Alphabétiquement     [«   »]
προκεῖσθαι 1
προοδοποιεῖν 1
πρός 5
πρὸς 155
προσάγειν 1
προσαγορευθῇ 1
προσαγωγῆς 1
Fréquences     [«    »]
120 εἶναι
132 τῆς
124 τοῖς
155 πρὸς
168 μὲν
182 τὸ
191 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

πρὸς


Livre, pages
[7, 1331]   ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλουμένην (ἀστυνομίαν,  πρὸς   ἀγορᾷ μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ
[7, 1323]   διάθεσιν τὴν ἀρίστην ἑκάστου πράγματος  πρὸς   ἄλληλα κατὰ τὴν ὑπεροχὴν (ἥνπερ
[7, 1334]   τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ δεῖ  (πρὸς   ἄλληλα συμφωνεῖν συμφωνίαν τὴν ἀρίστην:
[7, 1327]   καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων ἔθνη  πρὸς   ἄλληλα: τὰ μὲν γὰρ ἔχει
[7, 1325]   τοῦτο συμβαίνειν: πολλαὶ γὰρ κοινωνίαι  πρὸς   ἄλληλα τοῖς μέρεσι τῆς πόλεώς
[7, 1334]   ταῦτα γὰρ ποιεῖ καὶ στάσεις  πρὸς   ἀλλήλους καὶ διαφοράς: ἔπειτα καὶ
[7, 1327]   δεῖ καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ  (πρὸς   ἀλλήλους. περὶ δὲ τῆς ναυτικῆς
[7, 1328]   συμφερόντων καὶ τῶν δικαίων τῶν  (πρὸς   ἀλλήλους. τὰ μὲν οὖν ἔργα
[7, 1334]   ποίους τινὰς ὄντας χρὴ ποιεῖσθαι  πρὸς   ἀλλήλους τὴν γαμικὴν ὁμιλίαν. δεῖ
[7, 1335]   τὴν ὁμιλίαν. περὶ δὲ τῆς  πρὸς   ἄλλην πρὸς ἄλλον, ἔστω
[7, 1335]   δὲ τῆς πρὸς ἄλλην  πρὸς   ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῶς μὴ
[7, 1327]   μονόκωλον, τὰ δὲ εὖ κέκραται  πρὸς   ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ταύτας. φανερὸν
[7, 1325]   τῆς χρήσεως αὐτοῦ, λεκτέον ἡμῖν  πρὸς   ἀμφοτέρους αὐτούς οἱ μὲν γὰρ
[7, 1336]   καλῶς ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν (οὔτε  πρὸς   ἀναγκαίους πόνους, ὅπως μὴ τὴν
[7, 1328]   γὰρ τοιοῦτος βίος καὶ  πρὸς   ἀρετὴν ὑπεναντίο, οὐδὲ δὴ γεωργοὺς
[7, 1324]   βίους τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι  πρὸς   ἀρετὴν φαίνονται προαιρούμενοι, καὶ τῶν
[7, 1336]   αὐτούς. δύο δ' εἰσὶν ἡλικίαι  πρὸς   ἃς ἀναγκαῖον διῃρῆσθαι τὴν παιδείαν,
[7, 1327]   ταῦτα μὴ συμβαίνει, βέλτιον καὶ  πρὸς   ἀσφάλειαν καὶ πρὸς εὐπορίαν τῶν
[7, 1330]   καὶ τόπους: οὕτω γὰρ καὶ  πρὸς   ἀσφάλειαν καὶ πρὸς κόσμον ἕξει
[7, 1336]   ἐν τοῖς νόμοις: συμφέρουσι γὰρ  πρὸς   αὔξησιν: γίγνεται γὰρ τρόπον τινὰ
[7, 1326]   μεγίστη τοῦ πλήθους ὑπερβολὴ  πρὸς   αὐτάρκειαν ζωῆς εὐσύνοπτος. περὶ (μὲν
[7, 1330]   ὁμόροις μὴ συμμετέχειν βουλῆς τῶν  πρὸς   αὐτοὺς πολέμων, ὡς διὰ τὸ
[7, 1334]   ἀποβλέποντα νομοθετεῖν ταύτην τὴν κοινωνίαν  πρὸς   αὐτούς τε καὶ τὸν τοῦ
