Alphabétiquement     [«   »]
σωφροσύνης 4
σώφρων 2
τ 3
τὰ 93
τά 3
ταῖς 33
τἀναγκαῖα 2
Fréquences     [«    »]
87 δ
93 περὶ
89 τοὺς
93 τὰ
113 δεῖ
120 εἶναι
124 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τὰ


Livre, pages
[7, 1329]   Σεσώστριος. σχεδὸν μὲν οὖν καὶ  τὰ   ἄλλα δεῖ νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις
[7, 1333]   τῶν πρακτῶν τὰ μὲν εἰς  τὰ   ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τὰ δὲ
[7, 1332]   διὰ τὴν ἀρετὴν ἀγαθά ἐστι  τὰ   ἁπλῶς ἀγαθά, δῆλον δ' ὅτι
[7, 1331]   καὶ νῦν εὑρημένων τῶν περὶ  τὰ   βέλη καὶ τὰς μηχανὰς εἰς
[7, 1333]   πράξεις αὐτῶν, μᾶλλον δὲ πρὸς  τὰ   βελτίω καὶ τὰ τέλη. τὸν
[7, 1335]   περὶ τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοί,  τὰ   βόρεια τῶν νοτίων ἐπαινοῦντες μᾶλλον.
[7, 1332]   ἔνια δὲ οὐθὲν ὄφελος φῦναι:  ~(τὰ   γὰρ ἔθη μεταβαλεῖν ποιεῖ: ἔνια
[7, 1335]   λειτουργεῖν ἁρμόττει πρὸς τεκνοποιίαν ὡρίσθω.  τὰ   γὰρ τῶν πρεσβυτέρων (ἔκγονα, καθάπερ
[7, 1331]   θέσεως ἀρετὴν ἱκανῶς καὶ πρὸς  τὰ   γειτνιῶντα (μέρη τῆς πόλεως ἐρυμνοτέρως.
[7, 1335]   ἁρμόττει διάγειν: ἀπολαύοντα γὰρ φαίνεται  τὰ   γεννώμενα τῆς ἐχούσης ὥσπερ τὰ
[7, 1334]   τάξῃ καὶ τῆς εἰρήνης, μαρτυρεῖ  τὰ   γιγνόμενα τοῖς λόγοις. αἱ γὰρ
[7, 1336]   τοῖς μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάπτειν  τὰ   γιγνόμενα ψυχρόν, τοῖς δὲ σκέπασμα
[7, 1331]   εὔχαρις τόπος, εἰ καὶ  τὰ   γυμνάσια τῶν πρεσβυτέρων ἔχοι τὴν
[7, 1332]   τὰ μὲν γὰρ ἐθιζόμενοι μανθάνουσι  τὰ   δ' ἀκούοντες. ἐπεὶ δὲ πᾶσα
[7, 1333]   εἰρήνης χάριν, ἀσχολίαν δὲ σχολῆς,  τὰ   δ' ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν
[7, 1329]   τὴν χρείαν διδάσκειν εἰκὸς αὐτήν,  τὰ   δ' εἰς εὐσχημοσύνην καὶ περιουσίαν
[7, 1331]   πλεονεκτήσουσιν, οὕτω τὰ μὲν εὕρηται  τὰ   δὲ δεῖ ζητεῖν καὶ φιλοσοφεῖν
[7, 1324]   πολλά, τὰ μὲν νόμοις κατειλημμένα  τὰ   δὲ ἔθεσιν. καίτοι δόξειεν ἂν
[7, 1333]   εἰς τὰ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα  τὰ   δὲ εἰς τὰ καλά. περὶ
[7, 1327]   γὰρ ἔχει (τὴν φύσιν μονόκωλον,  τὰ   δὲ εὖ κέκραται πρὸς ἀμφοτέρας
[7, 1331]   εἶναι νενεμημένα, τὰ μὲν θεοῖς  τὰ   δὲ ἥρωσιν. ἀλλὰ τὸ διατρίβειν
[7, 1333]   καὶ τὰ χρήσιμα δὲ πράττειν,  τὰ   δὲ καλὰ δεῖ μᾶλλον. ὥστε
