Alphabétiquement     [«   »]
δαίμων 1
δαιτυμόνα 1
δέ 6
δὲ 144
δεδοίκασι 1
δεδομένην 1
δεδομένον 1
Fréquences     [«    »]
61 μὲν
72 τε
57 τῶν
144 δὲ
411 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

δὲ


Discours, Par.
[1, 75]   αὐτὸν φέρουσα τὸν κρημνόν, πολλαὶ  δὲ   ἄδηλοι καὶ ἀφανεῖς διαδύσεις, καὶ
[1, 25]   μισεῖν καὶ ἀποδρᾶναι θέλειν, τοὺς  δὲ   αἰδουμένους παραμένειν καὶ θαυμάζειν. (τὴν
[1, 30]   ὀφθαλμοῖς βούλεται ὁρᾷ, τοσαύταις  δὲ   ἀκοαῖς δεῖ ἀκούει, τοσαύταις
[1, 20]   συγγενόμενοι οὐκ ἐθέλουσιν ἀπολιπεῖν, οἱ  δὲ   ἀκούοντες ἐπιθυμοῦσιν ἰδεῖν μᾶλλον
[1, 65]   ὁρᾶσθαι τὴν ἄνω κορυφήν, τὸ  δὲ   ἀληθὲς ἦν δίδυμος ἐκ μιᾶς
[1, 25]   γυμνάζων μήτε πονεῖν παρακελευόμενος, τῶν  δὲ   ἄλλων ἀνθρώπων ἠμέλησεν, ὅμοιός ἐστι
[1, 30]   ὄντας φίλους ἀθύμους ποιῶν, τῶν  δὲ   ἄλλων μηδένα ἐπιθυμεῖν τῆς αὐτοῦ
[1, 35]   τοῦ μηδένα ἐχθρὸν ἡγουμένου; τίνος  δὲ   ἀλυπότερος τοῦ μηδὲν ἔχοντος
[1, 55]   αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν Μουσῶν· ὅσοι  δὲ   ἄνευ δαιμονίου κατοχῆς καὶ ἐπιπνοίας
[1, 15]   ὅσον ἐστὶν ἐκείνῳ ὅμοιος, τὸν  δὲ   ἀνόμοιον ἐξελέγχει τε καὶ ὀνειδίζει.
[1, 25]   ἀρχῆς κινδυνεύοντας καὶ πονοῦντας, τὸν  δὲ   ἀνόνητον καὶ ἄνοπλον ὄχλον διατελεῖ
[1, 70]   ἀθόρυβον κατέχειν τὸν τόπον. ἦν  δὲ   ἅπαντα μεστὰ καρπῶν τε καὶ
[1, 50]   τινῶν ἀναθήματα, ὡς ἐφαίνετο, ὀλίγον  δὲ   ἀπωτέρω καθημένην γυναῖκα ἰσχυρὰν καὶ
[1, 80]   ἀπηχθάνετο, πάντας δὲ ὑπενόει. καθημένη  δὲ   ἀτρεμίζειν οὐκ ἐδύνατο, θαμινὰ δὲ
[1, 50]   ἐκ μητρὸς θεῶν δεδομένην, χρῆσθαι  δὲ   αὐτῇ τούς τε νομέας πάντας
[1, 70]   καὶ φανερωτάτῳ λάμπουσα κάλλει. παρὰ  δὲ   αὐτὴν Εὐνομία, πάνυ ὁμοία καὶ
[1, 75]   οὗτος δὴ {καλεῖται} Νόμος,  δὲ   αὐτὸς καὶ λόγος ὀρθὸς κέκληται,
[1, 60]   πανταχοῦ προστάττειν χωρὶς δυνάμεως. ὅτι  δὲ   αὐτουργὸς ἦν καὶ τῇ ψυχῇ
[1, 65]   πολύ γε ἀλλήλων διεστήκεσαν. (ἐκαλεῖτο  δὲ   αὐτῶν μὲν βασίλειος ἄκρα,
[1, 15]   πλείστων μὲν ἄρχοντος ἵππων, πλεῖστα  δὲ   ἀφ´ ἵππων ὠφελουμένου; (τίνα δὲ
[1, 65]   κελεύσας δεῖ ποιεῖν. (ὁ  δὲ   ἀφικόμενος εἰς Θήβας, ἔνθα νέος
[1, 80]   τε Ἕλλησι καὶ βαρβάροις· ὅπου  δὲ   βασιλείαν καὶ βασιλέα, ἐτίμα καὶ
[1, 75]   καὶ παντοδαπῶν χρωμάτων πεποικιλμένῳ. τὴν  δὲ   βάσιν οὐκ ἦν ἀσφαλὴς
[1, 40]   καὶ τὸ κοινὸν ὄφελος, Ὁμόγνιος  δὲ   διὰ τὴν τοῦ γένους κοινωνίαν
[1, 40]   καὶ ἵλεως τοῖς δεομένοις, Φύξιος  δὲ   διὰ τὴν τῶν κακῶν ἀπόφυξιν,
[1, 30]   ἀκοαῖς δεῖ ἀκούει, τοσαύταις  δὲ   διανοίαις διανοεῖται περὶ τῶν συμφερόντων.
