Alphabétiquement     [«   »]
ὧν 1
ὠνομασμένος 1
ὡραία 1
ὡς 36
ὥς 1
ὤσαιμι 1
ὥσπερ 3
Fréquences     [«    »]
31
28 τὸ
34 τοὺς
36 ὡς
41 τῆς
44 τὴν
45 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

ὡς


Discours, Par.
[1, 55]   καί σου καταφρονεῖν τινες μέλλοιεν  ὡς   ἀδολέσχου καὶ πλάνητος. (οἱ γὰρ
[1, 65]   μὲν βασίλειος ἀσφαλῆ καὶ πλατεῖαν,  ὡς   ἀκινδύνως τε καὶ ἀπταίστως δι´
[1, 55]   κατοχῆς καὶ ἐπιπνοίας λόγους τινὰς  ὡς   ἀληθεῖς παρ´ αὑτῶν ἐκόμισαν εἰς
[1, 70]   καὶ ἠρυθρίασεν, τιμῶν καὶ σεβόμενος,  ὡς   ἂν ἀγαθὸς παῖς μητέρα γενναίαν.
[1, 65]   οἱ πολλοὶ τούτου ἐρῶσιν, ἀλλ´  ὡς   ἂν δύνηται πλεῖστα καὶ πλείστους
[1, 40]   πολέμιον μηδένα μηδενός, Ἱκέσιος δὲ  ὡς   ἂν ἐπήκοός τε καὶ ἵλεως
[1, 50]   δρυῶν συστροφὴν οἷον ἄλσος, ᾠχόμην  ὡς   ἀποψόμενος ἐντεῦθεν ὁδόν τινα
[1, 50]   ἤθεσιν, ἐπιμιγνύμενος. (καὶ δὴ βαδίζων  ὡς   ἀφ´ Ἡραίας εἰς Πῖσαν παρὰ
[1, 50]   {ἢ Ἀρκαδίας} ὑπὲρ Ἡρακλέους διηγουμένης.  ~ὡς   γὰρ ἔτυχον ἐν τῇ φυγῇ
[1, 60]   δὲ καὶ ταῦτα περὶ Ἡρακλέους,  ὡς   γυμνὸς ᾔει μόνον ἔχων λεοντῆν
[1, 80]   μάλιστα δὴ πάντων ἀπολέσαι ζητοῦσα.  (ὡς   δὲ καὶ ταῦτα ἱκανῶς τεθέατο,
[1, 35]   θνητῶν διέποντας ἐπιμελεῖσθαι, πρὸς ἐκεῖνον  ὡς   δυνατόν ἐστιν εὐθύνοντας καὶ ἀφομοιοῦντας
[1, 10]   τε καὶ Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα  ὡς   δυνατὸν προθύμως διελθεῖν. (φέρε εἴπωμεν
[1, 40]   τοῖς σοῖς ἤθεσιν ὅμοιον αὑτὸν  ὡς   δυνατὸν φαίνηται παρέχων, οὗτος ἂν
[1, 50]   ἀδίκων πραγμάτων· ἐπῄειν δ´ οὖν  ὡς   ἐδυνάμην πλείστην γῆν ἐν ἀγύρτου
[1, 10]   χρηστοῦ βασιλέως, ἐν βραχεῖ περιλαμβάνοντες  ὡς   ἔνεστιν, ἔδωκε Κρόνου παῖς
[1, 75]   αὑτὴν τῇ Βασιλείᾳ, πολὺ δέ,  ὡς   ἐνόμιζεν, ὑψηλοτέρῳ καὶ κρείττονι τῷ
[1, 40]   κτήσεως, οὐ πενίας οὐδὲ ἀπορίας,  ὡς   εὐθὺς ἁπάσας ταύτας δέον ἕπεσθαι
[1, 70]   αὐτῇ γυναῖκας. Τίνες εἰσίν; ἔφη·  ὡς   εὐσχήμονες καὶ μεγαλοπρεπεῖς καὶ ἀρρενωποί.
[1, 50]   καὶ βακτηρίας, νομέων τινῶν ἀναθήματα,  ὡς   ἐφαίνετο, ὀλίγον δὲ ἀπωτέρω καθημένην
[1, 10]   γιγνόμενον, οὐχ ἑστιάτορα καὶ δαιτυμόνα,  ὡς   ἔφη τις. ἐν ἄλλοις δὲ
[1, 0]   οὕτως τῆς μουσικῆς δύναμις  ὡς   τοῦ βασιλέως διάνοια σύντονος
[1, 50]   φωνῇ τόν τε τόπον ἔφραζεν  ὡς   Ἡρακλέους ἱερὸς εἴη, καὶ περὶ
[1, 25]   τὸ πολεμεῖν, εἰρηνικὸς δὲ οὕτως  ὡς   μηδὲν ἀξιόμαχον αὐτῷ λείπεσθαι. καὶ
[1, 75]   τὰ περὶ τὴν εἴσοδον ἐδείκνυεν,  ὡς   μία μὲν ἐφαίνετο πρόδηλος, καὶ
[1, 10]   ἡδοναῖς καὶ παντοίαις ἐπιθυμίαις, ἀλλ´  ὡς   οἷόν τε προσέχοντα τὸν νοῦν
[1, 80]   βασιλεύειν τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων γένους,  ὡς   ὄντι ἱκανῷ. τοιγαροῦν ὅπου μὲν
[1, 10]   σοφοῖς τε καὶ ἀληθέσιν ἀνδράσιν,  ὡς   οὐδείς ποτε πονηρὸς καὶ ἀκόλαστος
[1, 75]   ἐτέρπετο καὶ προσεῖχε τὸν νοῦν,  ὡς   οὐδέποτε αὐτῶν ἐπιλησόμενος. ἐντεῦθεν δὴ
[1, 20]   τῶν μὲν ἀγαθῶν ἀφειδέστατός ἐστιν,  ὡς   οὐδέποτε ἐπιλειψόντων, κακοῦ δὲ ἧττον
[1, 10]   ἀξιοῖ δι´ ὅλης τῆς νυκτός,  ὡς   οὐκ οὖσαν αὐτῷ σχολὴν ῥᾳθυμεῖν.
[1, 10]   ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ τοῦτο ἔφη,  ὡς   οὐχ ἅπαντας παρὰ τοῦ Διὸς
[1, 55]   νῦν ἐσμεν. (ἦν μὲν γάρ,  ὡς   πάντες λέγουσι, Διὸς υἱὸς ἐξ
[1, 65]   ψόφον τε καὶ ἦχον ἀναδιδόντος,  ὡς   τοῖς κάτωθεν ἀναβλέπουσι μίαν ὁρᾶσθαι
[1, 70]   πρόσωπον φαιδρὸν ὁμοῦ καὶ σεμνόν,  ὡς   τοὺς μὲν ἀγαθοὺς ἅπαντας θαρρεῖν
[1, 65]   τε καὶ σκολιὰν καὶ βίαιον,  ὡς   τοὺς πλείστους πειρωμένους αὐτῆς οἴχεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007