Alphabétiquement     [«   »]
καθεύδειν 1
καθημένη 2
καθημένην 3
καὶ 411
καί 1
Καὶ 1
καιρὸς 1
Fréquences     [«    »]
144 δὲ
61 μὲν
72 τε
411 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

καὶ


Discours, Par.
[1, 65]   καὶ ἄγει λαβὼν αὐτὸν ἄφραστον  καὶ   ἄβατον ἀνθρώποις ὁδόν, ἕως ἦλθεν
[1, 25]   φοβεῖν. {τῷ γε μὴν ἡμέρῳ  καὶ   ἀβλαβεῖ τοὺς μὲν προσλιπαροῦντας μετὰ
[1, 75]   θάτερα μέρους γυνὴ σφόδρα ὡραία  καὶ   ἁβρῶς ἐσταλμένη καὶ μειδιῶσα ἀλύπως·
[1, 30]   καὶ ἀπολαύσοντες τῆς καλῆς διανοίας  καὶ   ἀγαθῆς; τί μὲν σεμνότερον θέαμα
[1, 35]   μακάριος μὲν αὐτὸς τῆς εὐγνώμονος  καὶ   ἀγαθῆς φύσεως, μακάριοι δὲ ἡμεῖς
[1, 5]   τέλειος ἡγεμὼν καὶ βοηθὸς εὐπειθοῦς  καὶ   ἀγαθῆς φύσεως, πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν
[1, 15]   πεποιθέναι μᾶλλον τὸν δίκαιον ἄνδρα  καὶ   ἀγαθὸν τοῖς δικαιοτάτοις τε
[1, 35]   ἄλλας ἐπικλήσεις {ἔχων} πάσας ἀγαθὰς  καὶ   ἀγαθῶν αἰτίας· ~βασιλεὺς μὲν κατὰ
[1, 80]   τὴν μὲν ἑτέραν, ἔφη, θαυμάζω  καὶ   ἀγαπῶ, καὶ δοκεῖ μοι θεὸς
[1, 15]   θεοὺς ἀνθρώπων ἐπιμελεῖται, (τιμῶν μὲν  καὶ   ἀγαπῶν τοὺς ἀγαθούς, κηδόμενος δὲ
[1, 15]   κυνηγέται δὲ ὑπὸ κυνῶν φυλάσσονται  καὶ   ἀγαπῶνται, καὶ τὰ ἄλλα οὕτως
[1, 65]   εἴη καὶ παρ´ ὅτου πεμφθείς,  καὶ   ἄγει λαβὼν αὐτὸν ἄφραστον καὶ
[1, 60]   μόνον χρήματα ἄπειρα καὶ γῆν  καὶ   ἀγέλας ἵππων καὶ βοῶν, ἀλλὰ
[1, 25]   καὶ τῶν θηρίων τὰ δειλότατα  καὶ   ἀγεννέστατα, ἐκεῖνα καὶ ψεύδεται πάντων
[1, 40]   ὅσον ἐφ´ ἑαυτῷ καὶ παραβαίνων  καὶ   ἀγνοῶν ἄνομος καὶ ἄκοσμος, ὁμοίως
[1, 20]   οὖν εἰκὸς τὰ μὲν ἄφρονα  καὶ   ἀγνώμονα εἰδέναι καὶ φιλεῖν τοὺς
[1, 30]   οὐ τὸν παρὰ τῶν βαναύσων  καὶ   ἀγοραίων ἀγαπᾷ ἔπαινον, ἀλλὰ τὸν
[1, 75]   τοῦ σεμνοῦ βλέμματος σκυθρωπὸν ὑφεωρᾶτο  καὶ   ἄγριον. ~ἵνα δὲ φαίνοιτο μεγαλόφρων,
[1, 15]   δεινὸν γάρ, εἰ οἱ ἀλλοφύλων  καὶ   ἀγρίων ἄρχοντες θηρίων εὐνούστεροι εἶεν
[1, 5]   πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν παραμυθούμενός τε  καὶ   ἄγων ἐμμελῶς. (τίς ἂν οὖν
[1, 80]   χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἠφίει, φοβουμένη  καὶ   ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιζομένη,
[1, 75]   πολλάκις ἐπιβουλεύοντες καὶ γονεῖς παισὶ  καὶ   ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς, τὸ μέγιστον κακὸν
[1, 50]   οὐκ εἴασαν θεατὴν γενέσθαι πολλῶν  καὶ   ἀδίκων πραγμάτων· ἐπῄειν δ´ οὖν
[1, 5]   οὐκ εὔφορον βάρος φθέγγονταί τε  καὶ   ᾄδουσιν ἡσυχῇ τὸ ἔργον παραμυθούμενοι,
[1, 20]   πόνοι τά τε ἄλλα ὠφελοῦσι  καὶ   ἀεὶ μᾶλλον παρέχουσι δυναμένους πονεῖν.
[1, 65]   ἐν αὐτῷ τῷ {τε} καθαρῷ  καὶ   αἰθρίῳ ἀέρι, δὲ ἑτέρα
[1, 65]   ἐν ἀνθρώποις πονηρὰ {εἴη} τρυφῆς  καὶ   ἀκολασίας καὶ πολλοὶ παρατρέπουσιν ἄκοντα
[1, 10]   ἀνδράσιν, ὡς οὐδείς ποτε πονηρὸς  καὶ   ἀκόλαστος καὶ φιλοχρήματος οὔτε αὐτὸς
[1, 45]   αὑτὸν καὶ τοῖς ὕστερον πονηρὸς  καὶ   ἀκόλαστος ὤν, τὸν μυθευόμενον Φαέθοντος
[1, 40]   καὶ παραβαίνων καὶ ἀγνοῶν ἄνομος  καὶ   ἄκοσμος, ὁμοίως μὲν ἰδιώτης, ὁμοίως
[1, 75]   διακείμενον, ἀλλὰ πρὸς δόξαν ἅπαντα  καὶ   ἀλαζονείαν καὶ τρυφήν, πολλὰ μὲν
[1, 5]   ὑπερορῶν τοὺς θνητούς τε  καὶ   ἀληθεῖς γονέας. (ἀλλὰ γὰρ οὐ
[1, 55]   φήμην. ὅσοι γάρ ποτε σοφοὶ  καὶ   ἀληθεῖς κατ´ ἀνθρώπους λόγοι περὶ
[1, 10]   ὁμοίως τοῖς ἄλλοις σοφοῖς τε  καὶ   ἀληθέσιν ἀνδράσιν, ὡς οὐδείς ποτε
[1, 5]   ἐπαυλεῖν, οὐ θύοντι μόνον, (ἀλλὰ  καὶ   ἄλλως, ὁπότε πενθῶν ἀκρίτως
[1, 40]   παυθεὶς παραχωρήσειεν ἑτέροις ἀμείνοσί τε  καὶ   ἄμεινον δυναμένοις διοικεῖν· ~οὕτω δὴ
[1, 15]   τίς δὲ ποιμνίοις ὠφελιμώτερός τε  καὶ   ἀμείνων ποιμένος; τίς δὲ μᾶλλον
[1, 45]   δ´ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ  καὶ   ἀμύμονα εἰδῇ, τοῦ μέντοι κλέος
[1, 10]   πάντες φῶσιν Ἕλληνες καὶ βάρβαροι  καὶ   ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ μὴ
[1, 80]   δὲ Φιλίας Κολακεία παρῆν, δουλοπρεπὴς  καὶ   ἀνελεύθερος, οὐδεμιᾶς ἧττον ἐπιβουλεύουσα ἐκείνων,
[1, 80]   ἐδύνατο, θαμινὰ δὲ κύκλῳ περιέβλεπε  καὶ   ἀνεπήδα πολλάκις ἐκ τοῦ θρόνου.
[1, 15]   ὁμοφύλων. (καὶ μέντοι καὶ φιλοῦσι  καὶ   ἀνέχονται μάλιστα πάντων ἀγέλαι μὲν
[1, 80]   ἴδοι τυραννίδα καὶ τύραννον ἐκόλαζε  καὶ   ἀνῄρει παρά τε Ἕλλησι καὶ
[1, 40]   τοῦ γένους κοινωνίαν θεοῖς τε  καὶ   ἀνθρώποις, Φίλιος δὲ καὶ Ἑταιρεῖος,
[1, 5]   καὶ ὁμόνοιαν καὶ θεῶν τιμὰς  καὶ   ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν, τοῦ παντὸς ἂν
[1, 55]   ἀνδρὶ καρτερῷ, πλείστης ἄρχοντι χώρας  καὶ   ἀνθρώπων· τούτῳ μήποτε ὀκνήσῃς εἰπεῖν
[1, 80]   Βασιλείαν, ἀλλ´ Ὠμότης καὶ Ὕβρις  καὶ   Ἀνομία καὶ Στάσις, αἳ πᾶσαι
[1, 40]   προσφιλέστατος· εἰ δέ τις ἐναντίος  καὶ   ἀνόμοιος γίγνοιτο, δικαίως ἂν τυγχάνοι
[1, 25]   καὶ πονοῦντας, τὸν δὲ ἀνόνητον  καὶ   ἄνοπλον ὄχλον διατελεῖ θωπεύων, ὅμοιόν
[1, 5]   ἐμμελῶς. (τίς ἂν οὖν πρέπουσα  καὶ   ἀξία φανείη διατριβὴ τῆς σῆς
[1, 45]   ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ  καὶ   ἀπηνέα εἰδῇ, τῷ δὲ καταρῶνται
[1, 80]   παντοδαπὰ ἠφίει, φοβουμένη καὶ ἀγωνιῶσα  καὶ   ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιζομένη, καὶ ποτὲ
[1, 50]   νομεῦσι καὶ κυνηγέταις, γενναίοις τε  καὶ   ἁπλοῖς ἤθεσιν, ἐπιμιγνύμενος. (καὶ δὴ
[1, 25]   μὲν γὰρ φοβουμένους ἀνάγκη μισεῖν  καὶ   ἀποδρᾶναι θέλειν, τοὺς δὲ αἰδουμένους
[1, 30]   ἐπ´ ἐκεῖνον ὀψόμενοί τε αὐτὸν  καὶ   ἀπολαύσοντες τῆς καλῆς διανοίας καὶ
[1, 10]   παρακαλέσαντας Πειθώ τε καὶ Μούσας  καὶ   Ἀπόλλωνα ὡς δυνατὸν προθύμως διελθεῖν.
