Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτοις 1
τοσοῦτον 2
τότε 1
τοῦ 47
τοῦδε 2
τοὺς 34
τούς 1
Fréquences     [«    »]
44 τὴν
41 τῆς
45 τὸν
47 τοῦ
57 τῶν
61 μὲν
72 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τοῦ


Discours, Par.
[1, 35]   αἰτιάσασθαι; τίς δὲ εὐτυχέστερος ἐκείνου  τοῦ   ἀνδρός, ὅστις ἀγαθὸς ὢν οὐδένα
[1, 40]   καὶ φανερωτέρα πᾶσιν παρὰ  τοῦ   ἄρχοντος πλημμέλεια. (ὥσπερ οὖν ὅσοι
[1, 15]   θηρίων εὐνούστεροι εἶεν τοῖς ἀρχομένοις  τοῦ   βασιλεύοντος ἀνθρώπων ἡμέρων καὶ ὁμοφύλων.
[1, 0]   τῆς μουσικῆς δύναμις ὡς  τοῦ   βασιλέως διάνοια σύντονος οὖσα καὶ
[1, 40]   δέον ἕπεσθαι τὰς δυνάμεις τῇ  τοῦ   βασιλέως δυνάμει τε καὶ κλήσει.
[1, 40]   ὄφελος, Ὁμόγνιος δὲ διὰ τὴν  τοῦ   γένους κοινωνίαν θεοῖς τε καὶ
[1, 65]   ἐπέδειξε τὴν φύσιν τοῦ χωρίου.  τοῦ   δὲ Ἡρακλέους, ἅτε νέου καὶ
[1, 10]   ἔφη, ὡς οὐχ ἅπαντας παρὰ  τοῦ   Διὸς ἔχοντας τὸ σκῆπτρον οὐδὲ
[1, 45]   τῶν βασιλέων, ἅτε οἶμαι παρὰ  τοῦ   Διὸς ἐχόντων τὴν δύναμιν καὶ
[1, 45]   ἂν τὸν λόγον, τὸν ὑπὲρ  τοῦ   Διὸς καὶ τῆς τοῦ παντὸς
[1, 45]   πρὸς ἐκεῖνον βλέπων {πρὸς} τὸν  τοῦ   Διὸς νόμον τε καὶ θεσμὸν
[1, 35]   μεγίστην ἔχοντα δόξαν ἐπὶ δικαιοσύνῃ,  τοῦ   Διὸς ὁμιλητὴν ἔφη γενέσθαι. καὶ
[1, 75]   διαφέρουσα τὸ εἶδος. ~ἐκ δὲ  τοῦ   ἐπὶ θάτερα μέρους γυνὴ σφόδρα
[1, 70]   τὴν ὄψιν ἀναβλέψαι πρὸς τὸν  τοῦ   ἡλίου κύκλον· καθεστηκὸς δὲ καὶ
[1, 0]   οὐκ ἄν ποτε ἤγειρεν ἐκ  τοῦ   θαλάμου καὶ παρὰ τῶν γυναικῶν
[1, 55]   συμβαλεῖν. ἔστι δὲ περὶ τοῦδε  τοῦ   θεοῦ, παρ´ νῦν ἐσμεν.
[1, 35]   ἀνάξιοι τυγχάνειν ταύτης τῆς προσηγορίας,  τοῦ   θεοῦ τούτου μαθητάς τε καὶ
[1, 80]   περιέβλεπε καὶ ἀνεπήδα πολλάκις ἐκ  τοῦ   θρόνου. τὸ δὲ χρυσίον αἴσχιστα
[1, 15]   τὸ προσταττόμενον. ~οὐκοῦν λέγωμεν ὑπὲρ  τοῦ   καθ´ Ὅμηρόν τε καὶ τῇ
[1, 45]   ἐπεὶ δὲ πλείων ἐστὶ {παντὸς}  τοῦ   καιροῦ τοῦ παρόντος καὶ δεόμενος
[1, 30]   αὐτοῦ φιλίας, ἀποστερῶν δ´ ἑαυτὸν  τοῦ   καλλίστου καὶ ὠφελιμωτάτου κτήματος φιλίας.