[7, 1333]   νέων τοῖς ἐλευθέροις καλὸν διακονεῖν:  πρὸς   γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ
[7, 1328]   δύναμις φιλοῦμεν. ~(σημεῖον δέ:  πρὸς   γὰρ τοὺς συνήθεις καὶ φίλους
[7, 1330]   νεώτερον καὶ τὸν Ἱπποδάμειον τρόπον,  πρὸς   δὲ τὰς πολεμικὰς (ἀσφαλείας τοὐναντίον
[7, 1326]   δ' ἐπίταξις καὶ κρίσις ἔργον:  πρὸς   δὲ τὸ κρίνειν (περὶ τῶν
[7, 1336]   ὅσας ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τηλικούτων συμφέρει.  (πρὸς   δὲ τὸ μὴ διαστρέφεσθαι τὰ
[7, 1327]   φιλητικοὺς μὲν (εἶναι τῶν γνωρίμων  πρὸς   δὲ τοὺς ἀγνῶτας ἀγρίους,
[7, 1324]   αὑτοῖς τὸ δικαίως ἄρχειν ζητοῦσι,  πρὸς   δὲ τοὺς ἄλλους οὐδὲν μέλει
[7, 1324]   μετέχειν τῶν κατ' ἀρετὴν πράξεων,  πρὸς   δὲ τοὺς ἀμφισβητοῦντας, ἐάσαντας ἐπὶ
[7, 1325]   δεῖ τὴν ἀρίστην πολιτείαν συντείνειν:  πρὸς   δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν τὸν
[7, 1336]   τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν νόμος.  πρὸς   δὲ τούτους ἀφίησιν νόμος
[7, 1325]   ἀσκητέον πῶς τοῖς καθήκουσι  πρὸς   ἑκάστους χρηστέον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν
[7, 1324]   πλείστοις, ὅμως εἴ πού τι  πρὸς   ἓν οἱ νόμοι βλέπουσι, τοῦ
[7, 1335]   δὲ πόνοις μὴ βιαίοις, μηδὲ  πρὸς   ἕνα (μόνον, ὥσπερ τῶν
[7, 1325]   τὸν πρακτικὸν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι  πρὸς   ἑτέρους, καθάπερ οἴονταί τινες, οὐδὲ
[7, 1327]   βέλτιον καὶ πρὸς ἀσφάλειαν καὶ  πρὸς   εὐπορίαν τῶν ἀναγκαίων μετέχειν (τὴν
[7, 1330]   πρὸς ὑγίειαν αἵ τε γὰρ  πρὸς   ἕω τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ
[7, 1328]   ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν ἀλλὰ  πρὸς   ζωὴν αὔταρκες, ὥς φαμεν, ἐὰν
[7, 1335]   καθ' (ἡμέραν τινὰ ποιεῖσθαι πορείαν  πρὸς   θεῶν ἀποθεραπείαν τῶν εἰληχότων τὴν
[7, 1330]   γὰρ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν καὶ  πρὸς   κόσμον ἕξει καλῶς. περὶ δὲ
[7, 1331]   καὶ τούτων ἐπιμελητέον, ὅπως καὶ  πρὸς   κόσμον ἔχῃ τῇ πόλει πρεπόντως
[7, 1336]   πέντε ἐτῶν, ἣν οὔτε πω  πρὸς   μάθησιν καλῶς ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν
[7, 1330]   πράξεις καὶ πολεμικὰς καλῶς ἔχει.  πρὸς   μὲν οὖν τὰς πολεμικὰς αὐτοῖς
[7, 1330]   τὰς ἐκείνως καλλωπισαμένας. (ἔστι δὲ  πρὸς   μὲν τοὺς ὁμοίους καὶ μὴ
[7, 1328]   καὶ τοῖς δημιουργοῖς: οἰκίᾳ γὰρ  πρὸς   οἰκοδόμον οὐθέν ἐστιν γίγνεται
[7, 1328]   χαλεποὺς εἶναι πρὸς τοὺς ἀγνῶτας:  πρὸς   οὐθένα γὰρ εἶναι χρὴ τοιοῦτον,