[1, 10]   καὶ πάσης ἀνομίας {ἐμπιμπλάμενόν τε  καὶ}   ἀποπιμπλάντα ἐξ ἅπαντος αὑτοῦ τὴν
[1, 65]   καὶ πλατεῖαν, ὡς ἀκινδύνως τε  καὶ   ἀπταίστως δι´ αὐτῆς εἰσιέναι ἐφ´
[1, 70]   καὶ χρυσὸς αὐτόθι ἄπλετος σεσωρευμένος  καὶ   ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος.
[1, 40]   καὶ ἀρχῆς τῆς δικαιοτάτης τε  καὶ   ἀρίστης, ἡμᾶς τε ὁμοίους παρέχεται,
[1, 15]   ἀγαθὸν τοῖς δικαιοτάτοις τε  καὶ   ἀρίστοις θεοῖς. (ὅστις δὲ κακὸς
[1, 70]   ἔφη· ὡς εὐσχήμονες καὶ μεγαλοπρεπεῖς  καὶ   ἀρρενωποί. (Ἥδε μέν, ἔφη, σοι
[1, 45]   νόμον τε καὶ θεσμὸν κοσμῇ  καὶ   ἄρχῃ δικαίως τε καὶ καλῶς,
[1, 40]   καὶ δαίμονος ὁμοίου καὶ προνοίας  καὶ   ἀρχῆς τῆς δικαιοτάτης τε καὶ
[1, 40]   (ὥσπερ οὖν ὅσοι στρατηγοί τε  καὶ   ἄρχοντες στρατοπέδων καὶ πόλεων καὶ
[1, 35]   τοῦ μεγίστου καὶ πρώτου βασιλέως  καὶ   ἄρχοντος, ὃν χρὴ μιμουμένους ἀεὶ
[1, 40]   ὁμοίως μὲν ἰδιώτης, ὁμοίως δὲ  καὶ   ἄρχων ὀνομαζόμενος· πολὺ δὲ μείζων
[1, 45]   εὐτυχοῦς· (ὃς δ´ ἂν παραβῇ  καὶ   ἀτιμάσῃ τὸν ἐπιτρέψαντα δόντα
[1, 40]   δικαίως ἂν τυγχάνοι μέμψεώς τε  καὶ   ἀτιμίας καὶ αὐτῆς γε τῆς
[1, 75]   τὸν θρόνον, αἱ δὲ πάροδοι  καὶ   ἀτραποὶ πᾶσαι πεφυρμέναι αἵματι καὶ
[1, 70]   ἐχάρη καὶ ἐθάρρησε πρὸς αὐτήν.  καὶ   αὖθις ἐπήρετο τὰς σὺν αὐτῇ
[1, 75]   ὡς μία μὲν ἐφαίνετο πρόδηλος,  καὶ   αὐτὴ σχεδὸν, ὁποίαν πρότερον εἶπον,
[1, 40]   τυγχάνοι μέμψεώς τε καὶ ἀτιμίας  καὶ   αὐτῆς γε τῆς ἀρχῆς ταχὺ
[1, 30]   οὔτε τὸν ὕστερον. καὶ μέντοι  καὶ   αὐτὸς οὐ τὸν παρὰ τῶν
[1, 5]   τέλειον οὕτω λόγον, ἄνδρες ἀλῆται  καὶ   αὐτουργοὶ τῆς σοφίας, πόνοις τε
[1, 75]   τὸν κρημνόν, πολλαὶ δὲ ἄδηλοι  καὶ   ἀφανεῖς διαδύσεις, καὶ κύκλῳ πᾶς
[1, 80]   ὤσαιμι κατὰ τούτου τοῦ σκοπέλου  καὶ   ἀφανίσαιμι. ταῦτ´ οὖν ἐπῄνεσεν
[1, 80]   καὶ τῶν ὑπερηφάνων τυράννων κατέλυε  καὶ   ἀφῃρεῖτο τὴν ἐξουσίαν. καὶ νῦν
[1, 35]   ἐκεῖνον ὡς δυνατόν ἐστιν εὐθύνοντας  καὶ   ἀφομοιοῦντας τὸν αὑτῶν τρόπον. (διὰ
[1, 75]   Τυραννίδα καθημένην ὑψηλὴν ἐξεπίτηδες, προσποιουμένην  καὶ   ἀφομοιοῦσαν αὑτὴν τῇ Βασιλείᾳ, πολὺ
[1, 65]   τὴν τῶν νεφῶν συστροφήν, σκοτεινὴ  καὶ   ἀχλυώδης. (ἄγων οὖν ἐκεῖσε
[1, 65]   ἔξωθεν δεινῶς ἀπότομον κρημνοῖς ὀρθίοις  καὶ   βαθείᾳ φάραγγι ποταμοῦ κύκλῳ περιρρέοντος,
[1, 50]   δέρματα ἱερείων κρεμάμενα καὶ ῥόπαλα  καὶ   βακτηρίας, νομέων τινῶν ἀναθήματα, ὡς
[1, 10]   οὐδ´ ἂν πάντες φῶσιν Ἕλληνες  καὶ   βάρβαροι καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες,
[1, 80]   καὶ ἀνῄρει παρά τε Ἕλλησι  καὶ   βαρβάροις· ὅπου δὲ βασιλείαν καὶ
[1, 80]   καὶ βαρβάροις· ὅπου δὲ βασιλείαν  καὶ   βασιλέα, ἐτίμα καὶ ἐφύλαττεν. καὶ
[1, 35]   (Ζεὺς γὰρ μόνος θεῶν πατὴρ  καὶ   βασιλεὺς ἐπονομάζεται καὶ Πολιεὺς καὶ
[1, 65]   ἑτέρα στενήν τε καὶ σκολιὰν  καὶ   βίαιον, ὡς τοὺς πλείστους πειρωμένους
[1, 30]   μακαρίσειε τὸν τοιοῦτον ἄνδρα τε  καὶ   βίον; {πόθεν δὲ οὐκ ἂν
[1, 80]   ἀπήμυνεν· πόσον γὰρ ἄν τι  καὶ   βλάψειε λέων σῦς ἄγριος;
[1, 80]   καὶ νῦν ἔτι τοῦτο δρᾷ,  καὶ   βοηθός ἐστι καὶ φύλαξ σοι
[1, 5]   πρότερον, ἀνενδεὴς καὶ τέλειος ἡγεμὼν  καὶ   βοηθὸς εὐπειθοῦς καὶ ἀγαθῆς φύσεως,
[1, 50]   καὶ τοὺς γεωργοὺς ὑπὲρ καρπῶν  καὶ   βοσκημάτων γενέσεως καὶ σωτηρίας. ~Καὶ
[1, 40]   Ἑταιρεῖος, ὅτι πάντας ἀνθρώπους ξυνάγει  καὶ   βούλεται εἶναι ἀλλήλοις φίλους, (ἐχθρὸν
[1, 60]   καὶ γῆν καὶ ἀγέλας ἵππων  καὶ   βοῶν, ἀλλὰ βασιλείας καὶ πόλεις
[1, 25]   ὡς μηδὲν ἀξιόμαχον αὐτῷ λείπεσθαι.  καὶ   γὰρ δὴ καὶ τόδε οἶδεν,
[1, 30]   ἀλλὰ τὸν παρὰ τῶν ἐλευθέρων  καὶ   γενναίων, οἷς οὐκ ἄξιον ζῆν
[1, 60]   γοῦν οὐ μόνον χρήματα ἄπειρα  καὶ   γῆν καὶ ἀγέλας ἵππων καὶ
[1, 65]   ἔξω τῆς αὑτοῦ φύσεώς τε  καὶ   γνώμης, ταῦτα λογιζόμενος Ἑρμῆν ἔπεμψε,
[1, 75]   παῖδές τε γονεῦσι πολλάκις ἐπιβουλεύοντες  καὶ   γονεῖς παισὶ καὶ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς,
[1, 10]   Ἕλληνες καὶ βάρβαροι καὶ ἄνδρες  καὶ   γυναῖκες, καὶ μὴ μόνον ἄνθρωποι
[1, 55]   πολλοὶ τῶν λεγομένων ἐνθέων ἀνδρῶν  καὶ   γυναικῶν, ἀσθμαίνουσα καὶ περιδινοῦσα τὴν
[1, 40]   περιόδοις μετὰ ψυχῆς τε ἀγαθῆς  καὶ   δαίμονος ὁμοίου καὶ προνοίας καὶ
[1, 10]   τῶν λαῶν γιγνόμενον, οὐχ ἑστιάτορα  καὶ   δαιτυμόνα, ὡς ἔφη τις. ἐν
[1, 45]   {παντὸς} τοῦ καιροῦ τοῦ παρόντος  καὶ   δεόμενος ἀποδείξεων ἀκριβεστέρων, αὖθίς ποτε
