Alphabétiquement     [«   »]
τέλους 1
τεταραγμένην 1
τῇ 7
τὴν 44
τῆς 41
τί 3
τι 3
Fréquences     [«    »]
41 τῆς
34 τοὺς
36 ὡς
44 τὴν
45 τὸν
47 τοῦ
57 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τὴν


Discours, Par.
[1, 25]   (τὴν μὲν οὖν ἁπλότητα καὶ  τὴν   ἀλήθειαν ἡγεῖται βασιλικὸν καὶ φρόνιμον,
[1, 65]   τοῖς κάτωθεν ἀναβλέπουσι μίαν ὁρᾶσθαι  τὴν   ἄνω κορυφήν, τὸ δὲ ἀληθὲς
[1, 5]   πενθῶν ἀκρίτως τύχοι παρὰ  τὴν   ἀξίαν καὶ τὸ πρέπον
[1, 25]   φρόνιμον, τὴν δὲ πανουργίαν καὶ  τὴν   ἀπάτην ἀνόητον καὶ δουλοπρεπές, ὁρῶν
[1, 40]   ἀγαθῶν αἰτίας· ~βασιλεὺς μὲν κατὰ  τὴν   ἀρχὴν καὶ τὴν δύναμιν ὠνομασμένος,
[1, 55]   αὐτὸς ἀπεδήμει στρατευόμενος καὶ φυλάττων  τὴν   ἀρχήν, οἱ δ´ Εὐρυσθέα φασὶ
[1, 20]   οἴεται δεῖν πλέον ἔχειν διὰ  τὴν   ἀρχὴν οὐ τῶν χρημάτων οὐδὲ
[1, 10]   Διὸς ἔχοντας τὸ σκῆπτρον οὐδὲ  τὴν   ἀρχὴν ταύτην, ἀλλὰ μόνον τὸν
[1, 40]   ὁμοίους παρέχεται, κατὰ φύσιν κοινὴν  τὴν   αὑτοῦ καὶ τὴν ἡμετέραν ὑφ´
[1, 80]   ὁμοίων, αἷς ἔφην εἶναι περὶ  τὴν   Βασιλείαν, ἀλλ´ Ὠμότης καὶ Ὕβρις
[1, 35]   τοὺς ἀληθῶς βασιλέας καὶ Διὶ  τὴν   βουλὴν ὁμοίους, καὶ τὸν Μίνω,
[1, 75]   ἐβένου καὶ παντοδαπῶν χρωμάτων πεποικιλμένῳ.  τὴν   δὲ βάσιν οὐκ ἦν ἀσφαλὴς
[1, 25]   ἀλήθειαν ἡγεῖται βασιλικὸν καὶ φρόνιμον,  τὴν   δὲ πανουργίαν καὶ τὴν ἀπάτην
[1, 10]   εἴπωμεν τά τε ἤθη καὶ  τὴν   διάθεσιν τοῦ χρηστοῦ βασιλέως, ἐν
[1, 65]   φησίν, ἵνα καὶ σαφῶς ἴδῃς  τὴν   διαφορὰν τῶν ἄλλων, λανθάνει
[1, 45]   οἶμαι παρὰ τοῦ Διὸς ἐχόντων  τὴν   δύναμιν καὶ τὴν ἐπιτροπήν, ὃς
[1, 40]   μὲν κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ  τὴν   δύναμιν ὠνομασμένος, πατὴρ δὲ οἶμαι
[1, 45]   ἀτιμάσῃ τὸν ἐπιτρέψαντα δόντα  τὴν   δωρεὰν ταύτην, οὐδὲν ἀπώνατο τῆς
[1, 75]   πρῶτον μὲν αὐτῷ τὰ περὶ  τὴν   εἴσοδον ἐδείκνυεν, ὡς μία μὲν
[1, 80]   ὑπερηφάνων τυράννων κατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο  τὴν   ἐξουσίαν. καὶ νῦν ἔτι τοῦτο
[1, 45]   Διὸς ἐχόντων τὴν δύναμιν καὶ  τὴν   ἐπιτροπήν, ὃς μὲν ἂν πρὸς
