Alphabétiquement     [«   »]
καρτερικήν 1
Καρχηδόνι 1
κατ 11
κατὰ 47
καταβαίνειν 1
καταδουλώσωνται 1
κατακλίσεως 2
Fréquences     [«    »]
46 ἀλλὰ
43 ὅτι
41 τοῦτο
47 κατὰ
47
47 οὐ
48
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

κατὰ


Livre, pages
[7, 1330]   τῆς ἀνατολῆς ὑγιεινότεραι, δεύτερον δ'  κατὰ   βορέαν: εὐχείμεροι γὰρ αὗται μᾶλλον:
[7, 1334]   προσήκει (καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερικήν:  κατὰ   γὰρ τὴν παροιμίαν, οὐ σχολὴ
[7, 1329]   φιλοσοφοῦσιν, ~(ὅτι δεῖ διῃρῆσθαι χωρὶς  κατὰ   γένη τὴν πόλιν καὶ τό
[7, 1329]   πρῶτον, δὲ χωρισμὸς  κατὰ   γένος τοῦ πολιτικοῦ πλήθους ἐξ
[7, 1327]   κατ' ἀμφότερα τοὺς σωθησομένους, καὶ  κατὰ   γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ
[7, 1327]   εἶναι καὶ δύνασθαι βοηθεῖν, ὥσπερ  κατὰ   γῆν, καὶ κατὰ θάλατταν̓ περὶ
[7, 1336]   δεῖ διαπορήσαντας, καὶ πῶς δεῖ:  κατὰ   δὲ τὸν παρόντα καιρὸν ἐμνήσθημεν
[7, 1325]   κρείττων κατ' ἀρετὴν καὶ  κατὰ   δύναμιν τὴν πρακτικὴν τῶν ἀρίστων,
[7, 1327]   σωθησομένους, καὶ κατὰ γῆν καὶ  κατὰ   θάλατταν, καὶ πρὸς τὸ βλάψαι
[7, 1327]   βοηθεῖν, ὥσπερ κατὰ γῆν, καὶ  κατὰ   θάλατταν̓ περὶ δὲ πλήθους ἤδη
[7, 1327]   μὴ κατ' ἄμφω δυνατόν, ἀλλὰ  κατὰ   θάτερον ὑπάρξει (μᾶλλον ἀμφοτέρων μετέχουσιν.
[7, 1335]   ἔσται τῆς ἀκμῆς, ἐὰν γίγνηται  κατὰ   λόγον εὐθὺς γένεσις, τοῖς
[7, 1328]   ἀδικεῖσθαι νομίσωσιν. καὶ τοῦτο συμβαίνει  κατὰ   λόγον: παρ' οἷς γὰρ ὀφείλεσθαι
[7, 1326]   ἕκαστον οὔτε λίαν μικρὸν οὔτε  κατὰ   μέγεθος ὑπερβάλλον ἕξει τὴν αὑτοῦ
[7, 1330]   (ὅλην μὴ ποιεῖν πόλιν εὔτομον,  κατὰ   μέρη δὲ καὶ τόπους: οὕτω
[7, 1325]   (ζῆν οὕτω προῃρημένας: ἐνδέχεται γὰρ  κατὰ   μέρη καὶ τοῦτο συμβαίνειν: πολλαὶ
[7, 1332]   ἀναγκαῖον πάντας ὁμοίως κοινωνεῖν τοῦ  κατὰ   μέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. τό
[7, 1329]   τὸ μὲν ἀεὶ τὸ δὲ  κατὰ   μέρος. (ἔοικε δὲ οὐ νῦν
[7, 1335]   σχεδὸν δὴ πάντα ταῦτα συμβαίνει  κατὰ   μίαν ἐπιμέλειαν. ἐπεὶ γὰρ ὥρισται
[7, 1326]   δὲ καὶ τὴν (ταύτης ὑπερβάλλουσαν  κατὰ   πλῆθος εἶναι μείζω πόλιν, ἀλλὰ
[7, 1333]   τῷ πολιτικῷ βλέποντι νομοθετητέον, καὶ  κατὰ   τὰ μέρη τῆς ψυχῆς καὶ
[7, 1328]   κοινωνίαν εἶναι ταύτην: ἀνάγκη τοίνυν  κατὰ   τὰς ἐργασίας (ταύτας συνεστάναι πόλιν:
[7, 1331]   τάξιν ἐνταῦθα: πρέπει γὰρ διῃρῆσθαι  κατὰ   τὰς ἡλικίας καὶ τοῦτον τὸν
[7, 1333]   τὰ μέρη τῆς ψυχῆς καὶ  κατὰ   τὰς πράξεις αὐτῶν, μᾶλλον δὲ
