Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 3
τοιούτῳ 1
τοιούτων 13
τοῖς 124
τοίχους 1
τόκοις 1
τὸν 83
Fréquences     [«    »]
113 δεῖ
120 εἶναι
93 τὰ
124 τοῖς
132 τῆς
155 πρὸς
168 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τοῖς


Livre, pages
[7, 1334]   γὰρ ὄντος μὴ δύνασθαι χρῆσθαι  τοῖς   ἀγαθοῖς, ἔτι μᾶλλον τὸ μὴ
[7, 1327]   αὑτῇ γὰρ ἐμπορικήν, ἀλλ' οὐ  τοῖς   ἄλλοις, δεῖ εἶναι τὴν πόλιν:
[7, 1325]   καὶ χώρας. ὥσπερ γὰρ καὶ  τοῖς   ἄλλοις δημιουργοῖς, οἷον ὑφάντῃ καὶ
[7, 1334]   ἄλλων, ~(τῷ μὴ νομίζειν ταὐτὰ  τοῖς   ἄλλοις μέγιστα τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ
[7, 1334]   γε πρῶτον μέν, καθάπερ ἐν  τοῖς   ἄλλοις, ὡς γένεσις ἀπ'
[7, 1332]   καλῶς, ~(τούτου δὲ ἐλάττονος μὲν  τοῖς   ἄμεινον διακειμένοις, πλείονος δὲ τοῖς
[7, 1326]   ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν  τοῖς   ἀναγκαίοις αὐτάρκης ὥσπερ δ' ἔθνος,
[7, 1323]   χαίρειν ἐστὶν εἴτ' ἐν ἀρετῇ  τοῖς   ἀνθρώποις εἴτ' ἐν ἀμφοῖν, ὅτι
[7, 1334]   φαίνεται καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ  τοῖς   ἀνθρώποις, καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον
[7, 1325]   καὶ κοινῇ ταῖς πόλεσι καὶ  τοῖς   ἀνθρώποις, φανερόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ
[7, 1331]   ἀπὸ τῆς θαλάττης πεμπομένοις καὶ  τοῖς   ἀπὸ τῆς χώρας πᾶσιν. ἐπεὶ
[7, 1325]   ἀληθῶς ἴσως λέγουσιν, ~(εἴπερ ὑπάρξει  τοῖς   ἀποστεροῦσι καὶ βιαζομένοις τὸ τῶν
[7, 1332]   εἶναι καὶ φανερὰν τὴν ὑπεροχὴν  τοῖς   ἀρχομένοις τὴν τῶν ἀρχόντων, δῆλον
[7, 1336]   ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔστω  τοῖς   (ἄρχουσι μηθέν, μήτε ἄγαλμα μήτε
[7, 1331]   διατρίβειν, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους παρὰ  (τοῖς   ἄρχουσιν: γὰρ ἐν ὀφθαλμοῖς
[7, 1336]   δεῖ τοὺς τηλικούτους, ἐπιμελὲς ἔστω  τοῖς   ἄρχουσιν οὓς καλοῦσι παιδονόμους. πάντα
[7, 1331]   τὴν χώραν: καὶ γὰρ ἐκεῖ  τοῖς   (ἄρχουσιν οὓς καλοῦσιν οἱ μὲν
[7, 1329]   ἕτερα καὶ ταῦτα θετέον  τοῖς   αὐτοῖς ἀποδοτέον ἄμφω; φανερὸν δὲ
[7, 1329]   κύριοι τὴν πολιτείαν. λείπεται τοίνυν  τοῖς   αὐτοῖς μὲν ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν
[7, 1329]   ὑπομένειν ἀρχομένους ἀεί, ταύτῃ δὲ  τοῖς   αὐτοῖς. οἱ γὰρ τῶν ὅπλων
[7, 1329]   τοῦτο, διότι τρόπον μέν τινα  τοῖς   αὐτοῖς τρόπον δέ τινα καὶ
[7, 1324]   ἂν ἄγαν ἄτοπον ἴσως εἶναι  τοῖς   βουλομένοις ἐπισκοπεῖν, εἰ τοῦτ' ἐστὶν
[7, 1325]   ὅσον ἤδη παρεκβέβηκε τῆς ἀρετῆς.  τοῖς   γὰρ ὁμοίοις τὸ καλὸν καὶ
[7, 1335]   ὑπαρχόντων μάλιστ' ἂν ὄφελος εἴη  τοῖς   γεννωμένοις, ἐπιστήσασι μὲν μᾶλλον λεκτέον
[7, 1330]   τις οὕτως κατασκευάζῃ καθάπερ ἐν  τοῖς   γεωργοῖς ἃς καλοῦσί τινες τῶν
[7, 1332]   ὧν τοῖς μὲν ἄρχεσθαι πρέπει  τοῖς   δ' ἄρχειν: ἀγανακτεῖ δὲ οὐδεὶς
[7, 1330]   αὐτοῖς μὲν εὐέξοδον εἶναι χρή,  τοῖς   δ' ἐναντίοις δυσπρόσοδον καὶ δυσπερίληπτον,
[7, 1335]   κατὰ λόγον εὐθὺς γένεσις,  τοῖς   δὲ ἤδη καταλελυμένης τῆς ἡλικίας
[7, 1331]   τείχη καὶ ὡς μὴ (ἐχούσαις,  τοῖς   δὲ μὴ κεκτημένοις οὐκ ἔξεστιν.
