Alphabétiquement     [«   »]
τοὐναντίον 4
τοὔνομα 1
τούς 1
τοὺς 89
τοῦτ 11
τοῦτο 41
τοῦτό 6
Fréquences     [«    »]
87 δ
83 τὰς
83 τὸν
89 τοὺς
93 περὶ
93 τὰ
113 δεῖ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τοὺς


Livre, pages
[7, 1327]   (εἶναι τῶν γνωρίμων πρὸς δὲ  τοὺς   ἀγνῶτας ἀγρίους, θυμός ἐστιν
[7, 1328]   θυμὸς αἴρεται μᾶλλον πρὸς  τοὺς   ἀγνῶτας, ὀλιγωρεῖσθαι νομίσας. διὸ καὶ
[7, 1328]   ἔχει λέγειν χαλεποὺς εἶναι πρὸς  τοὺς   ἀγνῶτας: πρὸς οὐθένα γὰρ εἶναι
[7, 1328]   (τὴν φύσιν ἄγριοι, πλὴν πρὸς  τοὺς   ἀδικοῦντας. τοῦτο δὲ μᾶλλον ἔτι
[7, 1324]   συμφέρον, τοῦτ' οὐκ αἰσχύνονται πρὸς  τοὺς   ἄλλους ἀσκοῦντες: (αὐτοὶ μὲν γὰρ
[7, 1324]   δικαίως ἄρχειν ζητοῦσι, πρὸς δὲ  τοὺς   ἄλλους οὐδὲν μέλει τῶν δικαίων.
[7, 1324]   κατ' ἀρετὴν πράξεων, πρὸς δὲ  τοὺς   ἀμφισβητοῦντας, ἐάσαντας ἐπὶ τῆς νῦν
[7, 1333]   χάριν δεῖ μελετᾶν, ἵνα καταδουλώσωνται  (τοὺς   ἀναξίους, ἀλλ' ἵνα πρῶτον μὲν
[7, 1330]   τοὺς πολίτας, οὐ ῥᾴδιον δὲ  τοὺς   ἀπόρους ἀπὸ τῶν ἰδίων τε
[7, 1334]   δεῖ δικαιοσύνης καὶ πολλῆς σωφροσύνης  τοὺς   ἄριστα δοκοῦντας πράττειν (καὶ πάντων
[7, 1323]   πολιτείαν: ἄριστα γὰρ πράττειν προσήκει  τοὺς   ἄριστα πολιτευομένους ἐκ τῶν ὑπαρχόντων
[7, 1332]   εἶναι δεῖ τοὺς ἄρχοντας καὶ  τοὺς   ἀρχομένους τοὺς αὐτοὺς διὰ
[7, 1332]   ἀλλὰ μὴν ὅτι γε δεῖ  τοὺς   ἄρχοντας διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀναμφισβήτητον.
[7, 1332]   σκεπτέον, εἰ ἑτέρους εἶναι δεῖ  τοὺς   ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους
[7, 1330]   τὸ δίκαιον καὶ τὸ πρὸς  τοὺς   ἀστυγείτονας πολέμους ὁμονοητικώτερον. ὅπου γὰρ
[7, 1328]   (κοινωνητέον πάντων τούτων ἐνδέχεται γὰρ  τοὺς   αὐτοὺς ἅπαντας εἶναι καὶ γεωργοὺς
[7, 1332]   ἡλικίας. ἔστι μὲν ἄρα ὡς  τοὺς   αὐτοὺς ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι φατέον,
[7, 1332]   ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους  τοὺς   αὐτοὺς διὰ (βίου: δῆλον γὰρ
[7, 1332]   ἀρχόντων, δῆλον ὅτι βέλτιον ἀεὶ  τοὺς   αὐτοὺς τοὺς μὲν ἄρχειν τοὺς
[7, 1332]   ἐν Ἰνδοῖς φησι Σκύλαξ εἶναι  τοὺς   βασιλέας τοσοῦτον διαφέροντας (τῶν ἀρχομένων,
[7, 1333]   (αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ  τοὺς   βίους καὶ τὰς τῶν πραγμάτων
[7, 1328]   καὶ γεωργοὺς καὶ τεχνίτας καὶ  τοὺς   βουλευομένους καὶ δικάζοντας, καθ'
[7, 1328]   τὸ ζῆν, τρίτον δὲ ὅπλα  τοὺς   γὰρ κοινωνοῦντας ἀναγκαῖον καὶ ἐν
[7, 1330]   διὸ παρ' ἐνίοις νόμος ἐστὶ  τοὺς   γειτνιῶντας τοῖς ὁμόροις μὴ συμμετέχειν
[7, 1329]   μετεχόντων, εἴρηται πρότερον, καὶ διότι  τοὺς   γεωργοῦντας αὐτῶν ἑτέρους εἶναι δεῖ,
[7, 1329]   εἶναι τούτων, εἴπερ ἀναγκαῖον εἶναι  τοὺς   γεωργοὺς δούλους βαρβάρους περιοίκους.