[1, 50]   λίθους τέ τινας εἰκῇ ξυγκειμένους  καὶ   δέρματα ἱερείων κρεμάμενα καὶ ῥόπαλα
[1, 50]   τε καὶ ἁπλοῖς ἤθεσιν, ἐπιμιγνύμενος.  (καὶ   δὴ βαδίζων ὡς ἀφ´ Ἡραίας
[1, 75]   καὶ διαδήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.  καὶ   δὴ μιμουμένη τὸ ἐκείνης ἦθος
[1, 50]   ἀκόλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας.  καὶ   δή ποτε ἀφικόμενος εἰς Πελοπόννησον
[1, 75]   καὶ μακαρίζοντες, ἐξουσίαν μετὰ ἀνοίας.  (καὶ   δὴ πρῶτον μὲν αὐτῷ τὰ
[1, 60]   ἐσήμαινε δὲ καὶ δι´ οἰωνῶν  καὶ   δι´ ἐμπύρων καὶ διὰ πάσης
[1, 60]   ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἄγων. ἐσήμαινε δὲ  καὶ   δι´ οἰωνῶν καὶ δι´ ἐμπύρων
[1, 60]   δι´ οἰωνῶν καὶ δι´ ἐμπύρων  καὶ   διὰ πάσης μαντικῆς ἕκαστα. ~ἐπεὶ
[1, 80]   καὶ βασιλέα, ἐτίμα καὶ ἐφύλαττεν.  καὶ   διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ
[1, 75]   μὲν σκῆπτρα, πολλαὶ δὲ τιᾶραι  καὶ   διαδήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. καὶ
[1, 75]   μυρίας ἄλλας τινὰς ἔχοντι γλυφάς,  καὶ   διαθέσει χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος καὶ
[1, 75]   κύκλῳ πᾶς ὑπόνομος τόπος  καὶ   διατετμημένος ὑπ´ αὐτὸν οἶμαι τὸν
[1, 35]   εἶναί φησι τοὺς ἀληθῶς βασιλέας  καὶ   Διὶ τὴν βουλὴν ὁμοίους, καὶ
[1, 35]   δυναμένου; ~τί δὲ λυσιτελέστερον ἴσου  καὶ   δικαίου; τίνος μὲν γὰρ
[1, 80]   ἑτέραν, ἔφη, θαυμάζω καὶ ἀγαπῶ,  καὶ   δοκεῖ μοι θεὸς ἀληθῶς εἶναι,
[1, 40]   Ἐπικάρπιος, ἅτε τῶν καρπῶν αἴτιος  καὶ   δοτὴρ πλούτου καὶ κτήσεως, οὐ
[1, 25]   πανουργίαν καὶ τὴν ἀπάτην ἀνόητον  καὶ   δουλοπρεπές, ὁρῶν ὅτι καὶ τῶν
[1, 45]   οὐδὲν ἀπώνατο τῆς πολλῆς ἐξουσίας  καὶ   δυνάμεως τοσοῦτον μόνον ὅσον
[1, 50]   μεταξὺ δὲ εἰς ὕλην τινὰ  καὶ   δυσχωρίαν ἐμπεσὼν καὶ πλείους ἀτραποὺς
[1, 75]   χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος καὶ ἠλέκτρου  καὶ   ἐβένου καὶ παντοδαπῶν χρωμάτων πεποικιλμένῳ.
[1, 70]   ἔκγονος. δὲ Ἡρακλῆς ἐχάρη  καὶ   ἐθάρρησε πρὸς αὐτήν. καὶ αὖθις
[1, 40]   καὶ ἄρχοντες στρατοπέδων καὶ πόλεων  καὶ   ἐθνῶν, ὅστις ἂν τὸν σὸν
[1, 25]   (φιλότιμος δὲ ὢν τὴν φύσιν  καὶ   εἰδὼς ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς πεφύκασιν
[1, 5]   καὶ πρᾴους καὶ πολεμικοὺς ἅμα  καὶ   εἰρηνικοὺς καὶ νομίμους καὶ τῷ
[1, 60]   ἐποιεῖτο, ὁρμάς τε ἀγαθὰς ἐπιπέμπων  καὶ   εἰς ὁμιλίας ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἄγων.
[1, 75]   ἔχοντι γλυφάς, καὶ διαθέσει χρυσοῦ  καὶ   ἐλέφαντος καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐβένου
[1, 65]   ὁρῶσι μακρόθεν, ἄμφω μία τε  καὶ   ἐν ταὐτῷ σχεδόν, ὑπερέχει δὲ
[1, 25]   ἐκεῖνα καὶ ψεύδεται πάντων μάλιστα  καὶ   ἐξαπατᾷ. (φιλότιμος δὲ ὢν τὴν
[1, 5]   παρασχεῖν μουσικῆς ἐπιστήμη τε  καὶ   ἕξις· οὐ γὰρ οὖν, ὥς
[1, 15]   ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ γνωρίζει τε  καὶ   ἐπαινεῖ, καθ´ ὅσον ἐστὶν ἐκείνῳ
[1, 5]   ἦν ἄξιος Ἀλεξάνδρῳ παρεῖναί τε  καὶ   ἐπαυλεῖν, οὐ θύοντι μόνον, (ἀλλὰ
[1, 20]   μάλιστα ἀποδοῦναι χάριν ἐπιστάμενον ἀγνοεῖν  καὶ   ἐπιβουλεύειν; ἀλλὰ γὰρ ἀνάγκη τὸν
[1, 5]   μὲν δεόμενον θάρσους, πολλῆς δὲ  καὶ   ἐπιεικείας. (ὁ γοῦν Τιμόθεος, εἰ
[1, 5]   κολάζων πικρότερον τοῦ νομίμου  καὶ   ἐπιεικοῦς χαλεπαίνων τοῖς αὑτοῦ
[1, 40]   ἡγεῖσθαι μηδένα ἀνθρώπων, Κτήσιος δὲ  καὶ   Ἐπικάρπιος, ἅτε τῶν καρπῶν αἴτιος
[1, 55]   ὅσοι δὲ ἄνευ δαιμονίου κατοχῆς  καὶ   ἐπιπνοίας λόγους τινὰς ὡς ἀληθεῖς
[1, 50]   οὐδὲ δυνάμενος ἐρέσθαι, διαμαρτάνω τε  καὶ   ἐπλανώμην μεσημβρίᾳ σταθερᾷ. ἰδὼν οὖν
[1, 20]   μόνον φιλεῖσθαι ὑπ´ ἀνθρώπων, ἀλλὰ  καὶ   ἐρᾶσθαι. ταῦτ´ οὖν εἰδὼς καὶ
[1, 5]   αὐτουργοὶ τῆς σοφίας, πόνοις τε  καὶ   ἔργοις ὅσον δυνάμεθα χαίροντες τὰ
[1, 35]   καὶ Πολιεὺς καὶ Φίλιός τε  καὶ   Ἑταιρεῖος καὶ Ὁμόγνιος, πρὸς δὲ
[1, 40]   τε καὶ ἀνθρώποις, Φίλιος δὲ  καὶ   Ἑταιρεῖος, ὅτι πάντας ἀνθρώπους ξυνάγει
[1, 5]   χαλεπαίνων τοῖς αὑτοῦ φίλοις τε  καὶ   ἑταίροις ὑπερορῶν τοὺς θνητούς
[1, 20]   τῆς εὐεργεσίας μόνον ἑκούσιόν τε  καὶ   εὔδαιμον. (καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν
[1, 80]   δὲ βασιλείαν καὶ βασιλέα, ἐτίμα  καὶ   ἐφύλαττεν. καὶ διὰ τοῦτο τῆς
[1, 35]   τοῦ θεοῦ τούτου μαθητάς τε  καὶ   ζηλωτὰς λόγος αὐτοὺς ἀποφαίνεται.