[1, 30]   μὲν εὖ ποιεῖν ἐπιθυμοῦντος, ἅπαντας  δὲ   δυναμένου; ~τί δὲ λυσιτελέστερον ἴσου
[1, 35]   περὶ τὸν ἀγαθὸν βασιλέα. τούτων  δὲ   εἴ τι φαίνεται προσήκειν σοι,
[1, 15]   δὲ ἀφ´ ἵππων ὠφελουμένου; (τίνα  δὲ   εἰκὸς οὕτως εἶναι φιλάνθρωπον
[1, 70]   ἐστι θεῶν τὸν Ἑρμῆν·  δὲ   εἶπεν, Αὕτη σοι μακαρία δαίμων
[1, 50]   τινος ἐπετύγχανον τῆς ὁδοῦ, μεταξὺ  δὲ   εἰς ὕλην τινὰ καὶ δυσχωρίαν
[1, 75]   ἅτε οἶμαι θεατὴν ἐσόμενον. (ἐπεὶ  δὲ   εἰσῆλθον, καταλαμβάνουσι τὴν Τυραννίδα καθημένην
[1, 65]   ἑτέρα τυραννική, Τυφῶνος ἐπώνυμος. δύο  δὲ   εἶχον ἔξωθεν ἐφόδους εἰς αὑτάς,
[1, 55]   οὔτε τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. (ταῦτα  δὲ   ἔλεγεν, οὐχ ὥσπερ οἱ πολλοὶ
[1, 55]   γενέσεως καὶ σωτηρίας. ~Καὶ σὺ  δὲ   ἐλήλυθας, ἔφη, οὐκ ἄνευ θείας
[1, 65]   περιφανῆ καὶ σφόδρα ὑψηλήν, τὰ  δὲ   ἔξωθεν δεινῶς ἀπότομον κρημνοῖς ὀρθίοις
[1, 30]   ταῖς εὐτυχίαις; παρὰ τίνος  δὲ   ἔπαινος ἡδίων τῶν φίλων;
[1, 80]   ἐφύλαττεν ἐν τοῖς κόλποις, πάλιν  δὲ   ἐρρίπτει φοβηθεῖσα ἀθρόον, εἶτ´ εὐθὺς
[1, 30]   ἀλυπότερον; τίς δὲ φρουρά, ποῖα  δὲ   ἐρύματα, ποῖα δὲ ὅπλα βεβαιότερα
[1, 80]   παριόντων καὶ τὸ βραχύτατον. (ἡ  δὲ   ἐσθὴς παντοδαπή, τοῦτο μὲν ἁλουργίδων,
[1, 65]   καθαρῷ καὶ αἰθρίῳ ἀέρι,  δὲ   ἑτέρα πολὺ κατωτέρω, περὶ αὐτὴν
[1, 65]   παρὰ τοῦ μεγίστου θεῶν·  δὲ   ἑτέρα στενήν τε καὶ σκολιὰν
[1, 65]   ἄκρα, ἱερὰ Διὸς βασιλέως,  δὲ   ἑτέρα τυραννική, Τυφῶνος ἐπώνυμος. δύο
[1, 80]   τῷ προσώπῳ πάνυ ἀσελγῶς, πάλιν  δὲ   εὐθὺς ἐθρήνει. (ἦν δὲ καὶ
[1, 35]   μηδὲν ἔχοντος αὑτὸν αἰτιάσασθαι; τίς  δὲ   εὐτυχέστερος ἐκείνου τοῦ ἀνδρός, ὅστις
[1, 65]   διὰ πάσης μαντικῆς ἕκαστα. ~ἐπεὶ  δὲ   ἑώρα βουλόμενον ἄρχειν αὐτόν, οὐ
[1, 40]   βούλεται εἶναι ἀλλήλοις φίλους, (ἐχθρὸν  δὲ   πολέμιον μηδένα μηδενός, Ἱκέσιος
[1, 65]   καὶ ἐν ταὐτῷ σχεδόν, ὑπερέχει  δὲ   βασίλειος κορυφὴ τοσοῦτον ὥστ´
[1, 30]   γενναίου καὶ φιλοπόνου βασιλέως; τί  δὲ   ἥδιον ἡμέρου καὶ προσφιλοῦς, πάντας
[1, 35]   ὃν πάντες ὁμοίως φυλάττουσιν; τίνος  δὲ   ἡδίων τοῦ μηδένα ἐχθρὸν
