Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρως 1
ἄμφω 2
ἄν 6
ἂν 39
ἀναγκάζει 1
ἀναγκαῖα 3
ἀναγκαῖαι 1
Fréquences     [«    »]
36 ἀναγκαῖον
37 διὰ
36 οὖν
39 ἂν
40 τῷ
41 τοῦτο
43 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

ἂν


Livre, pages
[7, 1324]   τὰ δὲ ἔθεσιν. καίτοι δόξειεν  ἂν   ἄγαν ἄτοπον ἴσως εἶναι τοῖς
[7, 1324]   θηρευτόν: ἔστι δὲ θηρευτὸν  ἂν   ἄγριον ἐδεστὸν ζῷον. ἀλλὰ
[7, 1328]   συνήθεις πάσχουσιν, ὅπερ εἴρηται πρότερον,  ἂν   ἀδικεῖσθαι νομίσωσιν. καὶ τοῦτο συμβαίνει
[7, 1326]   πρὸς τὴν ἐργασίαν ὅσῳ γὰρ  ἂν   αὕτη τυγχάνῃ παρεσκευασμένη βέλτιον, ἀνάγκη
[7, 1324]   (καταπηγνύουσι περὶ τὸν τάφον ὅσους  ἂν   διαφθείρῃ τῶν πολεμίων: καὶ ἕτερα
[7, 1330]   ὡς διὰ τὸ ἴδιον οὐκ  ἂν   δυναμένους βουλεύσασθαι καλῶς. τὴν μὲν
[7, 1328]   ὧν ἄνευ τὸ ὅλον οὐκ  ἂν   εἴη, δῆλον ὡς οὐδὲ πόλεως
[7, 1328]   εἶναι μέρη πόλεως ἐν τούτοις  ἂν   εἴη, διὸ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. ληπτέον
[7, 1328]   ἐστιν ὧν ἄνευ πόλις οὐκ  ἂν   εἴη: καὶ γὰρ λέγομεν
[7, 1325]   θετέον, καὶ κοινῇ πάσης πόλεως  ἂν   εἴη καὶ καθ' ἕκαστον ἄριστος
[7, 1328]   ἐστὶ καθ' ἣν πόλις  ἂν   εἴη μάλιστ' εὐδαίμων, τὴν δ'
[7, 1329]   διὰ τὸν χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις  ἂν   εἴη τὰς ἱερωσύνας ἀποδοτέον. ὧν
[7, 1324]   τὴν σκέψιν, ἐκεῖνο μὲν πάρεργον  ἂν   εἴη, τοῦτο δὲ ἔργον τῆς
[7, 1324]   καὶ μὴ βουλομένων. πῶς γὰρ  ἂν   εἴη τοῦτο πολιτικὸν νομοθετικόν,
[7, 1333]   πρότερον καὶ ἄρχοντα ὕστερον, τοῦτ'  ἂν   εἴη τῷ νομοθέτῃ πραγματευτέον, ὅπως
[7, 1324]   πόλιν τὴν πλείστων ἄρχουσαν εὐδαιμονεστάτην  ἂν   εἶναι φαῖεν: εἴ τέ τις
[7, 1326]   ὅτι τὴν αὐταρκεστάτην πᾶς τις  ἂν   ἐπαινέσειεν τοιαύτην δ' ἀναγκαῖον εἶναι
[7, 1323]   παραπετομένας (μυίας, ἀπεχόμενον δὲ μηθενός,  ἂν   ἐπιθυμήσῃ τοῦ φαγεῖν πιεῖν,
[7, 1330]   χρησιμωτέρα πρὸς τὰς ἄλλας πράξεις,  ἂν   εὔτομος καὶ κατὰ τὸν
[7, 1331]   ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. εἴη δ'  ἂν   εὔχαρις τόπος, εἰ καὶ
[7, 1336]   δύναμιν τὴν τροφήν, ὁποία (τις  ἂν   ᾖ. φαίνεται δὲ διά τε
[7, 1324]   ζῷον. ἀλλὰ μὴν εἴη γ'  ἂν   καὶ καθ' ἑαυτὴν μία πόλις
[7, 1327]   (μᾶλλον ἀμφοτέρων μετέχουσιν. ὅσα τ'  ἂν   μὴ τυγχάνῃ παρ' αὑτοῖς ὄντα,
[7, 1325]   ὁτουοῦν τῶν ἀνθρώπων: σχολῇ γὰρ  ἂν   θεὸς εἶχε καλῶς καὶ
[7, 1332]   εἰσι καὶ γεννήσεις. χρήσαιτο δ'  ἂν   σπουδαῖος ἀνὴρ καὶ πενίᾳ
[7, 1324]   δὲ καὶ τοῦτο. πάντες γὰρ  ἂν   ὁμολογήσειαν εἶναι τὴν αὐτήν. ὅσοι
[7, 1335]   τινων τῶν σωμάτων ὑπαρχόντων μάλιστ'  ἂν   ὄφελος εἴη τοῖς γεννωμένοις, ἐπιστήσασι
[7, 1325]   εἶναι πάντων ἄριστον: οὕτω γὰρ  ἂν   πλείστων καὶ καλλίστων κύριος εἴη
[7, 1332]   ἂν πολιτεύοιτο πόλις, ἄριστα δ'  ἂν   πολιτεύοιτο καθ' ἣν εὐδαιμονεῖν μάλιστα
[7, 1332]   δ' (ἐστὶ καθ' ἣν ἄριστ'  ἂν   πολιτεύοιτο πόλις, ἄριστα δ' ἂν
[7, 1330]   πάντων μήτε θυμοειδῶν οὕτω γὰρ  ἂν   πρός τε τὴν ἐργασίαν εἶεν
[7, 1324]   τῶν κρίκων κόσμον λαμβάνειν ὅσας  ἂν   στρατεύσωνται (στρατείας: ἦν δέ ποτε
[7, 1323]   ταῦτα μὲν λεγόμενα (ὥσπερ) πάντες  ἂν   συγχωρήσειαν, (διαφέρονται δ' ἐν τῷ
[7, 1325]   δούλων: ὥστε παραβαίνων οὐθὲν  ἂν   τηλικοῦτον κατορθώσειεν ὕστερον ὅσον ἤδη
[7, 1331]   μαντεῖον ἄλλο πυθόχρηστον. εἴη δ'  ἂν   τοιοῦτος τόπος ὅστις ἐπιφάνειάν
[7, 1323]   ψυχὴν ἕκαστον ἀγαθῶν, ὅσῳ περ  ἂν   ὑπερβάλλῃ, τοσούτῳ μᾶλλον χρήσιμον εἶναι,
[7, 1325]   καὶ σωφρόνων πράξεις. καίτοι τάχ'  ἂν   ὑπολάβοι τις τούτων οὕτω διωρισμένων
[7, 1323]   τοῖς μακαρίοις χρή. οὐδεὶς γὰρ  ἂν   φαίη μακάριον τὸν μηθὲν μόριον
[7, 1323]   γε μίαν διαίρεσιν οὐδεὶς ἀμφισβητήσειεν  (ἂν   ὡς οὐ, τριῶν οὐσῶν μερίδων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007