Alphabétiquement     [«   »]
τάξιν 5
τάξις 5
τάς 1
τὰς 83
ταττομένων 1
ταῦθ 1
ταῦτ 4
Fréquences     [«    »]
75 ἐν
75 τε
61 τοῦ
83 τὰς
83 τὸν
87 δ
89 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τὰς


Livre, pages
[7, 1333]   παῖδας ἔτι ὄντας παιδευτέον καὶ  τὰς   ἄλλας ἡλικίας, ὅσαι δέονται (παιδείας.
[7, 1325]   εἰρημένα περὶ αὐτῶν, καὶ περὶ  τὰς   ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται πρότερον,
[7, 1330]   μὲν νομίζεται καὶ χρησιμωτέρα πρὸς  τὰς   ἄλλας πράξεις, ἂν εὔτομος
[7, 1331]   ἄνω τίθεμεν, ταύτην δὲ πρὸς  τὰς   ἀναγκαίας πράξεις. μεμιμῆσθαι δὲ χρὴ
[7, 1333]   δ' ὑπακούειν δυνάμενον: ὧν φαμεν  τὰς   ἀρετὰς εἶναι καθ' ἃς ἀνὴρ
[7, 1323]   ὅτι κτῶνται καὶ φυλάττουσιν οὐ  τὰς   ἀρετὰς τοῖς ἐκτὸς ἀλλ' ἐκεῖνα
[7, 1333]   τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς πάσας  τὰς   ἀρετὰς τοὺς νόμους καὶ τὴν
[7, 1326]   τῶν δικαίων καὶ πρὸς τὸ  τὰς   ἀρχὰς διανέμειν κατ' ἀξίαν ἀναγκαῖον
[7, 1326]   φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰ περὶ  τὰς   ἀρχὰς καὶ τὰς κρίσεις. περὶ
[7, 1325]   τοῦ πράττειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον  (τὰς   αὐτοτελεῖς καὶ τὰς αὑτῶν ἕνεκεν
[7, 1325]   ἐξωτερικαὶ πράξεις (παρὰ τὰς οἰκείας  τὰς   αὐτῶν. ὅτι μὲν οὖν τὸν
[7, 1325]   πολὺ μᾶλλον (τὰς αὐτοτελεῖς καὶ  τὰς   αὑτῶν ἕνεκεν θεωρίας καὶ διανοήσεις:
[7, 1336]   πολλὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον σπουδαζομένων.  τὰς   δὲ διατάσεις (τῶν παίδων καὶ
[7, 1331]   ἄν τις διακοσμήσειε τὸν τρόπον:  τὰς   δὲ τοῖς θείοις ἀποδεδομένας οἰκήσεις
[7, 1325]   ἑτέρους, καθάπερ οἴονταί τινες, οὐδὲ  τὰς   διανοίας εἶναι μόνας ταύτας πρακτικάς,
[7, 1332]   τὸ καλῶς: οἷον τὰ περὶ  τὰς   δικαίας πράξεις, αἱ δίκαιαι τιμωρίαι
[7, 1327]   δὲ εὖ κέκραται πρὸς ἀμφοτέρας  τὰς   δυνάμεις ταύτας. φανερὸν τοίνυν ὅτι
[7, 1335]   καὶ γυναιξίν. χρὴ δὲ καὶ  τὰς   ἐγκύους ἐπιμελεῖσθαι τῶν σωμάτων, μὴ
[7, 1334]   ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φανερὸν ὅτι δεῖ  τὰς   εἰς τὴν σχολὴν ἀρετὰς ὑπάρχειν:
[7, 1331]   ἀμφότερα κρατεῖσθαι, τὸ τέλος καὶ  τὰς   εἰς τὸ τέλος πράξεις, ὅτι
[7, 1327]   λεχθεὶς ὅρος δεῖ γὰρ πρὸς  τὰς   ἐκβοηθείας κοινὴν εἶναι τῶν τόπων
[7, 1335]   δὲ καὶ πρὸς σωφροσύνην συμφέρει  τὰς   ἐκδόσεις ποιεῖσθαι πρεσβυτέραις: ἀκολαστότεραι γὰρ
[7, 1330]   καὶ ταῦθ' ὁρῶντες ἐλεγχομένας ἔργῳ  τὰς   ἐκείνως καλλωπισαμένας. (ἔστι δὲ πρὸς
[7, 1334]   καὶ τὸ λόγον ἔχον, καὶ  τὰς   ἕξεις τὰς τούτων δύο τὸν
[7, 1328]   εἶναι ταύτην: ἀνάγκη τοίνυν κατὰ  τὰς   ἐργασίας (ταύτας συνεστάναι πόλιν: δεῖ
[7, 1330]   τὸ ἕτερον μέρος τὸ πρὸς  τὰς   ἐσχατιάς, (τὸ δὲ ἕτερον πρὸς
[7, 1327]   βλέψας ἐπί τε τὰς πόλεις  τὰς   εὐδοκιμούσας τῶν Ἑλλήνων καὶ πρὸς
[7, 1332]   δ' ἐπὶ τὰς τιμὰς καὶ  τὰς   εὐπορίας ἁπλῶς εἰσι κάλλισται πράξεις.