[7, 1333]   καὶ χρήσιμα τῶν καλῶν ἕνεκεν.  πρὸς   πάντα μὲν τοίνυν τῷ πολιτικῷ
[7, 1327]   τὰς εὐδοκιμούσας τῶν Ἑλλήνων καὶ  πρὸς   πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ὡς διείληπται
[7, 1333]   τὰ περὶ τὰς πολιτείας οὔτε  πρὸς   πάσας τὰς ἀρετὰς τοὺς νόμους
[7, 1325]   ἐάν τινες ὑπάρχωσι γειτνιῶντες, ποῖα  πρὸς   ποίους ἀσκητέον πῶς τοῖς
[7, 1328]   τὰς καθ' αὑτοὺς χρείας καὶ  πρὸς   πολεμικάς, πέμπτον δὲ καὶ πρῶτον
[7, 1336]   γὰρ καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ  πρὸς   πολεμικὰς (πράξεις εὐχρηστότατον. διὸ παρὰ
[7, 1333]   πάντα πρὸς τὸ κρατεῖν καὶ  πρὸς   πόλεμον ἐνομοθέτησεν. (καὶ κατὰ
[7, 1325]   τῆς πολιτείας σύνταξις οὐ  πρὸς   πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ κρατεῖν
[7, 1330]   τὰς ἐσχατιάς, (τὸ δὲ ἕτερον  πρὸς   πόλιν, ἵνα δύο κλήρων ἑκάστῳ
[7, 1335]   τῶν ἀθλητῶν χρήσιμος ἕξις  πρὸς   πολιτικὴν εὐεξίαν οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν
[7, 1335]   καρπῶν κομιδήν. ἔτι δὲ καὶ  πρὸς   σωφροσύνην συμφέρει τὰς ἐκδόσεις ποιεῖσθαι
[7, 1333]   τὰς πράξεις αὐτῶν, μᾶλλον δὲ  πρὸς   τὰ βελτίω καὶ τὰ τέλη.
[7, 1331]   τῆς θέσεως ἀρετὴν ἱκανῶς καὶ  πρὸς   τὰ γειτνιῶντα (μέρη τῆς πόλεως
[7, 1330]   ἕω τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ  πρὸς   τὰ πνεύματα (τὰ πνέοντα ἀπὸ
[7, 1336]   ἀστραβές. συμφέρει δ' εὐθὺς καὶ  πρὸς   τὰ ψύχη συνεθίζειν ἐκ μικρῶν
[7, 1330]   ἡδίων μὲν νομίζεται καὶ χρησιμωτέρα  πρὸς   τὰς ἄλλας πράξεις, ἂν εὔτομος
[7, 1331]   τὴν ἄνω τίθεμεν, ταύτην δὲ  πρὸς   τὰς ἀναγκαίας πράξεις. μεμιμῆσθαι δὲ
[7, 1327]   λεχθεὶς ὅρος δεῖ γὰρ  πρὸς   τὰς ἐκβοηθείας κοινὴν εἶναι τῶν
[7, 1330]   ἰδιωτῶν τὸ ἕτερον μέρος τὸ  πρὸς   τὰς ἐσχατιάς, (τὸ δὲ ἕτερον
[7, 1328]   τινὰ εὐπορίαν, ὅπως ἔχωσι καὶ  πρὸς   τὰς καθ' αὑτοὺς χρείας καὶ
[7, 1331]   ἔχῃ τῇ πόλει πρεπόντως καὶ  πρὸς   τὰς πολεμικὰς χρείας, τάς τε
[7, 1331]   καὶ τὰς μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν  πρὸς   τὰς πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ
[7, 1327]   καὶ ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν  πρὸς   τὰς πράξεις σύμμετρον. τὴν δὲ
[7, 1329]   τὴν γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ  πρὸς   τὰς πράξεις τὰς πολιτικά. ἐπεὶ
[7, 1336]   συμβαίνει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ  πρὸς   τὰς τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ
[7, 1327]   τόπων ἁπάντων̓ δὲ λοιπὸς  πρὸς   τὰς τῶν γινομένων καρπῶν παραπομπάς,
[7, 1335]   τῶν ἀθλητῶν ἕξις, ἀλλὰ  πρὸς   τὰς τῶν ἐλευθερίων πράξεις. ὁμοίως
