Alphabétiquement     [«   »]
τοῖς 124
τοίχους 1
τόκοις 1
τὸν 83
τόν 3
τόποι 1
τόποις 1
Fréquences     [«    »]
75 ἐν
83 τὰς
75 τε
83 τὸν
87 δ
89 τοὺς
93 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τὸν


Livre, pages
[7, 1332]   μηδενὸς δεῖσθαι τῶν τοιούτων (μήτε  τὸν   ἄνδρα μήτε τὴν πόλιν, αἱ
[7, 1328]   ὑπάρχειν. ληπτέον τοίνυν (τῶν ἔργων  τὸν   ἀριθμόν: ἐκ τούτων γὰρ ἔσται
[7, 1328]   ἣν καλοῦσιν ἱερατείαν, ἕκτον δὲ  τὸν   ἀριθμὸν καὶ πάντων ἀναγκαιότατον κρίσιν
[7, 1324]   τοῖς Ἴβηρσιν, ἔθνει πολεμικῷ, τοσούτους  τὸν   ἀριθμὸν ὀβελίσκους (καταπηγνύουσι περὶ τὸν
[7, 1326]   δὲ βάναυσοι μὲν ἐξέρχονται πολλοὶ  τὸν   ἀριθμὸν ὁπλῖται δὲ ὀλίγοι, ταύτην
[7, 1334]   τὰς ἕξεις τὰς τούτων δύο  τὸν   ἀριθμόν, (ὧν τὸ μέν ἐστιν
[7, 1325]   τὸν αὐτὸν βίον ἀναγκαῖον εἶναι  τὸν   ἄριστον ἑκάστῳ τε τῶν ἀνθρώπων
[7, 1330]   (ἀσφαλείας τοὐναντίον ὡς εἶχον κατὰ  τὸν   ἀρχαῖον χρόνον: δυσείσοδος γὰρ ἐκείνη
[7, 1325]   τὰς αὐτῶν. ὅτι μὲν οὖν  τὸν   αὐτὸν βίον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν
[7, 1333]   τὰ βελτίω καὶ τὰ τέλη.  τὸν   (αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ
[7, 1329]   περὶ τὰς πολιτείας οἴεσθαι δεῖ  τὸν   αὐτὸν ἔχειν τρόπον. ὅτι δὲ
[7, 1334]   ἵνα συγκαταβαίνωσι ταῖς ἡλικίαις (ἐπὶ  τὸν   αὐτὸν καιρὸν καὶ μὴ διαφωνῶσιν
[7, 1334]   καὶ ἰδίᾳ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ  τὸν   αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι τῷ
[7, 1331]   τόπον ἐπιτήδειόν τε ἔχειν καὶ  τὸν   αὐτόν, ὅσα μὴ τῶν ἱερῶν
[7, 1324]   τόν γε εὖ φρονοῦντα πρὸς  τὸν   βελτίω σκοπὸν συντάττεσθαι, καὶ τῶν
[7, 1327]   μεγέθους τῆς δυνάμεως ταύτης πρὸς  τὸν   βίον ἀποσκεπτέον τῆς πόλεως. εἰ
[7, 1333]   φαμεν καὶ τοῦ ἀρίστου ἀνδρός,  τὸν   δ' αὐτὸν ἀρχόμενόν τε δεῖν
[7, 1336]   συσσιτίοις ἀτιμίαις κολάζειν καὶ πληγαῖς,  τὸν   δὲ πρεσβύτερον τῆς ἡλικίας ταύτης
[7, 1324]   οὖν οὕτως ὑπολαμβάνουσιν, οἱ δὲ  τὸν   δεσποτικὸν καὶ τυραννικὸν τρόπον τῆς
[7, 1325]   εἴη πράξεων. ὥστε οὐ δεῖν  τὸν   δυνάμενον ἄρχειν παριέναι τῷ πλησίον,
[7, 1324]   ταύτην, καθάπερ ἐν Καρχηδόνι φασὶ  τὸν   ἐκ τῶν κρίκων κόσμον λαμβάνειν
[7, 1324]   εἶναι φαῖεν: εἴ τέ τις  τὸν   ἕνα δι' ἀρετὴν ἀποδέχεται, καὶ
[7, 1332]   τε (καὶ μέλλων ἀντιλαμβάνειν τοῦτον  τὸν   ἔρανον ὅταν τύχῃ τῆς ἱκνουμένης
[7, 1328]   τοῖς φίλοις ἐγκαλῶν διαλέγεται πρὸς  τὸν   θυμόν: (σὺ γὰρ δὴ παρὰ
[7, 1329]   δὲ πρὸς τὴν Ἰαπυγίαν καὶ  τὸν   Ἰόνιον Χῶνες, τὴν καλουμένην Σύρτιν:
