Alphabétiquement     [«   »]
μετροῦντες 1
μέχρι 6
μή 3
μὴ 61
μηδ 2
μηδαμῇ 1
μηδαμῶς 1
Fréquences     [«    »]
48
55
47 οὐ
61 μὴ
61 τοῦ
75 ἐν
75 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

μὴ


Livre, pages
[7, 1329]   ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν ταύτην,  μὴ   ἅμα δέ, ἀλλ' ὥσπερ πέφυκεν
[7, 1335]   τὴν ἕξιν, πεπονημένην δὲ πόνοις  μὴ   βιαίοις, μηδὲ πρὸς ἕνα (μόνον,
[7, 1324]   τῶν πλησίον, καὶ βουλομένων καὶ  μὴ   βουλομένων. πῶς γὰρ ἂν εἴη
[7, 1327]   (χάριν ταῦτα πράττουσιν: ἣν δὲ  μὴ   δεῖ πόλιν τοιαύτης μετέχειν πλεονεξίας,
[7, 1336]   ἐπιστήσαντας δεῖ διορίσαι μᾶλλον, εἴτε  μὴ   δεῖ πρῶτον εἴτε δεῖ διαπορήσαντας,
[7, 1336]   τηλικούτων συμφέρει. (πρὸς δὲ τὸ  μὴ   διαστρέφεσθαι τὰ μέλη δι' ἁπαλότητα
[7, 1325]   τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ  μὴ   διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς
[7, 1334]   (ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ  μὴ   διαφωνῶσιν αἱ δυνάμεις τοῦ μὲν
[7, 1324]   ἄρχειν, κρατεῖν δ' ἔστι καὶ  μὴ   δικαίως. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν
[7, 1335]   τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ  μὴ   διωρισμένον τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ
[7, 1333]   ἀλλ' ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὶ  μὴ   δουλεύσωσιν ἑτέροις, ἔπειτα ὅπως ζητῶσι
[7, 1334]   ἔτι δυναμένου γεννᾶν τῆς δὲ  μὴ   δυναμένης, ταύτης μὲν τοῦ
[7, 1334]   οὐ σχολὴ δούλοις, οἱ δὲ  μὴ   δυνάμενοι κινδυνεύειν ἀνδρείως δοῦλοι τῶν
[7, 1334]   τοῖς ἀγαθοῖς, ἔτι μᾶλλον τὸ  μὴ   δύνασθαι ἐν τῷ σχολάζειν χρῆσθαι,
[7, 1334]   μετέχειν, φανερόν. αἰσχροῦ γὰρ ὄντος  μὴ   δύνασθαι χρῆσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ἔτι
[7, 1326]   τὴν μεγάλην, δεῖ δὲ μᾶλλον  μὴ   εἰς τὸ πλῆθος εἰς δὲ
[7, 1331]   ὡς ἐχούσαις τείχη καὶ ὡς  μὴ   (ἐχούσαις, τοῖς δὲ μὴ κεκτημένοις
[7, 1323]   πεφροιμιασμένα τῷ λόγῳ: οὔτε γὰρ  μὴ   θιγγάνειν αὐτῶν δυνατόν, οὔτε πάντας
[7, 1325]   ἴσον καὶ ὅμοιον: τὸ δὲ  μὴ   ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ
[7, 1332]   εἰ πάντας ἐνδέχεται σπουδαίους εἶναι,  μὴ   καθ' ἕκαστον δὲ τῶν πολιτῶν,
[7, 1334]   καὶ σχολάζοντας ἀνδραποδώδεις. (διὸ δεῖ  μὴ   καθάπερ Λακεδαιμονίων πόλις τὴν
[7, 1335]   πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῶς  μὴ   καλὸν (ἁπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῇ μηδαμῶς,
[7, 1333]   γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ  μὴ   καλὸν οὐχ οὕτω διαφέρουσιν (αἱ
[7, 1331]   μήτ' ἄλλον μηδένα τοιοῦτον παραβάλλειν  (μὴ   καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. εἴη
[7, 1326]   τὸν ὅρον εἰ καλῶς  μὴ   καλῶς λέγομεν, ὕστερον ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον,
[7, 1327]   τὸ βλάψαι τοὺς ἐπιτιθεμένους, εἰ  μὴ   κατ' ἄμφω δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ
[7, 1331]   ὡς μὴ (ἐχούσαις, τοῖς δὲ  μὴ   κεκτημένοις οὐκ ἔξεστιν. εἰ δὴ
[7, 1332]   τὴν εὐδαιμονίαν δεῖ, τί ἐστι,  μὴ   λανθάνειν. φαμὲν δὲ καὶ διωρίσμεθα
[7, 1329]   ὅπλων κύριοι καὶ μένειν  μὴ   μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν. λείπεται
[7, 1324]   ἐστιν; οὐ νόμιμον δὲ τὸ  μὴ   μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἀδίκως
[7, 1323]   εἰ δεῖ καὶ τούτοις ἐπιλέγειν  μὴ   μόνον τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ
[7, 1334]   ταύτῃ διαφέρουσι τῶν ἄλλων, ~(τῷ  μὴ   νομίζειν ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις μέγιστα
[7, 1325]   ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ  μὴ   ὅμοιον τοῖς ὁμοίοις παρὰ φύσιν,
[7, 1330]   φρονούσαις δεῖ διωρίσθαι πόλεσιν, ἐὰν  μὴ   πάνθ' ὅμοια μηδ' ἀφθονία τοιούτων
[7, 1328]   καὶ πάντας κοινωνεῖν πάντων καὶ  μὴ   πάντας πάντων ἀλλὰ τινὰς τινῶν.
