Alphabétiquement     [«   »]
γραμμὴν 1
γραμμῆς 2
γυναῖκες 1
δ 51
δὲ 117
δέ 8
δεδεμένοις 1
Fréquences     [«    »]
50 περὶ
40 τε
42 τι
51 δ
55 εἰ
80 μὲν
81
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III

δ


Livre, Chap.
[3, 4]   ἑτέρας ἀρχὰς εἶναι προτέρας, τοῦτο  δ᾽   ἀδύνατον, καὶ εἰ ἵσταται καὶ
[3, 4]   πᾶσιν) ἕτεροι δὲ πῦρ, οἱ  δ᾽   ἀέρα φασὶν εἶναι τὸ ἓν
[3, 4]   ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, αἰθέρι  δ᾽   αἰθέρα δῖον, ἀτὰρ πυρὶ πῦρ
[3, 2]   τε καὶ τῶν φθαρτῶν. (Ἀπορήσειε  δ᾽   ἄν τις καὶ περὶ ποῖα
[3, 4]   τῆς φθορᾶς τὸ νεῖκος, δόξειε  δ᾽   ἂν οὐθὲν ἧττον καὶ τοῦτο
[3, 2]   καὶ τὰ μὲν πάθη τὰ  δ᾽   ἀξιώματ᾽ αὐτῶν (περὶ πάντων γὰρ
[3, 4]   δὲ καθ᾽ ἕκαστα ἄπειρα, τῶν  δ᾽   ἀπείρων πῶς ἐνδέχεται λαβεῖν ἐπιστήμην;
[3, 6]   πέρατα διαιρέσεις εἰσίν. ~Ὅλως  δ᾽   ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί
[3, 1]   ἀμφισβητούντων λόγων ἀκηκοότα πάντων. Ἔστι  δ᾽   ἀπορία πρώτη (μὲν περὶ ὧν
[3, 4]   μορφὴν καὶ τὸ εἶδος. Εἰ  δ᾽   αὖ τις τοῦτο θήσει, ἀπορία
[3, 1]   τι λεκτέον αὐτῶν. Καὶ τοῦτο  δ᾽   αὐτὸ τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ ζητῆσαι,
[3, 5]   ἀφορίζουσα τὸ ἥμισυ)  δ᾽   (αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ γραμμῆς
[3, 4]   εἶναί τε καὶ γεγονέναι. Ὣς  δ᾽   αὔτως καὶ οἱ πλείω τὰ
[3, 2]   δὲ γῆ καὶ λίθοι, τὸ  δ᾽   εἶδος λόγος. Ἐκ μὲν
[3, 4]   εἶναι ὅτε πρῶτον γέγονεν) ἔτι  δ᾽   εἴπερ ὕλη ἔστι διὰ
[3, 5]   τὸ μὲν εἰς πλάτος (τὸ  δ᾽   εἰς βάθος τὸ δ᾽ εἰς
[3, 5]   (τὸ δ᾽ εἰς βάθος τὸ  δ᾽   εἰς μῆκος. Πρὸς δὲ τούτοις
[3, 3]   τὰ γένη τῶν ὄντων· εἰ  δ᾽   ἕκαστον μὲν (γνωρίζομεν διὰ τῶν
[3, 4]   τῶν αὐτῶν μηδὲ πλειόνων. (Οὐθενὸς  δ᾽   ἐλάττων ἀπορία παραλέλειπται καὶ τοῖς
[3, 2]   θείη εἶναι μὲν αὐτά, εἶναι  δ᾽   ἐν τοῖς αἰσθητοῖς; ταὐτὰ γὰρ
[3, 2]   τέχνη καὶ οἰκοδόμος, οὗ  δ᾽   ἕνεκα τὸ ἔργον, ὕλη δὲ
[3, 4]   παρὰ μὲν ἔνια εἶναι παρὰ  δ᾽   ἔνια μὴ εἶναι, παρ᾽
[3, 6]   (ἢ τησδὶ τῆς φωνῆς· τούτων  δ᾽   ἔσονται καὶ ἀριθμῷ ὡρισμέναι- ὁμοίως
[3, 3]   λόγος τῆς οὐσίας εἷς· ἕτερος  δ᾽   ἔσται διὰ τῶν γενῶν
[3, 6]   δ᾽ οὐσία τόδε τι· εἰ  δ᾽   (ἔσται τόδε τι καὶ ἓν