[7, 1330]   καὶ κατὰ τὸν νεώτερον καὶ  τὸν   Ἱπποδάμειον τρόπον, πρὸς δὲ τὰς
[7, 1329]   ἡμισείας ἡμέρας. τοῦτον δὴ λέγουσι  τὸν   Ἰταλὸν νομάδας τοὺς (Οἰνωτροὺς ὄντας
[7, 1331]   κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ τοῦτον  τὸν   κόσμον, καὶ παρὰ μὲν τοῖς
[7, 1332]   καὶ τὴν φύσιν πράττουσι διὰ  τὸν   λόγον, ἐὰν πεισθῶσιν ἄλλως ἔχειν
[7, 1333]   πόλεμον ἐνομοθέτησεν. (καὶ κατὰ  τὸν   λόγον ἐστὶν εὐέλεγκτα καὶ τοῖς
[7, 1323]   οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ  τὸν   λόγον σκοπουμένοις εὐσύνοπτόν ἐστιν. τὰ
[7, 1334]   τὴν ἀρίστην: ἐνδέχεται γὰρ διημαρτηκέναι  τὸν   λόγον τῆς βελτίστης ὑποθέσεως, καὶ
[7, 1336]   οὖν ἐν παραδρομῇ τοῦτον πεποιήμεθα  τὸν   λόγον: (ὕστερον δ' ἐπιστήσαντας δεῖ
[7, 1323]   ~(περὶ δὲ πολιτείας ἀρίστης  τὸν   μέλλοντα ποιήσασθαι τὴν (προσήκουσαν ζήτησιν
[7, 1336]   λέγων πράττων τῶν ἀπηγορευμένων,  τὸν   μὲν ἐλεύθερον μὲν μήπω δὲ
[7, 1325]   πρὸς δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν  τὸν   μετ' ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον,
[7, 1324]   δὲ παρ' αὐτῶν τῶν ὁμολογούντων  τὸν   μετ' ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον
[7, 1323]   οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη μακάριον  τὸν   μηθὲν μόριον ἔχοντα ἀνδρείας μηδὲ
[7, 1325]   δὲ τοῦτον ἄριστον: ἀδύνατον γὰρ  τὸν   μηθὲν πράττοντα πράττειν εὖ, τὴν
[7, 1324]   ποτε καὶ περὶ Μακεδονίαν νόμος  τὸν   μηθένα ἀπεκταγκότα πολέμιον ἄνδρα περιεζῶσθαι
[7, 1327]   δὲ πολυανθρωπίαν τὴν γιγνομένην περὶ  τὸν   ναυτικὸν ὄχλον οὐκ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν
[7, 1330]   ἂν εὔτομος καὶ κατὰ  τὸν   νεώτερον καὶ τὸν Ἱπποδάμειον τρόπον,
[7, 1332]   μὲν ὑπάρχειν, τὰ δὲ παρασκευάσαι  τὸν   νομοθέτην. διὸ κατατυχεῖν εὐχόμεθα (τῇ
[7, 1332]   καὶ πῶς μεθέξουσι, δεῖ σκέψασθαι  (τὸν   νομοθέτην. εἴρηται δὲ πρότερον περὶ
[7, 1336]   πόλεως, ὥσπερ ἄλλο τι, δεῖ  (τὸν   νομοθέτην ἐξορίζειν ἐκ τοῦ γὰρ
[7, 1333]   τὴν πόλιν εὐδαίμονα νομίζειν (καὶ  τὸν   νομοθέτην ἐπαινεῖν, ὅτι κρατεῖν ἤσκησεν
[7, 1334]   ἀξίων δουλεύειν. ὅτι δὲ δεῖ  τὸν   νομοθέτην μᾶλλον σπουδάζειν ὅπως καὶ
[7, 1334]   ψυχῆς. εἴπερ οὖν ἀπ' ἀρχῆς  τὸν   νομοθέτην ὁρᾶν δεῖ ὅπως (βέλτιστα
[7, 1333]   ἀρχῆς ἣν δεῖ τιμῶντα φαίνεσθαι  τὸν   νομοθέτην: τοῦ γὰρ δεσποτικῶς ἄρχειν
[7, 1326]   ἅμα καὶ σωφρόνως. τοῦτον δὲ  τὸν   ὅρον εἰ καλῶς μὴ
[7, 1336]   καὶ πῶς δεῖ: κατὰ δὲ  τὸν   παρόντα καιρὸν ἐμνήσθημεν ὡς ἀναγκαῖον.