[1, 75]   εἴσοδον, Δεῦρο, ἔφη, θέασαι καὶ  τὴν   ἑτέραν, ἧς ἐρῶσιν οἱ πολλοὶ
[1, 60]   ἀλλότριον, προσγίγνεσθαι δὲ τοῖς δοθεῖσι  τὴν   εὔνοιαν τῶν λαβόντων. (οὐ τοίνυν
[1, 40]   φύσιν κοινὴν τὴν αὑτοῦ καὶ  τὴν   ἡμετέραν ὑφ´ ἑνὶ θεσμῷ καὶ
[1, 70]   καὶ πολὺ λαμπροτέρας, ὁποίαν μάλιστα  τὴν   Ἥραν γράφουσι· (τὸ δὲ πρόσωπον
[1, 55]   καὶ γυναικῶν, ἀσθμαίνουσα καὶ περιδινοῦσα  τὴν   κεφαλὴν καὶ πειρωμένη δεινὸν ἐμβλέπειν,
[1, 40]   πατὴρ δὲ οἶμαι διά τε  τὴν   κηδεμονίαν καὶ τὸ πρᾷον, Πολιεὺς
[1, 80]   καὶ ποτέρα τῶν γυναικῶν. Ἀλλὰ  τὴν   μὲν ἑτέραν, ἔφη, θαυμάζω καὶ
[1, 25]   δὲ αἰδουμένους παραμένειν καὶ θαυμάζειν.  (τὴν   μὲν οὖν ἁπλότητα καὶ τὴν
[1, 70]   μὴ μᾶλλον τὸν ἀσθενῆ  τὴν   ὄψιν ἀναβλέψαι πρὸς τὸν τοῦ
[1, 55]   πάντα σοφίσματα οὐδενὸς ἄξια πρὸς  τὴν   παρὰ τῶν θεῶν ἐπίπνοιαν καὶ
[1, 40]   κοινὸν ὄφελος, Ὁμόγνιος δὲ διὰ  τὴν   τοῦ γένους κοινωνίαν θεοῖς τε
[1, 75]   ἐσόμενον. (ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον, καταλαμβάνουσι  τὴν   Τυραννίδα καθημένην ὑψηλὴν ἐξεπίτηδες, προσποιουμένην
[1, 75]   δὴ ἐπεὶ κατιόντες ἐγένοντο κατὰ  τὴν   τυραννικὴν εἴσοδον, Δεῦρο, ἔφη, θέασαι
[1, 40]   τοῖς δεομένοις, Φύξιος δὲ διὰ  τὴν   τῶν κακῶν ἀπόφυξιν, Ξένιος δέ,
[1, 65]   πολὺ κατωτέρω, περὶ αὐτὴν μάλιστα  τὴν   τῶν νεφῶν συστροφήν, σκοτεινὴ καὶ
[1, 80]   καὶ μακαρισμοῦ ἀξία, ταύτην δὲ  τὴν   ὑστέραν ἐχθίστην ἔγωγε ἡγοῦμαι καὶ
[1, 25]   καὶ ἐξαπατᾷ. (φιλότιμος δὲ ὢν  τὴν   φύσιν καὶ εἰδὼς ὅτι τοὺς
[1, 65]   ποιεῖν, ἐπιστάμενος αὐτοῦ γενναίαν οὖσαν  τὴν   φύσιν, ὅμως δὲ ὑπονοῶν ὅσον
[1, 65]   οὖν ἐκεῖσε Ἑρμῆς ἐπέδειξε  τὴν   φύσιν τοῦ χωρίου. τοῦ δὲ
[1, 50]   οὐ πάνυ προσῄειν, (περὶ δὲ  τὴν   χώραν διέτριβον, ἅτε πολλὴν ἱστορίαν
[1, 5]   δικαίαν καὶ φρόνιμον καὶ σώφρονα  τὴν   ψυχὴν καὶ φιλάνθρωπον δυνάμενον παρασχεῖν,
[1, 20]   ὤν, ἵλεων καὶ πρᾷον παρέχει  τὴν   ψυχὴν πᾶσιν, ἅτε πάντας ἡγούμενος
[1, 10]   καὶ} ἀποπιμπλάντα ἐξ ἅπαντος αὑτοῦ  τὴν   ψυχὴν τεταραγμένην ὀργαῖς τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007