[3, 6]   ἀναγκαῖον ἐκείνως πᾶν ἔχειν) εἰ  δ᾽   ἔστι δυνάμει τὰ στοιχεῖα, ἐνδέχεται
[3, 4]   ὅπερ ἕν τί ἐστιν) εἰ  δ᾽   ἔστι τι αὐτὸ ἓν καὶ
[3, 1]   ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον· ταῦτα  δ᾽   ἐστὶν ὅσα τε περὶ αὐτῶν
[3, 4]   φησίν· ὅταν γὰρ συνέλθῃ, τότε  δ᾽   ἔσχατον ἵστατο νεῖκος. (Διὸ καὶ
[3, 2]   τί ἐστιν ἀπόδειξις εἶναι· εἰ  δ᾽   ἑτέρας, τίς ἔσται θεωροῦσα
[3, 2]   τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως· τοῦτο  δ᾽   ἕτερον καὶ ἀντικείμενον τῷ τέλει,
[3, 5]   (φθείρονται, ἐκ τίνος γίγνονται; παραπλησίως  δ᾽   ἔχει καὶ περὶ τὸ νῦν
[3, 5]   ἂν τὰ μεγέθη, δῆλον. ~Τούτων  δ᾽   ἐχομένη ἀπορία πότερον οἱ ἀριθμοὶ
[3, 4]   πρῶτ᾽ ἂν εἴησαν γένη. ~Ἔστι  δ᾽   ἐχομένη τε τούτων ἀπορία καὶ
[3, 2]   περὶ τὰ συμβεβηκότα ταύταις; λέγω  δ᾽   οἷον, εἰ τὸ στερεὸν οὐσία
[3, 4]   ἔσχατα τὰ πρῶτα· τοῦτο  δ᾽   ὅτι ἀδύνατον ἄρτι διηπορήσαμεν. Ἔτι
[3, 3]   δὲ τὰ μὲν δοκεῖ τὰ  δ᾽   οὐ δοκεῖ) πρὸς δὲ τούτοις
[3, 4]   διὰ τί τὰ μὲν τὰ  δ᾽   οὔ, εἴπερ ἐκ τῶν αὐτῶν
[3, 1]   οὐθέν, τῶν μὲν τῶν  δ᾽   οὔ, καὶ ποῖα τοιαῦτα τῶν
[3, 4]   λέγει τὴν αἴσθησιν ἐπιστήμην. Ἔτι  δ᾽   οὐδ᾽ ἀΐδιον οὐθὲν οὐδ᾽ ἀκίνητον
[3, 4]   τοῦ εἶναι αἴτιον· ὁμοίως  δ᾽   οὐδ᾽ φιλότης τοῦ εἶναι,
[3, 2]   καὶ ἵππον καὶ ὑγίειαν, ἄλλο  δ᾽   οὐδέν, παραπλήσιον (ποιοῦντες τοῖς θεοὺς
[3, 4]   μὲν προστιθέμενα ποιήσει μεῖζον, πὼς  δ᾽   οὐθέν, οἷον ἐπίπεδον καὶ γραμμή,
[3, 2]   τούτων ἐστὶν ὧν αἰσθανόμεθα  δ᾽   οὐκ αἰσθητῶν, δῆλον ὅτι καὶ
[3, 1]   τῶν πρότερον ἀπορουμένων ἐστί, λύειν  δ᾽   οὐκ (ἔστιν ἀγνοοῦντας τὸν δεσμόν,
[3, 6]   τι σημαίνει ἀλλὰ τοιόνδε,  δ᾽   οὐσία τόδε τι· εἰ δ᾽
[3, 4]   Οἱ μὲν γὰρ ἐκείνως οἱ  δ᾽   οὕτως οἴονται τὴν φύσιν ἔχειν.
[3, 4]   γάρ, (φησί, γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι  δ᾽   ὕδωρ, αἰθέρι δ᾽ αἰθέρα δῖον,
[3, 5]   τῶν ὄντων εἶναι ἀρχάς· οἱ  δ᾽   ὕστεροι καὶ σοφώτεροι τούτων εἶναι
[3, 3]   ἔστι τὸ μὲν πρότερον τὸ  δ᾽   ὕστερον. Ἔτι ὅπου τὸ μὲν
[3, 4]   πιθανοῦ τοῦ πρὸς αὑτούς, ἡμῶν  δ᾽   ὠλιγώρησαν (θεοὺς γὰρ ποιοῦντες τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009