[1, 30]   σκοποῖ τοῦτο, ὅπως δόξουσι μακάριοι  καὶ   ζηλωτοὶ πᾶσι, λανθάνει προδότης αὑτοῦ
[1, 70]   (ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς καρποῖς τε  καὶ   ζῴοις. ἰδὼν οὖν αὐτὴν
[1, 70]   δὲ ἅπαντα μεστὰ καρπῶν τε  καὶ   ζῴων εὐθηνούντων ἀπὸ παντὸς γένους·
[1, 10]   τε καὶ λύπαις καὶ φόβοις  καὶ   ἡδοναῖς καὶ παντοίαις ἐπιθυμίαις, ἀλλ´
[1, 75]   καὶ διαθέσει χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος  καὶ   ἠλέκτρου καὶ ἐβένου καὶ παντοδαπῶν
[1, 0]   ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς. (οὐκοῦν  καὶ   ἡμᾶς εἰκός ἐστι μὴ χείρους
[1, 70]   ἂν ἀγαθὸς παῖς μητέρα γενναίαν.  καὶ   ἤρετο τίς ἐστι θεῶν τὸν
[1, 70]   αὐτὴν Ἡρακλῆς ᾐδέσθη τε  καὶ   ἠρυθρίασεν, τιμῶν καὶ σεβόμενος, ὡς
[1, 70]   μετατρεπόμενον· (πολλὴν δ´ εὐφημίαν τε  καὶ   ἡσυχίαν ἀθόρυβον κατέχειν τὸν τόπον.
[1, 80]   προσέβλεπε τοὺς προσιόντας, ἀλλ´ ὑπερεώρα  καὶ   ἠτίμαζεν. ἐκ δὲ τούτου πᾶσιν
[1, 65]   κύκλῳ περιρρέοντος, πολὺν ψόφον τε  καὶ   ἦχον ἀναδιδόντος, ὡς τοῖς κάτωθεν
[1, 25]   θέλειν, τοὺς δὲ αἰδουμένους παραμένειν  καὶ   θαυμάζειν. (τὴν μὲν οὖν ἁπλότητα
[1, 10]   λόγοι καὶ πάντες ἀκοῆς ἄξιοι  καὶ   θαυμαστὴν ὠφέλειαν ἔχοντες τοῖς μὴ
[1, 45]   Φαέθοντος ἀναπληρώσας πότμον, ἅτε ἰσχυροῦ  καὶ   θείου παρὰ μοῖραν ἐπιβὰς ἅρματος,
[1, 55]   διὰ τῶν πρώτων μαντικῶν τε  καὶ   θείων ἀνδρῶν· (οἷον ἐν Θρᾴκῃ
[1, 40]   καὶ μηδὲν ἐναντίον πράττων νόμιμος  καὶ   θεοφιλὴς καὶ κόσμιος, δὲ
[1, 45]   τὸν τοῦ Διὸς νόμον τε  καὶ   θεσμὸν κοσμῇ καὶ ἄρχῃ δικαίως
[1, 5]   ἐπί τε εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν  καὶ   θεῶν τιμὰς καὶ ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν,
[1, 0]   τοῦ βασιλέως διάνοια σύντονος οὖσα  καὶ   θυμοειδής· (ἐπεὶ Σαρδανάπαλλον οὐκ ἄν
[1, 40]   δὲ ὡς ἂν ἐπήκοός τε  καὶ   ἵλεως τοῖς δεομένοις, Φύξιος δὲ
[1, 25]   ἀλλ´ αἰδὼς ὕπεισι, πολὺ κρεῖττον  καὶ   ἰσχυρότερον φόβου· τοὺς μὲν γὰρ
[1, 80]   Στάσις, αἳ πᾶσαι διέφθειρον αὐτὴν  καὶ   κάκιστα ἀπώλλυον. ἀντὶ δὲ Φιλίας
[1, 45]   κοσμῇ καὶ ἄρχῃ δικαίως τε  καὶ   καλῶς, ἀγαθῆς τυγχάνει μοίρας καὶ
[1, 80]   φαινόμενοι τῶν πέπλων· πολλὰ δὲ  καὶ   κατέρρηκτο τῆς στολῆς. χρώματα δὲ
[1, 40]   τῇ τοῦ βασιλέως δυνάμει τε  καὶ   κλήσει. (καλὸν οὖν εἰπεῖν ὑπὲρ
[1, 40]   ἐναντίον πράττων νόμιμος καὶ θεοφιλὴς  καὶ   κόσμιος, δὲ ταράττων ὅσον
[1, 75]   πολὺ δέ, ὡς ἐνόμιζεν, ὑψηλοτέρῳ  καὶ   κρείττονι τῷ θρόνῳ, μυρίας ἄλλας
[1, 30]   ἐρύματα, ποῖα δὲ ὅπλα βεβαιότερα  καὶ   κρείττω τῆς ἀπὸ τῶν εὐνοούντων
[1, 40]   καρπῶν αἴτιος καὶ δοτὴρ πλούτου  καὶ   κτήσεως, οὐ πενίας οὐδὲ ἀπορίας,
[1, 75]   δὲ ἄδηλοι καὶ ἀφανεῖς διαδύσεις,  καὶ   κύκλῳ πᾶς ὑπόνομος τόπος
[1, 50]   ἅτε πολλὴν ἱστορίαν ἔχουσαν, νομεῦσι  καὶ   κυνηγέταις, γενναίοις τε καὶ ἁπλοῖς
[1, 80]   τοῦτο δὲ κροκωτῶν· ἦσαν δὲ  καὶ   λευκοί τινες φαινόμενοι τῶν πέπλων·
[1, 75]   {καλεῖται} Νόμος, δὲ αὐτὸς  καὶ   λόγος ὀρθὸς κέκληται, σύμβουλος καὶ
[1, 10]   τὴν ψυχὴν τεταραγμένην ὀργαῖς τε  καὶ   λύπαις καὶ φόβοις καὶ ἡδοναῖς
[1, 75]   ἀδελφοῖς, τὸ μέγιστον κακὸν ἐπιποθοῦντες  καὶ   μακαρίζοντες, ἐξουσίαν μετὰ ἀνοίας. (καὶ
[1, 80]   μοι θεὸς ἀληθῶς εἶναι, ζήλου  καὶ   μακαρισμοῦ ἀξία, ταύτην δὲ τὴν
[1, 20]   ἐπιμελουμένους, τὸ δὲ πάντων συνετώτατον  καὶ   μάλιστα ἀποδοῦναι χάριν ἐπιστάμενον ἀγνοεῖν
[1, 10]   ἀλλὰ δεῖ τὸν ἐγγύς τε  καὶ   μάλιστα ἁψόμενον ἀνευρόντας καὶ παρακαλέσαντας
[1, 70]   ἐν θρόνῳ λαμπρῷ γυναῖκα εὐειδῆ  καὶ   μεγάλην, ἐσθῆτι λευκῇ κεκοσμημένην, σκῆπτρον
[1, 50]   δὲ ἀπωτέρω καθημένην γυναῖκα ἰσχυρὰν  καὶ   μεγάλην, τῇ δὲ ἡλικίᾳ πρεσβυτέραν,
[1, 70]   Τίνες εἰσίν; ἔφη· ὡς εὐσχήμονες  καὶ   μεγαλοπρεπεῖς καὶ ἀρρενωποί. (Ἥδε μέν,
[1, 0]   ἡμέτερον ἔργον, μηδὲ ἧττον ἀνδρείους  καὶ   μεγαλόφρονας εὑρεῖν λόγους τῶν ἐκείνου
[1, 75]   σκῆπτρον ἔμπροσθεν ἰσχυρὸς ἀνήρ, πολιὸς  καὶ   μεγαλόφρων, οὗτος δὴ {καλεῖται} Νόμος,
[1, 75]   σφόδρα ὡραία καὶ ἁβρῶς ἐσταλμένη  καὶ   μειδιῶσα ἀλύπως· Εἰρήνην καλοῦσιν αὐτήν·
[1, 20]   πάντας ἡγούμενος εὔνους καὶ φίλους.  (καὶ   μὲν δὴ οἴεται δεῖν πλέον
[1, 30]   παρόντα χρόνον οὔτε τὸν ὕστερον.  καὶ   μέντοι καὶ αὐτὸς οὐ τὸν
[1, 15]   βασιλεύοντος ἀνθρώπων ἡμέρων καὶ ὁμοφύλων.  (καὶ   μέντοι καὶ φιλοῦσι καὶ ἀνέχονται
[1, 75]   καὶ ἀτραποὶ πᾶσαι πεφυρμέναι αἵματι  καὶ   μεσταὶ νεκρῶν. διὰ δὲ τούτων
[1, 55]   γὰρ ἐάσω σε ἀπελθεῖν μάτην.  καὶ   μετὰ τοῦτο ἤδη προέλεγεν ὅτι
[1, 5]   τὸν ἐντυγχάνοντα; ὥσπερ οἱ κινοῦντες  καὶ   μεταφέροντες οὐκ εὔφορον βάρος φθέγγονταί