[1, 50]   γυναῖκα ἰσχυρὰν καὶ μεγάλην, τῇ  δὲ   ἡλικίᾳ πρεσβυτέραν, τὰ μὲν ἄλλα
[1, 35]   εὐγνώμονος καὶ ἀγαθῆς φύσεως, μακάριοι  δὲ   ἡμεῖς οἱ συμμετέχοντες. (μετὰ δὲ
[1, 15]   πάντων ἀγέλαι μὲν νομεῖς, ἵπποι  δὲ   ἡνιόχους· κυνηγέται δὲ ὑπὸ κυνῶν
[1, 65]   τὴν φύσιν τοῦ χωρίου. τοῦ  δὲ   Ἡρακλέους, ἅτε νέου καὶ φιλοτίμου,
[1, 70]   Βασιλεία, Διὸς βασιλέως ἔκγονος.  δὲ   Ἡρακλῆς ἐχάρη καὶ ἐθάρρησε πρὸς
[1, 20]   ἐστιν, ὡς οὐδέποτε ἐπιλειψόντων, κακοῦ  δὲ   ἧττον αἴτιος γίγνεσθαι πέφυκεν ἤπερ
[1, 45]   μῦθον ἐθέλοις τινὰ ἀκοῦσαι, μᾶλλον  δὲ   ἱερὸν καὶ ὑγιῆ λόγον σχήματι
[1, 40]   ἄκοσμος, ὁμοίως μὲν ἰδιώτης, ὁμοίως  δὲ   καὶ ἄρχων ὀνομαζόμενος· πολὺ δὲ
[1, 60]   ὁμιλίας ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἄγων. ἐσήμαινε  δὲ   καὶ δι´ οἰωνῶν καὶ δι´
[1, 5]   πολλοῦ μὲν δεόμενον θάρσους, πολλῆς  δὲ   καὶ ἐπιεικείας. (ὁ γοῦν Τιμόθεος,
[1, 40]   ἀλλότριον ἡγεῖσθαι μηδένα ἀνθρώπων, Κτήσιος  δὲ   καὶ Ἐπικάρπιος, ἅτε τῶν καρπῶν
[1, 40]   θεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις, Φίλιος  δὲ   καὶ Ἑταιρεῖος, ὅτι πάντας ἀνθρώπους
[1, 80]   τινες φαινόμενοι τῶν πέπλων· πολλὰ  δὲ   καὶ κατέρρηκτο τῆς στολῆς. χρώματα
[1, 80]   φοινικῶν, τοῦτο δὲ κροκωτῶν· ἦσαν  δὲ   καὶ λευκοί τινες φαινόμενοι τῶν
[1, 45]   οὐχ ἱκανὸς ὢν ἡνίοχος. (λέγει  δὲ   καὶ Ὅμηρος ὧδέ πως· ὃς
[1, 80]   πάλιν δὲ εὐθὺς ἐθρήνει. (ἦν  δὲ   καὶ ὅμιλος περὶ αὐτὴν γυναικῶν
[1, 70]   τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον· καθεστηκὸς  δὲ   καὶ ὅμοιον αὐτῆς τὸ εἶδος
[1, 60]   οἷς ἱερά ἐστιν Ἡρακλέους. ἦν  δὲ   καὶ πεπαιδευμένος ἁπλῶς, οὐ πολυτρόπως
[1, 80]   δὴ πάντων ἀπολέσαι ζητοῦσα. (ὡς  δὲ   καὶ ταῦτα ἱκανῶς τεθέατο, πυνθάνεται
[1, 60]   καὶ πανουργήμασιν ἀνθρώπων κακοδαιμόνων. λέγουσι  δὲ   καὶ ταῦτα περὶ Ἡρακλέους, ὡς
[1, 25]   μάλιστα ἔξεστιν εἰρήνην ἄγειν. (φιλέταιρος  δὲ   καὶ φιλοπολίτης καὶ φιλοστρατιώτης ὁμοίως
[1, 70]   εὐθηνούντων ἀπὸ παντὸς γένους· παρῆν  δὲ   καὶ χρυσὸς αὐτόθι ἄπλετος σεσωρευμένος
[1, 15]   τε καὶ ἀρίστοις θεοῖς. (ὅστις  δὲ   κακὸς ὢν ἡγεῖταί ποτε θεοὺς
