Alphabétiquement     [«   »]
τεταραγμένην 1
τῇ 7
τὴν 44
τῆς 41
τί 3
τι 3
τιᾶραι 1
Fréquences     [«    »]
31
34 τοὺς
36 ὡς
41 τῆς
44 τὴν
45 τὸν
47 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

τῆς


Discours, Par.
[1, 0]   Ὄλυμπος· δοκεῖ δ´ ἔμοιγε μηδὲ  τῆς   Ἀθηνᾶς, εἰ δυνατὸν, διεξιούσης τὸν
[1, 0]   αὐτὸν οἶμαι τὸν ὄρθιον τὸν  τῆς   Ἀθηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον. (καὶ τὸν
[1, 55]   οὐ πολὺς χρόνος ἔσοιτό μοι  τῆς   ἄλης καὶ τῆς ταλαιπωρίας, οὔτε
[1, 30]   δὲ ὅπλα βεβαιότερα καὶ κρείττω  τῆς   ἀπὸ τῶν εὐνοούντων φυλακῆς; (ὁπόσους
[1, 30]   πᾶσι, λανθάνει προδότης αὑτοῦ καὶ  τῆς   ἀρχῆς γιγνόμενος, τοὺς μὲν ὄντας
[1, 80]   βοηθός ἐστι καὶ φύλαξ σοι  τῆς   ἀρχῆς, ἕως ἂν τυγχάνῃς βασιλεύων.
[1, 25]   σπανίως ἑώρακε τοὺς ὑπὲρ  τῆς   ἀρχῆς κινδυνεύοντας καὶ πονοῦντας, τὸν
[1, 40]   καὶ ἀτιμίας καὶ αὐτῆς γε  τῆς   ἀρχῆς ταχὺ παυθεὶς παραχωρήσειεν ἑτέροις
[1, 0]   τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ ῥυθμοῦ  τῆς   αὐλήσεως. τὸ δὲ τούτου αἴτιον
[1, 40]   θεσμῷ καὶ νόμῳ κεκοσμημένους καὶ  τῆς   αὐτῆς μετέχοντας πολιτείας. (ἣν
[1, 30]   τῶν δὲ ἄλλων μηδένα ἐπιθυμεῖν  τῆς   αὐτοῦ φιλίας, ἀποστερῶν δ´ ἑαυτὸν
[1, 65]   ἄκοντα τὸν πεφυκότα ὀρθῶς ἔξω  τῆς   αὑτοῦ φύσεώς τε καὶ γνώμης,
[1, 20]   ἀκόρεστος. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα  τῆς   βασιλείας ἀναγκαῖα νενόμικεν, τὸ δὲ
[1, 75]   δ´ ἐγγὺς οὗτος ἑστηκὼς  τῆς   Βασιλείας παρ´ αὐτὸ τὸ σκῆπτρον
[1, 55]   δὲ ποιμένα ἐν ὄρει τινὶ  τῆς   Βοιωτίας αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν Μουσῶν·
[1, 80]   καὶ ἐφύλαττεν. καὶ διὰ τοῦτο  τῆς   γῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων σωτῆρα
[1, 40]   ὁμοίου καὶ προνοίας καὶ ἀρχῆς  τῆς   δικαιοτάτης τε καὶ ἀρίστης, ἡμᾶς
[1, 40]   οὖν εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν ὅλων  τῆς   διοικήσεως ὁποῖόν γε τὸ ξύμπαν
[1, 55]   οὐ μόνον Ἄργους, {ἀλλὰ} καὶ  τῆς   Ἑλλάδος ἁπάσης. τοῦτο δὲ οἱ
[1, 60]   αὐτῶν. ~ἐκεῖνος δὲ οὐ μόνον  τῆς   Ἑλλάδος ἦν βασιλεύς, ἀλλ´ ἀπ´
[1, 20]   χρημάτων οὐδὲ τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ  τῆς   ἐπιμελείας καὶ τῶν φροντίδων· ὥστε
[1, 35]   προσήκειν σοι, μακάριος μὲν αὐτὸς  τῆς   εὐγνώμονος καὶ ἀγαθῆς φύσεως, μακάριοι
[1, 20]   βασιλείας ἀναγκαῖα νενόμικεν, τὸ δὲ  τῆς   εὐεργεσίας μόνον ἑκούσιόν τε καὶ
[1, 20]   εὐεργετουμένων, καὶ μόνης ταύτης ἐστὶ  τῆς   ἡδονῆς ἀκόρεστος. τὰ μὲν γὰρ
[1, 30]   ὀψόμενοί τε αὐτὸν καὶ ἀπολαύσοντες  τῆς   καλῆς διανοίας καὶ ἀγαθῆς; τί
[1, 75]   δὲ τιᾶραι καὶ διαδήματα ἐπὶ  τῆς   κεφαλῆς. καὶ δὴ μιμουμένη τὸ
[1, 70]   ~ἐπεδείκνυεν οὖν αὐτῷ πρῶτον ἐπὶ  τῆς   μείζονος κορυφῆς καθημένην ἐν θρόνῳ
[1, 0]   τούτου αἴτιον οὐχ οὕτως  τῆς   μουσικῆς δύναμις ὡς τοῦ
[1, 0]   ἐπαρθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ μέλους  τῆς   μουσικῆς καὶ τοῦ ῥυθμοῦ τῆς
[1, 25]   ἡμέρας, τῶν δ´ ἐπιβατῶν καὶ  τῆς   νεὼς ἀπολλυμένης οὐδὲν φροντίζοντι. ~εἰ
[1, 10]   καθεύδειν αὐτὸν ἀξιοῖ δι´ ὅλης  τῆς   νυκτός, ὡς οὐκ οὖσαν αὐτῷ
[1, 50]   Ἀλφειὸν μέχρι μέν τινος ἐπετύγχανον  τῆς   ὁδοῦ, μεταξὺ δὲ εἰς ὕλην
[1, 25]   τοὺς κύνας ἀναπείθει μὴ ἀπέχεσθαι  τῆς   ποίμνης. (ὅστις δὲ τοὺς μὲν
[1, 45]   τὴν δωρεὰν ταύτην, οὐδὲν ἀπώνατο  τῆς   πολλῆς ἐξουσίας καὶ δυνάμεως
[1, 35]   βασιλεῖς οὐκ ἀνάξιοι τυγχάνειν ταύτης  τῆς   προσηγορίας, τοῦ θεοῦ τούτου μαθητάς
[1, 5]   πρέπουσα καὶ ἀξία φανείη διατριβὴ  τῆς   σῆς προθυμίας, καὶ πόθεν ἂν
[1, 5]   λόγον, ἄνδρες ἀλῆται καὶ αὐτουργοὶ  τῆς   σοφίας, πόνοις τε καὶ ἔργοις
[1, 80]   πέπλων· πολλὰ δὲ καὶ κατέρρηκτο  τῆς   στολῆς. χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἠφίει,
[1, 55]   ἔσοιτό μοι τῆς ἄλης καὶ  τῆς   ταλαιπωρίας, οὔτε σοί, εἶπεν, οὔτε
[1, 45]   τὸν ὑπὲρ τοῦ Διὸς καὶ  τῆς   τοῦ παντὸς φύσεως. ἐπεὶ δὲ
[1, 20]   φίλους, μὴ καταγελῶντα τοῦ ὀνόματος  τῆς   φιλίας· πατέρα δὲ τῶν πολιτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007