[7, 1331]   τούτων τοῖς μὲν ἐξουσία τυγχάνει  τοῖς   δὲ οὔ, διά τινα τύχην
[7, 1335]   δεῖ ποιεῖσθαι τὴν σύζευξιν εἴρηται,  τοῖς   δὲ περὶ τὴν ὥραν χρόνοις
[7, 1324]   εἴτε καὶ τισὶ μὲν μὴ  τοῖς   δὲ πλείστοις. ἐπεὶ δὲ τῆς
[7, 1336]   ποταμὸν ἀποβάπτειν τὰ γιγνόμενα ψυχρόν,  τοῖς   δὲ σκέπασμα μικρὸν ἀμπίσχειν, οἷον
[7, 1328]   πρὸς τὸ γιγνόμενον ἔργον καὶ  τοῖς   δημιουργοῖς: οἰκίᾳ γὰρ πρὸς οἰκοδόμον
[7, 1330]   δούλοις, καὶ διότι βέλτιον πᾶσι  τοῖς   δούλοις ἆθλον προκεῖσθαι τὴν ἐλευθερίαν,
[7, 1324]   δ' ἐν (τοῖς ἔθνεσι πᾶσι  τοῖς   δυναμένοις πλεονεκτεῖν τοιαύτη τετίμηται
[7, 1333]   τοῦ φύσει βελτίονος αἱρετωτέρας εἶναι  τοῖς   δυναμένοις τυγχάνειν πασῶν
[7, 1332]   ζῇ, μικρὰ δ' ἔνια καὶ  τοῖς   ἔθεσιν, ἄνθρωπος δὲ (καὶ λόγῳ:
[7, 1334]   παιδευτέοι τῷ λόγῳ πρότερον  τοῖς   ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ δεῖ (πρὸς
[7, 1324]   νόμων πλῆθος: ἔτι δ' ἐν  (τοῖς   ἔθνεσι πᾶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν
[7, 1327]   πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ὡς διείληπται  τοῖς   ἔθνεσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐν
[7, 1330]   δεύτερον δὲ βαρβάρους περιοίκους παραπλησίους  τοῖς   εἰρημένοις τὴν φύσιν, (τούτων δὲ
[7, 1324]   μεθόδου, διασκεπτέον ὕστερον, εἴ τις  τοῖς   εἰρημένοις τυγχάνει μὴ πειθόμενος. (πότερον
[7, 1323]   κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζουσιν,  τοῖς   (ἐκεῖνα μὲν κεκτημένοις πλείω τῶν
[7, 1323]   καὶ φυλάττουσιν οὐ τὰς ἀρετὰς  τοῖς   ἐκτὸς ἀλλ' ἐκεῖνα ταύταις, ~(καὶ
[7, 1333]   διακονικῶν ἔργων καὶ τῶν νέων  τοῖς   ἐλευθέροις καλὸν διακονεῖν: πρὸς γὰρ
[7, 1332]   καλῶς: ἀλλὰ τὸ μακάριον ἐν  τοῖς   ἐναντίοις ἐστίν καὶ γὰρ τοῦτο
[7, 1323]   πολλὰ λέγεσθαι καὶ τῶν ἐν  τοῖς   ἐξωτερικοῖς λόγοις περὶ τῆς ἀρίστης
[7, 1330]   ἐκείνη τοῖς ξενικοῖς καὶ δυσεξερεύνητος  τοῖς   ἐπιτιθεμένοις. διὸ δεῖ τούτων ἀμφοτέρων
[7, 1331]   τὰς νῦν ἐπεξευρημένας. ὥσπερ γὰρ  τοῖς   ἐπιτιθεμένοις (ἐπιμελές ἐστι δι' ὧν
[7, 1333]   δ' ἔνια τῶν ἐπιταττομένων οὐ  τοῖς   ἔργοις ἀλλὰ τῷ τίνος ἕνεκα.