[7, 1332]   τοὺς αὐτοὺς τοὺς μὲν ἄρχειν  τοὺς   δ' ἄρχεσθαι καθάπαξ: ἐπεὶ δὲ
[7, 1330]   (ἰδίους) τῶν κεκτημένων τὰς οὐσίας,  τοὺς   δ' ἐπὶ τῇ κοινῇ γῇ
[7, 1335]   τῶν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ἡλικίαν συζευγνύναι,  τοὺς   δ' ἑπτὰ καὶ τριάκοντα
[7, 1330]   τοῦτον διὰ τὰς προειρημένας (αἰτίας:  τοὺς   δὲ γεωργήσοντας μάλιστα μέν, εἰ
[7, 1326]   τοὺς μὲν ἐπὶ τὴν γλισχρότητα  τοὺς   δὲ ἐπὶ τὴν τρυφήν. τὸ
[7, 1328]   τοὺς μὲν ἐνδέχεσθαι μετέχειν αὐτῆς  τοὺς   δὲ μικρὸν (μηδέν, δῆλον
[7, 1336]   καὶ γυναικῶν τιμαλφεῖν τοὺς θεούς:  (τοὺς   δὲ νεωτέρους οὔτ' ἰάμβων οὔτε
[7, 1331]   τοῖς νεωτέροις ἄρχοντάς τινας διατρίβειν,  τοὺς   δὲ πρεσβυτέρους παρὰ (τοῖς ἄρχουσιν:
[7, 1329]   τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν περὶ αὐτοὺς  τοὺς   διὰ τὸν χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις
[7, 1329]   δὲ τῶν ἀδυνάτων (ἐστὶ  τοὺς   δυναμένους βιάζεσθαι καὶ κωλύειν, τούτους
[7, 1324]   εἶναι φιλόσοφον. σχεδὸν γὰρ τούτους  τοὺς   (δύο βίους τῶν ἀνθρώπων οἱ
[7, 1332]   συμφωνεῖν ἀλλήλοις. πολλὰ γὰρ παρὰ  τοὺς   ἐθισμοὺς καὶ τὴν φύσιν πράττουσι
[7, 1326]   σκέψιν ταύτην εἰσὶν ἀμφισβητήσεις διὰ  τοὺς   ἕλκοντας ἐφ' ἑκατέραν τοῦ βίου
[7, 1332]   τὴν χώραν, τοσούτους τε εἶναι  τοὺς   ἐν τῷ πολιτεύματι τὸ πλῆθος
[7, 1328]   τῶν ἀπειθούντων χάριν, καὶ πρὸς  τοὺς   ἔξωθεν ἀδικεῖν (ἐπιχειροῦντας, ἔτι χρημάτων
[7, 1327]   θάλατταν, καὶ πρὸς τὸ βλάψαι  τοὺς   ἐπιτιθεμένους, εἰ μὴ κατ' ἄμφω
[7, 1323]   αἱρετὰ καὶ δεῖ πάντας (αἱρεῖσθαι  τοὺς   εὖ φρονοῦντας, ἀλλ' οὐκ ἐκείνων
[7, 1332]   καὶ γὰρ τοῦτο διώρισται κατὰ  τοὺς   ἠθικοὺς λόγους, ὅτι τοιοῦτός ἐστιν
[7, 1332]   ἄλλων ὅσον τοὺς θεοὺς καὶ  τοὺς   ἥρωας ἡγούμεθα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν,
[7, 1330]   οἰκίαν. ἔτι δὲ τὰ πρὸς  τοὺς   θεοὺς δαπανήματα κοινὰ πάσης τῆς
[7, 1329]   γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει (τιμᾶσθαι  τοὺς   θεούς: ἐπεὶ δὲ διῄρηται τὸ
[7, 1332]   διαφέροντες ἅτεροι τῶν ἄλλων ὅσον  τοὺς   θεοὺς καὶ τοὺς ἥρωας ἡγούμεθα