[7, 1334]   ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀρχομένων, ~(ἀλλὰ  μὴ   πάντων δεσποτείας: τρίτον δὲ τὸ
[7, 1336]   εἶναι τοιούτων πράξεων μίμησιν, εἰ  μὴ   παρά τισι θεοῖς τοιούτοις οἷς
[7, 1330]   καὶ τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν  μὴ   παρέργως. οἷς γὰρ πλείστοις χρώμεθα
[7, 1330]   ἀρετῆς, εἰ δεῖ σῴζεσθαι (καὶ  μὴ   πάσχειν κακῶς μηδὲ ὑβρίζεσθαι, τὴν
[7, 1324]   εἴ τις τοῖς εἰρημένοις τυγχάνει  μὴ   πειθόμενος. (πότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν
[7, 1331]   πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ τείχη  μὴ   περιβάλλειν ταῖς πόλεσιν ἀξιοῦν καὶ
[7, 1331]   καὶ ταῖς οἰκήσεσι ταῖς ἰδίαις  μὴ   περιβάλλειν τοίχους ὡς ἀνάνδρων ἐσομένων
[7, 1330]   συστάδας, καὶ τὴν μὲν (ὅλην  μὴ   ποιεῖν πόλιν εὔτομον, κατὰ μέρη
[7, 1330]   πρὸς μὲν τοὺς ὁμοίους καὶ  μὴ   πολὺ τῷ πλήθει διαφέροντας οὐ
[7, 1328]   κεκτημένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ  μὴ   πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε βάναυσον
[7, 1335]   τὰς ἐγκύους ἐπιμελεῖσθαι τῶν σωμάτων,  μὴ   ῥᾳθυμούσας μηδ' ἀραιᾷ τροφῇ χρωμένας.
[7, 1326]   ὑπερβάλλοντος πλήθους, τίς κῆρυξ  μὴ   Στεντόρειος; διὸ πρώτην μὲν εἶναι
[7, 1327]   ὅτι μὲν οὖν, εἰ ταῦτα  μὴ   συμβαίνει, βέλτιον καὶ πρὸς ἀσφάλειαν
[7, 1326]   τοὺς πολίτας, ὡς ὅπου τοῦτο  μὴ   συμβαίνει γίγνεσθαι, φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι
[7, 1330]   ἐστὶ τοὺς γειτνιῶντας τοῖς ὁμόροις  μὴ   συμμετέχειν βουλῆς τῶν πρὸς αὐτοὺς
[7, 1323]   ἀδύνατον δὲ καλῶς πράττειν τοῖς  μὴ   τὰ καλὰ πράττουσιν: οὐθὲν δὲ
[7, 1336]   (οὔτε πρὸς ἀναγκαίους πόνους, ὅπως  μὴ   τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν, δεῖ τοσαύτης
[7, 1324]   τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως  μὴ   τὴν αὐτήν, λοιπόν ἐστιν εἰπεῖν.
[7, 1329]   οὐδ' ἄλλο οὐθὲν γένος  μὴ   τῆς ἀρετῆς δημιουργόν ἐστιν. τοῦτο
[7, 1324]   πόλεως εἴτε καὶ τισὶ μὲν  μὴ   τοῖς δὲ πλείστοις. ἐπεὶ δὲ
[7, 1330]   ἀστυγείτονας πολέμους ὁμονοητικώτερον. ὅπου γὰρ  μὴ   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἱ
[7, 1327]   ἀμφοτέρων μετέχουσιν. ὅσα τ' ἂν  μὴ   τυγχάνῃ παρ' αὑτοῖς ὄντα, δέξασθαι
[7, 1332]   δεῖ πρῶτον, οἷον ἄνθρωπον ἀλλὰ  μὴ   τῶν ἄλλων τι ζῴων: εἶτα
[7, 1331]   ἔχειν καὶ τὸν αὐτόν, ὅσα  μὴ   τῶν ἱερῶν νόμος ἀφορίζει
[7, 1330]   καλῶς. περὶ δὲ τειχῶν, οἱ  μὴ   φάσκοντες δεῖν ἔχειν τὰς τῆς
[7, 1324]   τῶν δικαίων. ἄτοπον δὲ εἰ  μὴ   φύσει τὸ μὲν δεσποστόν ἐστι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007