Alphabétiquement     [«   »]
μέλους 1
μελῶν 1
μέμψεώς 1
μὲν 61
μέν 2
μέντοι 3
μέρους 1
Fréquences     [«    »]
45 τὸν
47 τοῦ
57 τῶν
61 μὲν
72 τε
144 δὲ
411 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

μὲν


Discours, Par.
[1, 70]   ὁμοῦ καὶ σεμνόν, ὡς τοὺς  μὲν   ἀγαθοὺς ἅπαντας θαρρεῖν ὁρῶντας, κακὸν
[1, 20]   τε καὶ εὔδαιμον. (καὶ τῶν  μὲν   ἀγαθῶν ἀφειδέστατός ἐστιν, ὡς οὐδέποτε
[1, 50]   τῇ δὲ ἡλικίᾳ πρεσβυτέραν, τὰ  μὲν   ἄλλα ἄγροικον στολὴν ἔχουσαν, πλοκάμους
[1, 80]   (ἡ δὲ ἐσθὴς παντοδαπή, τοῦτο  μὲν   ἁλουργίδων, τοῦτο δὲ φοινικῶν, τοῦτο
[1, 45]   δύναμιν καὶ τὴν ἐπιτροπήν, ὃς  μὲν   ἂν πρὸς ἐκεῖνον βλέπων {πρὸς}
[1, 15]   εἶναι φιλάνθρωπον ὅστις πλείστων  μὲν   ἀνθρώπων ἐγκρατής ἐστι, μάλιστα δὲ
[1, 45]   καὶ Ὅμηρος ὧδέ πως· ὃς  μὲν   ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα
[1, 15]   δὲ μᾶλλον φίλιππος τοῦ πλείστων  μὲν   ἄρχοντος ἵππων, πλεῖστα δὲ ἀφ´
[1, 35]   τι φαίνεται προσήκειν σοι, μακάριος  μὲν   αὐτὸς τῆς εὐγνώμονος καὶ ἀγαθῆς
[1, 75]   μετὰ ἀνοίας. (καὶ δὴ πρῶτον  μὲν   αὐτῷ τὰ περὶ τὴν εἴσοδον
[1, 20]   ἄρχοντας. ~πῶς οὖν εἰκὸς τὰ  μὲν   ἄφρονα καὶ ἀγνώμονα εἰδέναι καὶ
[1, 65]   διεστήκεσαν. (ἐκαλεῖτο δὲ αὐτῶν  μὲν   βασίλειος ἄκρα, ἱερὰ Διὸς βασιλέως,
[1, 65]   ἐφόδους εἰς αὑτάς, {ἑκατέρα}  μὲν   βασίλειος ἀσφαλῆ καὶ πλατεῖαν, ὡς
[1, 15]   ἀγαθούς, κηδόμενος δὲ πάντων. τίς  μὲν   γὰρ ἀγέλης βοῶν κήδεται μᾶλλον
[1, 20]   ἐστὶ τῆς ἡδονῆς ἀκόρεστος. τὰ  μὲν   γὰρ ἄλλα τῆς βασιλείας ἀναγκαῖα
[1, 30]   καὶ ὠφελιμωτάτου κτήματος φιλίας. (τίς  μὲν   γὰρ ἀοκνότερος πονεῖν, ὅταν τούτου
[1, 35]   λυσιτελέστερον ἴσου καὶ δικαίου; τίνος  μὲν   γὰρ βίος ἀσφαλέστερος
[1, 25]   καὶ φιλοστρατιώτης ὁμοίως πέφυκεν· ὅστις  μὲν   γὰρ ὑπερόπτης τῶν στρατευομένων καὶ
[1, 25]   κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον φόβου· τοὺς  μὲν   γὰρ φοβουμένους ἀνάγκη μισεῖν καὶ
[1, 55]   παρ´ νῦν ἐσμεν. (ἦν  μὲν   γάρ, ὡς πάντες λέγουσι, Διὸς
[1, 5]   εἶναι καὶ νόμιμον ἡγεμόνα, πολλοῦ  μὲν   δεόμενον θάρσους, πολλῆς δὲ καὶ
[1, 20]   ἡγούμενος εὔνους καὶ φίλους. (καὶ  μὲν   δὴ οἴεται δεῖν πλέον ἔχειν
[1, 80]   ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο, καὶ νῦν  μὲν   ἐγέλα τῷ προσώπῳ πάνυ ἀσελγῶς,
[1, 65]   βασίλειος κορυφὴ τοσοῦτον ὥστ´ ἐκείνη  μὲν   ἐπάνω τῶν νεφῶν ἐστιν, ἐν
[1, 35]   τὸν νῦν εἰρημένον λόγον ἐγὼ  μὲν   ἐπεθύμουν διελθεῖν περὶ τοῦ μεγίστου
[1, 80]   ποτέρα τῶν γυναικῶν. Ἀλλὰ τὴν  μὲν   ἑτέραν, ἔφη, θαυμάζω καὶ ἀγαπῶ,
[1, 30]   ἥδιον ἡμέρου καὶ προσφιλοῦς, πάντας  μὲν   εὖ ποιεῖν ἐπιθυμοῦντος, ἅπαντας δὲ
[1, 75]   τὴν εἴσοδον ἐδείκνυεν, ὡς μία  μὲν   ἐφαίνετο πρόδηλος, καὶ αὐτὴ σχεδὸν,
[1, 25]   τἀναντία ὑπάρχει τῷ κακῷ, τοὺς  μὲν   ἐχθροὺς θαρρύνειν, τοὺς δὲ φίλους
[1, 20]   φιλοχρήματοι. ἐπίσταται γὰρ ὅτι αἱ  μὲν   ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας τά
