Alphabétiquement     [«   »]
ταὐτῷ 1
ταχὺ 2
τέ 2
τε 72
τεθέατο 1
τεθνεῶτί 1
τέλειον 1
Fréquences     [«    »]
61 μὲν
47 τοῦ
57 τῶν
72 τε
144 δὲ
411 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τε


Discours, Par.
[1, 60]   αὐτοῦ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο, ὁρμάς  τε   ἀγαθὰς ἐπιπέμπων καὶ εἰς ὁμιλίας
[1, 40]   ἐν ἀπείροις περιόδοις μετὰ ψυχῆς  τε   ἀγαθῆς καὶ δαίμονος ὁμοίου καὶ
[1, 20]   ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας τά  τε   ἄλλα λυμαίνονται καὶ ταχὺ ποιοῦσιν
[1, 20]   αὑτάς, οἱ δὲ πόνοι τά  τε   ἄλλα ὠφελοῦσι καὶ ἀεὶ μᾶλλον
[1, 30]   ἂν ἔλθοιεν ἐπ´ ἐκεῖνον ὀψόμενοί  τε   αὐτὸν καὶ ἀπολαύσοντες τῆς καλῆς
[1, 75]   ἔχουσι, φονεύοντες οἱ ταλαίπωροι, παῖδές  τε   γονεῦσι πολλάκις ἐπιβουλεύοντες καὶ γονεῖς
[1, 5]   ὅπλα ὁρμῶσαν μόνον, ἀλλὰ ἐπί  τε   εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν καὶ θεῶν
[1, 80]   τύραννον ἐκόλαζε καὶ ἀνῄρει παρά  τε   Ἕλλησι καὶ βαρβάροις· ὅπου δὲ
[1, 60]   στρατιᾶς. οὐ γὰρ δυνατὸν πόλεις  τε   ἐξαιρεῖν καὶ τυράννους {ἀνθρώπους} καταλύειν
[1, 40]   ὁποῖόν γε τὸ ξύμπαν αὐτό  τε   εὔδαιμον καὶ σοφὸν ἀεὶ διαπορεύεται
[1, 10]   προθύμως διελθεῖν. (φέρε εἴπωμεν τά  τε   ἤθη καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ
[1, 65]   νεφῶν ἐστιν, ἐν αὐτῷ τῷ  {τε}   καθαρῷ καὶ αἰθρίῳ ἀέρι,
[1, 5]   φύσεως, πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν παραμυθούμενός  τε   καὶ ἄγων ἐμμελῶς. (τίς ἂν
[1, 5]   μεταφέροντες οὐκ εὔφορον βάρος φθέγγονταί  τε   καὶ ᾄδουσιν ἡσυχῇ τὸ ἔργον
[1, 5]   ἑταίροις ὑπερορῶν τοὺς θνητούς  τε   καὶ ἀληθεῖς γονέας. (ἀλλὰ γὰρ
[1, 10]   Ὅμηρος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις σοφοῖς  τε   καὶ ἀληθέσιν ἀνδράσιν, ὡς οὐδείς
[1, 40]   ταχὺ παυθεὶς παραχωρήσειεν ἑτέροις ἀμείνοσί  τε   καὶ ἄμεινον δυναμένοις διοικεῖν· ~οὕτω
[1, 15]   νέμοντος; τίς δὲ ποιμνίοις ὠφελιμώτερός  τε   καὶ ἀμείνων ποιμένος; τίς δὲ
[1, 40]   τὴν τοῦ γένους κοινωνίαν θεοῖς  τε   καὶ ἀνθρώποις, Φίλιος δὲ καὶ
[1, 50]   ἔχουσαν, νομεῦσι καὶ κυνηγέταις, γενναίοις  τε   καὶ ἁπλοῖς ἤθεσιν, ἐπιμιγνύμενος. (καὶ