[7, 1328]   ὑποθετέον, τὰ μὲν ἴδια  τὰ   δὲ κοινὰ τούτων ἐξ ἀνάγκης
[7, 1325]   τὰ μὲν ἀμφότεροι λέγουσιν ὀρθῶς  τὰ   δὲ οὐκ ὀρθῶς, οἱ μὲν
[7, 1329]   τοῖς μὲν εὑρημένοις ἱκανῶς χρῆσθαι,  τὰ   δὲ παραλελειμμένα (πειρᾶσθαι ζητεῖν. ὅτι
[7, 1332]   τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ὑπάρχειν,  τὰ   δὲ παρασκευάσαι τὸν νομοθέτην. διὸ
[7, 1327]   τῶν πλησίον ἄρχειν οὐ δυνάμενα:  τὰ   δὲ περὶ τὴν Ἀσίαν διανοητικὰ
[7, 1329]   γενόμενα περὶ τὴν Μίνω βασιλείαν,  τὰ   δὲ περὶ τὴν Ἰταλίαν πολλῷ
[7, 1331]   τῶν πολιτῶν ἐν συσσιτίοις (κατανενεμῆσθαι,  τὰ   δὲ τείχη διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ
[7, 1335]   τοῖς σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις,  τὰ   δὲ τῶν γεγηρακότων ἀσθενῆ: διὸ
[7, 1336]   διελθόντων δὲ τῶν πέντε ἐτῶν  τὰ   δύο μέχρι τῶν ἑπτὰ δεῖ
[7, 1332]   νομίζουσιν ἄνθρωποι τῆς εὐδαιμονίας αἴτια  τὰ   ἐκτὸς εἶναι τῶν ἀγαθῶν, ὥσπερ
[7, 1333]   καὶ χρήσιμα τὰ δὲ εἰς  τὰ   καλά. περὶ ὧν ἀνάγκη τὴν
[7, 1323]   δὲ καλῶς πράττειν τοῖς μὴ  τὰ   καλὰ πράττουσιν: οὐθὲν δὲ καλὸν
[7, 1324]   μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις τοῖς  τὰ   κοινὰ πράττουσι καὶ πολιτευομένοις. ~(οἱ
[7, 1331]   τοῖς θείοις ἀποδεδομένας οἰκήσεις (καὶ  τὰ   κυριώτατα τῶν ἀρχείων συσσίτια ἁρμόττει
[7, 1336]   (πρὸς δὲ τὸ μὴ διαστρέφεσθαι  τὰ   μέλη δι' ἁπαλότητα χρῶνται καὶ
[7, 1325]   τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι ταὐτόν̓ ὅτι  τὰ   μὲν ἀμφότεροι λέγουσιν ὀρθῶς τὰ
[7, 1329]   πολλῷ χρόνῳ, μᾶλλον δ' ἀπειράκις.  τὰ   μὲν γὰρ ἀναγκαῖα τὴν χρείαν
[7, 1332]   δὲ λοιπὸν ἔργον ἤδη παιδείας.  τὰ   μὲν γὰρ ἐθιζόμενοι μανθάνουσι τὰ
[7, 1323]   τὸν λόγον σκοπουμένοις εὐσύνοπτόν ἐστιν.  τὰ   μὲν γὰρ ἐκτὸς ἔχει πέρας,
[7, 1327]   οἰκουμένην, ὡς διείληπται τοῖς ἔθνεσιν.  τὰ   μὲν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς
[7, 1327]   τῶν Ἑλλήνων ἔθνη πρὸς ἄλληλα:  τὰ   μὲν γὰρ ἔχει (τὴν φύσιν
[7, 1333]   καὶ εἰρήνην, καὶ τῶν πρακτῶν  τὰ   μὲν εἰς τὰ ἀναγκαῖα καὶ
[7, 1331]   δι' ὧν τρόπων πλεονεκτήσουσιν, οὕτω  τὰ   μὲν εὕρηται τὰ δὲ δεῖ
[7, 1331]   κατὰ τὴν χώραν εἶναι νενεμημένα,  τὰ   μὲν θεοῖς τὰ δὲ ἥρωσιν.