[1, 10]   βάρβαροι καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες,  καὶ   μὴ μόνον ἄνθρωποι θαυμάζωσιν αὐτὸν
[1, 30]   καὶ φίλους καλουμένους ἀτιμάζοι τε  καὶ   μὴ σκοποῖ τοῦτο, ὅπως δόξουσι
[1, 40]   μὲν τιμῶν καὶ φυλάττων  καὶ   μηδὲν ἐναντίον πράττων νόμιμος καὶ
[1, 60]   καὶ πράττειν ἅπαντα ὅσα βούλοιτο.  (καὶ   μὴν γε πατὴρ αὐτοῦ
[1, 25]   τοὺς συμφυλάττοντας αὐτῷ κύνας ἀγνοοίη  καὶ   μήτε τροφὴν αὐτοῖς ὀρέγοι μήτε
[1, 80]   τὴν ὑστέραν ἐχθίστην ἔγωγε ἡγοῦμαι  καὶ   μιαρωτάτην, ὥστε ἥδιστα ἂν αὐτὴν
[1, 70]   δὲ αὐτὴν Εὐνομία, πάνυ ὁμοία  καὶ   μικρὸν διαφέρουσα τὸ εἶδος. ~ἐκ
[1, 20]   εὐεργετῶν ἥδεται πλείω τῶν εὐεργετουμένων,  καὶ   μόνης ταύτης ἐστὶ τῆς ἡδονῆς
[1, 10]   ἀνευρόντας καὶ παρακαλέσαντας Πειθώ τε  καὶ   Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα ὡς δυνατὸν
[1, 0]   τὸν ἐκείνου τρόπον μάλα ἐμπείρως  καὶ   μουσικῶς, οὐ μαλακὸν αὔλημα οὐδὲ
[1, 35]   τε {καὶ Φύξιος} καὶ Ξένιος  καὶ   μυρίας ἄλλας ἐπικλήσεις {ἔχων} πάσας
[1, 5]   οἶμαι πρὸς ἀνδρεῖον βουλόμενον εἶναι  καὶ   νόμιμον ἡγεμόνα, πολλοῦ μὲν δεόμενον
[1, 5]   καὶ πολεμικοὺς ἅμα καὶ εἰρηνικοὺς  καὶ   νομίμους καὶ τῷ ὄντι βασιλικούς,
[1, 40]   τὴν ἡμετέραν ὑφ´ ἑνὶ θεσμῷ  καὶ   νόμῳ κεκοσμημένους καὶ τῆς αὐτῆς
[1, 80]   κατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο τὴν ἐξουσίαν.  καὶ   νῦν ἔτι τοῦτο δρᾷ, καὶ
[1, 80]   δὲ ὑφ´ ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο,  καὶ   νῦν μὲν ἐγέλα τῷ προσώπῳ
[1, 35]   τούτοις Ἱκέσιός τε {καὶ Φύξιος}  καὶ   Ξένιος καὶ μυρίας ἄλλας ἐπικλήσεις
[1, 25]   εἶναι, οἱ δὲ φίλοι θαρροῦσιν,  καὶ   οἱ σφόδρα ἐγγὺς ἡγοῦνται πάντων
[1, 75]   οὐδὲ ἡδρασμένος, ἀλλὰ κινούμενός τε  καὶ   ὀκλάζων. (ἦν δὲ οὐδ´ ἄλλο
[1, 35]   αὑτῶν τρόπον. (διὰ τοῦτο γὰρ  καὶ   Ὅμηρος διοτρεφέας εἶναί φησι τοὺς
[1, 10]   σχολὴν ῥᾳθυμεῖν. (ταῦτα γάρ φησι  καὶ   Ὅμηρος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις σοφοῖς
[1, 45]   ἱκανὸς ὢν ἡνίοχος. (λέγει δὲ  καὶ   Ὅμηρος ὧδέ πως· ὃς μὲν
[1, 80]   δὲ εὐθὺς ἐθρήνει. (ἦν δὲ  καὶ   ὅμιλος περὶ αὐτὴν γυναικῶν οὐδὲν
[1, 35]   καὶ Φίλιός τε καὶ Ἑταιρεῖος  καὶ   Ὁμόγνιος, πρὸς δὲ τούτοις Ἱκέσιός
[1, 70]   τοῦ ἡλίου κύκλον· καθεστηκὸς δὲ  καὶ   ὅμοιον αὐτῆς τὸ εἶδος ὁρᾶσθαι
[1, 5]   μόνον, ἀλλὰ ἐπί τε εἰρήνην  καὶ   ὁμόνοιαν καὶ θεῶν τιμὰς καὶ
[1, 15]   ἀρχομένοις τοῦ βασιλεύοντος ἀνθρώπων ἡμέρων  καὶ   ὁμοφύλων. (καὶ μέντοι καὶ φιλοῦσι
[1, 15]   τὸν δὲ ἀνόμοιον ἐξελέγχει τε  καὶ   ὀνειδίζει. ἔστι δὴ πρῶτον μὲν
[1, 80]   φοβουμένη καὶ ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα  καὶ   ὀργιζομένη, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ
[1, 75]   διανοηθῆναι. (ταῦτα μὲν οὖν ἀκούων  καὶ   ὁρῶν ἐτέρπετο καὶ προσεῖχε τὸν
[1, 25]   περιγίγνεται βιοῦν· τοὺς δὲ προσιόντας  καὶ   ὁρῶντας οὐκ ἔκπληξις οὐδὲ φόβος,
[1, 65]   ὅσον ἦν ἐν αὐτῷ θνητόν,  καὶ   ὅτι πολλὰ παραδείγματα ἐν ἀνθρώποις
[1, 25]   ~τοῦτον οἱ μὲν πολέμιοι δεδοίκασι  καὶ   οὐδεὶς ὁμολογεῖ πολέμιος εἶναι, οἱ
[1, 60]   ἐπίστευε γὰρ αὑτοῦ πάντα εἶναι  καὶ   οὐδὲν ἀλλότριον, προσγίγνεσθαι δὲ τοῖς
[1, 25]   μὲν γὰρ ὑπερόπτης τῶν στρατευομένων  καὶ   οὐδεπώποτε σπανίως ἑώρακε τοὺς
[1, 60]   οὐ πολυτρόπως οὐδὲ περιττῶς σοφίσμασι  καὶ   πανουργήμασιν ἀνθρώπων κακοδαιμόνων. λέγουσι δὲ
[1, 10]   μὲν οὖν κατὰ φιλοσοφίαν λόγοι  καὶ   πάντες ἀκοῆς ἄξιοι καὶ θαυμαστὴν
[1, 75]   πολλοὶ καὶ περὶ ἧς πολλὰ  καὶ   παντοδαπὰ πράγματα ἔχουσι, φονεύοντες οἱ
[1, 75]   ἐλέφαντος καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐβένου  καὶ   παντοδαπῶν χρωμάτων πεποικιλμένῳ. τὴν δὲ
[1, 10]   λύπαις καὶ φόβοις καὶ ἡδοναῖς  καὶ   παντοίαις ἐπιθυμίαις, ἀλλ´ ὡς οἷόν
[1, 60]   πρόθυμος καὶ τὸ σῶμα ἱκανὸς  καὶ   πάντων μάλιστα ἐπόνει, μόνον αὐτὸν
[1, 75]   σχεδὸν, ὁποίαν πρότερον εἶπον, ἐπισφαλὴς  καὶ   παρ´ αὐτὸν φέρουσα τὸν κρημνόν,
[1, 65]   Ἡρακλῆς, ἔφραζέν τε ὃς εἴη  καὶ   παρ´ ὅτου πεμφθείς, καὶ ἄγει
[1, 0]   ποτε ἤγειρεν ἐκ τοῦ θαλάμου  καὶ   παρὰ τῶν γυναικῶν οὐχ ὅπως
[1, 40]   δὲ ταράττων ὅσον ἐφ´ ἑαυτῷ  καὶ   παραβαίνων καὶ ἀγνοῶν ἄνομος καὶ
[1, 10]   τε καὶ μάλιστα ἁψόμενον ἀνευρόντας  καὶ   παρακαλέσαντας Πειθώ τε καὶ Μούσας
[1, 75]   καὶ λόγος ὀρθὸς κέκληται, σύμβουλος  καὶ   πάρεδρος, οὗ χωρὶς οὐδὲν ἐκείναις
[1, 10]   ἀνοίας καὶ ὕβρεως καὶ ὑπερηφανίας  καὶ   πάσης ἀνομίας {ἐμπιμπλάμενόν τε καὶ}
[1, 60]   ἐξαιρεῖν καὶ τυράννους {ἀνθρώπους} καταλύειν  καὶ   πᾶσι πανταχοῦ προστάττειν χωρὶς δυνάμεως.