[7, 1336]   τὰς τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ  πρὸς   τὰς τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ
[7, 1336]   γὰρ δεῖ τὰ τοιαῦτα προοδοποιεῖν  πρὸς   τὰς ὕστερον διατριβάς: διὸ τὰς
[7, 1333]   τὴν παιδείαν, ἀλλὰ φορτικῶς ἀπέκλιναν  (πρὸς   τὰς χρησίμους εἶναι δοκούσας καὶ
[7, 1335]   καὶ πόσον χρόνον λειτουργεῖν ἁρμόττει  πρὸς   τεκνοποιίαν ὡρίσθω. τὰ γὰρ τῶν
[7, 1330]   τὴν θέσιν εὔχεσθαι δεῖ κατατυγχάνειν  πρὸς   τέτταρα βλέποντας, πρῶτον μὲν ὡς
[7, 1330]   εἰς τροφὴν ὕδατα καὶ τὰ  πρὸς   τὴν ἄλλην χρείαν. περὶ δὲ
[7, 1336]   τι δρῶν, ~(ἀτιμίᾳ ζημιούσθω πρεπούσῃ  πρὸς   τὴν ἁμαρτίαν. γενομένων δὲ τῶν
[7, 1336]   ἃς ἀναγκαῖον διῃρῆσθαι τὴν παιδείαν,  πρὸς   τὴν ἀπὸ τῶν ἑπτὰ μέχρι
[7, 1327]   μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτῃ  πρὸς   τὴν ἀρετήν. ὅπερ γάρ φασί
[7, 1324]   καὶ νόμοι τινές εἰσι παροξύνοντες  πρὸς   τὴν ἀρετὴν ταύτην, καθάπερ ἐν
[7, 1334]   μὲν οὖν καὶ καρτερίας δεῖ  πρὸς   τὴν ἀσχολίαν, φιλοσοφίας δὲ πρὸς
[7, 1335]   ἀρρένων (δὲ σώματα βλάπτεσθαι δοκεῖ  πρὸς   τὴν αὔξησιν, ἐὰν ἔτι τοῦ
[7, 1336]   μέχρι ἥβης καὶ πάλιν μετὰ  πρὸς   τὴν ἀφ' (ἥβης μέχρι τῶν
[7, 1329]   ἔσεσθαι ~(δεῖ γὰρ σχολῆς καὶ  πρὸς   τὴν γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ
[7, 1326]   τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν  πρὸς   τὴν ἐργασίαν ὅσῳ γὰρ ἂν
[7, 1327]   τεθραμμένους νόμοις ἀσύμφορον εἶναί φασι  πρὸς   (τὴν εὐνομίαν, καὶ τὴν πολυανθρωπίαν:
[7, 1327]   τοιαύτην (εὐπαρακόμιστον. περὶ δὲ τῆς  πρὸς   τὴν θάλατταν κοινωνίας, πότερον ὠφέλιμος
[7, 1329]   τὴν ἐπωνυμίαν (Αὔσονες, τὸ δὲ  πρὸς   τὴν Ἰαπυγίαν καὶ τὸν Ἰόνιον
[7, 1335]   σώμασιν σύζευξις ἔσται, καὶ  πρὸς   τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβήσεται
[7, 1327]   ἐπίνεια καὶ λιμένας εὐφυῶς κείμενα  πρὸς   τὴν πόλιν, ὥστε μήτε τὸ
[7, 1334]   χρήσιμοι δὲ τῶν ἀρετῶν εἰσι  πρὸς   τὴν σχολὴν καὶ διαγωγὴν ὧν
[7, 1334]   πρὸς τὴν ἀσχολίαν, φιλοσοφίας δὲ  πρὸς   τὴν σχολήν, σωφροσύνης δὲ καὶ
[7, 1335]   τῶν νέων συνδυασμὸς φαῦλος  πρὸς   τὴν τεκνοποιίαν: ἐν γὰρ πᾶσι
[7, 1335]   δὲ καὶ αὐτοὺς ἤδη θεωρεῖν  πρὸς   τὴν τεκνοποιίαν τά τε (παρὰ
[7, 1331]   τόπος ὅστις ἐπιφάνειάν τε ἔχει  πρὸς   τὴν τῆς θέσεως ἀρετὴν ἱκανῶς
[7, 1335]   τὰ σώματα τῶν γεννωμένων ὑπάρχῃ  πρὸς   τὴν τοῦ νομοθέτου βούλησιν. σχεδὸν
[7, 1329]   ἐνίοις. ᾤκουν δὲ τὸ μὲν  πρὸς   τὴν Τυρρηνίαν Ὀπικοὶ καὶ πρότερον