[7, 1331]   ἐνταῦθα: πρέπει γὰρ διῃρῆσθαι κατὰ  τὰς   ἡλικίας καὶ τοῦτον τὸν κόσμον,
[7, 1336]   οἱ γὰρ ταῖς ἑβδομάσι διαιροῦντες  τὰς   ἡλικίας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
[7, 1329]   χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις ἂν εἴη  τὰς   ἱερωσύνας ἀποδοτέον. ὧν μὲν τοίνυν
[7, 1325]   ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἀπρακτεῖν ἀναγκαῖον  τὰς   καθ' αὑτὰς πόλεις ἱδρυμένας καὶ
[7, 1328]   εὐπορίαν, ὅπως ἔχωσι καὶ πρὸς  τὰς   καθ' αὑτοὺς χρείας καὶ πρὸς
[7, 1331]   περί τε γραφὰς δικῶν καὶ  τὰς   κλήσεις καὶ τὴν ἄλλην τὴν
[7, 1326]   τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ  τὰς   κρίσεις. περὶ ἀμφότερα γὰρ οὐ
[7, 1329]   κατ' ἀξίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ  τὰς   κτήσεις δεῖ εἶναι περὶ τούτους.
[7, 1329]   φανερὸν (δὲ καὶ ὅτι δεῖ  τὰς   κτήσεις εἶναι τούτων, εἴπερ ἀναγκαῖον
[7, 1335]   πληθύον ἔτι, μικρόν> διὸ  τὰς   μὲν ἁρμόττει περὶ τὴν τῶν
[7, 1331]   τῶν περὶ τὰ βέλη καὶ  τὰς   μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν πρὸς τὰς
[7, 1335]   πολλῶν διαφθειρομένων διὰ τὸ γαμίσκεσθαι  τὰς   νεωτέρας, ἀλλ' οὐ πρὸς τὴν
[7, 1331]   χρείας, τάς τε ἄλλας καὶ  τὰς   νῦν ἐπεξευρημένας. ὥσπερ γὰρ τοῖς
[7, 1325]   οὐκ εἰσὶν ἐξωτερικαὶ πράξεις (παρὰ  τὰς   οἰκείας τὰς αὐτῶν. ὅτι μὲν
[7, 1330]   ἰδίοις εἶναι (ἰδίους) τῶν κεκτημένων  τὰς   οὐσίας, τοὺς δ' ἐπὶ τῇ
[7, 1336]   πρὸς τὰς ὕστερον διατριβάς: διὸ  τὰς   παιδιὰς εἶναι δεῖ τὰς πολλὰς
[7, 1336]   τῆς παιδιᾶς. δεῖ δὲ καὶ  τὰς   παιδιὰς εἶναι μήτε ἀνελευθέρους μήτε
[7, 1323]   μηδὲ φρονήσεως, ἀλλὰ δεδιότα μὲν  τὰς   παραπετομένας (μυίας, ἀπεχόμενον δὲ μηθενός,
[7, 1327]   τοῦτό γε, βλέψας ἐπί τε  τὰς   πόλεις τὰς εὐδοκιμούσας τῶν Ἑλλήνων
[7, 1330]   τὸν Ἱπποδάμειον τρόπον, πρὸς δὲ  τὰς   πολεμικὰς (ἀσφαλείας τοὐναντίον ὡς εἶχον
[7, 1330]   καλῶς ἔχει. πρὸς μὲν οὖν  τὰς   πολεμικὰς αὐτοῖς μὲν εὐέξοδον εἶναι
[7, 1331]   τῇ πόλει πρεπόντως καὶ πρὸς  τὰς   πολεμικὰς χρείας, τάς τε ἄλλας
[7, 1331]   τὰς μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν πρὸς  τὰς   πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ τείχη
[7, 1328]   τε βίους ἑτέρους ποιοῦνται καὶ  τὰς   πολιτείας. ἐπισκεπτέον δὲ καὶ πόσα
[7, 1328]   τινῶν. ταῦτα γὰρ καὶ ποιεῖ  τὰς   πολιτείας ἑτέρας: ἐν μὲν γὰρ
[7, 1329]   αὔξησιν: (ὥστε καὶ τὰ περὶ  τὰς   πολιτείας οἴεσθαι δεῖ τὸν αὐτὸν
[7, 1333]   τέλος φαίνονται συντάξαντες τὰ περὶ  τὰς   πολιτείας οὔτε πρὸς πάσας τὰς
[7, 1333]   τῶν νομοθετῶν οἱ ταύτας καταστήσαντες  τὰς   πολιτείας, οὔτε πρὸς τὸ βέλτιστον
[7, 1329]   ἀρετῆς καὶ πρὸς τὰς πράξεις  τὰς   πολιτικά. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ
[7, 1325]   αὐτούς οἱ μὲν γὰρ ἀποδοκιμάζουσι  τὰς   πολιτικὰς ἀρχάς, νομίζοντες τὸν τοῦ
[7, 1330]   ~(τῶν δὲ λοιπῶν πρὸς τὸ  τὰς   πολιτικὰς πράξεις καὶ πολεμικὰς καλῶς
[7, 1336]   διὸ τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ  τὰς   πολλὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον σπουδαζομένων.