[1, 55]   ἀσθμαίνουσα καὶ περιδινοῦσα τὴν κεφαλὴν  καὶ   πειρωμένη δεινὸν ἐμβλέπειν, ἀλλὰ πάνυ
[1, 60]   ἱερά ἐστιν Ἡρακλέους. ἦν δὲ  καὶ   πεπαιδευμένος ἁπλῶς, οὐ πολυτρόπως οὐδὲ
[1, 50]   ἔφραζεν ὡς Ἡρακλέους ἱερὸς εἴη,  καὶ   περὶ αὑτῆς, ὅτι παῖδα ἔχοι
[1, 75]   ἑτέραν, ἧς ἐρῶσιν οἱ πολλοὶ  καὶ   περὶ ἧς πολλὰ καὶ παντοδαπὰ
[1, 55]   ἐνθέων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀσθμαίνουσα  καὶ   περιδινοῦσα τὴν κεφαλὴν καὶ πειρωμένη
[1, 55]   καταφρονεῖν τινες μέλλοιεν ὡς ἀδολέσχου  καὶ   πλάνητος. (οἱ γὰρ ἀνθρώπων λόγοι
[1, 65]   {ἑκατέρα} μὲν βασίλειος ἀσφαλῆ  καὶ   πλατεῖαν, ὡς ἀκινδύνως τε καὶ
[1, 50]   ὕλην τινὰ καὶ δυσχωρίαν ἐμπεσὼν  καὶ   πλείους ἀτραποὺς ἐπὶ βουκόλι´ ἄττα
[1, 65]   ἀλλ´ ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα  καὶ   πλείστους εὖ ποιεῖν, ἐπιστάμενος αὐτοῦ
[1, 5]   φανείη διατριβὴ τῆς σῆς προθυμίας,  καὶ   πόθεν ἂν εὕροιμεν ἡμεῖς τέλειον
[1, 10]   ἧττον τῶν ἀνθρώπων συγχωρῇ τε  καὶ   ποιῇ τὸ προσταττόμενον. ~οὐκοῦν λέγωμεν
[1, 10]   αὑτῷ καὶ τοῖς ὑπηκόοις, νομέα  καὶ   ποιμένα τῷ ὄντι τῶν λαῶν
[1, 50]   πλείους ἀτραποὺς ἐπὶ βουκόλι´ ἄττα  καὶ   ποίμνας φερούσας, οὐδενὶ συναντῶν οὐδὲ
[1, 60]   ἵππων καὶ βοῶν, ἀλλὰ βασιλείας  καὶ   πόλεις ὅλας ἐδωρήσατο. ἐπίστευε γὰρ
[1, 25]   παρὰ μισούντων φιλίας τυγχάνειν.  καὶ   πολεμικὸς μὲν οὕτως ἐστὶν ὥστ´
[1, 5]   αὐτοὺς σφοδρούς τε καὶ πρᾴους  καὶ   πολεμικοὺς ἅμα καὶ εἰρηνικοὺς καὶ
[1, 40]   στρατηγοί τε καὶ ἄρχοντες στρατοπέδων  καὶ   πόλεων καὶ ἐθνῶν, ὅστις ἂν
[1, 35]   θεῶν πατὴρ καὶ βασιλεὺς ἐπονομάζεται  καὶ   Πολιεὺς καὶ Φίλιός τε καὶ
[1, 50]   αὑτῆς, ὅτι παῖδα ἔχοι ποιμένα  καὶ   πολλάκις αὐτὴ νέμοι τὰ πρόβατα·
[1, 50]   ἐν τῇ φυγῇ ποτε ἀλώμενος·  καὶ   πολλήν γε χάριν οἶδα τοῖς
[1, 65]   πονηρὰ {εἴη} τρυφῆς καὶ ἀκολασίας  καὶ   πολλοὶ παρατρέπουσιν ἄκοντα τὸν πεφυκότα
[1, 65]   ἦν δίδυμος ἐκ μιᾶς ῥίζης,  καὶ   πολύ γε ἀλλήλων διεστήκεσαν. (ἐκαλεῖτο
[1, 55]   τότε {ὃς ἦν πάντων φιλοπονώτατος  καὶ   πολὺ κρείττων τῶν ἐκεῖ} ταῦτα
[1, 70]   ἀργυροῦν, ἀλλ´ ἑτέρας φύσεως καθαρᾶς  καὶ   πολὺ λαμπροτέρας, ὁποίαν μάλιστα τὴν
[1, 55]   ἐκόμισαν εἰς τὸν βίον ἀτόπους  καὶ   πονηρούς. ἄκουε δὴ τοῦδε τοῦ
[1, 80]   ἄγριος; ἀλλ´ ὅτι τοὺς ἀνημέρους  καὶ   πονηροὺς ἀνθρώπους ἐκόλαζε καὶ τῶν
[1, 25]   τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς κινδυνεύοντας  καὶ   πονοῦντας, τὸν δὲ ἀνόνητον καὶ
[1, 80]   ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιζομένη,  καὶ   ποτὲ μὲν ὑπὸ λύπης ταπεινή,
[1, 80]   πότερα αὐτὸν ἀρέσειε τῶν πραγμάτων  καὶ   ποτέρα τῶν γυναικῶν. Ἀλλὰ τὴν
[1, 70]   σοι προσορῶσα γοργόν τε  καὶ   πρᾷον, ἐκ δεξιῶν καθημένη, Δίκη,
[1, 20]   καὶ φύσει τοιοῦτος ὤν, ἵλεων  καὶ   πρᾷον παρέχει τὴν ψυχὴν πᾶσιν,
[1, 5]   ἀλλὰ τοὺς αὐτοὺς σφοδρούς τε  καὶ   πρᾴους καὶ πολεμικοὺς ἅμα καὶ
[1, 60]   ἐπόνει, μόνον αὐτὸν ἔφασαν βαδίζειν  καὶ   πράττειν ἅπαντα ὅσα βούλοιτο. (καὶ
[1, 45]   οὖν ἐμόν, ὅπερ ἔφην, ἥδιστα  καὶ   προθυμότατα τοῦτον εἴποιμ´ ἂν τὸν
[1, 40]   τε ἀγαθῆς καὶ δαίμονος ὁμοίου  καὶ   προνοίας καὶ ἀρχῆς τῆς δικαιοτάτης
[1, 75]   οὖν ἀκούων καὶ ὁρῶν ἐτέρπετο  καὶ   προσεῖχε τὸν νοῦν, ὡς οὐδέποτε
[1, 40]   ἂν εἴη σοὶ πάντων ἑταιρότατος  καὶ   προσφιλέστατος· εἰ δέ τις ἐναντίος
[1, 30]   βασιλέως; τί δὲ ἥδιον ἡμέρου  καὶ   προσφιλοῦς, πάντας μὲν εὖ ποιεῖν
[1, 35]   ἐπεθύμουν διελθεῖν περὶ τοῦ μεγίστου  καὶ   πρώτου βασιλέως καὶ ἄρχοντος, ὃν
[1, 0]   ἀναβεβλημένον οὐδὲ τῶν πρὸς ἄνεσιν  καὶ   ῥᾳθυμίαν ἀγόντων, ἀλλ´ αὐτὸν οἶμαι
[1, 50]   ξυγκειμένους καὶ δέρματα ἱερείων κρεμάμενα  καὶ   ῥόπαλα καὶ βακτηρίας, νομέων τινῶν
[1, 60]   γυμνὸς ᾔει μόνον ἔχων λεοντῆν  καὶ   ῥόπαλον. (τοῦτο δὲ οὕτως λέγουσιν,
[1, 65]   τἄνδον, Οὐκοῦν ἕπου, φησίν, ἵνα  καὶ   σαφῶς ἴδῃς τὴν διαφορὰν τῶν
[1, 70]   ᾐδέσθη τε καὶ ἠρυθρίασεν, τιμῶν  καὶ   σεβόμενος, ὡς ἂν ἀγαθὸς παῖς
[1, 70]   (τὸ δὲ πρόσωπον φαιδρὸν ὁμοῦ  καὶ   σεμνόν, ὡς τοὺς μὲν ἀγαθοὺς
[1, 70]   σεσωρευμένος καὶ ἄργυρος καὶ χαλκὸς  καὶ   σίδηρος. οὐ μὴν ἐκείνη γε
[1, 65]   δὲ ἑτέρα στενήν τε  καὶ   σκολιὰν καὶ βίαιον, ὡς τοὺς
[1, 40]   τὸ ξύμπαν αὐτό τε εὔδαιμον  καὶ   σοφὸν ἀεὶ διαπορεύεται τὸν ἄπειρον
[1, 5]   δὲ τῶν φρονίμων τε  καὶ   σοφῶν λόγος, οἷοι γεγόνασιν {οἱ}
[1, 10]   τῶν ἀρχομένων, (οὐχ ὥστε ἀκολασταίνειν  καὶ   σπαθᾶν, ἀνοίας καὶ ὕβρεως καὶ
