθ᾽ ἕκαστα. Εἰ μὲν  γὰρ   καθόλου, οὐκ ἔσονται οὐσίαι (οὐθὲν
[3, 4]   τὴν φύσιν ἔχειν. Πλάτων (μὲν  γὰρ   καὶ οἱ Πυθαγόρειοι οὐχ ἕτερόν
[3, 4]   πλειόνων τοιούτων ἔσται μέγεθος; ὅμοιον  γὰρ   καὶ τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν
[3, 4]   πλείω τὰ στοιχεῖα τιθέμενοι· ἀνάγκη  γὰρ   καὶ τούτοις τοσαῦτα λέγειν τὸ
[3, 6]   καὶ ἐπὶ τῶν μεταξύ· ἄπειρα  γὰρ   κἀκεῖ τὰ ὁμοειδῆ) ὥστ᾽ εἰ
[3, 3]   ἓν ἀρχαὶ καὶ οὐσίαι· ταῦτα  γὰρ   κατὰ πάντων μάλιστα λέγεται τῶν
[3, 3]   τὰ ἀνωτάτω τῶν γενῶν· ταῦτα  γὰρ   λέγεται κατὰ πάντων. Τοσαῦται οὖν
[3, 4]   ἕκαστον λέγειν διαφέρει οὐθέν· οὕτω  γὰρ   λέγομεν τὸ καθ᾽ ἕκαστον, τὸ
[3, 3]   λέγειν τὰς ἀρχάς. μὲν  γὰρ   λόγος τῆς οὐσίας εἷς· ἕτερος
[3, 2]   καὶ προτέρα πέφυκεν αὐτῶν; καθόλου  γὰρ   μάλιστα καὶ πάντων ἀρχαὶ τὰ
[3, 2]   οὖν οὐκ εὔλογον εἶναι· τί  γὰρ   μᾶλλον γεωμετρίας ὁποιασοῦν περὶ
[3, 5]   εἰσιν οὔ. Εἰ μὲν  γὰρ   μή εἰσιν, διαφεύγει τί τὸ
[3, 4]   ἔσται αὐτὸ ἄλλο ἕν; ἀνάγκη  γὰρ   μὴ ἓν εἶναι· ἅπαντα δὲ
[3, 4]   λόγος ἐφέστηκε νῦν. Εἴτε  γὰρ   μὴ ἔστι τι παρὰ τὰ
[3, 4]   (Ἀμφοτέρως δὲ δύσκολον· ἄν τε  γὰρ   μὴ τὸ ἓν οὐσία
[3, 4]   χωρὶς δὲ τούτων δῆλον· (εἰ  γὰρ   μὴ ἦν ἐν τοῖς πράγμασιν,
[3, 4]   ἀξίωμα οὐθὲν ἂν εἴη (ὃ  γὰρ   μήτε προστιθέμενον μήτε ἀφαιρούμενον ποιεῖ
[3, 4]   ποτε ἐκείνη γίγνεται· εἰ  γὰρ   μήτε τοῦτο ἔσται (μήτε ἐκείνη,
[3, 4]   οὐ γὰρ γνωρίζει (ἅπαντα· τὸ  γὰρ   νεῖκος οὐκ ἔχει, δὲ
[3, 2]   τῶν αὐτῶν δοξῶν. Περί τε  γὰρ   μιᾶς καὶ ἐξ ὧν
[3, 5]   γὰρ (αὐτὸς λόγος· ἅπαντα  γὰρ   ὁμοίως πέρατα διαιρέσεις
[3, 4]   αἰτίαι αὐτῶν ἂν εἶεν. Καὶ  γὰρ   ὅνπερ οἰηθείη λέγειν (ἄν τις
[3, 5]   οὐκ ἄρα οὐδ᾽ ἐπιφάνεια (εἰ  γὰρ   ὁποιαοῦν, κἂν αὕτη ἂν ἦν
[3, 4]   αὐτὴ φύσις ἦν. Οὔτε  γὰρ   ὅπως ἐξ ἑνὸς καὶ ταύτης
[3, 4]   τιν᾽ ἀπολογίαν ἔχειν (μεῖζον μὲν  γὰρ   οὐ ποιήσει πλεῖον δὲ προστιθέμενον
[3, 4]   δὲ τῶν ἑτέρων ἄφθαρτα; τοῦτο  γὰρ   οὐκ εὔλογον, ἀλλ᾽ ἀδύνατον
[3, 2]   συμβήσεται ἄτοπα τοῖς προειρημένοις· ἔσται  γὰρ   οὐρανός τις παρὰ τὸν οὐρανόν,
[3, 5]   οὐσίαι τῶν ὄντων· τὰ μὲν  γὰρ   πάθη καὶ αἱ κινήσεις (καὶ
[3, 5]   οὐθενὸς δοκοῦσιν οὐσίαν σημαίνειν (λέγονται  γὰρ   πάντα καθ᾽ ὑποκειμένου τινός, καὶ
[3, 4]   τῶν ἀνθρώπων; ἀλλ᾽ ἄτοπον· ἓν  γὰρ   πάντα ὧν οὐσία μία.
