Alphabétiquement     [«   »]
ἀληθινὴν 1
ἀληθῶς 2
ἀλλ 24
ἀλλὰ 46
ἄλλα 2
ἄλλαις 2
ἄλλας 4
Fréquences     [«    »]
43 ὅτι
41 τοῦτο
40 τῷ
46 ἀλλὰ
47 κατὰ
47
47 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

ἀλλὰ


Livre, pages
[7, 1323]   δίκαιος καὶ φρόνιμος καὶ σώφρων.  ἀλλὰ   γὰρ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον
[7, 1323]   σωφροσύνης μηδὲ δικαιοσύνης μηδὲ φρονήσεως,  ἀλλὰ   δεδιότα μὲν τὰς παραπετομένας (μυίας,
[7, 1323]   οὐθὲν δὲ τῶν (ἐξωτερικῶν ἀγαθῶν  ἀλλὰ   δι' αὑτὸν αὐτὸς καὶ τῷ
[7, 1324]   δὲ τὸ μὴ μόνον δικαίως  ἀλλὰ   καὶ ἀδίκως ἄρχειν, κρατεῖν δ'
[7, 1325]   δεῖ δ' οὐ μόνον ἀρετὴν  ἀλλὰ   καὶ δύναμιν ὑπάρχειν, καθ' ἣν
[7, 1323]   δὲ τούτοις ἐλλείπουσιν: οὐ μὴν  ἀλλὰ   καὶ κατὰ τὸν λόγον σκοπουμένοις
[7, 1323]   ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν  ἀλλὰ   καὶ τὸ χρήσιμον. ὅλως τε
[7, 1331]   οὐχ ὅτι τείχη μόνον περιβλητέον,  ἀλλὰ   καὶ τούτων ἐπιμελητέον, ὅπως καὶ
[7, 1327]   ἄδηλον ~(οὔ γὰρ μόνον αὑτοῖς  ἀλλὰ   καὶ τῶν πλησίον τισὶ δεῖ
[7, 1326]   μέγεθος τοῦ σώματος. οὐ μὴν  ἀλλὰ   κἂν εἰ δεῖ κρίνειν πρὸς
[7, 1327]   εἰ μὴ κατ' ἄμφω δυνατόν,  ἀλλὰ   κατὰ θάτερον ὑπάρξει (μᾶλλον ἀμφοτέρων
[7, 1327]   νέμειν ἄστυ μήτε πόρρω λίαν,  (ἀλλὰ   κρατεῖσθαι τείχεσι καὶ τοιούτοις ἄλλοις
[7, 1325]   δυνάμενον ἄρχειν παριέναι τῷ πλησίον,  ἀλλὰ   μᾶλλον ἀφαιρεῖσθαι, καὶ μήτε πατέρα
[7, 1330]   δ' ὁμαλότης, ἀριστοκρατικὸν δὲ οὐδέτερον,  ἀλλὰ   μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείους.
[7, 1334]   τῆς ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀρχομένων,  ~(ἀλλὰ   μὴ πάντων δεσποτείας: τρίτον δὲ
[7, 1328]   τῇ κεκτημένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς,  ἀλλὰ   μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε
[7, 1332]   φῦναι δεῖ πρῶτον, οἷον ἄνθρωπον  ἀλλὰ   μὴ τῶν ἄλλων τι ζῴων:
[7, 1332]   καθ' ἕκαστον καὶ τὸ πάντας.  ἀλλὰ   μὴν ἀγαθοί γε καὶ σπουδαῖοι
[7, 1324]   ἂν ἄγριον ἐδεστὸν ζῷον.  ἀλλὰ   μὴν εἴη γ' ἂν καὶ
[7, 1329]   διαίρεσις τὸ κατ' ἀξίαν.  ἀλλὰ   μὴν καὶ τὰς κτήσεις δεῖ
[7, 1326]   μεγάλη τε (πόλις καὶ πολυάνθρωπος.  ἀλλὰ   μὴν καὶ τοῦτό γε ἐκ
[7, 1332]   ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν.  ἀλλὰ   μὴν ὅτι γε δεῖ τοὺς
[7, 1325]   πράξεων τοὺς ταῖς διανοίαις ἀρχιτέκτονας.  ἀλλὰ   μὴν οὐδ' ἀπρακτεῖν ἀναγκαῖον τὰς
[7, 1324]   δ' ἔστι καὶ μὴ δικαίως.  ἀλλὰ   μὴν οὐδ' ἐν ταῖς ἄλλαις
[7, 1331]   ὡς ἀνάνδρων ἐσομένων τῶν κατοικούντων.  ἀλλὰ   μὴν οὐδὲ τοῦτό γε δεῖ
[7, 1332]   ἔργον ἀλλ' ἐπιστήμης καὶ προαιρέσεως.  ἀλλὰ   μὴν σπουδαία γε πόλις ἐστὶ
[7, 1331]   χαλεπόν ἐστι τὰ τοιαῦτα νοῆσαι,  ἀλλὰ   ποιῆσαι μᾶλλον: τὸ μὲν γὰρ
[7, 1325]   χάριν γιγνομένας ἐκ τοῦ πράττειν,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον (τὰς αὐτοτελεῖς καὶ
[7, 1328]   πλῆθός ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν  ἀλλὰ   πρὸς ζωὴν αὔταρκες, ὥς φαμεν,
[7, 1335]   ὥσπερ τῶν ἀθλητῶν ἕξις,  ἀλλὰ   πρὸς τὰς τῶν ἐλευθερίων πράξεις.
