Alphabétiquement     [«   »]
2
48
8
ἡ 55
2
1
5
Fréquences     [«    »]
48
47
47 οὐ
55 ἡ
61 μὴ
61 τοῦ
75 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII


Livre, pages
[7, 1336]   τροφὴ μάλιστ' οἰκεία τοῖς σώμασιν,  ἡ>   ἀοινοτέρα δὲ διὰ τὰ νοσήματα.
[7, 1331]   δὲ πρεσβυτέρους παρὰ (τοῖς ἄρχουσιν:     γὰρ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἀρχόντων
[7, 1325]   δούλῳ δοῦλος χρῆσθαι σεμνόν:     γὰρ ἐπίταξις περὶ τῶν
[7, 1325]   ἀπρακτεῖν τοῦ πράττειν οὐκ ἀληθές:     γὰρ εὐδαιμονία πρᾶξίς ἐστιν, ἔτι
[7, 1325]   αὑτῶν ἕνεκεν θεωρίας καὶ διανοήσεις:     γὰρ εὐπραξία τέλος, ὥστε καὶ
[7, 1328]   δεῖται πᾶσα πόλις ὡς εἰπεῖν     γὰρ πόλις πλῆθός ἐστιν οὐ
[7, 1336]   τρόπον τινὰ γυμνασία τοῖς σώμασιν:     γὰρ τοῦ πνεύματος κάθεξις ποιεῖ
[7, 1326]   ὧν συνίσταται πόλις οἰκείων μορίων:     γὰρ τούτων ὑπεροχὴ τοῦ πλήθους
[7, 1332]   εἴρηται δὲ πρότερον περὶ αὐτοῦ.     γὰρ φύσις δέδωκε τὴν διαίρεσιν
[7, 1334]   καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὡς     γένεσις ἀπ' ἀρχῆς ἐστι καὶ
[7, 1335]   ἐὰν γίγνηται κατὰ λόγον εὐθὺς     γένεσις, τοῖς δὲ ἤδη καταλελυμένης
[7, 1326]   αὐτάρκης δὲ πόλις αὔταρκεσ̓     δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν
[7, 1334]   χάρις παρὰ τῶν τέκνων,     δὲ παρὰ τῶν πατέρων βοήθεια
[7, 1326]   ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης     δὲ πόλις αὔταρκεσ̓ δὲ
[7, 1328]   ἔμψυχα μέρη τῆς κτήσεώς ἐστιν:     δὲ πόλις κοινωνία τίς ἐστι
[7, 1334]   ἀναγκάζει δικαίους εἶναι καὶ σωφρονεῖν,     δὲ τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις καὶ
[7, 1333]   μὲν τοῦ ἄρχοντος χάριν     δὲ τοῦ ἀρχομένου. (τούτων δὲ
[7, 1330]   ἀλλὰ μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείους.     δὲ τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάθεσις
[7, 1330]   πλεῖστον συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν:     δὲ τῶν ὑδάτων καὶ τοῦ
[7, 1329]   (μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις,     δὲ φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις εἶναὶ,
[7, 1335]   τοῖς χρόνοις εὐκαίρως: ἔτι δὲ     διαδοχὴ τῶν τέκνων τοῖς μὲν
[7, 1329]   δίκαιόν ἐστιν: ἔχει γὰρ αὕτη     διαίρεσις τὸ κατ' ἀξίαν. ἀλλὰ
[7, 1335]   πρὸς ὑγίειαν καὶ τεκνοποιίαν, οὔτε     θεραπευτικὴ καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'
[7, 1328]   ταῖς πόλεσιν, οὐδὲν δ' ἐστὶν     κτῆσις μέρος τῆς (πόλεως: πολλὰ
[7, 1334]   ἀνδραποδώδεις. (διὸ δεῖ μὴ καθάπερ     Λακεδαιμονίων πόλις τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν.