[1, 40]   κηδεμονίαν καὶ τὸ πρᾷον, Πολιεὺς  δὲ   κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ
[1, 45]   ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ, τῷ  δὲ   καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε´ ὀπίσσω
[1, 80]   ἁλουργίδων, τοῦτο δὲ φοινικῶν, τοῦτο  δὲ   κροκωτῶν· ἦσαν δὲ καὶ λευκοί
[1, 80]   δὲ ἀτρεμίζειν οὐκ ἐδύνατο, θαμινὰ  δὲ   κύκλῳ περιέβλεπε καὶ ἀνεπήδα πολλάκις
[1, 35]   ἐπιθυμοῦντος, ἅπαντας δὲ δυναμένου; ~τί  δὲ   λυσιτελέστερον ἴσου καὶ δικαίου; τίνος
[1, 15]   τε καὶ ἀμείνων ποιμένος; τίς  δὲ   μᾶλλον φίλιππος τοῦ πλείστων μὲν
[1, 50]   αὐτὴ νέμοι τὰ πρόβατα· ἔχειν  δὲ   μαντικὴν ἐκ μητρὸς θεῶν δεδομένην,
[1, 40]   δὲ καὶ ἄρχων ὀνομαζόμενος· πολὺ  δὲ   μείζων καὶ φανερωτέρα πᾶσιν
[1, 5]   λόγους τῶν ἐκείνου κρουμάτων, ~ἔτι  δὲ   μὴ ἕνα τρόπον ἡρμοσμένους, ἀλλὰ
[1, 70]   ἀγαθοὺς ἅπαντας θαρρεῖν ὁρῶντας, κακὸν  δὲ   μηδένα δύνασθαι προσιδεῖν, μὴ μᾶλλον
[1, 5]   τοῦτό γ´ ἔδωκε θεός· μόνος  δὲ   τῶν φρονίμων τε καὶ
[1, 55]   καὶ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης. τοῦτο  δὲ   οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν, ἀλλ´
[1, 40]   καὶ τὴν δύναμιν ὠνομασμένος, πατὴρ  δὲ   οἶμαι διά τε τὴν κηδεμονίαν
[1, 30]   φρουρά, ποῖα δὲ ἐρύματα, ποῖα  δὲ   ὅπλα βεβαιότερα καὶ κρείττω τῆς
[1, 55]   Διὸς υἱὸς ἐξ Ἀλκμήνης, βασιλεὺς  δὲ   οὐ μόνον Ἄργους, {ἀλλὰ} καὶ
[1, 60]   λέγεται μάτην ὑπ´ αὐτῶν. ~ἐκεῖνος  δὲ   οὐ μόνον τῆς Ἑλλάδος ἦν
[1, 75]   κινούμενός τε καὶ ὀκλάζων. (ἦν  δὲ   οὐδ´ ἄλλο οὐδὲν ἐν κόσμῳ
[1, 10]   ὡς ἔφη τις. ἐν ἄλλοις  δὲ   οὐδὲ καθεύδειν αὐτὸν ἀξιοῖ δι´
[1, 30]   ἄνδρα τε καὶ βίον; {πόθεν  δὲ   οὐκ ἂν ἔλθοιεν ἐπ´ ἐκεῖνον
[1, 60]   ἔχων λεοντῆν καὶ ῥόπαλον. (τοῦτο  δὲ   οὕτως λέγουσιν, ὅτι ἐκεῖνος οὔτε
[1, 25]   αὐτῷ εἶναι τὸ πολεμεῖν, εἰρηνικὸς  δὲ   οὕτως ὡς μηδὲν ἀξιόμαχον αὐτῷ
[1, 20]   τοῖς ἔργοις τοῦτο ἐπιδείκνυσθαι· δεσπότης  δὲ   οὐχ ὅπως τῶν ἐλευθέρων, ἀλλὰ
[1, 25]   ἡγεῖται βασιλικὸν καὶ φρόνιμον, τὴν  δὲ   πανουργίαν καὶ τὴν ἀπάτην ἀνόητον
[1, 80]   καὶ κατέρρηκτο τῆς στολῆς. χρώματα  δὲ   παντοδαπὰ ἠφίει, φοβουμένη καὶ ἀγωνιῶσα
