Alphabétiquement     [«   »]
ζῷον 1
ζῴων 4
2
ἢ 48
8
55
2
Fréquences     [«    »]
47 κατὰ
47
47 οὐ
48 ἢ
55
61 μὴ
61 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII


Livre, pages
[7, 1325]   ἐλευθέρων ἀρχὴ τῆς τῶν δούλων     αὐτὸ τὸ φύσει ἐλεύθερον τοῦ
[7, 1329]   ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς γεωργοὺς δούλους     βαρβάρους περιοίκους. λοιπὸν δ' ἐκ
[7, 1324]   ἔργον ἐστὶ τὸ πεῖσαι     βιάσασθαι τοῦ μὲν τοὺς θεραπευομένους
[7, 1327]   πότερον ὠφέλιμος ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν     βλαβερά, πολλὰ τυγχάνουσιν ἀμφισβητοῦντες: τό
[7, 1323]   εἴς τἰ, ὧν τὴν ὑπερβολὴν     βλάπτειν ἀναγκαῖον μηθὲν ὄφελος
[7, 1336]   φανερὸν ὅτι καὶ τὸ θεωρεῖν     γραφὰς λόγους ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς
[7, 1325]   ἀνὴρ γυναικὸς πατὴρ (τέκνων     δεσπότης δούλων: ὥστε παραβαίνων
[7, 1336]   αὐτῶν ὅσα (ἔχει μοχθηρίαν     δυσμένειαν. διελθόντων δὲ τῶν πέντε
[7, 1323]   κοινῇ καὶ χωρὶς αὐτὸς     ἕτερος. νομίσαντας οὖν ἱκανῶς πολλὰ
[7, 1324]   ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν ἐπὶ θοίνην     θυσίαν (ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ πρὸς
[7, 1328]   καὶ τοὺς βουλευομένους καὶ δικάζοντας,     καθ' ἕκαστον ἔργον τῶν εἰρημένων
[7, 1337]   κοινῇ (ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν     κατ' ἴδιον τρόπον γίγνεται
[7, 1336]   καὶ τὸ θεωρεῖν γραφὰς     λόγους ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν
[7, 1323]   καὶ διεψευσμένον ὥσπερ τι παιδίον     μαινόμενον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν λεγόμενα
[7, 1324]   τοῦ συμπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν πόλεως     μᾶλλον ξενικὸς καὶ τῆς
[7, 1324]   πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς     μᾶλλον πάντων τῶν ἐκτὸς
[7, 1326]   δὲ τὸν ὅρον εἰ καλῶς     μὴ καλῶς λέγομεν, ὕστερον ἐπισκεπτέον
[7, 1329]   τῶν ὅπλων κύριοι καὶ μένειν     μὴ μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν.
[7, 1324]   ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως     μὴ τὴν αὐτήν, λοιπόν ἐστιν
[7, 1328]   μετέχειν αὐτῆς τοὺς δὲ μικρὸν     (μηδέν, δῆλον ὡς τοῦτ' αἴτιον
[7, 1323]   τὴν ὑπερβολὴν βλάπτειν ἀναγκαῖον     μηθὲν ὄφελος εἶναι τοῖς (ἔχουσιν,
[7, 1335]   ὃν οὐχ ὑπερβαίνει πληθύον ἔτι,     μικρόν> διὸ τὰς μὲν ἁρμόττει
[7, 1335]   τοὺς δ' ἑπτὰ καὶ τριάκοντα     μικρόν πρότερον: (ἐν τοσούτῳ γὰρ
[7, 1336]   μάλιστα δ' αὐτῶν ὅσα (ἔχει     μοχθηρίαν δυσμένειαν. διελθόντων δὲ
[7, 1324]   γὰρ ἂν εἴη τοῦτο πολιτικὸν     νομοθετικόν, γε μηδὲ νόμιμόν
[7, 1333]   αἱρετωτέρας εἶναι τοῖς δυναμένοις τυγχάνειν     πασῶν τοῖν δυοῖν: αἰεὶ
[7, 1325]   διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς     πατὴρ (τέκνων δεσπότης δούλων:
[7, 1324]   τοῦ κυβερνήτου ἔργον ἐστὶ τὸ     πεῖσαι βιάσασθαι τοῦ μὲν
[7, 1335]   τῶν πεντήκοντα (ἐτῶν. ὥστε τέτταρσιν     πέντε ἔτεσιν ὑπερβάλλοντα τὴν ἡλικίαν
[7, 1323]   μηθενός, ἂν ἐπιθυμήσῃ τοῦ φαγεῖν     πιεῖν, τῶν ἐσχάτων, ἕνεκα δὲ
[7, 1336]   δέ τις φαίνηταί τι λέγων     πράττων τῶν ἀπηγορευμένων, τὸν μὲν
[7, 1335]   περὶ δὲ τῆς πρὸς ἄλλην     πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῶς
[7, 1328]   φίλους θυμὸς αἴρεται μᾶλλον     πρὸς τοὺς ἀγνῶτας, ὀλιγωρεῖσθαι νομίσας.
[7, 1325]   γειτνιῶντες, ποῖα πρὸς ποίους ἀσκητέον     πῶς τοῖς καθήκουσι πρὸς ἑκάστους
[7, 1328]   ἔργον τῶν εἰρημένων ἄλλους ὑποθετέον,     τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ
[7, 1334]   γεννᾶν τῆς δὲ μὴ δυναμένης,     ταύτης μὲν τοῦ δ' ἀνδρὸς
[7, 1336]   οὔτε κωμῳδίας θεατὰς ἐατέον, πρὶν     τὴν ἡλικίαν λάβωσιν ἐν
[7, 1334]   τὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκαῖον εἶναι προτέραν     τὴν τῆς ψυχῆς, ἔπειτα τὴν
[7, 1334]   καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τὴν τούτων     τὴν τῶν ἀρετῶν καὶ ὅτι
[7, 1326]   ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος πλήθους,     τίς κῆρυξ μὴ Στεντόρειος; διὸ
[7, 1333]   τοῖς δυναμένοις τυγχάνειν πασῶν     τοῖν δυοῖν: αἰεὶ γὰρ ἑκάστῳ
[7, 1329]   πότερον ἕτερα καὶ ταῦτα θετέον     τοῖς αὐτοῖς ἀποδοτέον ἄμφω; φανερὸν
[7, 1334]   πότερον παιδευτέοι τῷ λόγῳ πρότερον     τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ δεῖ
[7, 1323]   ἔξω κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζουσιν,     τοῖς (ἐκεῖνα μὲν κεκτημένοις πλείω
[7, 1324]   εἶναι πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις     τοῖς τὰ κοινὰ πράττουσι καὶ
[7, 1332]   τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους     τοὺς αὐτοὺς διὰ (βίου: δῆλον
[7, 1328]   (ἔν) γε τούτοις (κοινὸν ἀλλ'     τῷ μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ
[7, 1331]   δὲ οὔ, διά τινα τύχην     φύσιν δεῖται γὰρ καὶ χορηγίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007