[7, 1323]   καὶ φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν  κατὰ   ταύτας, ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι
[7, 1333]   φανερὸν ὁμοίως ἔν τε τοῖς  κατὰ   τέχνην καὶ τοῖς κατὰ φύσιν:
[7, 1332]   ἀκολουθεῖν δεήσει καὶ τὴν παιδείαν  κατὰ   τὴν διαίρεσιν ταύτην. εἰ μὲν
[7, 1335]   δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς συζεύξεως  κατὰ   τὴν ἡλικίαν εἰς τοὺς χρόνους
[7, 1326]   πρὸς τὸ εὖ ζῆν ἐστι  κατὰ   τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν: ἐνδέχεται δὲ
[7, 1335]   δὲ τῶν γεγηρακότων ἀσθενῆ: διὸ  κατὰ   τὴν τῆς διανοίας ἀκμήν. αὕτη
[7, 1323]   ἀρίστην ἑκάστου πράγματος πρὸς ἄλληλα  κατὰ   τὴν ὑπεροχὴν (ἥνπερ εἴληχε ταῦτα
[7, 1331]   ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, ἔτι δὲ ἱερὰ  κατὰ   τὴν χώραν εἶναι νενεμημένα, τὰ
[7, 1332]   ὑπάρχουσι νεωτερίζειν (βουλόμενοι πάντες οἱ  κατὰ   τὴν χώραν, τοσούτους τε εἶναι
[7, 1326]   τινὰς ὑπάρχειν δεῖ φύσει, καὶ  κατὰ   τὴν χώραν ὡσαύτως, πόσην τε
[7, 1332]   σῶμα πολλὴν ἔχοντες ὑπερβολήν, εἶτα  κατὰ   (τὴν ψυχήν, ὥστε ἀναμφισβήτητον εἶναι
[7, 1326]   φήσειεν ἄν τις τοῦ διαφέροντος  κατὰ   τὸ μέγεθος τοῦ σώματος. οὐ
[7, 1332]   τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν, εὐθὺς πρῶτον  κατὰ   τὸ σῶμα πολλὴν ἔχοντες ὑπερβολήν,
[7, 1326]   πρὸς τὸ πλῆθος ἀποβλέποντας, οὐ  κατὰ   τὸ τυχὸν πλῆθος τοῦτο ποιητέον
[7, 1330]   πολεμικὰς (ἀσφαλείας τοὐναντίον ὡς εἶχον  κατὰ   τὸν ἀρχαῖον χρόνον: δυσείσοδος γὰρ
[7, 1333]   πρὸς πόλεμον ἐνομοθέτησεν. (καὶ  κατὰ   τὸν λόγον ἐστὶν εὐέλεγκτα καὶ
[7, 1323]   ἐλλείπουσιν: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ  κατὰ   τὸν λόγον σκοπουμένοις εὐσύνοπτόν ἐστιν.
[7, 1330]   πράξεις, ἂν εὔτομος καὶ  κατὰ   τὸν νεώτερον καὶ τὸν Ἱπποδάμειον
[7, 1331]   τείχη διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ πύργοις  κατὰ   τόπους ἐπικαίρους, δῆλον ὡς ταῦτα
[7, 1332]   ἐστίν καὶ γὰρ τοῦτο διώρισται  κατὰ   τοὺς ἠθικοὺς λόγους, ὅτι τοιοῦτός
[7, 1327]   τῶν Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ μεσεύει  κατὰ   (τοὺς τόπους, οὕτως ἀμφοῖν μετέχει.
[7, 1333]   τοῖς κατὰ τέχνην καὶ τοῖς  κατὰ   φύσιν: βέλτιον δὲ τὸ λόγον
[7, 1328]   δ' ὥσπερ τῶν ἄλλων τῶν  κατὰ   φύσιν συνεστώτων οὐ ταῦτά ἐστι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007