[1, 80]   Ὠμότης καὶ Ὕβρις καὶ Ἀνομία  καὶ   Στάσις, αἳ πᾶσαι διέφθειρον αὐτὴν
[1, 50]   πλείστην γῆν ἐν ἀγύρτου σχήματι  καὶ   στολῇ, τοῦτο μὲν παρ´ Ἕλληνας,
[1, 20]   σκότους. ὃν οἱ μὲν ἰδόντες  καὶ   συγγενόμενοι οὐκ ἐθέλουσιν ἀπολιπεῖν, οἱ
[1, 65]   ἐπί τινα ὑπεροχὴν ὄρους περιφανῆ  καὶ   σφόδρα ὑψηλήν, τὰ δὲ ἔξωθεν
[1, 35]   τοῦ Διὸς ὁμιλητὴν ἔφη γενέσθαι.  καὶ   σχεδὸν ὅσοι πώποτε ἐν Ἕλλησιν
[1, 50]   ὑπὲρ καρπῶν καὶ βοσκημάτων γενέσεως  καὶ   σωτηρίας. ~Καὶ σὺ δὲ ἐλήλυθας,
[1, 5]   ἠπίστατο αὔλημα δικαίαν καὶ φρόνιμον  καὶ   σώφρονα τὴν ψυχὴν καὶ φιλάνθρωπον
[1, 55]   δεινὸν ἐμβλέπειν, ἀλλὰ πάνυ ἐγκρατῶς  καὶ   σωφρόνως. Συμβαλεῖς δέ, ἔφη, ποτὲ
[1, 15]   ὑπὸ κυνῶν φυλάσσονται καὶ ἀγαπῶνται,  καὶ   τὰ ἄλλα οὕτως ἀγαπᾷ τὰ
[1, 10]   ἀλλ´ οἵ τε ὄρνιθες πετόμενοι  καὶ   τὰ θηρία ἐν τοῖς ὄρεσι
[1, 55]   πλάνητος. (οἱ γὰρ ἀνθρώπων λόγοι  καὶ   τὰ πάντα σοφίσματα οὐδενὸς ἄξια
[1, 35]   χρὴ μιμουμένους ἀεὶ τοὺς θνητοὺς  καὶ   τὰ τῶν θνητῶν διέποντας ἐπιμελεῖσθαι,
[1, 80]   πάντων ἀπολέσαι ζητοῦσα. (ὡς δὲ  καὶ   ταῦτα ἱκανῶς τεθέατο, πυνθάνεται αὐτοῦ
[1, 60]   πανουργήμασιν ἀνθρώπων κακοδαιμόνων. λέγουσι δὲ  καὶ   ταῦτα περὶ Ἡρακλέους, ὡς γυμνὸς
[1, 20]   συνόντας τά τε ἄλλα λυμαίνονται  καὶ   ταχὺ ποιοῦσιν ἀδυνάτους πρὸς αὑτάς,
[1, 5]   {οἱ} πολλοὶ τῶν πρότερον, ἀνενδεὴς  καὶ   τέλειος ἡγεμὼν καὶ βοηθὸς εὐπειθοῦς
[1, 45]   καὶ καλῶς, ἀγαθῆς τυγχάνει μοίρας  καὶ   τέλους εὐτυχοῦς· (ὃς δ´ ἂν
[1, 15]   ὑπὲρ τοῦ καθ´ Ὅμηρόν τε  καὶ   τῇ ἀληθείᾳ βασιλέως· οὗτος γὰρ
[1, 60]   δυνάμεως. ὅτι δὲ αὐτουργὸς ἦν  καὶ   τῇ ψυχῇ πρόθυμος καὶ τὸ
[1, 25]   θαυμάζειν. (τὴν μὲν οὖν ἁπλότητα  καὶ   τὴν ἀλήθειαν ἡγεῖται βασιλικὸν καὶ
[1, 25]   καὶ φρόνιμον, τὴν δὲ πανουργίαν  καὶ   τὴν ἀπάτην ἀνόητον καὶ δουλοπρεπές,
[1, 10]   (φέρε εἴπωμεν τά τε ἤθη  καὶ   τὴν διάθεσιν τοῦ χρηστοῦ βασιλέως,
[1, 40]   ~βασιλεὺς μὲν κατὰ τὴν ἀρχὴν  καὶ   τὴν δύναμιν ὠνομασμένος, πατὴρ δὲ
[1, 45]   τοῦ Διὸς ἐχόντων τὴν δύναμιν  καὶ   τὴν ἐπιτροπήν, ὃς μὲν ἂν
[1, 75]   τυραννικὴν εἴσοδον, Δεῦρο, ἔφη, θέασαι  καὶ   τὴν ἑτέραν, ἧς ἐρῶσιν οἱ
[1, 40]   κατὰ φύσιν κοινὴν τὴν αὑτοῦ  καὶ   τὴν ἡμετέραν ὑφ´ ἑνὶ θεσμῷ
[1, 30]   ζηλωτοὶ πᾶσι, λανθάνει προδότης αὑτοῦ  καὶ   τῆς ἀρχῆς γιγνόμενος, τοὺς μὲν
[1, 40]   ἑνὶ θεσμῷ καὶ νόμῳ κεκοσμημένους  καὶ   τῆς αὐτῆς μετέχοντας πολιτείας. (ἣν
[1, 55]   δὲ οὐ μόνον Ἄργους, {ἀλλὰ}  καὶ   τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης. τοῦτο δὲ
[1, 25]   δι´ ἡμέρας, τῶν δ´ ἐπιβατῶν  καὶ   τῆς νεὼς ἀπολλυμένης οὐδὲν φροντίζοντι.
[1, 55]   χρόνος ἔσοιτό μοι τῆς ἄλης  καὶ   τῆς ταλαιπωρίας, οὔτε σοί, εἶπεν,
[1, 45]   λόγον, τὸν ὑπὲρ τοῦ Διὸς  καὶ   τῆς τοῦ παντὸς φύσεως. ἐπεὶ
[1, 70]   ὅμοιον αὐτῆς τὸ εἶδος ὁρᾶσθαι  καὶ   τὸ βλέμμα οὐ μετατρεπόμενον· (πολλὴν
[1, 80]   τι ἔχοι τις τῶν παριόντων  καὶ   τὸ βραχύτατον. (ἡ δὲ ἐσθὴς
[1, 15]   δὴ πρῶτον μὲν θεῶν ἐπιμελὴς  καὶ   τὸ δαιμόνιον προτιμῶν· οὐ γὰρ
[1, 40]   Πολιεὺς δὲ κατὰ τὸν νόμον  καὶ   τὸ κοινὸν ὄφελος, Ὁμόγνιος δὲ
[1, 40]   οἶμαι διά τε τὴν κηδεμονίαν  καὶ   τὸ πρᾷον, Πολιεὺς δὲ κατὰ
[1, 5]   ἀκρίτως τύχοι παρὰ τὴν ἀξίαν  καὶ   τὸ πρέπον κολάζων πικρότερον
[1, 60]   ἦν καὶ τῇ ψυχῇ πρόθυμος  καὶ   τὸ σῶμα ἱκανὸς καὶ πάντων
[1, 25]   αὐτῷ λείπεσθαι. καὶ γὰρ δὴ  καὶ   τόδε οἶδεν, ὅτι τοῖς κάλλιστα
[1, 20]   ὄντος τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων.  καὶ   τοίνυν εὐεργετῶν ἥδεται πλείω τῶν
[1, 40]   τὸν σὸν μάλιστα μιμῆται τρόπον  καὶ   τοῖς σοῖς ἤθεσιν ὅμοιον αὑτὸν
[1, 10]   τε προσέχοντα τὸν νοῦν αὑτῷ  καὶ   τοῖς ὑπηκόοις, νομέα καὶ ποιμένα
[1, 45]   πᾶσι γενέσθαι τοῖς καθ´ αὑτὸν  καὶ   τοῖς ὕστερον πονηρὸς καὶ ἀκόλαστος
[1, 0]   τὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον.  (καὶ   τὸν Ἀλέξανδρον εὐθὺς ἀναπηδῆσαι πρὸς
[1, 35]   καὶ Διὶ τὴν βουλὴν ὁμοίους,  καὶ   τὸν Μίνω, μεγίστην ἔχοντα δόξαν
[1, 55]   τοῦ μύθου σφόδρα ἐγρηγορώς τε  καὶ   τὸν νοῦν προσέχων, ὅπως διαμνημονεύσας
[1, 65]   αὐτῆς οἴχεσθαι κατὰ τῶν κρημνῶν  καὶ   τοῦ ῥεύματος, ἅτε οἶμαι παρὰ
[1, 0]   ὑπὸ τοῦ μέλους τῆς μουσικῆς  καὶ   τοῦ ῥυθμοῦ τῆς αὐλήσεως. τὸ
[1, 55]   ἀνθρώπους λόγοι περὶ θεῶν τε  καὶ   τοῦ σύμπαντος, οὐκ ἄνευ θείας
[1, 50]   τε νομέας πάντας τοὺς πλησίον  καὶ   τοὺς γεωργοὺς ὑπὲρ καρπῶν καὶ
[1, 25]   ἐχθροὺς θαρρύνειν, τοὺς δὲ φίλους  καὶ   τοὺς ἐγγὺς ἐκπλήττειν καὶ φοβεῖν.