[7, 1333]   τὸν λόγον ἐστὶν εὐέλεγκτα καὶ  τοῖς   ἔργοις ἐξελήλεγκται νῦν. ὥσπερ γὰρ
[7, 1331]   ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἐπιχειροῦσιν ἐπιτίθεσθαι  τοῖς   εὖ παρεσκευασμένοις. ἐπεὶ δὲ δεῖ
[7, 1323]   ἀναγκαῖον μηθὲν ὄφελος εἶναι  τοῖς   (ἔχουσιν, τῶν δὲ περὶ ψυχὴν
[7, 1332]   φαμὲν δὲ καὶ διωρίσμεθα ἐν  τοῖς   Ἠθικοῖς, εἴ τι τῶν λόγων
[7, 1331]   διακοσμήσειε τὸν τρόπον: τὰς δὲ  τοῖς   θείοις ἀποδεδομένας οἰκήσεις (καὶ τὰ
[7, 1329]   δὲ τήν τε θεραπείαν ἀποδιδόναι  τοῖς   θεοῖς καὶ τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν
[7, 1324]   μηθένα ἀπεκταγκότι πολέμιον: ἐν δὲ  τοῖς   Ἴβηρσιν, ἔθνει πολεμικῷ, τοσούτους τὸν
[7, 1330]   (τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐν  τοῖς   ἰδίοις εἶναι (ἰδίους) τῶν κεκτημένων
[7, 1324]   ἀρετῆς οὐκ εἶναι πράξεις μᾶλλον  τοῖς   ἰδιώταις τοῖς τὰ κοινὰ
[7, 1325]   ὅμοιον: τὸ δὲ μὴ ἴσον  τοῖς   ἴσοις καὶ τὸ μὴ ὅμοιον
[7, 1325]   πρὸς ποίους ἀσκητέον πῶς  τοῖς   καθήκουσι πρὸς ἑκάστους χρηστέον. ἀλλὰ
[7, 1333]   τοῦτο φανερὸν ὁμοίως ἔν τε  τοῖς   κατὰ τέχνην καὶ τοῖς κατὰ
[7, 1333]   τε τοῖς κατὰ τέχνην καὶ  τοῖς   κατὰ φύσιν: βέλτιον δὲ τὸ
[7, 1328]   κοινὸν εἶναι δεῖ καὶ ταὐτὸ  τοῖς   κοινωνοῖς, ἄν τε ἴσον ἄν
[7, 1333]   ἐπειδὴ νῦν γε οὐκέτι ὑπάρχει  τοῖς   Λάκωσι τὸ ἄρχειν, οὐκ εὐδαίμονες,
[7, 1334]   τῆς εἰρήνης, μαρτυρεῖ τὰ γιγνόμενα  τοῖς   λόγοις. αἱ γὰρ πλεῖσται τῶν
[7, 1323]   τῇ ψυχῇ, πάντα ταῦτα ὑπάρχειν  τοῖς   μακαρίοις χρή. οὐδεὶς γὰρ ἂν
[7, 1332]   νεώτερον τὸ δὲ πρεσβύτερον, ὧν  τοῖς   μὲν ἄρχεσθαι πρέπει τοῖς δ'
[7, 1335]   δὲ διαδοχὴ τῶν τέκνων  τοῖς   μὲν ἀρχομένοις ἔσται τῆς ἀκμῆς,
[7, 1336]   πολλοῖς ἐστι τῶν βαρβάρων ἔθος  τοῖς   μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάπτειν τὰ
[7, 1331]   ἐφίενται (πάντες, φανερόν, ἀλλὰ τούτων  τοῖς   μὲν ἐξουσία τυγχάνει τοῖς δὲ
[7, 1329]   καὶ τάξεως πολιτικῆς. διὸ δεῖ  τοῖς   μὲν εὑρημένοις ἱκανῶς χρῆσθαι, τὰ
[7, 1333]   ἐν (ποτέρῳ μᾶλλον τὸ τέλος,  τοῖς   μὲν οὕτω διαιροῦσιν ὡς ἡμεῖς
[7, 1331]   τοῦτό γε δεῖ λανθάνειν, ὅτι  τοῖς   μὲν περιβεβλημένοις τείχη περὶ τὴν
[7, 1334]   τέκνα τῶν πατέρων ἀνόνητος γὰρ  τοῖς   μὲν πρεσβυτέροις χάρις παρὰ
[7, 1325]   πολλαὶ γὰρ κοινωνίαι πρὸς ἄλληλα  τοῖς   μέρεσι τῆς πόλεώς εἰσιν. ὁμοίως
[7, 1323]   καλῶς. ἀδύνατον δὲ καλῶς πράττειν  τοῖς   μὴ τὰ καλὰ πράττουσιν: οὐθὲν
[7, 1336]   τὰ πρῶτα μᾶλλον. διὸ δεῖ  τοῖς   νέοις πάντα ποιεῖν ξένα τὰ
[7, 1331]   τὸν κόσμον, καὶ παρὰ μὲν  τοῖς   νεωτέροις ἄρχοντάς τινας διατρίβειν, τοὺς
[7, 1333]   μηδενὸς ἐμποδίζοντος (πρὸς τὸ χρῆσθαι  τοῖς   νόμοις, ἀποβεβλήκασι τὸ ζῆν καλῶς.