[1, 20]   καὶ φιλεῖν τοὺς ἐπιμελουμένους, τὸ  δὲ   πάντων συνετώτατον καὶ μάλιστα ἀποδοῦναι
[1, 15]   καὶ ἀγαπῶν τοὺς ἀγαθούς, κηδόμενος  δὲ   πάντων. τίς μὲν γὰρ ἀγέλης
[1, 50]   καθεῖτο. (ταύτην ἕκαστα ἀνηρώτων.  δὲ   πάνυ πρᾴως καὶ φιλοφρόνως δωρίζουσα
[1, 50]   τοῦτο μὲν παρ´ Ἕλληνας, τοῦτο  δὲ   παρὰ βαρβάρους, αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ
[1, 75]   αὐτὸν οἶμαι τὸν θρόνον, αἱ  δὲ   πάροδοι καὶ ἀτραποὶ πᾶσαι πεφυρμέναι
[1, 55]   φημί σε συμβαλεῖν. ἔστι  δὲ   περὶ τοῦδε τοῦ θεοῦ, παρ´
[1, 45]   τῆς τοῦ παντὸς φύσεως. ἐπεὶ  δὲ   πλείων ἐστὶ {παντὸς} τοῦ καιροῦ
[1, 30]   μὲν ταῦτα ἔχοι μετρίως, τοὺς  δὲ   πλησίον αὑτῷ καὶ φίλους καλουμένους
[1, 55]   Ὀρφέα γενέσθαι Μούσης υἱόν, ἄλλον  δὲ   ποιμένα ἐν ὄρει τινὶ τῆς
[1, 15]   κήδεται μᾶλλον τοῦ νέμοντος; τίς  δὲ   ποιμνίοις ὠφελιμώτερός τε καὶ ἀμείνων
[1, 20]   ποιοῦσιν ἀδυνάτους πρὸς αὑτάς, οἱ  δὲ   πόνοι τά τε ἄλλα ὠφελοῦσι
[1, 25]   τοῦ πεποιθότος περιγίγνεται βιοῦν· τοὺς  δὲ   προσιόντας καὶ ὁρῶντας οὐκ ἔκπληξις
[1, 70]   μάλιστα τὴν Ἥραν γράφουσι· (τὸ  δὲ   πρόσωπον φαιδρὸν ὁμοῦ καὶ σεμνόν,
[1, 30]   τούτου καιρὸς ᾖ, φίλου; τίς  δὲ   συγχαίρειν ἑτοιμότερος ἐν ταῖς εὐτυχίαις;
[1, 20]   μὲν στρατιώτας συστρατιώτας προσειπεῖν, τοὺς  δὲ   συνήθεις φίλους, μὴ καταγελῶντα τοῦ
[1, 30]   ἁπάσας ὑπὲρ ἐκείνου προνοουμένας. (ἵνα  δὲ   τὰ πολλὰ ἀφεὶς εἴπω τὸ
[1, 30]   τῶν φίλων; παρὰ τίνος  δὲ   τἀληθὲς ἀλυπότερον; τίς δὲ φρουρά,
[1, 40]   καὶ θεοφιλὴς καὶ κόσμιος,  δὲ   ταράττων ὅσον ἐφ´ ἑαυτῷ καὶ
[1, 80]   ζήλου καὶ μακαρισμοῦ ἀξία, ταύτην  δὲ   τὴν ὑστέραν ἐχθίστην ἔγωγε ἡγοῦμαι
[1, 50]   πόλεσιν οὐ πάνυ προσῄειν, (περὶ  δὲ   τὴν χώραν διέτριβον, ἅτε πολλὴν
[1, 20]   τῆς βασιλείας ἀναγκαῖα νενόμικεν, τὸ  δὲ   τῆς εὐεργεσίας μόνον ἑκούσιόν τε
[1, 75]   τρυφήν, πολλὰ μὲν σκῆπτρα, πολλαὶ  δὲ   τιᾶραι καὶ διαδήματα ἐπὶ τῆς
[1, 60]   εἶναι καὶ οὐδὲν ἀλλότριον, προσγίγνεσθαι  δὲ   τοῖς δοθεῖσι τὴν εὔνοιαν τῶν
[1, 35]   δὲ ἡμεῖς οἱ συμμετέχοντες. (μετὰ  δὲ   τὸν νῦν εἰρημένον λόγον ἐγὼ
