Alphabétiquement     [«   »]
περ 2
πέρᾳ 2
πέρας 1
περὶ 93
περί 2
περιαιρεῖν 1
περιβάλλειν 2
Fréquences     [«    »]
87 δ
83 τὸν
89 τοὺς
93 περὶ
93 τὰ
113 δεῖ
120 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

περὶ


Livre, pages
[7, 1329]   δὲ πάντα ἀρχαῖα, σημεῖον τὰ  περὶ   Αἴγυπτόν ἐστιν: οὗτοι γὰρ ἀρχαιότατοι
[7, 1329]   τὴν Κρήτην, τὰ μὲν οὖν  περὶ   Αἴγυπτον Σεσώστριος, ὥς φασιν, οὕτω
[7, 1326]   τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς κρίσεις.  περὶ   ἀμφότερα γὰρ οὐ δίκαιον αὐτοσχεδιάζειν,
[7, 1324]   ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῇ  περὶ   αὐτὸν εὐημερίᾳ: τούτων δ' ὥσπερ
[7, 1332]   (τὸν νομοθέτην. εἴρηται δὲ πρότερον  περὶ   αὐτοῦ. γὰρ φύσις δέδωκε
[7, 1329]   θεοῖς καὶ τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν  περὶ   αὐτοὺς τοὺς διὰ τὸν χρόνον
[7, 1325]   τοῦ (φύσει δούλου. διώρισται δὲ  περὶ   αὐτῶν ἱκανῶς ἐν τοῖς πρώτοις
[7, 1325]   δὲ πεφροιμίασται τὰ νῦν εἰρημένα  περὶ   αὐτῶν, καὶ περὶ τὰς ἄλλας
[7, 1335]   ὥσπερ τὰ φυόμενα τῆς γῆς.  περὶ   δὲ ἀποθέσεως καὶ (τροφῆς τῶν
[7, 1327]   κατὰ γῆν, καὶ κατὰ θάλατταν̓  περὶ   δὲ πλήθους ἤδη καὶ μεγέθους
[7, 1323]    ~(περὶ   δὲ πολιτείας ἀρίστης τὸν μέλλοντα
[7, 1330]   καὶ πρὸς κόσμον ἕξει καλῶς.  περὶ   δὲ τειχῶν, οἱ μὴ φάσκοντες
[7, 1323]   τὴν διάνοιαν κεκοσμημένοις εἰς ὑπερβολήν,  περὶ   δὲ τὴν ἔξω κτῆσιν τῶν
[7, 1329]   καὶ ποίαν εἶναι τὴν χώραν:  περὶ   δὲ τῆς (διανομῆς καὶ τῶν
[7, 1327]   τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ (πρὸς ἀλλήλους.  περὶ   δὲ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, ὅτι
[7, 1331]   ἐπὶ πλεῖον ἀφείσθω τὰ νῦν.  περὶ   δὲ τῆς πολιτείας αὐτῆς, ἐκ
[7, 1335]   φαίνεσθαι δεῖ ποιουμένους τὴν ὁμιλίαν.  περὶ   δὲ τῆς πρὸς ἄλλην
[7, 1327]   χώρα τυγχάνοι κεκτημένη τοιαύτην (εὐπαρακόμιστον.  περὶ   δὲ τῆς πρὸς τὴν θάλατταν
[7, 1335]   ὅταν καὶ προσαγορευθῇ πόσις:  περὶ   δὲ τὸν χρόνον τὸν τῆς
[7, 1330]   τὰ πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν.  περὶ   δὲ τόπων ἐρυμνῶν οὐ πάσαις
[7, 1327]   ἔστω διωρισμένα τὸν τρόπον τοῦτον:  περὶ   δὲ τοῦ πολιτικοῦ πλήθους, τίνα