[7, 1324]   πόλιν εὐδαιμονεστέραν φήσει τὴν σπουδαιοτέραν.  ἀλλὰ   ταῦτ' ἤδη δύο ἐστὶν
[7, 1323]   ὥσπερ τι παιδίον μαινόμενον.  ἀλλὰ   ταῦτα μὲν λεγόμενα (ὥσπερ) πάντες
[7, 1330]   τὴν κτῆσιν ὥσπερ τινὲς εἰρήκασιν,  ~(ἀλλὰ   τῇ χρήσει φιλικῶς γινομένῃ κοινήν,
[7, 1328]   πάντων καὶ μὴ πάντας πάντων  ἀλλὰ   τινὰς τινῶν. ταῦτα γὰρ καὶ
[7, 1331]   μὲν θεοῖς τὰ δὲ ἥρωσιν.  ἀλλὰ   τὸ διατρίβειν νῦν ἀκριβολογουμένους καὶ
[7, 1332]   ἄλλαις τύχαις ταῖς φαύλαις καλῶς:  ἀλλὰ   τὸ μακάριον ἐν τοῖς ἐναντίοις
[7, 1324]   ἐπὶ θοίνην θυσίαν (ἀνθρώπους,  ἀλλὰ   τὸ πρὸς τοῦτο θηρευτόν: ἔστι
[7, 1331]   πρὸς τὸ τέλος πάντων ἐπιτυγχάνουσιν,  ἀλλὰ   τὸ τέλος ἔθεντο φαῦλον, ὁτὲ
[7, 1325]   ἕκαστον ἄριστος βίος πρακτικός.  ἀλλὰ   τὸν πρακτικὸν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι
[7, 1326]   κατὰ πλῆθος εἶναι μείζω πόλιν,  ἀλλὰ   τοῦτ' οὐκ ἔστιν, ὥσπερ εἴπομεν,
[7, 1325]   τοῖς καθήκουσι πρὸς ἑκάστους χρηστέον.  ἀλλὰ   τοῦτο μὲν κἂν ὕστερον τύχοι
[7, 1331]   τῆς εὐδαιμονίας ἐφίενται (πάντες, φανερόν,  ἀλλὰ   τούτων τοῖς μὲν ἐξουσία τυγχάνει
[7, 1334]   τοῖς ἄλλοις μέγιστα τῶν ἀγαθῶν,  ἀλλὰ   τῷ γίνεσθαι ταῦτα μᾶλλον διὰ
[7, 1333]   τῶν ἐπιταττομένων οὐ τοῖς ἔργοις  ἀλλὰ   τῷ τίνος ἕνεκα. διὸ πολλὰ
[7, 1324]   οὐ δεῖ πάντων πειρᾶσθαι δεσπόζειν,  ἀλλὰ   τῶν δεσποστῶν, ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν
[7, 1333]   τοὺς νόμους καὶ τὴν παιδείαν,  ἀλλὰ   φορτικῶς ἀπέκλιναν (πρὸς τὰς χρησίμους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007