[7, 1328]   τῶν εἰρημένων ἄλλους ὑποθετέον,  τὰ   μὲν ἴδια τὰ δὲ κοινὰ
[7, 1324]   παρ' ἑτέροις ἔστι τοιαῦτα πολλά,  τὰ   μὲν νόμοις κατειλημμένα τὰ δὲ
[7, 1332]   τὸ χεῖρον καὶ τὸ βέλτιον.  τὰ   μὲν οὖν ἄλλα τῶν ζῴων
[7, 1328]   τῶν δικαίων τῶν (πρὸς ἀλλήλους.  τὰ   μὲν οὖν ἔργα ταῦτ' ἐστὶν
[7, 1329]   τά τε περὶ τὴν Κρήτην,  τὰ   μὲν οὖν περὶ Αἴγυπτον Σεσώστριος,
[7, 1329]   καὶ τῶν συσσιτίων τάξις,  τὰ   μὲν περὶ Κρήτην γενόμενα περὶ
[7, 1332]   ἀναγκαῖον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων  τὰ   μὲν ὑπάρχειν, τὰ δὲ παρασκευάσαι
[7, 1333]   πολιτικῷ βλέποντι νομοθετητέον, καὶ κατὰ  τὰ   μέρη τῆς ψυχῆς καὶ κατὰ
[7, 1336]   σώμασιν, ἡ> ἀοινοτέρα δὲ διὰ  τὰ   νοσήματα. ἔτι δὲ καὶ κινήσεις
[7, 1325]   φανερόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ πεφροιμίασται  τὰ   νῦν εἰρημένα περὶ αὐτῶν, καὶ
[7, 1331]   τό γε ἐπὶ πλεῖον ἀφείσθω  τὰ   νῦν. περὶ δὲ τῆς πολιτείας
[7, 1335]   (παρὰ τῶν ἰατρῶν λεγόμενα καὶ  τὰ   παρὰ τῶν φυσικῶν: οἵ τε
[7, 1329]   ὅτι δὲ πάντα ἀρχαῖα, σημεῖον  τὰ   περὶ Αἴγυπτόν ἐστιν: οὗτοι γὰρ
[7, 1329]   φασιν, οὕτω νομοθετήσαντος, Μίνω δὲ  τὰ   (περὶ Κρήτην. ἀρχαία δὲ ἔοικεν
[7, 1326]   συμβαίνει γίγνεσθαι, φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι  τὰ   περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
[7, 1332]   δ' ἁπλῶς τὸ καλῶς: οἷον  τὰ   περὶ τὰς δικαίας πράξεις, αἱ
[7, 1329]   λαμβάνειν τὴν αὔξησιν: (ὥστε καὶ  τὰ   περὶ τὰς πολιτείας οἴεσθαι δεῖ
[7, 1333]   τὸ βέλτιστον τέλος φαίνονται συντάξαντες  τὰ   περὶ τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς
[7, 1323]   φιλτάτους (φίλους) ὁμοίως δὲ καὶ  τὰ   περὶ τὴν διάνοιαν οὕτως ἄφρονα
[7, 1327]   τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ  τὰ   περὶ τὴν Εὐρώπην θυμοῦ μέν
[7, 1331]   χρὴ τὴν εἰρημένην τάξιν καὶ  τὰ   περὶ τὴν χώραν: καὶ γὰρ
[7, 1326]   τρόπον τοῦτον. παραπλησίως δὲ καὶ  τὰ   περὶ τῆς χώρας ἔχει. περὶ
[7, 1327]   αὑτοῖς ὄντα, δέξασθαι ταῦτα, καὶ  τὰ   πλεονάζοντα τῶν γιγνομένων ἐκπέμψασθαι τῶν
[7, 1330]   ἔχουσαι καὶ πρὸς τὰ πνεύματα  (τὰ   πνέοντα ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ὑγιεινότεραι,