[7, 1324]   ἐστὶν ἔργον, ἀλλ' οὐ τὸ  περὶ   ἕκαστον αἱρετόν, ἡμεῖς δὲ ταύτην
[7, 1331]   ἀγορᾶς εἶναι κατασκευὴν οἵαν καὶ  περὶ   Θετταλίαν νομίζουσιν ἣν ἐλευθέραν καλοῦσιν,
[7, 1331]   ὁτὲ δὲ ἑκατέρου διαμαρτάνουσιν, οἷον  περὶ   ἰατρικήν: οὔτε γὰρ (ποῖόν τι
[7, 1329]   οὕτω νομοθετήσαντος, Μίνω δὲ τὰ  (περὶ   Κρήτην. ἀρχαία δὲ ἔοικεν εἶναι
[7, 1329]   συσσιτίων τάξις, τὰ μὲν  περὶ   Κρήτην γενόμενα περὶ τὴν Μίνω
[7, 1326]   ὕστερον ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον, ὅταν ὅλως  περὶ   κτήσεως καὶ τῆς περὶ τὴν
[7, 1336]   μήτε ἐπιπόνους μήτε ἀνειμένας. (καὶ  περὶ   λόγων δὲ καὶ μύθων, ποίους
[7, 1324]   (στρατείας: ἦν δέ ποτε καὶ  περὶ   Μακεδονίαν νόμος τὸν μηθένα ἀπεκταγκότα
[7, 1326]   τὰ περὶ τῆς χώρας ἔχει.  περὶ   μὲν γὰρ τοῦ ποίαν τινά,
[7, 1326]   ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς εὐσύνοπτος.  περὶ   (μὲν οὖν μεγέθους πόλεως διωρίσθω
[7, 1336]   πρὸς τὴν τῶν ψυχρῶν ἄσκησιν.  περὶ   μὲν οὖν τὴν πρώτην συμφέρει
[7, 1335]   τὸν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμόν.  περὶ   μὲν οὖν τοῦ πότε δεῖ
[7, 1328]   στέρξαντες, οἵδε καὶ πέρᾳ μισοῦσιν.  περὶ   μὲν οὖν τῶν πολιτευομένων, πόσους
[7, 1327]   τῷ μεγέθει πόλιν ἑτέρων ἐμμελεστέραν.  περὶ   μὲν οὖν χώρας καὶ λιμένων
[7, 1331]   τὸ δὲ συμβῆναι τύχης. διὸ  περὶ   μὲν τῶν τοιούτων τό γε
[7, 1327]   καρπῶν παραπομπάς, ἔτι δὲ τῆς  περὶ   ξύλα ὕλης, κἂν εἴ τινα
[7, 1329]   νεωστὶ τοῦτ' εἶναι γνώριμον τοῖς  περὶ   πολιτείας φιλοσοφοῦσιν, ~(ὅτι δεῖ διῃρῆσθαι
[7, 1330]   ἀπορεῖν οὐθένα τῶν πολιτῶν τροφῆς.  περὶ   συσσιτίων τε συνδοκεῖ πᾶσι χρήσιμον
[7, 1331]   τε καὶ νῦν εὑρημένων τῶν  περὶ   τὰ βέλη καὶ τὰς μηχανὰς
[7, 1334]   μᾶλλον σπουδάζειν ὅπως καὶ τὴν  περὶ   τὰ πολεμικὰ καὶ τὴν ἄλλην
[7, 1331]   τάξιν. τῶν δ' ἀρχείων ὅσα  περὶ   τὰ συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμέλειαν,
[7, 1325]   νῦν εἰρημένα περὶ αὐτῶν, καὶ  περὶ   τὰς ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται
[7, 1326]   γίγνεσθαι, φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰ  περὶ   τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς κρίσεις.
