Alphabétiquement     [«   »]
τυχὸν 1
τῷ 14
τῳ 2
τῶν 57
ὕβρεως 1
Ὕβρις 1
ὑγιῆ 1
Fréquences     [«    »]
44 τὴν
45 τὸν
47 τοῦ
57 τῶν
61 μὲν
72 τε
144 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τῶν


Discours, Par.
[1, 65]   καὶ σαφῶς ἴδῃς τὴν διαφορὰν  τῶν   ἄλλων, λανθάνει τοὺς ἀνοήτους.
[1, 5]   ἕνεκεν φθεγγόμενοι πρὸς αὑτοὺς καὶ  τῶν   ἄλλων ἀεὶ τὸν ἐντυγχάνοντα; ὥσπερ
[1, 10]   δυνατὸς ἄρχων οὐδ´ ἐγκρατὴς οὔτε  τῶν   ἄλλων οὐδενός, οὐδ´ ἔσται ποτὲ
[1, 20]   φιλόπονος μᾶλλόν ἐστιν πολλοὶ  τῶν   ἄλλων φιλήδονοι καὶ φιλοχρήματοι. ἐπίσταται
[1, 20]   οἴεται μᾶλλον ἑνὸς ὄντος  τῶν   ἀνθρώπων ἁπάντων. καὶ τοίνυν εὐεργετῶν
[1, 60]   δυομένου πάσης ἦρχε γῆς καὶ  τῶν   ἀνθρώπων ἁπάντων, (παρ´ οἷς ἱερά
[1, 10]   ἐν τοῖς ὄρεσι μηδὲν ἧττον  τῶν   ἀνθρώπων συγχωρῇ τε καὶ ποιῇ
[1, 80]   διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ  τῶν   ἀνθρώπων σωτῆρα εἶναι, οὐχ ὅτι
[1, 20]   πατέρα δὲ τῶν πολιτῶν καὶ  τῶν   ἀρχομένων οὐ λόγῳ κεκλῆσθαι μόνον,
[1, 10]   τῷ βουλεύεσθαι καὶ φροντίζειν ὑπὲρ  τῶν   ἀρχομένων, (οὐχ ὥστε ἀκολασταίνειν καὶ
[1, 30]   καὶ αὐτὸς οὐ τὸν παρὰ  τῶν   βαναύσων καὶ ἀγοραίων ἀγαπᾷ ἔπαινον,
[1, 45]   δυναμένοις διοικεῖν· ~οὕτω δὴ καὶ  τῶν   βασιλέων, ἅτε οἶμαι παρὰ τοῦ
[1, 80]   ἀρέσειε τῶν πραγμάτων καὶ ποτέρα  τῶν   γυναικῶν. Ἀλλὰ τὴν μὲν ἑτέραν,
[1, 0]   ἐκ τοῦ θαλάμου καὶ παρὰ  τῶν   γυναικῶν οὐχ ὅπως Τιμόθεος
[1, 25]   τε καὶ ὕπνῳ δι´ ἡμέρας,  τῶν   δ´ ἐπιβατῶν καὶ τῆς νεὼς
[1, 25]   μήτε γυμνάζων μήτε πονεῖν παρακελευόμενος,  τῶν   δὲ ἄλλων ἀνθρώπων ἠμέλησεν, ὅμοιός
[1, 30]   μὲν ὄντας φίλους ἀθύμους ποιῶν,  τῶν   δὲ ἄλλων μηδένα ἐπιθυμεῖν τῆς
[1, 20]   ὅπως τῶν ἐλευθέρων, ἀλλὰ μηδὲ  τῶν   δούλων χαίρει καλούμενος· (βασιλεύειν γὰρ
[1, 55]   πάντων φιλοπονώτατος καὶ πολὺ κρείττων  τῶν   ἐκεῖ} ταῦτα μὲν οὖν λέγεται
[1, 0]   ἀνδρείους καὶ μεγαλόφρονας εὑρεῖν λόγους  τῶν   ἐκείνου κρουμάτων, ~ἔτι δὲ μὴ
[1, 20]   ἐπιδείκνυσθαι· δεσπότης δὲ οὐχ ὅπως  τῶν   ἐλευθέρων, ἀλλὰ μηδὲ τῶν δούλων
[1, 30]   ἀγαπᾷ ἔπαινον, ἀλλὰ τὸν παρὰ  τῶν   ἐλευθέρων καὶ γενναίων, οἷς οὐκ
[1, 20]   καὶ τοίνυν εὐεργετῶν ἥδεται πλείω  τῶν   εὐεργετουμένων, καὶ μόνης ταύτης ἐστὶ
[1, 30]   βεβαιότερα καὶ κρείττω τῆς ἀπὸ  τῶν   εὐνοούντων φυλακῆς; (ὁπόσους γὰρ ἄν
[1, 20]   ἀρχὴν οὐ τῶν χρημάτων οὐδὲ  τῶν   ἡδονῶν, ἀλλὰ τῆς ἐπιμελείας καὶ
[1, 65]   ἑώρα βουλόμενον ἄρχειν αὐτόν, οὐ  τῶν   ἡδονῶν οὐδὲ τῶν πλεονεξιῶν ἐπιθυμοῦντα,
[1, 55]   οὐδενὸς ἄξια πρὸς τὴν παρὰ  τῶν   θεῶν ἐπίπνοιαν καὶ φήμην. ὅσοι
[1, 25]   καὶ δουλοπρεπές, ὁρῶν ὅτι καὶ  τῶν   θηρίων τὰ δειλότατα καὶ ἀγεννέστατα,