[7, 1333]   τοῦτο γελοῖον, εἰ μένοντες ἐν  τοῖς   νόμοις αὐτοῦ, καὶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος
[7, 1336]   ὀρθῶς ἀπαγορεύουσιν οἱ κωλύοντες ἐν  τοῖς   νόμοις: συμφέρουσι γὰρ πρὸς αὔξησιν:
[7, 1327]   δέ τι βλαβερόν, φυλάξασθαι ῥᾴδιον  τοῖς   νόμοις φράζοντας καὶ διορίζοντας τίνας
[7, 1330]   ἀρχαῖον χρόνον: δυσείσοδος γὰρ ἐκείνη  τοῖς   ξενικοῖς καὶ δυσεξερεύνητος τοῖς ἐπιτιθεμένοις.
[7, 1330]   ἐπιόντων τῆς ἀνθρωπίνης τῆς ἐν  τοῖς   ὀλίγοις ἀρετῆς, εἰ δεῖ σῴζεσθαι
[7, 1332]   τό τε γὰρ ἴσον ταὐτὸν  τοῖς   ὁμοίοις, καὶ χαλεπὸν μένειν τὴν
[7, 1325]   ἴσοις καὶ τὸ μὴ ὅμοιον  τοῖς   ὁμοίοις παρὰ φύσιν, οὐδὲν δὲ
[7, 1330]   ἐνίοις νόμος ἐστὶ τοὺς γειτνιῶντας  τοῖς   ὁμόροις μὴ συμμετέχειν βουλῆς τῶν
[7, 1336]   τοῖς πονοῦσιν, συμβαίνει καὶ  τοῖς   παιδίοις διατεινομένοις. ἐπισκεπτέον δὲ (τοῖς
[7, 1334]   ἐπιθυμία, καὶ γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει  τοῖς   παιδίοις, δὲ λογισμὸς καὶ
[7, 1336]   τοῖς παιδίοις διατεινομένοις. ἐπισκεπτέον δὲ  (τοῖς   παιδονόμοις τὴν τούτων διαγωγήν, τήν
[7, 1329]   οὐδὲ νεωστὶ τοῦτ' εἶναι γνώριμον  τοῖς   περὶ πολιτείας φιλοσοφοῦσιν, ~(ὅτι δεῖ
[7, 1326]   δεῖ δ' ἔνια (πείθεσθαι καὶ  τοῖς   περὶ τὴν στρατηγίαν ἐμπείροισ̓ ὅτι
[7, 1335]   ἐπιστήσασι μὲν μᾶλλον λεκτέον ἐν  τοῖς   περὶ τῆς παιδονομίας, (τύπῳ δὲ
[7, 1335]   ἀκμήν. αὕτη δ' ἐστὶν ἐν  τοῖς   πλείστοις ἥνπερ τῶν ποιητῶν τινες
[7, 1324]   χύδην ὡς εἰπεῖν κειμένων παρὰ  τοῖς   πλείστοις, ὅμως εἴ πού τι
[7, 1326]   στρατηγίαν ἐμπείροισ̓ ὅτι χρὴ μὲν  τοῖς   πολεμίοις εἶναι δυσέμβολον αὐτοῖς δ'
[7, 1329]   τούτους. ἀναγκαῖον γὰρ εὐπορίαν ὑπάρχειν  τοῖς   πολίταις, πολῖται δὲ οὗτοι. τὸ
[7, 1336]   πνεύματος κάθεξις ποιεῖ τὴν ἰσχὺν  τοῖς   πονοῦσιν, συμβαίνει καὶ τοῖς
[7, 1333]   ἔστι δὲ ἀρχή, καθάπερ ἐν  τοῖς   πρώτοις εἴρηται λόγοις, μὲν
[7, 1325]   δὲ περὶ αὐτῶν ἱκανῶς ἐν  τοῖς   πρώτοις λόγοις. τὸ δὲ μᾶλλον
[7, 1336]   μήπω δὲ κατακλίσεως (ἠξιωμένον ἐν  τοῖς   συσσιτίοις ἀτιμίαις κολάζειν καὶ πληγαῖς,
[7, 1329]   τῶν ἀπ' ἐκείνου τινὲς χρῶνται  τοῖς   συσσιτίοις καὶ τῶν νόμων ἐνίοις.