[7, 1330]   ἕτερον μέρος εἰς τὰς πρὸς  τοὺς   θεοὺς λειτουργίας τὸ δὲ ἕτερον
[7, 1336]   καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν τιμαλφεῖν  τοὺς   θεούς: (τοὺς δὲ νεωτέρους οὔτ'
[7, 1324]   πεῖσαι βιάσασθαι τοῦ μὲν  τοὺς   θεραπευομένους τοῦ δὲ τοὺς πλωτῆρας.
[7, 1335]   φυσικῶν: οἵ τε γὰρ ἰατροὶ  τοὺς   καιροὺς τῶν σωμάτων ἱκανῶς λέγουσι,
[7, 1333]   ὅτι διὰ τὸ γεγυμνάσθαι πρὸς  τοὺς   κινδύνους πολλῶν ἦρχον: καίτοι δῆλον
[7, 1328]   ὑπεναντίο, οὐδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι  τοὺς   μέλλοντας ἔσεσθαι ~(δεῖ γὰρ σχολῆς
[7, 1327]   εἶναι καὶ θυμοειδεῖς τὴν φύσιν  τοὺς   μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτῃ
[7, 1332]   τοίνυν φύσιν οἵους εἶναι δεῖ  τοὺς   μέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτῃ,
[7, 1332]   ὅτι βέλτιον ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς  τοὺς   μὲν ἄρχειν τοὺς δ' ἄρχεσθαι
[7, 1330]   εἰρημένοις τὴν φύσιν, (τούτων δὲ  τοὺς   μὲν ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι
[7, 1328]   τέλειος, συμβέβηκε δὲ οὕτως ὥστε  τοὺς   μὲν ἐνδέχεσθαι μετέχειν αὐτῆς τοὺς
[7, 1326]   ἑκατέραν τοῦ βίου τὴν ὑπερβολήν,  τοὺς   μὲν ἐπὶ τὴν γλισχρότητα τοὺς
[7, 1332]   πόλις ἐστὶ τῷ τοὺς πολίτας  τοὺς   μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι σπουδαίους:
[7, 1333]   οὔτε πρὸς πάσας τὰς ἀρετὰς  τοὺς   νόμους καὶ τὴν παιδείαν, ἀλλὰ
[7, 1323]   θιγγάνειν αὐτῶν δυνατόν, οὔτε πάντας  τοὺς   οἰκείους ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγους, ἑτέρας
[7, 1326]   καὶ μεγέθει τοσαύτην ὥστε δύνασθαι  τοὺς   οἰκοῦντας ζῆν σχολάζοντας ἐλευθερίως ἅμα
[7, 1329]   δὴ λέγουσι τὸν Ἰταλὸν νομάδας  τοὺς   (Οἰνωτροὺς ὄντας ποιῆσαι γεωργούς, καὶ
[7, 1330]   καλλωπισαμένας. (ἔστι δὲ πρὸς μὲν  τοὺς   ὁμοίους καὶ μὴ πολὺ τῷ
[7, 1325]   ἀρίστην πολιτείαν συντείνειν: πρὸς δὲ  τοὺς   ὁμολογοῦντας μὲν τὸν μετ' ἀρετῆς
[7, 1330]   οἱ μὲν ὀλιγωροῦσι τῆς πρὸς  τοὺς   ὁμόρους (ἔχθρας, οἱ δὲ λίαν