[7, 1330]   τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ πρὸς  τὰ   πνεύματα (τὰ πνέοντα ἀπὸ τῆς
[7, 1334]   σπουδάζειν ὅπως καὶ τὴν περὶ  τὰ   πολεμικὰ καὶ τὴν ἄλλην νομοθεσίαν
[7, 1330]   τε εἰς τροφὴν ὕδατα καὶ  τὰ   πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν. περὶ
[7, 1330]   τὴν ἄλλην οἰκίαν. ἔτι δὲ  τὰ   πρὸς τοὺς θεοὺς δαπανήματα κοινὰ
[7, 1336]   τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ στέργομεν  τὰ   πρῶτα μᾶλλον. διὸ δεῖ τοῖς
[7, 1331]   τῶν δ' ἀρχείων ὅσα περὶ  τὰ   συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμέλειαν, περί
[7, 1329]   ἄλλους τε αὐτοῖς θέσθαι καὶ  τὰ   συσσίτια καταστῆσαι πρῶτον: διὸ καὶ
[7, 1334]   νομοθέτην ὁρᾶν δεῖ ὅπως (βέλτιστα  τὰ   σώματα γένηται τῶν τρεφομένων, πρῶτον
[7, 1335]   καὶ νέας, ἀτελεῖς καὶ μικροὶ  τὰ   σώματά εἰσιν. ἔτι δὲ ἐν
[7, 1335]   ὅθεν ἀρχόμενοι δεῦρο (μετέβημεν, ὅπως  τὰ   σώματα τῶν γεννωμένων ὑπάρχῃ πρὸς
[7, 1334]   οὔτε λίαν ὑπολείπεσθαι ταῖς (ἡλικίαις  τὰ   τέκνα τῶν πατέρων ἀνόνητος γὰρ
[7, 1333]   δὲ πρὸς τὰ βελτίω καὶ  τὰ   τέλη. τὸν (αὐτὸν δὲ τρόπον
[7, 1331]   ἐστιν: οὐ (γὰρ χαλεπόν ἐστι  τὰ   τοιαῦτα νοῆσαι, ἀλλὰ ποιῆσαι μᾶλλον:
[7, 1336]   καλοῦσι παιδονόμους. πάντα γὰρ δεῖ  τὰ   τοιαῦτα προοδοποιεῖν πρὸς τὰς ὕστερον
[7, 1332]   καὶ σπουδαῖοι γίγνονται διὰ τριῶν.  τὰ   τρία δὲ (ταῦτά ἐστι φύσις
[7, 1335]   νέαι χρησάμεναι ταῖς συνουσίαις. καὶ  τὰ   τῶν ἀρρένων (δὲ σώματα βλάπτεσθαι
[7, 1327]   αὐτὴν δ' ἔχει διαφορὰν καὶ  τὰ   τῶν Ἑλλήνων ἔθνη πρὸς ἄλληλα:
[7, 1335]   ἐν γὰρ πᾶσι ζῴοις ἀτελῆ  τὰ   τῶν νέων ἔκγονα, καὶ θηλυτόκα
[7, 1335]   γὰρ τῶν πρεσβυτέρων (ἔκγονα, καθάπερ  τὰ   τῶν νεωτέρων, ἀτελῆ γίγνεται καὶ
[7, 1336]   τοῖς νέοις πάντα ποιεῖν ξένα  τὰ   φαῦλα, μάλιστα δ' αὐτῶν ὅσα
[7, 1335]   τὰ γεννώμενα τῆς ἐχούσης ὥσπερ  τὰ   φυόμενα τῆς γῆς. περὶ δὲ
[7, 1333]   καὶ σχολάζειν, καὶ τἀναγκαῖα καὶ  τὰ   χρήσιμα δὲ πράττειν, τὰ δὲ
[7, 1336]   συμφέρει δ' εὐθὺς καὶ πρὸς  τὰ   ψύχη συνεθίζειν ἐκ μικρῶν παίδων:
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007