[7, 1335]   γαμίσκεσθαι τὰς νεωτέρας, ἀλλ' οὐ  πρὸς   τὴν τῶν καρπῶν κομιδήν. ἔτι
[7, 1336]   οἴεσθαι δεῖ μεγάλην εἶναι διαφορὰν  πρὸς   τὴν τῶν σωμάτων δύναμιν τὴν
[7, 1334]   ἀλλήλους καὶ διαφοράς: ἔπειτα καὶ  πρὸς   τὴν τῶν τέκνων διαδοχήν, δεῖ
[7, 1336]   τῶν παίδων ἕξις διὰ θερμότητα  πρὸς   τὴν τῶν ψυχρῶν ἄσκησιν. περὶ
[7, 1330]   καὶ πλειστάκις, ταῦτα πλεῖστον συμβάλλεται  πρὸς   τὴν ὑγίειαν: δὲ τῶν
[7, 1328]   δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ  πρὸς   τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε βάναυσον βίον
[7, 1326]   δεῖ καὶ τίνα τρόπον ἔχειν  πρὸς   τὴν χρῆσιν αὐτῆς: πολλαὶ γὰρ
[7, 1325]   ὕστερον τύχοι τῆς προσηκούσης (σκέψεως,  πρὸς   τί τέλος δεῖ τὴν ἀρίστην
[7, 1333]   ταύτας καταστήσαντες τὰς πολιτείας, οὔτε  πρὸς   τὸ βέλτιστον τέλος φαίνονται συντάξαντες
[7, 1327]   γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ  πρὸς   τὸ βλάψαι τοὺς ἐπιτιθεμένους, εἰ
[7, 1328]   δ' οἷον ὀργάνῳ τε παντὶ  πρὸς   τὸ γιγνόμενον ἔργον καὶ τοῖς
[7, 1326]   πλήθους πρῶτον πλῆθος αὔταρκες  πρὸς   τὸ εὖ ζῆν ἐστι κατὰ
[7, 1325]   σύνταξις οὐ πρὸς πόλεμον οὐδὲ  πρὸς   τὸ κρατεῖν ἔσται τῶν πολεμίων:
[7, 1333]   νομοθέτου τὸν σκοπόν, ὅτι πάντα  πρὸς   τὸ κρατεῖν καὶ πρὸς πόλεμον
[7, 1330]   τὴν ἐργασίαν εἶεν χρήσιμοι καὶ  πρὸς   τὸ μηδὲν νεωτερίζειν ἀσφαλεῖς, δεύτερον
[7, 1326]   ἀλλὰ κἂν εἰ δεῖ κρίνειν  πρὸς   τὸ πλῆθος ἀποβλέποντας, οὐ κατὰ
[7, 1326]   καλῶς οὐδεμίαν ὁρῶμεν οὖσαν ἀνειμένην  πρὸς   τὸ πλῆθος. τοῦτο δὲ δῆλον
[7, 1327]   ἐμπόρων πλῆθος, ὑπεναντίαν δ' εἶναι  πρὸς   τὸ πολιτεύεσθαι καλῶς. ὅτι μὲν
[7, 1327]   θαλάττης, οὐκ ἄδηλον. καὶ γὰρ  πρὸς   τὸ ῥᾷον φέρειν τοὺς πολέμους
[7, 1330]   παρέργως. οἷς γὰρ πλείστοις χρώμεθα  πρὸς   τὸ σῶμα καὶ πλειστάκις, ταῦτα
[7, 1326]   κρίνειν (περὶ τῶν δικαίων καὶ  πρὸς   τὸ τὰς ἀρχὰς διανέμειν κατ'
[7, 1330]   αὗται μᾶλλον: ~(τῶν δὲ λοιπῶν  πρὸς   τὸ τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ
[7, 1331]   διαμαρτάνουσιν, ὁτὲ δὲ τῶν μὲν  πρὸς   τὸ τέλος πάντων ἐπιτυγχάνουσιν, ἀλλὰ
[7, 1331]   πράξεων ὀρθῶς, ἓν δὲ τὰς  πρὸς   τὸ τέλος φερούσας πράξεις εὑρίσκειν
[7, 1333]   νόμοις αὐτοῦ, καὶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος  (πρὸς   τὸ χρῆσθαι τοῖς νόμοις, ἀποβεβλήκασι
[7, 1330]   τόπον ἔν τε τοιούτῳ καὶ  πρὸς   (τοιοῦτον καλῶς, δεύτερον δὲ ὕδασιν
[7, 1324]   γὰρ τόν γε εὖ φρονοῦντα  πρὸς   τὸν βελτίω σκοπὸν συντάττεσθαι, καὶ
[7, 1327]   καὶ μεγέθους τῆς δυνάμεως ταύτης  πρὸς   τὸν βίον ἀποσκεπτέον τῆς πόλεως.