[7, 1331]   χώραν εὐέμβολον ζητεῖν καὶ περιαιρεῖν  τοὺς   (ὀρεινοὺς τόπους, ὁμοίως δὲ καὶ
[7, 1337]   εἰ ποιητέον τάξιν τινὰ περὶ  τοὺς   παῖδας, ἔπειτα πότερον συμφέρει κοινῇ
[7, 1324]   μὲν τοὺς θεραπευομένους τοῦ δὲ  τοὺς   πλωτῆρας. ἀλλ' ἐοίκασιν οἱ πολλοὶ
[7, 1327]   γὰρ πρὸς τὸ ῥᾷον φέρειν  τοὺς   πολέμους εὐβοηθήτους εἶναι δεῖ κατ'
[7, 1324]   ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ πρὸς  τοὺς   πολέμους συντέτακται σχεδὸν τε
[7, 1328]   βίον οὔτ' ἀγοραῖον δεῖ (ζῆν  τοὺς   πολίτας ἀγεννὴς γὰρ τοιοῦτος
[7, 1330]   δεῖ δὲ τούτων κοινωνεῖν πάντας  τοὺς   πολίτας, οὐ ῥᾴδιον δὲ τοὺς
[7, 1332]   σπουδαία γε πόλις ἐστὶ τῷ  τοὺς   πολίτας τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας
[7, 1329]   λέγειν αὐτῆς, ἀλλ' εἰς πάντας  τοὺς   πολίτας. φανερὸν (δὲ καὶ ὅτι
[7, 1326]   γνωρίζειν ἀλλήλους, ποῖοί τινές εἰσι,  τοὺς   πολίτας, ὡς ὅπου τοῦτο μὴ
[7, 1333]   δεῖ μᾶλλον. ὥστε πρὸς τούτους  τοὺς   σκοποὺς καὶ παῖδας ἔτι ὄντας
[7, 1328]   φιλοῦμεν. ~(σημεῖον δέ: πρὸς γὰρ  τοὺς   συνήθεις καὶ φίλους θυμὸς
[7, 1328]   τοῦτο δὲ μᾶλλον ἔτι πρὸς  τοὺς   συνήθεις πάσχουσιν, ὅπερ εἴρηται πρότερον,
[7, 1327]   εὐβοηθήτους εἶναι δεῖ κατ' ἀμφότερα  τοὺς   σωθησομένους, καὶ κατὰ γῆν καὶ
[7, 1325]   κυρίως καὶ τῶν ἐξωτερικῶν πράξεων  τοὺς   ταῖς διανοίαις ἀρχιτέκτονας. ἀλλὰ μὴν
[7, 1336]   μύθων, ποίους τινὰς ἀκούειν δεῖ  τοὺς   τηλικούτους, ἐπιμελὲς ἔστω τοῖς ἄρχουσιν
[7, 1336]   δὲ τούτους ἀφίησιν νόμος  τοὺς   τὴν ἡλικίαν ἔχοντας ἔτι τὴν
[7, 1327]   Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ μεσεύει κατὰ  (τοὺς   τόπους, οὕτως ἀμφοῖν μετέχει. καὶ
[7, 1323]   ἐσχάτων, ἕνεκα δὲ τεταρτημορίου διαφθείροντα  τοὺς   φιλτάτους (φίλους) ὁμοίως δὲ καὶ
[7, 1331]   δεῖ ζητεῖν καὶ φιλοσοφεῖν καὶ  τοὺς   φυλαττομένους: ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἐπιχειροῦσιν
[7, 1335]   συζεύξεως κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς  τοὺς   χρόνους καταβαίνειν τούτους. ἔστι δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007