[7, 1335]   τῶν νεωτέρων, ἀτελῆ γίγνεται καὶ  τοῖς   σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις, τὰ
[7, 1336]   γάλακτος πλήθουσα τροφὴ μάλιστ' οἰκεία  τοῖς   σώμασιν, ἡ> ἀοινοτέρα δὲ διὰ
[7, 1336]   γίγνεται γὰρ τρόπον τινὰ γυμνασία  τοῖς   σώμασιν: γὰρ τοῦ πνεύματος
[7, 1335]   (ἐν τοσούτῳ γὰρ ἀκμάζουσί τε  τοῖς   σώμασιν σύζευξις ἔσται, καὶ
[7, 1324]   πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις  τοῖς   τὰ κοινὰ πράττουσι καὶ πολιτευομένοις.
[7, 1331]   καὶ χωρίς, ἔχουσαν τόπον εὐσυνάγωγον  τοῖς   τε ἀπὸ τῆς θαλάττης πεμπομένοις
[7, 1334]   δὲ παρὰ τῶν πατέρων βοήθεια  τοῖς   τέκνοις, ~(οὔτε λίαν πάρεγγυς εἶναι
[7, 1333]   τὴν αὐτὴν αἵρεσιν εἶναι καὶ  τοῖς   τῆς ψυχῆς μέρεσι καὶ ταῖς
[7, 1323]   ἐν ἀμφοῖν, ὅτι μᾶλλον ὑπάρχει  τοῖς   τὸ ἦθος μὲν καὶ τὴν
[7, 1335]   τε γὰρ αἰδὼς ἧττον ὑπάρχει  τοῖς   τοιούτοις ὥσπερ ἡλικιώταις καὶ περὶ
[7, 1335]   σώματά εἰσιν. ἔτι δὲ ἐν  τοῖς   τόκοις αἱ νέαι πονοῦσί τε
[7, 1335]   τινές φασι διὰ τοιαύτην αἰτίαν  (τοῖς   Τροιζηνίοις, ὡς πολλῶν διαφθειρομένων διὰ
[7, 1328]   νομίσας. διὸ καὶ Ἀρχίλοχος προσηκόντως  τοῖς   φίλοις ἐγκαλῶν διαλέγεται πρὸς τὸν
[7, 1331]   ἔνια τῶν συσσιτίων ἐν τούτοις  τοῖς   φυλακτηρίοις. καὶ ταῦτα μὲν δὴ
[7, 1327]   γάρ φασί τινες δεῖν ὑπάρχειν  τοῖς   φύλαξι, τὸ φιλητικοὺς μὲν (εἶναι
[7, 1332]   τοῖς ἄμεινον διακειμένοις, πλείονος δὲ  τοῖς   χεῖρον, οἱ δ' εὐθὺς οὐκ
[7, 1335]   τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβήσεται  τοῖς   χρόνοις εὐκαίρως: ἔτι δὲ
[7, 1334]   δὲ καὶ δικαιοσύνης ἐν ἀμφοτέροις  τοῖς   χρόνοις, (καὶ μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσι
[7, 1329]   ἐξ Αἰγύπτου: πολὺ γὰρ ὑπερτείνει  τοῖς   χρόνοις τὴν (Μίνω βασιλείαν
[7, 1327]   ἔθνεσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐν  τοῖς   ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007