[7, 1326]   οὗτός ἐστι πόλεως ὅρος ἄριστος,     μεγίστη τοῦ πλήθους ὑπερβολὴ πρὸς
[7, 1335]   τῷ ζῆν ἔσται. ἐπεὶ δ'     μὲν ἀρχὴ τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ
[7, 1329]   ἅμα δέ, ἀλλ' ὥσπερ πέφυκεν     (μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις,
[7, 1326]   ὑπερβολήν: ὁμοίως δὲ καὶ πόλις     μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ
[7, 1329]   οἱ Χῶνες Οἰνωτροὶ τὸ γένος.     μὲν οὖν τῶν συσσιτίων τάξις
[7, 1333]   ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγοις,     μὲν τοῦ ἄρχοντος χάριν
[7, 1335]   θεραπευτικὴ καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'     μέση τούτων. πεπονημένην μὲν οὖν
[7, 1336]   τῶν τοιούτων γιγνομένης βλάβης ἀπαθεῖς     παιδεία ποιήσει πάντως. νῦν μὲν
[7, 1325]   χρῆσθαι σεμνόν: γὰρ ἐπίταξις     περὶ τῶν ἀναγκαίων οὐδενὸς μετέχει
[7, 1328]   αὕτη (δ' ἐστὶ καθ' ἣν     πόλις ἂν εἴη μάλιστ' εὐδαίμων,
[7, 1329]   τοῖς χρόνοις τὴν (Μίνω βασιλείαν     Σεσώστριος. σχεδὸν μὲν οὖν καὶ
[7, 1335]   γὰρ ἀκμάζουσί τε τοῖς σώμασιν     σύζευξις ἔσται, καὶ πρὸς τὴν
[7, 1325]   χρωμένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας     σύνταξις οὐ πρὸς πόλεμον οὐδὲ
[7, 1329]   ἔοικεν εἶναι καὶ τῶν συσσιτίων     τάξις, τὰ μὲν περὶ Κρήτην
[7, 1335]   τρέφειν, διὰ δὲ πλῆθος τέκνων     τάξις τῶν ἐθῶν κωλύῃ μηθὲν
[7, 1327]   τὸ φιλητικόν: αὕτη γάρ ἐστιν     τῆς ψυχῆς δύναμις φιλοῦμεν.
[7, 1324]   ἔθνεσι πᾶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν     τοιαύτη τετίμηται δύναμις, οἷον ἐν
[7, 1336]   ἄγειν εἰς τὴν πολεμικὴν ἕξιν,     τοῦ γάλακτος πλήθουσα τροφὴ μάλιστ'
[7, 1329]   ἱερέων γένος. φανερὰ δὲ καὶ     τούτων τάξις. οὔτε γὰρ γεωργὸν
[7, 1323]   τῆς ψυχῆς αἴτιον ταὐτόματον καὶ     τύχη, δίκαιος δ' οὐδεὶς οὐδὲ
[7, 1332]   (τῇ τῆς πόλεως συστάσει ὧν     τύχη κυρία κυρίαν γὰρ ὑπάρχειν
[7, 1335]   μηδὲ πρὸς ἕνα (μόνον, ὥσπερ     τῶν ἀθλητῶν ἕξις, ἀλλὰ πρὸς
[7, 1335]   εἰπεῖν καὶ νῦν. οὔτε γὰρ     τῶν ἀθλητῶν χρήσιμος ἕξις πρὸς
[7, 1333]   νομοθέτην: τοῦ γὰρ δεσποτικῶς ἄρχειν     τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ καλλίων καὶ
[7, 1325]   ὀρθόν: οὐ γὰρ ἔλαττον διέστηκεν     τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ τῆς τῶν
[7, 1328]   ἀλλ' ἔστι τῆς οἰκίας χάριν     τῶν οἰκοδόμων τέχνη. διὸ κτήσεως
[7, 1336]   προσαγωγῆς δ' ἐθίζειν: (εὐφυὴς δ'     τῶν παίδων ἕξις διὰ θερμότητα
[7, 1334]   ἀνόνητος γὰρ τοῖς μὲν πρεσβυτέροις     χάρις παρὰ τῶν τέκνων,
[7, 1327]   κἂν εἴ τινα ἄλλην ἐργασίαν     χώρα τυγχάνοι κεκτημένη τοιαύτην (εὐπαρακόμιστον.
[7, 1323]   διαθέσεις (ταύτας) ὥστ' εἴπερ ἐστὶν     ψυχὴ καὶ τῆς κτήσεως καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007