[1, 65]   εἴ τῳ δεδομένον εἴη παρὰ  τοῦ   μεγίστου θεῶν· δὲ ἑτέρα
[1, 35]   ἐγὼ μὲν ἐπεθύμουν διελθεῖν περὶ  τοῦ   μεγίστου καὶ πρώτου βασιλέως καὶ
[1, 0]   οὕτω σφόδρα ἐπαρθῆναι αὐτὸν ὑπὸ  τοῦ   μέλους τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ
[1, 45]   αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,  τοῦ   μέντοι κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι
[1, 35]   ἡγουμένου; τίνος δὲ ἀλυπότερος  τοῦ   μηδὲν ἔχοντος αὑτὸν αἰτιάσασθαι; τίς
[1, 35]   φυλάττουσιν; τίνος δὲ ἡδίων  τοῦ   μηδένα ἐχθρὸν ἡγουμένου; τίνος δὲ
[1, 60]   ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἐνόμιζε  τοῦ   μηδενὸς ἄξια, πλὴν ὅσον δοῦναι
[1, 55]   καὶ πονηρούς. ἄκουε δὴ τοῦδε  τοῦ   μύθου σφόδρα ἐγρηγορώς τε καὶ
[1, 15]   γὰρ ἀγέλης βοῶν κήδεται μᾶλλον  τοῦ   νέμοντος; τίς δὲ ποιμνίοις ὠφελιμώτερός
[1, 5]   τὸ πρέπον κολάζων πικρότερον  τοῦ   νομίμου καὶ ἐπιεικοῦς χαλεπαίνων
[1, 20]   δὲ συνήθεις φίλους, μὴ καταγελῶντα  τοῦ   ὀνόματος τῆς φιλίας· πατέρα δὲ
[1, 5]   θεῶν τιμὰς καὶ ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν,  τοῦ   παντὸς ἂν ἦν ἄξιος Ἀλεξάνδρῳ
[1, 45]   ὑπὲρ τοῦ Διὸς καὶ τῆς  τοῦ   παντὸς φύσεως. ἐπεὶ δὲ πλείων
[1, 45]   πλείων ἐστὶ {παντὸς} τοῦ καιροῦ  τοῦ   παρόντος καὶ δεόμενος ἀποδείξεων ἀκριβεστέρων,
[1, 25]   ἀβλαβεῖ τοὺς μὲν προσλιπαροῦντας μετὰ  τοῦ   πεποιθότος περιγίγνεται βιοῦν· τοὺς δὲ
[1, 15]   ποιμένος; τίς δὲ μᾶλλον φίλιππος  τοῦ   πλείστων μὲν ἄρχοντος ἵππων, πλεῖστα
[1, 75]   τὸ ἐκείνης ἦθος ἀντὶ μὲν  τοῦ   προσφιλοῦς μειδιάματος ταπεινὸν ἐσεσήρει καὶ
[1, 65]   οἴχεσθαι κατὰ τῶν κρημνῶν καὶ  τοῦ   ῥεύματος, ἅτε οἶμαι παρὰ δίκην
[1, 0]   τοῦ μέλους τῆς μουσικῆς καὶ  τοῦ   ῥυθμοῦ τῆς αὐλήσεως. τὸ δὲ
[1, 75]   ἐσεσήρει καὶ ὕπουλον, ἀντὶ δὲ  τοῦ   σεμνοῦ βλέμματος σκυθρωπὸν ὑφεωρᾶτο καὶ
[1, 80]   ἂν αὐτὴν ὤσαιμι κατὰ τούτου  τοῦ   σκοπέλου καὶ ἀφανίσαιμι. ταῦτ´ οὖν
[1, 20]   γίγνεσθαι πέφυκεν ἤπερ ἥλιος  τοῦ   σκότους. ὃν οἱ μὲν ἰδόντες
[1, 80]   ἔφρασεν. (κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν αὐτῷ βασιλεύειν  τοῦ   σύμπαντος ἀνθρώπων γένους, ὡς ὄντι
[1, 55]   λόγοι περὶ θεῶν τε καὶ  τοῦ   σύμπαντος, οὐκ ἄνευ θείας ποτε
[1, 10]   τε ἤθη καὶ τὴν διάθεσιν  τοῦ   χρηστοῦ βασιλέως, ἐν βραχεῖ περιλαμβάνοντες
[1, 65]   Ἑρμῆς ἐπέδειξε τὴν φύσιν  τοῦ   χωρίου. τοῦ δὲ Ἡρακλέους, ἅτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007