[7, 1325]   ἄρα ὅτι πάσας τὰς πρὸς  τὸν   πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς μὲν θετέον,
[7, 1324]   τυγχάνουσι δοξάζοντες: μόνον (γὰρ ἀνδρὸς  τὸν   πρακτικὸν εἶναι βίον καὶ πολιτικόν,
[7, 1325]   ἄριστος βίος πρακτικός. ἀλλὰ  τὸν   πρακτικὸν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς
[7, 1331]   ἐστὶν ἓν μὲν ἐν τῷ  τὸν   σκοπὸν κεῖσθαι καὶ τὸ τέλος
[7, 1333]   Λακεδαιμονίων πολιτείαν ἄγανται τοῦ νομοθέτου  τὸν   σκοπόν, ὅτι πάντα πρὸς τὸ
[7, 1324]   τὸν ἀριθμὸν ὀβελίσκους (καταπηγνύουσι περὶ  τὸν   τάφον ὅσους ἂν διαφθείρῃ τῶν
[7, 1333]   ἀναγκαῖον, ἔστιδ' ὡς ἑτέραν εἶναι.  τὸν   (τε) γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν
[7, 1335]   πόσις: περὶ δὲ τὸν χρόνον  τὸν   τῆς τεκνοποιίας ἐάν τις φαίνηται
[7, 1330]   δ' ἐστὶν ἐν τῷ κεῖσθαι  τὸν   τόπον ἔν τε τοιούτῳ καὶ
[7, 1331]   πρέπει δ' ὑπὸ μὲν τοῦτον  τὸν   τόπον τοιαύτης ἀγορᾶς εἶναι κατασκευὴν
[7, 1325]   ἀποδοκιμάζουσι τὰς πολιτικὰς ἀρχάς, νομίζοντες  τὸν   τοῦ ἐλευθέρου (βίον ἕτερόν τινα
[7, 1334]   κοινωνίαν πρὸς αὐτούς τε καὶ  τὸν   τοῦ ζῆν χρόνον, ἵνα συγκαταβαίνωσι
[7, 1330]   ὅπου γὰρ μὴ τοῦτον ἔχει  τὸν   τρόπον, οἱ μὲν ὀλιγωροῦσι τῆς
[7, 1331]   ἔξεστιν. εἰ δὴ τοῦτον ἔχει  τὸν   τρόπον, οὐχ ὅτι τείχη μόνον
[7, 1331]   δὴ τοῦτον ἄν τις διακοσμήσειε  τὸν   τρόπον: τὰς δὲ τοῖς θείοις
[7, 1330]   μὲν οὖν χώραν ἀνάγκη διῃρῆσθαι  τὸν   τρόπον τοῦτον διὰ τὰς προειρημένας
[7, 1329]   ἐν Αἰγύπτῳ τε γὰρ ἔχει  τὸν   τρόπον τοῦτον ἔτι καὶ νῦν,
[7, 1324]   οὐ δεσποστόν, ὥστε εἴπερ ἔχει  τὸν   τρόπον τοῦτον, οὐ δεῖ πάντων
[7, 1326]   (μὲν οὖν μεγέθους πόλεως διωρίσθω  τὸν   τρόπον τοῦτον. παραπλησίως δὲ καὶ
[7, 1327]   τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔστω διωρισμένα  τὸν   τρόπον τοῦτον: περὶ δὲ τοῦ
[7, 1324]   πλουσία, (μακαρίζουσιν: ὅσοι τε  τὸν   τυραννικὸν βίον μάλιστα τιμῶσιν, οὗτοι
[7, 1336]   τισι θεοῖς τοιούτοις οἷς καὶ  τὸν   τωθασμὸν ἀποδίδωσιν νόμος. πρὸς
[7, 1335]   ἤδη καταλελυμένης τῆς ἡλικίας (πρὸς  τὸν   τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμόν. περὶ
[7, 1331]   ἐμποιεῖ τὴν ἀληθινὴν αἰδῶ καὶ  τὸν   τῶν ἐλευθέρων φόβον. ~(τὴν δὲ
[7, 1333]   οὕτω καὶ Θίβρων ἀγάμενος φαίνεται  τὸν   τῶν Λακώνων νομοθέτην, καὶ τῶν
[7, 1335]   τὴν ἡλικίαν, περὶ τὸν χρόνον  τὸν   τῶν πεντήκοντα (ἐτῶν. ὥστε τέτταρσιν
[7, 1331]   κρίνουσιν ἐνίοτε καλῶς, οὔτε πρὸς  τὸν   ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρον τυγχάνουσι τῶν
[7, 1324]   δύο τόν τε πολιτικὸν καὶ  τὸν   φιλόσοφον. διαφέρει δὲ οὐ μικρὸν
[7, 1335]   καὶ διαφθείρονται πλείους: διὸ καὶ  τὸν   χρησμὸν γενέσθαι τινές φασι διὰ
[7, 1329]   ἔχειν περὶ αὐτοὺς τοὺς διὰ  τὸν   χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις ἂν εἴη
[7, 1335]   καὶ προσαγορευθῇ πόσις: περὶ δὲ  τὸν   χρόνον τὸν τῆς τεκνοποιίας ἐάν
[7, 1335]   ταῖς ἑβδομάσι τὴν ἡλικίαν, περὶ  τὸν   χρόνον τὸν τῶν πεντήκοντα (ἐτῶν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007