[3, 4]   καὶ εἰ μέγεθος, σωματικόν· τοῦτο  γὰρ   πάντῃ ὄν· τὰ δὲ ἄλλα
[3, 4]   περὶ τοῦ ὄντος. Ἐκ τίνος  γὰρ   (παρὰ τὸ ἓν ἔσται αὐτὸ
[3, 4]   αὑτούς, ἡμῶν δ᾽ ὠλιγώρησαν (θεοὺς  γὰρ   ποιοῦντες τὰς ἀρχὰς καὶ ἐκ
[3, 2]   δ᾽ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς; ταὐτὰ  γὰρ   συμβήσεται ἄτοπα τοῖς προειρημένοις· ἔσται
[3, 4]   ἦν ἅπαντα, ὡς φησίν· ὅταν  γὰρ   συνέλθῃ, τότε δ᾽ ἔσχατον ἵστατο
[3, 4]   γε μόνος λέγει ὁμολογουμένως· οὐ  γὰρ   τὰ μὲν φθαρτὰ τὰ δὲ
[3, 2]   Ἀρίστιππος προεπηλάκιζεν αὐτάς· ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς ἄλλαις τέχναις, καὶ ταῖς
[3, 3]   οὔτε τὸ ὄν· ἀνάγκη μὲν  γὰρ   τὰς διαφορὰς ἑκάστου γένους καὶ
[3, 2]   ἐν τοῖς μαθήμασιν ἁρμονική· καὶ  γὰρ   ταῦτα ἀδύνατον εἶναι παρὰ τὰ
[3, 1]   ἄλλως κατὰ κίνησιν· καὶ  γὰρ   ταῦτα ἀπορίαν ἂν παράσχοι πολλήν.
[3, 1]   εὕρηκεν μὴ γιγνώσκειν· (τὸ  γὰρ   τέλος τούτῳ μὲν οὐ δῆλον
[3, 2]   (δεικνύουσιν, ἄλλης. Εἰ μὲν  γὰρ   τῆς αὐτῆς, ἀποδεικτική τις ἂν
[3, 6]   τὸ μήπω ὄν· γίγνεται μὲν  γὰρ   τὸ (μὴ ὄν, οὐθὲν δὲ
[3, 5]   ποίων ἂν εἶεν σωμάτων (ἐν  γὰρ   τοῖς αἰσθητοῖς ἀδύνατον εἶναι) οὐκ
[3, 5]   οὐσία τῶν ὄντων. Πρὸς  γὰρ   τοῖς εἰρημένοις καὶ τὰ περὶ
[3, 2]   αἰσθητῶν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον· ἅπτεται  γὰρ   τοῦ κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν
[3, 5]   τὸ ἐν τῷ χρόνῳ· οὐδὲ  γὰρ   τοῦτο ἐνδέχεται γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι,
[3, 3]   κατηγορούμενα ἐπὶ τῶν ἀτόμων; καὶ  γὰρ   τοῦτο ἔχει ἀμφισβήτησιν. Εἰ μὲν
[3, 2]   ζητεῖν ταύτας τὰς ἐπιστήμας. Εἰ  γὰρ   τούτῳ διοίσει τῆς γεωδαισίας
[3, 1]   ἐνυπάρχουσαι ἐν τούτοις; περὶ  γὰρ   τούτων ἁπάντων οὐ μόνον χαλεπὸν
[3, 2]   ὄντων οὐχ ὑπάρχουσι πᾶσαι· τίνα  γὰρ   τρόπον οἷόν τε κινήσεως ἀρχὴν
[3, 2]   ἐπιστήμονα τῶν ἐχόντων (αὐτάς; ἐνδέχεται  γὰρ   τῷ αὐτῷ πάντας τοὺς τρόπους
[3, 6]   καθόλου, οὐκ ἔσονται οὐσίαι (οὐθὲν  γὰρ   τῶν κοινῶν τόδε τι σημαίνει
[3, 1]   προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλῶς·  γὰρ   ὕστερον εὐπορία λύσις τῶν πρότερον
[3, 4]   ἔσονται φθαρταί· εἰ μὲν  γὰρ   φθαρταί, δῆλον ὡς (ἀναγκαῖον καὶ
[3, 4]   ταύτας ἔκ τινων εἶναι (πάντα  γὰρ   φθείρεται εἰς ταῦτ᾽ ἐξ ὧν
[3, 4]   ὑπὲρ ἡμᾶς εἰρήκασιν· εἰ μὲν  γὰρ   χάριν ἡδονῆς αὐτῶν θιγγάνουσιν, οὐθὲν
[3, 5]   μονάδος καὶ τῆς στιγμῆς· τούτοις  γὰρ   ὥρισται τὸ σῶμα, καὶ τὰ
[3, 2]   θήσεται, πολλὰς ἀπορίας ἕξει· δῆλον  γὰρ   ὡς ὁμοίως γραμμαί τε παρά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009