[1, 10]   ὑπερηφανίας καὶ πάσης ἀνομίας {ἐμπιμπλάμενόν  τε   καὶ} ἀποπιμπλάντα ἐξ ἅπαντος αὑτοῦ
[1, 65]   ἀσφαλῆ καὶ πλατεῖαν, ὡς ἀκινδύνως  τε   καὶ ἀπταίστως δι´ αὐτῆς εἰσιέναι
[1, 40]   προνοίας καὶ ἀρχῆς τῆς δικαιοτάτης  τε   καὶ ἀρίστης, ἡμᾶς τε ὁμοίους
[1, 15]   καὶ ἀγαθὸν τοῖς δικαιοτάτοις  τε   καὶ ἀρίστοις θεοῖς. (ὅστις δὲ
[1, 40]   πλημμέλεια. (ὥσπερ οὖν ὅσοι στρατηγοί  τε   καὶ ἄρχοντες στρατοπέδων καὶ πόλεων
[1, 40]   γίγνοιτο, δικαίως ἂν τυγχάνοι μέμψεώς  τε   καὶ ἀτιμίας καὶ αὐτῆς γε
[1, 30]   ἂν μακαρίσειε τὸν τοιοῦτον ἄνδρα  τε   καὶ βίον; {πόθεν δὲ οὐκ
[1, 65]   ὀρθῶς ἔξω τῆς αὑτοῦ φύσεώς  τε   καὶ γνώμης, ταῦτα λογιζόμενος Ἑρμῆν
[1, 65]   ἅτε ὁρῶσι μακρόθεν, ἄμφω μία  τε   καὶ ἐν ταὐτῷ σχεδόν, ὑπερέχει
[1, 5]   ἱκανὴ παρασχεῖν μουσικῆς ἐπιστήμη  τε   καὶ ἕξις· οὐ γὰρ οὖν,
[1, 15]   μὲν ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ γνωρίζει  τε   καὶ ἐπαινεῖ, καθ´ ὅσον ἐστὶν
[1, 5]   ἂν ἦν ἄξιος Ἀλεξάνδρῳ παρεῖναί  τε   καὶ ἐπαυλεῖν, οὐ θύοντι μόνον,
[1, 50]   συναντῶν οὐδὲ δυνάμενος ἐρέσθαι, διαμαρτάνω  τε   καὶ ἐπλανώμην μεσημβρίᾳ σταθερᾷ. ἰδὼν
[1, 5]   καὶ αὐτουργοὶ τῆς σοφίας, πόνοις  τε   καὶ ἔργοις ὅσον δυνάμεθα χαίροντες
[1, 35]   ἐπονομάζεται καὶ Πολιεὺς καὶ Φίλιός  τε   καὶ Ἑταιρεῖος καὶ Ὁμόγνιος, πρὸς
[1, 5]   χαλεπαίνων τοῖς αὑτοῦ φίλοις  τε   καὶ ἑταίροις ὑπερορῶν τοὺς
[1, 20]   δὲ τῆς εὐεργεσίας μόνον ἑκούσιόν  τε   καὶ εὔδαιμον. (καὶ τῶν μὲν
[1, 35]   προσηγορίας, τοῦ θεοῦ τούτου μαθητάς  τε   καὶ ζηλωτὰς λόγος αὐτοὺς
[1, 70]   ἐτέρπετο, (ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς καρποῖς  τε   καὶ ζῴοις. ἰδὼν οὖν αὐτὴν
[1, 70]   ἦν δὲ ἅπαντα μεστὰ καρπῶν  τε   καὶ ζῴων εὐθηνούντων ἀπὸ παντὸς
[1, 70]   οὖν αὐτὴν Ἡρακλῆς ᾐδέσθη  τε   καὶ ἠρυθρίασεν, τιμῶν καὶ σεβόμενος,
[1, 70]   οὐ μετατρεπόμενον· (πολλὴν δ´ εὐφημίαν  τε   καὶ ἡσυχίαν ἀθόρυβον κατέχειν τὸν
[1, 65]   ποταμοῦ κύκλῳ περιρρέοντος, πολὺν ψόφον  τε   καὶ ἦχον ἀναδιδόντος, ὡς τοῖς
[1, 55]   ἐγένοντο διὰ τῶν πρώτων μαντικῶν  τε   καὶ θείων ἀνδρῶν· (οἷον ἐν
[1, 45]   {πρὸς} τὸν τοῦ Διὸς νόμον  τε   καὶ θεσμὸν κοσμῇ καὶ ἄρχῃ
[1, 40]   Ἱκέσιος δὲ ὡς ἂν ἐπήκοός  τε   καὶ ἵλεως τοῖς δεομένοις, Φύξιος