[7, 1332]   ἁπλῶς τὸ καλῶς: οἷον τὰ  περὶ   τὰς δικαίας πράξεις, αἱ δίκαιαι
[7, 1329]   τὴν αὔξησιν: (ὥστε καὶ τὰ  περὶ   τὰς πολιτείας οἴεσθαι δεῖ τὸν
[7, 1333]   βέλτιστον τέλος φαίνονται συντάξαντες τὰ  περὶ   τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς πάσας
[7, 1331]   τὴν τοιαύτην διοίκησιν, ἔτι δὲ  περὶ   τὴν ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλουμένην
[7, 1331]   κοινῇ κατεσκευάσθαι, τοιοῦτος δ'  περὶ   τὴν ἀναγκαίαν ἀγοράν ἐστι τόπος:
[7, 1327]   ἄρχειν οὐ δυνάμενα: τὰ δὲ  περὶ   τὴν Ἀσίαν διανοητικὰ μὲν καὶ
[7, 1323]   (φίλους) ὁμοίως δὲ καὶ τὰ  περὶ   τὴν διάνοιαν οὕτως ἄφρονα καὶ
[7, 1327]   ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τὰ  περὶ   τὴν Εὐρώπην θυμοῦ μέν ἐστι
[7, 1329]   τὴν Μίνω βασιλείαν, τὰ δὲ  περὶ   τὴν Ἰταλίαν πολλῷ παλαιότερα τούτων.
[7, 1329]   ἔτι καὶ νῦν, τά τε  περὶ   τὴν Κρήτην, τὰ μὲν οὖν
[7, 1329]   τὰ μὲν περὶ Κρήτην γενόμενα  περὶ   τὴν Μίνω βασιλείαν, τὰ δὲ
[7, 1335]   τοῖς τοιούτοις ὥσπερ ἡλικιώταις καὶ  περὶ   τὴν οἰκονομίαν ἐγκληματικὸν τὸ πάρεγγυς:
[7, 1326]   ὅλως περὶ κτήσεως καὶ τῆς  περὶ   τὴν οὐσίαν εὐπορίας συμβαίνῃ ποιεῖσθαι
[7, 1331]   ὅτι τοῖς μὲν περιβεβλημένοις τείχη  περὶ   τὴν πόλιν ἔξεστιν ἀμφοτέρως χρῆσθαι
[7, 1326]   τὴν χρῆσιν αὐτῆς: πολλαὶ γὰρ  περὶ   τὴν σκέψιν ταύτην εἰσὶν ἀμφισβητήσεις
[7, 1326]   δ' ἔνια (πείθεσθαι καὶ τοῖς  περὶ   τὴν στρατηγίαν ἐμπείροισ̓ ὅτι χρὴ
[7, 1334]   τῶν τρεφομένων, πρῶτον μὲν ἐπιμελητέον  περὶ   τὴν σύζευξιν, πότε καὶ ποίους
[7, 1331]   πρέπει καὶ τῶν ἱερέων συσσίτια  περὶ   τὴν τῶν ἱερῶν οἰκοδομημάτων ἔχειν
[7, 1335]   μικρόν> διὸ τὰς μὲν ἁρμόττει  περὶ   τὴν τῶν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ἡλικίαν
[7, 1331]   τὴν εἰρημένην τάξιν καὶ τὰ  περὶ   τὴν χώραν: καὶ γὰρ ἐκεῖ
[7, 1335]   τὴν σύζευξιν εἴρηται, τοῖς δὲ  περὶ   τὴν ὥραν χρόνοις δεῖ χρῆσθαι
[7, 1323]   τῶν ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις  περὶ   τῆς ἀρίστης ζωῆς, καὶ νῦν
[7, 1328]   τοὐναντίον. ἐπεὶ δὲ τυγχάνομεν σκοποῦντες  περὶ   τῆς ἀρίστης πολιτείας, αὕτη (δ'
[7, 1333]   οὐκ ὀρθῶς δ' ὑπολαμβάνουσιν οὐδὲ  περὶ   τῆς ἀρχῆς ἣν δεῖ τιμῶντα
[7, 1335]   θεῶν ἀποθεραπείαν τῶν εἰληχότων τὴν  περὶ   τῆς γενέσεως τιμήν. τὴν μέντοι