[1, 35]   ἀεὶ τοὺς θνητοὺς καὶ τὰ  τῶν   θνητῶν διέποντας ἐπιμελεῖσθαι, πρὸς ἐκεῖνον
[1, 40]   δεομένοις, Φύξιος δὲ διὰ τὴν  τῶν   κακῶν ἀπόφυξιν, Ξένιος δέ, ὅτι
[1, 40]   Κτήσιος δὲ καὶ Ἐπικάρπιος, ἅτε  τῶν   καρπῶν αἴτιος καὶ δοτὴρ πλούτου
[1, 65]   πλείστους πειρωμένους αὐτῆς οἴχεσθαι κατὰ  τῶν   κρημνῶν καὶ τοῦ ῥεύματος, ἅτε
[1, 60]   δὲ τοῖς δοθεῖσι τὴν εὔνοιαν  τῶν   λαβόντων. (οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο
[1, 10]   νομέα καὶ ποιμένα τῷ ὄντι  τῶν   λαῶν γιγνόμενον, οὐχ ἑστιάτορα καὶ
[1, 55]   ἔλεγεν, οὐχ ὥσπερ οἱ πολλοὶ  τῶν   λεγομένων ἐνθέων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν,
[1, 20]   ἑκούσιόν τε καὶ εὔδαιμον. (καὶ  τῶν   μὲν ἀγαθῶν ἀφειδέστατός ἐστιν, ὡς
[1, 55]   τινὶ τῆς Βοιωτίας αὐτῶν ἀκοῦσαι  τῶν   Μουσῶν· ὅσοι δὲ ἄνευ δαιμονίου
[1, 65]   τοσοῦτον ὥστ´ ἐκείνη μὲν ἐπάνω  τῶν   νεφῶν ἐστιν, ἐν αὐτῷ τῷ
[1, 65]   κατωτέρω, περὶ αὐτὴν μάλιστα τὴν  τῶν   νεφῶν συστροφήν, σκοτεινὴ καὶ ἀχλυώδης.
[1, 0]   ὅπως Τιμόθεος ἄλλος τις  τῶν   νεωτέρων, ἀλλ´ οὐδὲ Μαρσύας αὐτὸς
[1, 40]   καὶ τοῦτο ἀρχὴ φιλίας, μηδὲ  τῶν   ξένων ἀμελεῖν μηδὲ ἀλλότριον ἡγεῖσθαι
[1, 40]   κλήσει. (καλὸν οὖν εἰπεῖν ὑπὲρ  τῶν   ὅλων τῆς διοικήσεως ὁποῖόν γε
[1, 80]   ἥρπαζεν ὅ, τι ἔχοι τις  τῶν   παριόντων καὶ τὸ βραχύτατον. (ἡ
[1, 80]   δὲ καὶ λευκοί τινες φαινόμενοι  τῶν   πέπλων· πολλὰ δὲ καὶ κατέρρηκτο
[1, 65]   αὐτόν, οὐ τῶν ἡδονῶν οὐδὲ  τῶν   πλεονεξιῶν ἐπιθυμοῦντα, ὧν ἕνεκεν οἱ
[1, 20]   ὀνόματος τῆς φιλίας· πατέρα δὲ  τῶν   πολιτῶν καὶ τῶν ἀρχομένων οὐ
[1, 80]   Ἑρμῆς πότερα αὐτὸν ἀρέσειε  τῶν   πραγμάτων καὶ ποτέρα τῶν γυναικῶν.
[1, 0]   μαλακὸν αὔλημα οὐδὲ ἀναβεβλημένον οὐδὲ  τῶν   πρὸς ἄνεσιν καὶ ῥᾳθυμίαν ἀγόντων,
[1, 5]   λόγος, οἷοι γεγόνασιν {οἱ} πολλοὶ  τῶν   πρότερον, ἀνενδεὴς καὶ τέλειος ἡγεμὼν
[1, 55]   ψυχῇ ποτε} ἀνθρώπων ἐγένοντο διὰ  τῶν   πρώτων μαντικῶν τε καὶ θείων
[1, 25]   πέφυκεν· ὅστις μὲν γὰρ ὑπερόπτης  τῶν   στρατευομένων καὶ οὐδεπώποτε σπανίως
[1, 30]   τοσαύταις δὲ διανοίαις διανοεῖται περὶ  τῶν   συμφερόντων. διαφέρει γὰρ οὐδὲν
[1, 80]   καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους ἐκόλαζε καὶ  τῶν   ὑπερηφάνων τυράννων κατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο
[1, 30]   τίνος δὲ ἔπαινος ἡδίων  τῶν   φίλων; παρὰ τίνος δὲ τἀληθὲς
[1, 5]   ἔδωκε θεός· μόνος δὲ  τῶν   φρονίμων τε καὶ σοφῶν λόγος,
[1, 20]   ἡδονῶν, ἀλλὰ τῆς ἐπιμελείας καὶ  τῶν   φροντίδων· ὥστε καὶ φιλόπονος μᾶλλόν
[1, 20]   ἔχειν διὰ τὴν ἀρχὴν οὐ  τῶν   χρημάτων οὐδὲ τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007