[1, 25]   οὐ τὰ θηρία μόνον, ἀλλὰ  καὶ   τοὺς κύνας ἀναπείθει μὴ ἀπέχεσθαι
[1, 40]   κακῶν ἀπόφυξιν, Ξένιος δέ, ὅτι  καὶ   τοῦτο ἀρχὴ φιλίας, μηδὲ τῶν
[1, 10]   ἄλλοις πλείοσιν Ὅμηρος, ἐμοὶ δοκεῖν,  καὶ   τοῦτο ἔφη, ὡς οὐχ ἅπαντας
[1, 75]   πρὸς δόξαν ἅπαντα καὶ ἀλαζονείαν  καὶ   τρυφήν, πολλὰ μὲν σκῆπτρα, πολλαὶ
[1, 0]   οὕτως ἀθλίως εἶχεν ὑπὸ ἐξουσίας  καὶ   τρυφῆς. (οὐκοῦν καὶ ἡμᾶς εἰκός
[1, 80]   τοιγαροῦν ὅπου μὲν ἴδοι τυραννίδα  καὶ   τύραννον ἐκόλαζε καὶ ἀνῄρει παρά
[1, 60]   γὰρ δυνατὸν πόλεις τε ἐξαιρεῖν  καὶ   τυράννους {ἀνθρώπους} καταλύειν καὶ πᾶσι
[1, 55]   οὐκ ἄνευ θείας ποτε βουλήσεως  καὶ   τύχης {ἐν ψυχῇ ποτε} ἀνθρώπων
[1, 80]   ταῦτ´ οὖν ἐπῄνεσεν Ἑρμῆς  καὶ   τῷ Διὶ ἔφρασεν. (κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν
[1, 5]   ἅμα καὶ εἰρηνικοὺς καὶ νομίμους  καὶ   τῷ ὄντι βασιλικούς, ἅτε οἶμαι
[1, 5]   παρακλήσεως ἕνεκεν φθεγγόμενοι πρὸς αὑτοὺς  καὶ   τῶν ἄλλων ἀεὶ τὸν ἐντυγχάνοντα;
[1, 60]   μέχρι δυομένου πάσης ἦρχε γῆς  καὶ   τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων, (παρ´ οἷς
[1, 80]   καὶ διὰ τοῦτο τῆς γῆς  καὶ   τῶν ἀνθρώπων σωτῆρα εἶναι, οὐχ
[1, 20]   φιλίας· πατέρα δὲ τῶν πολιτῶν  καὶ   τῶν ἀρχομένων οὐ λόγῳ κεκλῆσθαι
[1, 45]   ἄμεινον δυναμένοις διοικεῖν· ~οὕτω δὴ  καὶ   τῶν βασιλέων, ἅτε οἶμαι παρὰ
[1, 25]   ἀνόητον καὶ δουλοπρεπές, ὁρῶν ὅτι  καὶ   τῶν θηρίων τὰ δειλότατα καὶ
[1, 20]   μόνον ἑκούσιόν τε καὶ εὔδαιμον.  (καὶ   τῶν μὲν ἀγαθῶν ἀφειδέστατός ἐστιν,
[1, 80]   ἀνημέρους καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους ἐκόλαζε  καὶ   τῶν ὑπερηφάνων τυράννων κατέλυε καὶ
[1, 20]   τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ τῆς ἐπιμελείας  καὶ   τῶν φροντίδων· ὥστε καὶ φιλόπονος
[1, 10]   ὥστε ἀκολασταίνειν καὶ σπαθᾶν, ἀνοίας  καὶ   ὕβρεως καὶ ὑπερηφανίας καὶ πάσης
[1, 80]   περὶ τὴν Βασιλείαν, ἀλλ´ Ὠμότης  καὶ   Ὕβρις καὶ Ἀνομία καὶ Στάσις,
[1, 45]   τινὰ ἀκοῦσαι, μᾶλλον δὲ ἱερὸν  καὶ   ὑγιῆ λόγον σχήματι μύθου λεγόμενον,
[1, 10]   μὴ μόνον ἄνθρωποι θαυμάζωσιν αὐτὸν  καὶ   ὑπακούωσιν, ἀλλ´ οἵ τε ὄρνιθες
[1, 10]   καὶ σπαθᾶν, ἀνοίας καὶ ὕβρεως  καὶ   ὑπερηφανίας καὶ πάσης ἀνομίας {ἐμπιμπλάμενόν
[1, 25]   μὲν ναύτας διαφθείροντι πλησμονῇ τε  καὶ   ὕπνῳ δι´ ἡμέρας, τῶν δ´
[1, 75]   τοῦ προσφιλοῦς μειδιάματος ταπεινὸν ἐσεσήρει  καὶ   ὕπουλον, ἀντὶ δὲ τοῦ σεμνοῦ
[1, 45]   ἄτοπός σοι φανήσεται νῦν τε  καὶ   ὕστερον ἐνθυμουμένῳ κατὰ σαυτὸν ὃν
[1, 70]   δεξιῶν καθημένη, Δίκη, πλείστῳ δὴ  καὶ   φανερωτάτῳ λάμπουσα κάλλει. παρὰ δὲ
[1, 40]   ἄρχων ὀνομαζόμενος· πολὺ δὲ μείζων  καὶ   φανερωτέρα πᾶσιν παρὰ τοῦ
[1, 55]   τὴν παρὰ τῶν θεῶν ἐπίπνοιαν  καὶ   φήμην. ὅσοι γάρ ποτε σοφοὶ
[1, 20]   ἀλλὰ γὰρ ἀνάγκη τὸν ἥμερον  καὶ   φιλάνθρωπον βασιλέα μὴ μόνον φιλεῖσθαι
[1, 5]   φρόνιμον καὶ σώφρονα τὴν ψυχὴν  καὶ   φιλάνθρωπον δυνάμενον παρασχεῖν, μὴ πρὸς
[1, 20]   μὲν ἄφρονα καὶ ἀγνώμονα εἰδέναι  καὶ   φιλεῖν τοὺς ἐπιμελουμένους, τὸ δὲ
[1, 35]   καὶ βασιλεὺς ἐπονομάζεται καὶ Πολιεὺς  καὶ   Φίλιός τε καὶ Ἑταιρεῖος καὶ
[1, 25]   ἔξεστιν εἰρήνην ἄγειν. (φιλέταιρος δὲ  καὶ   φιλοπολίτης καὶ φιλοστρατιώτης ὁμοίως πέφυκεν·
[1, 20]   ἐπιμελείας καὶ τῶν φροντίδων· ὥστε  καὶ   φιλόπονος μᾶλλόν ἐστιν πολλοὶ
[1, 30]   τί μὲν σεμνότερον θέαμα γενναίου  καὶ   φιλοπόνου βασιλέως; τί δὲ ἥδιον
[1, 25]   ἄγειν. (φιλέταιρος δὲ καὶ φιλοπολίτης  καὶ   φιλοστρατιώτης ὁμοίως πέφυκεν· ὅστις μὲν
[1, 65]   τοῦ δὲ Ἡρακλέους, ἅτε νέου  καὶ   φιλοτίμου, προθυμουμένου θεάσασθαι τἄνδον, Οὐκοῦν
[1, 20]   πᾶσιν, ἅτε πάντας ἡγούμενος εὔνους  καὶ   φίλους. (καὶ μὲν δὴ οἴεται
[1, 30]   μετρίως, τοὺς δὲ πλησίον αὑτῷ  καὶ   φίλους καλουμένους ἀτιμάζοι τε καὶ
[1, 15]   ἡμέρων καὶ ὁμοφύλων. (καὶ μέντοι  καὶ   φιλοῦσι καὶ ἀνέχονται μάλιστα πάντων
[1, 50]   ἀνηρώτων. δὲ πάνυ πρᾴως  καὶ   φιλοφρόνως δωρίζουσα τῇ φωνῇ τόν
[1, 20]   πολλοὶ τῶν ἄλλων φιλήδονοι  καὶ   φιλοχρήματοι. ἐπίσταται γὰρ ὅτι αἱ
[1, 10]   οὐδείς ποτε πονηρὸς καὶ ἀκόλαστος  καὶ   φιλοχρήματος οὔτε αὐτὸς ἑαυτοῦ γενέσθαι
[1, 25]   φίλους καὶ τοὺς ἐγγὺς ἐκπλήττειν  καὶ   φοβεῖν. {τῷ γε μὴν ἡμέρῳ
[1, 10]   τεταραγμένην ὀργαῖς τε καὶ λύπαις  καὶ   φόβοις καὶ ἡδοναῖς καὶ παντοίαις
[1, 5]   νόμον, οὕτως ἠπίστατο αὔλημα δικαίαν  καὶ   φρόνιμον καὶ σώφρονα τὴν ψυχὴν
[1, 25]   καὶ τὴν ἀλήθειαν ἡγεῖται βασιλικὸν  καὶ   φρόνιμον, τὴν δὲ πανουργίαν καὶ
[1, 10]   τισὶ δικαίοις τῷ βουλεύεσθαι  καὶ   φροντίζειν ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων, (οὐχ
[1, 80]   τοῦτο δρᾷ, καὶ βοηθός ἐστι  καὶ   φύλαξ σοι τῆς ἀρχῆς, ἕως
[1, 40]   πολιτείας. (ἣν μὲν τιμῶν  καὶ   φυλάττων καὶ μηδὲν ἐναντίον πράττων
[1, 55]   ἀλλ´ ὅτι αὐτὸς ἀπεδήμει στρατευόμενος  καὶ   φυλάττων τὴν ἀρχήν, οἱ δ´
[1, 35]   πρὸς δὲ τούτοις Ἱκέσιός τε  {καὶ   Φύξιος} καὶ Ξένιος καὶ μυρίας
[1, 20]   καὶ ἐρᾶσθαι. ταῦτ´ οὖν εἰδὼς  καὶ   φύσει τοιοῦτος ὤν, ἵλεων καὶ
[1, 70]   αὐτόθι ἄπλετος σεσωρευμένος καὶ ἄργυρος  καὶ   χαλκὸς καὶ σίδηρος. οὐ μὴν
[1, 60]   μηδενὸς ἄξια, πλὴν ὅσον δοῦναι  καὶ   χαρίσασθαι. πολλοῖς γοῦν οὐ μόνον
[1, 70]   ἀπὸ παντὸς γένους· παρῆν δὲ  καὶ   χρυσὸς αὐτόθι ἄπλετος σεσωρευμένος καὶ
[1, 25]   τὰ δειλότατα καὶ ἀγεννέστατα, ἐκεῖνα  καὶ   ψεύδεται πάντων μάλιστα καὶ ἐξαπατᾷ.
[1, 30]   ἀποστερῶν δ´ ἑαυτὸν τοῦ καλλίστου  καὶ   ὠφελιμωτάτου κτήματος φιλίας. (τίς μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007