[7, 1325]   τινὰς δεῖ τὰς ὑποθέσεις εἶναι  περὶ   τῆς μελλούσης κατ' εὐχὴν συνεστάναι
[7, 1327]   τῶν πόλεων καὶ θαλάττης καὶ  περὶ   τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔστω διωρισμένα
[7, 1335]   μὲν μᾶλλον λεκτέον ἐν τοῖς  περὶ   τῆς παιδονομίας, (τύπῳ δὲ ἱκανὸν
[7, 1333]   τῶν ἄλλων ἕκαστος τῶν (γραφόντων  περὶ   τῆς πολιτείας αὐτῶν, ὅτι διὰ
[7, 1325]   εἶναι βίον αἱρετώτατον, διαφερομένους δὲ  περὶ   τῆς χρήσεως αὐτοῦ, λεκτέον ἡμῖν
[7, 1326]   τοῦτον. παραπλησίως δὲ καὶ τὰ  περὶ   τῆς χώρας ἔχει. περὶ μὲν
[7, 1328]   πέμπτον δὲ καὶ πρῶτον τὴν  περὶ   τὸ θεῖον ἐπιμέλειαν, ἣν καλοῦσιν
[7, 1327]   τὴν δὲ πολυανθρωπίαν τὴν γιγνομένην  περὶ   τὸν ναυτικὸν ὄχλον οὐκ ἀναγκαῖον
[7, 1324]   τοσούτους τὸν ἀριθμὸν ὀβελίσκους (καταπηγνύουσι  περὶ   τὸν τάφον ὅσους ἂν διαφθείρῃ
[7, 1335]   μετροῦντες ταῖς ἑβδομάσι τὴν ἡλικίαν,  περὶ   τὸν χρόνον τὸν τῶν πεντήκοντα
[7, 1333]   τὸν (αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  περὶ   τοὺς βίους καὶ τὰς τῶν
[7, 1337]   σκεπτέον εἰ ποιητέον τάξιν τινὰ  περὶ   τοὺς παῖδας, ἔπειτα πότερον συμφέρει
[7, 1329]   καὶ τὰς κτήσεις δεῖ εἶναι  περὶ   τούτους. ἀναγκαῖον γὰρ εὐπορίαν ὑπάρχειν
[7, 1323]   αὐτοῖς ἐροῦμεν ὅτι ῥᾴδιον μὲν  περὶ   τούτων καὶ διὰ τῶν (ἔργων
[7, 1325]   σεμνόν: γὰρ ἐπίταξις  περὶ   τῶν ἀναγκαίων οὐδενὸς μετέχει τῶν
[7, 1329]   περὶ τῶν συμφερόντων καὶ κρῖνον  περὶ   τῶν δικαίων ἐνυπάρχει καὶ μέρη
[7, 1326]   ἔργον: πρὸς δὲ τὸ κρίνειν  (περὶ   τῶν δικαίων καὶ πρὸς τὸ
[7, 1335]   τῶν σωμάτων ἱκανῶς λέγουσι, ~(καὶ  περὶ   τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοί, τὰ
[7, 1329]   τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ βουλευόμενον  περὶ   τῶν συμφερόντων καὶ κρῖνον περὶ
[7, 1328]   ἀριθμὸν καὶ πάντων ἀναγκαιότατον κρίσιν  περὶ   τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δικαίων
[7, 1331]   διατρίβειν νῦν ἀκριβολογουμένους καὶ λέγοντας  περὶ   τῶν τοιούτων ἀργόν ἐστιν: οὐ
[7, 1330]   διὰ πόλεμον: ἐπεὶ δὲ δεῖ  περὶ   ὑγιείας φροντίζειν τῶν ἐνοικούντων, τοῦτο
[7, 1323]   εἶναι τοῖς (ἔχουσιν, τῶν δὲ  περὶ   ψυχὴν ἕκαστον ἀγαθῶν, ὅσῳ περ
[7, 1333]   τὰ δὲ εἰς τὰ καλά.  περὶ   ὧν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν αἵρεσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007