[1, 15]   καὶ ὀνειδίζει. ἔστι δὴ πρῶτον  μὲν   θεῶν ἐπιμελὴς καὶ τὸ δαιμόνιον
[1, 40]   ἀγνοῶν ἄνομος καὶ ἄκοσμος, ὁμοίως  μὲν   ἰδιώτης, ὁμοίως δὲ καὶ ἄρχων
[1, 80]   ὡς ὄντι ἱκανῷ. τοιγαροῦν ὅπου  μὲν   ἴδοι τυραννίδα καὶ τύραννον ἐκόλαζε
[1, 20]   ἥλιος τοῦ σκότους. ὃν οἱ  μὲν   ἰδόντες καὶ συγγενόμενοι οὐκ ἐθέλουσιν
[1, 15]   τοὺς θεοὺς ἀνθρώπων ἐπιμελεῖται, (τιμῶν  μὲν   καὶ ἀγαπῶν τοὺς ἀγαθούς, κηδόμενος
[1, 40]   ἀγαθὰς καὶ ἀγαθῶν αἰτίας· ~βασιλεὺς  μὲν   κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν
[1, 25]   ἠμέλησεν, ὅμοιός ἐστι κυβερνήτῃ τοὺς  μὲν   ναύτας διαφθείροντι πλησμονῇ τε καὶ
[1, 15]   καὶ ἀνέχονται μάλιστα πάντων ἀγέλαι  μὲν   νομεῖς, ἵπποι δὲ ἡνιόχους· κυνηγέται
[1, 15]   λοιδορίας αὐτὸς ἀφ´ αὑτοῦ τὸν  μὲν   ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ γνωρίζει τε
[1, 30]   καὶ τῆς ἀρχῆς γιγνόμενος, τοὺς  μὲν   ὄντας φίλους ἀθύμους ποιῶν, τῶν
[1, 75]   πρᾶξαι θέμις οὐδὲ διανοηθῆναι. (ταῦτα  μὲν   οὖν ἀκούων καὶ ὁρῶν ἐτέρπετο
[1, 25]   αἰδουμένους παραμένειν καὶ θαυμάζειν. (τὴν  μὲν   οὖν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀλήθειαν
[1, 35]   ἀγαθὸς ὢν οὐδένα λανθάνει; (ἐγὼ  μὲν   οὖν ἁπλῶς εἶπον τὰ περὶ
[1, 45]   τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον. (τὸ  μὲν   οὖν ἐμόν, ὅπερ ἔφην, ἥδιστα
[1, 10]   τινες οὐδὲ ποιηταὶ μελῶν. ~πολλοὶ  μὲν   οὖν κατὰ φιλοσοφίαν λόγοι καὶ
[1, 55]   πολὺ κρείττων τῶν ἐκεῖ} ταῦτα  μὲν   οὖν λέγεται μάτην ὑπ´ αὐτῶν.
[1, 65]   οἶμαι παρὰ δίκην ἰόντας. (φαίνεται  μὲν   οὖν, ὅπερ ἔφην, τοῖς πολλοῖς,
[1, 25]   μισούντων φιλίας τυγχάνειν. καὶ πολεμικὸς  μὲν   οὕτως ἐστὶν ὥστ´ ἐπ´ αὐτῷ
[1, 30]   τις κεκτημένος ἑταίρους, τοσούτοις  μὲν   ὀφθαλμοῖς βούλεται ὁρᾷ, τοσαύταις
[1, 50]   ἀγύρτου σχήματι καὶ στολῇ, τοῦτο  μὲν   παρ´ Ἕλληνας, τοῦτο δὲ παρὰ
[1, 25]   ἀγνοουμένους πατέρας ἀνευρεῖν. ~τοῦτον οἱ  μὲν   πολέμιοι δεδοίκασι καὶ οὐδεὶς ὁμολογεῖ
[1, 50]   ποτε ἀφικόμενος εἰς Πελοπόννησον ταῖς  μὲν   πόλεσιν οὐ πάνυ προσῄειν, (περὶ
[1, 25]   μὴν ἡμέρῳ καὶ ἀβλαβεῖ τοὺς  μὲν   προσλιπαροῦντας μετὰ τοῦ πεποιθότος περιγίγνεται
[1, 30]   καλῆς διανοίας καὶ ἀγαθῆς; τί  μὲν   σεμνότερον θέαμα γενναίου καὶ φιλοπόνου
[1, 75]   καὶ ἀλαζονείαν καὶ τρυφήν, πολλὰ  μὲν   σκῆπτρα, πολλαὶ δὲ τιᾶραι καὶ
[1, 25]   τῆς ποίμνης. (ὅστις δὲ τοὺς  μὲν   στρατιώτας διαθρύπτει, μήτε γυμνάζων μήτε
[1, 20]   (οὐκοῦν μόνῳ ἔξεστιν αὐτῷ τοὺς  μὲν   στρατιώτας συστρατιώτας προσειπεῖν, τοὺς δὲ
[1, 30]   φροντίζοντι. ~εἰ δέ τις πρὸς  μὲν   ταῦτα ἔχοι μετρίως, τοὺς δὲ
[1, 40]   αὐτῆς μετέχοντας πολιτείας. (ἣν  μὲν   τιμῶν καὶ φυλάττων καὶ μηδὲν
[1, 75]   μιμουμένη τὸ ἐκείνης ἦθος ἀντὶ  μὲν   τοῦ προσφιλοῦς μειδιάματος ταπεινὸν ἐσεσήρει
[1, 80]   ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιζομένη, καὶ ποτὲ  μὲν   ὑπὸ λύπης ταπεινή, ποτὲ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007