Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτον 1
τοιοῦτος 1
τοῖς 21
τὸν 45
τόν 1
τόνδε 2
τόπον 3
Fréquences     [«    »]
44 τὴν
41 τῆς
36 ὡς
45 τὸν
47 τοῦ
57 τῶν
61 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τὸν


Discours, Par.
[1, 35]   οὖν ἁπλῶς εἶπον τὰ περὶ  τὸν   ἀγαθὸν βασιλέα. τούτων δὲ εἴ
[1, 10]   τὴν ἀρχὴν ταύτην, ἀλλὰ μόνον  τὸν   ἀγαθόν, οὐδὲ ἐπ´ ἄλλοις τισὶ
[1, 0]   τῆς Ἀθηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον. (καὶ  τὸν   Ἀλέξανδρον εὐθὺς ἀναπηδῆσαι πρὸς τὰ
[1, 50]   ἀφ´ Ἡραίας εἰς Πῖσαν παρὰ  τὸν   Ἀλφειὸν μέχρι μέν τινος ἐπετύγχανον
[1, 40]   εὔδαιμον καὶ σοφὸν ἀεὶ διαπορεύεται  τὸν   ἄπειρον αἰῶνα συνεχῶς ἐν ἀπείροις
[1, 70]   δύνασθαι προσιδεῖν, μὴ μᾶλλον  τὸν   ἀσθενῆ τὴν ὄψιν ἀναβλέψαι πρὸς
[1, 0]   (Φασί ποτε Ἀλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ  τὸν   αὐλητὴν Τιμόθεον τὸ πρῶτον ἐπιδεικνύμενον
[1, 0]   τῆς Ἀθηνᾶς, εἰ δυνατὸν, διεξιούσης  τὸν   αὑτῆς νόμον ἅψασθαί ποτ´ ἂν
[1, 35]   δυνατόν ἐστιν εὐθύνοντας καὶ ἀφομοιοῦντας  τὸν   αὑτῶν τρόπον. (διὰ τοῦτο γὰρ
[1, 55]   ἀληθεῖς παρ´ αὑτῶν ἐκόμισαν εἰς  τὸν   βίον ἀτόπους καὶ πονηρούς. ἄκουε
[1, 15]   καθ´ ὅσον ἐστὶν ἐκείνῳ ὅμοιος,  τὸν   δὲ ἀνόμοιον ἐξελέγχει τε καὶ
[1, 25]   τῆς ἀρχῆς κινδυνεύοντας καὶ πονοῦντας,  τὸν   δὲ ἀνόνητον καὶ ἄνοπλον ὄχλον
[1, 15]   δυνατὸν ἄλλῳ τινὶ πεποιθέναι μᾶλλον  τὸν   δίκαιον ἄνδρα καὶ ἀγαθὸν
[1, 10]   μὴ παρέργως ἀκροωμένοις· ἀλλὰ δεῖ  τὸν   ἐγγύς τε καὶ μάλιστα ἁψόμενον
[1, 0]   τὸ πρῶτον ἐπιδεικνύμενον αὐλῆσαι κατὰ  τὸν   ἐκείνου τρόπον μάλα ἐμπείρως καὶ
[1, 5]   αὑτοὺς καὶ τῶν ἄλλων ἀεὶ  τὸν   ἐντυγχάνοντα; ὥσπερ οἱ κινοῦντες καὶ
[1, 45]   δ´ ἂν παραβῇ καὶ ἀτιμάσῃ  τὸν   ἐπιτρέψαντα δόντα τὴν δωρεὰν
[1, 70]   καὶ ἤρετο τίς ἐστι θεῶν  τὸν   Ἑρμῆν· δὲ εἶπεν, Αὕτη
[1, 20]   καὶ ἐπιβουλεύειν; ἀλλὰ γὰρ ἀνάγκη  τὸν   ἥμερον καὶ φιλάνθρωπον βασιλέα μὴ
[1, 75]   καὶ διατετμημένος ὑπ´ αὐτὸν οἶμαι  τὸν   θρόνον, αἱ δὲ πάροδοι καὶ
[1, 75]   ἐπισφαλὴς καὶ παρ´ αὐτὸν φέρουσα  τὸν   κρημνόν, πολλαὶ δὲ ἄδηλοι καὶ