[7, 1333]   μέρη τῆς ψυχῆς καὶ κατὰ  τὰς   πράξεις αὐτῶν, μᾶλλον δὲ πρὸς
[7, 1333]   τοῦτο τὸ μέρος δηλονότι. καὶ  τὰς   πράξεις δ' ἀνάλογον ἐροῦμεν ἔχειν,
[7, 1325]   ψεῦδος. οὐ γὰρ ἔτι καλὰς  τὰς   πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ μὴ
[7, 1327]   ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν πρὸς  τὰς   πράξεις σύμμετρον. τὴν δὲ πολυανθρωπίαν
[7, 1329]   γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς  τὰς   πράξεις τὰς πολιτικά. ἐπεὶ δὲ
[7, 1330]   διῃρῆσθαι τὸν τρόπον τοῦτον διὰ  τὰς   προειρημένας (αἰτίας: τοὺς δὲ γεωργήσοντας
[7, 1331]   τῶν πράξεων ὀρθῶς, ἓν δὲ  τὰς   πρὸς τὸ τέλος φερούσας πράξεις
[7, 1325]   τοιοῦτον. δῆλον ἄρα ὅτι πάσας  τὰς   πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς
[7, 1330]   τὸ μὲν ἕτερον μέρος εἰς  τὰς   πρὸς τοὺς θεοὺς λειτουργίας τὸ
[7, 1330]   οἱ μὴ φάσκοντες δεῖν ἔχειν  τὰς   τῆς ἀρετῆς ἀντιποιουμένας πόλεις λίαν
[7, 1332]   τὴν πόλιν, αἱ δ' ἐπὶ  τὰς   τιμὰς καὶ τὰς εὐπορίας ἁπλῶς
[7, 1333]   ἀνάλογον ἐροῦμεν ἔχειν, καὶ δεῖ  τὰς   τοῦ φύσει βελτίονος αἱρετωτέρας εἶναι
[7, 1334]   λόγον ἔχον, καὶ τὰς ἕξεις  τὰς   τούτων δύο τὸν ἀριθμόν, (ὧν
[7, 1336]   δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ πρὸς  τὰς   τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ πρὸς
[7, 1325]   διανοίας εἶναι μόνας ταύτας πρακτικάς,  τὰς   τῶν ἀποβαινόντων χάριν γιγνομένας ἐκ
[7, 1327]   ἁπάντων̓ δὲ λοιπὸς πρὸς  τὰς   τῶν γινομένων καρπῶν παραπομπάς, ἔτι
[7, 1335]   τῶν ἀθλητῶν ἕξις, ἀλλὰ πρὸς  τὰς   τῶν ἐλευθερίων πράξεις. ὁμοίως δὲ
[7, 1333]   καὶ περὶ τοὺς βίους καὶ  τὰς   τῶν πραγμάτων αἱρέσεις: δεῖ μὲν
[7, 1336]   τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ πρὸς  τὰς   τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ στέργομεν
[7, 1325]   εἰπεῖν πρῶτον ποίας τινὰς δεῖ  τὰς   ὑποθέσεις εἶναι περὶ τῆς μελλούσης
[7, 1336]   δεῖ τὰ τοιαῦτα προοδοποιεῖν πρὸς  τὰς   ὕστερον διατριβάς: διὸ τὰς παιδιὰς
[7, 1332]   ἀγαθά, δῆλον δ' ὅτι καὶ  τὰς   χρήσεις ἀναγκαῖον σπουδαίας καὶ καλὰς
[7, 1333]   παιδείαν, ἀλλὰ φορτικῶς ἀπέκλιναν (πρὸς  τὰς   χρησίμους εἶναι δοκούσας καὶ πλεονεκτικωτέρας.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007