[1, 45]   θεσμὸν κοσμῇ καὶ ἄρχῃ δικαίως  τε   καὶ καλῶς, ἀγαθῆς τυγχάνει μοίρας
[1, 40]   δυνάμεις τῇ τοῦ βασιλέως δυνάμει  τε   καὶ κλήσει. (καλὸν οὖν εἰπεῖν
[1, 10]   αὑτοῦ τὴν ψυχὴν τεταραγμένην ὀργαῖς  τε   καὶ λύπαις καὶ φόβοις καὶ
[1, 10]   ἀκροωμένοις· ἀλλὰ δεῖ τὸν ἐγγύς  τε   καὶ μάλιστα ἁψόμενον ἀνευρόντας καὶ
[1, 30]   αὑτῷ καὶ φίλους καλουμένους ἀτιμάζοι  τε   καὶ μὴ σκοποῖ τοῦτο, ὅπως
[1, 10]   ἁψόμενον ἀνευρόντας καὶ παρακαλέσαντας Πειθώ  τε   καὶ Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα ὡς
[1, 75]   θρόνος οὐδὲ ἡδρασμένος, ἀλλὰ κινούμενός  τε   καὶ ὀκλάζων. (ἦν δὲ οὐδ´
[1, 15]   ὅμοιος, τὸν δὲ ἀνόμοιον ἐξελέγχει  τε   καὶ ὀνειδίζει. ἔστι δὴ πρῶτον
[1, 10]   μηδὲν ἧττον τῶν ἀνθρώπων συγχωρῇ  τε   καὶ ποιῇ τὸ προσταττόμενον. ~οὐκοῦν
[1, 70]   ἔφη, σοι προσορῶσα γοργόν  τε   καὶ πρᾷον, ἐκ δεξιῶν καθημένη,
[1, 5]   ἡρμοσμένους, ἀλλὰ τοὺς αὐτοὺς σφοδρούς  τε   καὶ πρᾴους καὶ πολεμικοὺς ἅμα
[1, 65]   θεῶν· δὲ ἑτέρα στενήν  τε   καὶ σκολιὰν καὶ βίαιον, ὡς
[1, 5]   μόνος δὲ τῶν φρονίμων  τε   καὶ σοφῶν λόγος, οἷοι γεγόνασιν
[1, 15]   λέγωμεν ὑπὲρ τοῦ καθ´ Ὅμηρόν  τε   καὶ τῇ ἀληθείᾳ βασιλέως· οὗτος
[1, 55]   τοῦδε τοῦ μύθου σφόδρα ἐγρηγορώς  τε   καὶ τὸν νοῦν προσέχων, ὅπως
[1, 55]   κατ´ ἀνθρώπους λόγοι περὶ θεῶν  τε   καὶ τοῦ σύμπαντος, οὐκ ἄνευ
[1, 25]   τοὺς μὲν ναύτας διαφθείροντι πλησμονῇ  τε   καὶ ὕπνῳ δι´ ἡμέρας, τῶν
[1, 45]   οὐκ ἄτοπός σοι φανήσεται νῦν  τε   καὶ ὕστερον ἐνθυμουμένῳ κατὰ σαυτὸν
[1, 35]   Ὁμόγνιος, πρὸς δὲ τούτοις Ἱκέσιός  τε   {καὶ Φύξιος} καὶ Ξένιος καὶ
[1, 50]   δεδομένην, χρῆσθαι δὲ αὐτῇ τούς  τε   νομέας πάντας τοὺς πλησίον καὶ
[1, 40]   δικαιοτάτης τε καὶ ἀρίστης, ἡμᾶς  τε   ὁμοίους παρέχεται, κατὰ φύσιν κοινὴν
[1, 10]   αὐτὸν καὶ ὑπακούωσιν, ἀλλ´ οἵ  τε   ὄρνιθες πετόμενοι καὶ τὰ θηρία
[1, 65]   νέος ὢν ἐτρέφετο Ἡρακλῆς, ἔφραζέν  τε   ὃς εἴη καὶ παρ´ ὅτου
[1, 10]   παντοίαις ἐπιθυμίαις, ἀλλ´ ὡς οἷόν  τε   προσέχοντα τὸν νοῦν αὑτῷ καὶ
[1, 40]   ὠνομασμένος, πατὴρ δὲ οἶμαι διά  τε   τὴν κηδεμονίαν καὶ τὸ πρᾷον,
[1, 50]   φιλοφρόνως δωρίζουσα τῇ φωνῇ τόν  τε   τόπον ἔφραζεν ὡς Ἡρακλέους ἱερὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007