[1, 75]   μικρὸν διαφέρουσα τὸ εἶδος. ~ἐκ  δὲ   τοῦ ἐπὶ θάτερα μέρους γυνὴ
[1, 75]   ταπεινὸν ἐσεσήρει καὶ ὕπουλον, ἀντὶ  δὲ   τοῦ σεμνοῦ βλέμματος σκυθρωπὸν ὑφεωρᾶτο
[1, 15]   πονηρὸν νενόμικε τὸ θεῖον. μετὰ  δὲ   τοὺς θεοὺς ἀνθρώπων ἐπιμελεῖται, (τιμῶν
[1, 25]   μὴ ἀπέχεσθαι τῆς ποίμνης. (ὅστις  δὲ   τοὺς μὲν στρατιώτας διαθρύπτει, μήτε
[1, 35]   καὶ Ἑταιρεῖος καὶ Ὁμόγνιος, πρὸς  δὲ   τούτοις Ἱκέσιός τε {καὶ Φύξιος}
[1, 0]   τοῦ ῥυθμοῦ τῆς αὐλήσεως. τὸ  δὲ   τούτου αἴτιον οὐχ οὕτως
[1, 80]   ἀλλ´ ὑπερεώρα καὶ ἠτίμαζεν. ἐκ  δὲ   τούτου πᾶσιν ἀπηχθάνετο, πάντας δὲ
[1, 75]   αἵματι καὶ μεσταὶ νεκρῶν. διὰ  δὲ   τούτων οὐδεμιᾶς ἦγεν αὐτόν, ἀλλ´
[1, 20]   τοῦ ὀνόματος τῆς φιλίας· πατέρα  δὲ   τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἀρχομένων
[1, 80]   δὲ τούτου πᾶσιν ἀπηχθάνετο, πάντας  δὲ   ὑπενόει. καθημένη δὲ ἀτρεμίζειν οὐκ
[1, 15]   μὲν ἀνθρώπων ἐγκρατής ἐστι, μάλιστα  δὲ   ὑπὸ ἀνθρώπων θαυμάζεται; δεινὸν γάρ,
[1, 15]   νομεῖς, ἵπποι δὲ ἡνιόχους· κυνηγέται  δὲ   ὑπὸ κυνῶν φυλάσσονται καὶ ἀγαπῶνται,
[1, 65]   γενναίαν οὖσαν τὴν φύσιν, ὅμως  δὲ   ὑπονοῶν ὅσον ἦν ἐν αὐτῷ
[1, 80]   μὲν ὑπὸ λύπης ταπεινή, ποτὲ  δὲ   ὑφ´ ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο, καὶ
[1, 80]   σκυθρωπὸν ὑφεωρᾶτο καὶ ἄγριον. ~ἵνα  δὲ   φαίνοιτο μεγαλόφρων, οὐ προσέβλεπε τοὺς
[1, 80]   αὐτὴν καὶ κάκιστα ἀπώλλυον. ἀντὶ  δὲ   Φιλίας Κολακεία παρῆν, δουλοπρεπὴς καὶ
[1, 25]   οὐδεὶς ὁμολογεῖ πολέμιος εἶναι, οἱ  δὲ   φίλοι θαρροῦσιν, καὶ οἱ σφόδρα
[1, 25]   τοὺς μὲν ἐχθροὺς θαρρύνειν, τοὺς  δὲ   φίλους καὶ τοὺς ἐγγὺς ἐκπλήττειν
[1, 80]   παντοδαπή, τοῦτο μὲν ἁλουργίδων, τοῦτο  δὲ   φοινικῶν, τοῦτο δὲ κροκωτῶν· ἦσαν
[1, 30]   τίνος δὲ τἀληθὲς ἀλυπότερον; τίς  δὲ   φρουρά, ποῖα δὲ ἐρύματα, ποῖα
[1, 80]   πολλάκις ἐκ τοῦ θρόνου. τὸ  δὲ   χρυσίον αἴσχιστα ἐφύλαττεν ἐν τοῖς
[1, 25]   πάντων μάλιστα καὶ ἐξαπατᾷ. (φιλότιμος  δὲ   ὢν τὴν φύσιν καὶ εἰδὼς
[1, 40]   πολέμιον μηδένα μηδενός, Ἱκέσιος  δὲ   ὡς ἂν ἐπήκοός τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007