[7, 1328]   προσηκόντως τοῖς φίλοις ἐγκαλῶν διαλέγεται  πρὸς   τὸν θυμόν: (σὺ γὰρ δὴ
[7, 1325]   δῆλον ἄρα ὅτι πάσας τὰς  πρὸς   τὸν πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς μὲν
[7, 1335]   δὲ ἤδη καταλελυμένης τῆς ἡλικίας  (πρὸς   τὸν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμόν.
[7, 1331]   σῶμα κρίνουσιν ἐνίοτε καλῶς, οὔτε  πρὸς   τὸν ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρον τυγχάνουσι
[7, 1328]   θυμὸς αἴρεται μᾶλλον  πρὸς   τοὺς ἀγνῶτας, ὀλιγωρεῖσθαι νομίσας. διὸ
[7, 1328]   δ' ἔχει λέγειν χαλεποὺς εἶναι  πρὸς   τοὺς ἀγνῶτας: πρὸς οὐθένα γὰρ
[7, 1328]   μεγαλόψυχοι (τὴν φύσιν ἄγριοι, πλὴν  πρὸς   τοὺς ἀδικοῦντας. τοῦτο δὲ μᾶλλον
[7, 1324]   οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ' οὐκ αἰσχύνονται  πρὸς   τοὺς ἄλλους ἀσκοῦντες: (αὐτοὶ μὲν
[7, 1330]   καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ  πρὸς   τοὺς ἀστυγείτονας πολέμους ὁμονοητικώτερον. ὅπου
[7, 1328]   ἀρχήν, τῶν ἀπειθούντων χάριν, καὶ  πρὸς   τοὺς ἔξωθεν ἀδικεῖν (ἐπιχειροῦντας, ἔτι
[7, 1330]   ἄλλην οἰκίαν. ἔτι δὲ τὰ  πρὸς   τοὺς θεοὺς δαπανήματα κοινὰ πάσης
[7, 1330]   μὲν ἕτερον μέρος εἰς τὰς  πρὸς   τοὺς θεοὺς λειτουργίας τὸ δὲ
[7, 1333]   αὐτῶν, ὅτι διὰ τὸ γεγυμνάσθαι  πρὸς   τοὺς κινδύνους πολλῶν ἦρχον: καίτοι
[7, 1330]   τρόπον, οἱ μὲν ὀλιγωροῦσι τῆς  πρὸς   τοὺς ὁμόρους (ἔχθρας, οἱ δὲ
[7, 1324]   ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ  πρὸς   τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν
[7, 1328]   ἀδικοῦντας. τοῦτο δὲ μᾶλλον ἔτι  πρὸς   τοὺς συνήθεις πάσχουσιν, ὅπερ εἴρηται
[7, 1324]   θυσίαν (ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ  πρὸς   τοῦτο θηρευτόν: ἔστι δὲ θηρευτὸν
[7, 1325]   φίλου μηθένα ὑπόλογον ποιεῖσθαι μηδὲ  (πρὸς   τοῦτο φροντίζειν: τὸ γὰρ ἄριστον
[7, 1334]   νοῦς τῆς φύσεως τέλος, ὥστε  πρὸς   τούτους τὴν γένεσιν καὶ τὴν
[7, 1333]   δὲ καλὰ δεῖ μᾶλλον. ὥστε  πρὸς   τούτους τοὺς σκοποὺς καὶ παῖδας
[7, 1328]   γὰρ ὀφείλεσθαι τὴν εὐεργεσίαν ὑπολαμβάνουσι,  πρὸς   τῷ βλάβει καὶ ταύτης ἀποστερεῖσθαι
[7, 1330]   βλέποντας, πρῶτον μὲν ὡς ἀναγκαῖον  πρὸς   ὑγίειαν αἵ τε γὰρ πρὸς
[7, 1336]   μικρῶν παίδων: τοῦτο γὰρ καὶ  πρὸς   ὑγίειαν καὶ πρὸς πολεμικὰς (πράξεις
[7, 1335]   ἕξις πρὸς πολιτικὴν εὐεξίαν οὐδὲ  πρὸς   ὑγίειαν καὶ τεκνοποιίαν, οὔτε
[7, 1331]   ἀγρονόμους καὶ φυλακτήρια καὶ συσσίτια  πρὸς   φυλακὴν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, ἔτι δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007