[1, 45]   καὶ προθυμότατα τοῦτον εἴποιμ´ ἂν  τὸν   λόγον, τὸν ὑπὲρ τοῦ Διὸς
[1, 15]   λοιδορίας αὐτὸς ἀφ´ αὑτοῦ  τὸν   μὲν ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ γνωρίζει
[1, 35]   Διὶ τὴν βουλὴν ὁμοίους, καὶ  τὸν   Μίνω, μεγίστην ἔχοντα δόξαν ἐπὶ
[1, 45]   ὕστερον πονηρὸς καὶ ἀκόλαστος ὤν,  τὸν   μυθευόμενον Φαέθοντος ἀναπληρώσας πότμον, ἅτε
[1, 55]   τούτῳ μήποτε ὀκνήσῃς εἰπεῖν τόνδε  τὸν   μῦθον, εἰ καί σου καταφρονεῖν
[1, 40]   τὸ πρᾷον, Πολιεὺς δὲ κατὰ  τὸν   νόμον καὶ τὸ κοινὸν ὄφελος,
[1, 10]   ἀλλ´ ὡς οἷόν τε προσέχοντα  τὸν   νοῦν αὑτῷ καὶ τοῖς ὑπηκόοις,
[1, 55]   μύθου σφόδρα ἐγρηγορώς τε καὶ  τὸν   νοῦν προσέχων, ὅπως διαμνημονεύσας ἀπαγγείλῃς
[1, 75]   καὶ ὁρῶν ἐτέρπετο καὶ προσεῖχε  τὸν   νοῦν, ὡς οὐδέποτε αὐτῶν ἐπιλησόμενος.
[1, 35]   ἡμεῖς οἱ συμμετέχοντες. (μετὰ δὲ  τὸν   νῦν εἰρημένον λόγον ἐγὼ μὲν
[1, 0]   ῥᾳθυμίαν ἀγόντων, ἀλλ´ αὐτὸν οἶμαι  τὸν   ὄρθιον τὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἐπικαλούμενον
[1, 30]   καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς οὐ  τὸν   παρὰ τῶν βαναύσων καὶ ἀγοραίων
[1, 30]   καὶ ἀγοραίων ἀγαπᾷ ἔπαινον, ἀλλὰ  τὸν   παρὰ τῶν ἐλευθέρων καὶ γενναίων,
[1, 30]   ἄνδρες οὐκ αἰσχύνονται ἐπαινοῦντες οὔτε  τὸν   παρόντα χρόνον οὔτε τὸν ὕστερον.
[1, 65]   ἀκολασίας καὶ πολλοὶ παρατρέπουσιν ἄκοντα  τὸν   πεφυκότα ὀρθῶς ἔξω τῆς αὑτοῦ
[1, 40]   πόλεων καὶ ἐθνῶν, ὅστις ἂν  τὸν   σὸν μάλιστα μιμῆται τρόπον καὶ
[1, 0]   ἀλλ´ αὐτὸν οἶμαι τὸν ὄρθιον  τὸν   τῆς Ἀθηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον. (καὶ
[1, 30]   (τίς οὖν οὐκ ἂν μακαρίσειε  τὸν   τοιοῦτον ἄνδρα τε καὶ βίον;
[1, 70]   τε καὶ ἡσυχίαν ἀθόρυβον κατέχειν  τὸν   τόπον. ἦν δὲ ἅπαντα μεστὰ
[1, 55]   ἄνευ θείας τύχης εἰς τόνδε  τὸν   τόπον· οὐ γὰρ ἐάσω σε
[1, 45]   ἂν πρὸς ἐκεῖνον βλέπων {πρὸς}  τὸν   τοῦ Διὸς νόμον τε καὶ
[1, 70]   ἀσθενῆ τὴν ὄψιν ἀναβλέψαι πρὸς  τὸν   τοῦ ἡλίου κύκλον· καθεστηκὸς δὲ
[1, 45]   τοῦτον εἴποιμ´ ἂν τὸν λόγον,  τὸν   ὑπὲρ τοῦ Διὸς καὶ τῆς
[1, 30]   οὔτε τὸν παρόντα χρόνον οὔτε  τὸν   ὕστερον. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007