Alphabétiquement     [«   »]
ξένοις 1
ξένων 1
ξύλα 1
ὁ 47
2
7
ὀβελίσκους 1
Fréquences     [«    »]
46 ἀλλὰ
47 κατὰ
43 ὅτι
47 ὁ
47 οὐ
48
55
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII


Livre, pages
[7, 1323]   τοῦτο πότερον κοινῇ καὶ χωρὶς     αὐτὸς ἕτερος. νομίσαντας οὖν
[7, 1333]   ἀκροτάτου. διῄρηται δὲ καὶ πᾶς     βίος εἰς ἀσχολίαν καὶ σχολὴν
[7, 1333]   μὲν γὰρ πρακτικός ἐστι λόγος     δὲ θεωρητικός. ὡσαύτως οὖν ἀνάγκη
[7, 1326]   τὴν εὐνομίαν ἀναγκαῖον εὐταξίαν εἶναι,     δὲ λίαν ὑπερβάλλων ἀριθμὸς οὐ
[7, 1334]   γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει τοῖς παιδίοις,     δὲ λογισμὸς καὶ νοῦς
[7, 1334]   ἀπό τινος ἀρχῆς ἄλλου τέλους,  (ὁ   δὲ λόγος ἡμῖν καὶ
[7, 1327]   κοινὴν εἶναι τῶν τόπων ἁπάντων̓     δὲ λοιπὸς πρὸς τὰς τῶν
[7, 1329]   συσσιτίων τάξις ἐντεῦθεν γέγονε πρῶτον,     δὲ χωρισμὸς κατὰ γένος
[7, 1324]   ἓν μὲν πότερος αἱρετώτερος (βίος,     διὰ τοῦ συμπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν
[7, 1325]   τῶν ἀνθρώπων: σχολῇ γὰρ ἂν     θεὸς εἶχε καλῶς καὶ πᾶς
[7, 1328]   γὰρ τοὺς συνήθεις καὶ φίλους     θυμὸς αἴρεται μᾶλλον πρὸς
[7, 1327]   πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας ἀγρίους,     θυμός ἐστιν ποιῶν τὸ
[7, 1328]   πᾶσιν: ἀρχικὸν γὰρ καὶ ἀήττητον     θυμός. οὐ καλῶς δ' ἔχει
[7, 1329]   γέγονε πρῶτον, δὲ χωρισμὸς     κατὰ γένος τοῦ πολιτικοῦ πλήθους
[7, 1325]   θεὸς εἶχε καλῶς καὶ πᾶς     κόσμος, οἷς οὐκ εἰσὶν ἐξωτερικαὶ
[7, 1327]   τε τὴν χώραν. εἷς μὲν     λεχθεὶς ὅρος δεῖ γὰρ πρὸς
[7, 1326]   καὶ πόλιν ἧς μετὰ μεγέθους     λεχθεὶς ὅρος ὑπάρχει, ταύτην εἶναι
[7, 1334]   μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσι καὶ σχολάζουσιν:     μὲν γὰρ πόλεμος ἀναγκάζει δικαίους
[7, 1333]   καθ' ὅνπερ εἰώθαμεν τρόπον διαιρεῖν:  (ὁ   μὲν γὰρ πρακτικός ἐστι λόγος
[7, 1331]   ἀλλήλοις καὶ συμφωνεῖν: ἐνίοτε γὰρ     μὲν σκοπὸς ἔκκειται καλῶς, ἐν
[7, 1324]   ἑκάστῳ καὶ κοινῇ ταῖς πόλεσιν,  ~(ὁ   μετ' ἀρετῆς κεχορηγημένης ἐπὶ τοσοῦτον
[7, 1333]   τὸ ἄρχειν, οὐκ εὐδαίμονες, οὐδ'     νομοθέτης ἀγαθός. ἔστι δὲ τοῦτο
[7, 1334]   σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες. αἴτιος δ'     νομοθέτης οὐ παιδεύσας δύνασθαι σχολάζειν.
[7, 1331]   αὐτόν, ὅσα μὴ τῶν ἱερῶν     νόμος ἀφορίζει χωρὶς τι
[7, 1336]   οἷς καὶ τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν     νόμος. πρὸς δὲ τούτους ἀφίησιν
[7, 1336]   νόμος. πρὸς δὲ τούτους ἀφίησιν     νόμος τοὺς τὴν ἡλικίαν ἔχοντας
[7, 1334]   παιδίοις, δὲ λογισμὸς καὶ     νοῦς προιοῦσιν ἐγγίγνεσθαι (πέφυκεν. διὸ
[7, 1334]   (ὁ δὲ λόγος ἡμῖν καὶ     νοῦς τῆς φύσεως τέλος, ὥστε
[7, 1324]   καὶ κοινωνεῖν πόλεως μᾶλλον     ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας
[7, 1324]   πρακτικὸς βίος αἱρετὸς μᾶλλον     πάντων τῶν ἐκτὸς ἀπολελυμένος, οἷον
[7, 1325]   (τέκνων δεσπότης δούλων: ὥστε     παραβαίνων οὐθὲν ἂν τηλικοῦτον κατορθώσειεν
[7, 1323]   διὸ δεῖ πρῶτον (ὁμολογεῖσθαι τίς     πᾶσιν ὡς εἰπεῖν αἱρετώτατος βίος,
[7, 1331]   τινὶ κοινῇ κατεσκευάσθαι, τοιοῦτος δ'     περὶ τὴν ἀναγκαίαν ἀγοράν ἐστι
[7, 1327]   ἀγνῶτας ἀγρίους, θυμός ἐστιν     ποιῶν τὸ φιλητικόν: αὕτη γάρ
[7, 1324]   ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον πότερον     πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς
[7, 1325]   καὶ καθ' ἕκαστον ἄριστος βίος     πρακτικός. ἀλλὰ τὸν πρακτικὸν οὐκ
[7, 1334]   τὴν γὰρ βαφὴν ἀνιᾶσιν, ὥσπερ     σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες. αἴτιος δ'
[7, 1332]   καὶ γεννήσεις. χρήσαιτο δ' ἂν     σπουδαῖος ἀνὴρ καὶ πενίᾳ καὶ
[7, 1332]   ἠθικοὺς λόγους, ὅτι τοιοῦτός ἐστιν     σπουδαῖος, διὰ τὴν ἀρετὴν
[7, 1336]   κακῶς ἔλεγε τὸ τοιοῦτον Θεόδωρος     τῆς τραγῳδίας ὑποκριτής: οὐθενὶ γὰρ
[7, 1326]   εἴπομεν, ἀόριστον. τίς δ' ἐστὶν     τῆς ὑπερβολῆς ὅρος, ἐκ τῶν
[7, 1328]   (ζῆν τοὺς πολίτας ἀγεννὴς γὰρ     τοιοῦτος βίος καὶ πρὸς ἀρετὴν
[7, 1331]   ἀρχόντων. εἴη δ' ἂν εὔχαρις     τόπος, εἰ καὶ τὰ γυμνάσια
[7, 1331]   πυθόχρηστον. εἴη δ' ἂν τοιοῦτος     τόπος ὅστις ἐπιφάνειάν τε ἔχει
[7, 1325]   οὐκ ὀρθῶς, οἱ μὲν ὅτι     τοῦ ἐλευθέρου βίος τοῦ δεσποτικοῦ
[7, 1335]   τὸ πλεῖστον εἰπεῖν ἀνδράσι μὲν     τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμὸς ἔσχατος,
[7, 1335]   χρόνους καταβαίνειν τούτους. ἔστι δ'     τῶν νέων συνδυασμὸς φαῦλος πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007