Alphabétiquement     [«   »]
ταὐτόν 1
τάφον 1
τάχ 1
τε 75
τέ 2
τεθεώρηται 1
τεθραμμένους 1
Fréquences     [«    »]
75 ἐν
61 μὴ
61 τοῦ
75 τε
83 τὰς
83 τὸν
87 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

τε


Livre, pages
[7, 1334]   τινὸς ἀρετῆς: ἐπεὶ δὲ μείζω  τε   ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὴν ἀπόλαυσιν
[7, 1331]   πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας, τάς  τε   ἄλλας καὶ τὰς νῦν ἐπεξευρημένας.
[7, 1334]   ψυχῆς ὁρῶμεν δύο μέρη, τό  τε   ἄλογον καὶ τὸ λόγον ἔχον,
[7, 1328]   κοινωνοῖς, ἄν τε ἴσον ἄν  τε   ἄνισον μεταλαμβάνωσιν: οἷον εἴτε τροφὴ
[7, 1331]   χωρίς, ἔχουσαν τόπον εὐσυνάγωγον τοῖς  τε   ἀπὸ τῆς θαλάττης πεμπομένοις καὶ
[7, 1334]   αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι τῷ  τε   ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῇ ἀρίστῃ
[7, 1329]   ποιῆσαι γεωργούς, καὶ νόμους ἄλλους  τε   αὐτοῖς θέσθαι καὶ τὰ συσσίτια
[7, 1328]   ἄλλων ἕκαστοι τοῦτο θηρεύοντες τούς  τε   βίους ἑτέρους ποιοῦνται καὶ τὰς
[7, 1335]   πολλὴν γὰρ ἔχει δυσχέρειαν:  τε   γὰρ αἰδὼς ἧττον ὑπάρχει τοῖς
[7, 1327]   βλαβερά, πολλὰ τυγχάνουσιν ἀμφισβητοῦντες: τό  τε   γὰρ ἐπιξενοῦσθαί τινας ἐν ἄλλοις
[7, 1329]   καὶ τὸ γεωργοῦν. ἐν Αἰγύπτῳ  τε   γὰρ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον
[7, 1335]   τὰ παρὰ τῶν φυσικῶν: οἵ  τε   γὰρ ἰατροὶ τοὺς καιροὺς τῶν
[7, 1330]   τῶν τόπων πάντες μετέχωσιν. τό  τε   γὰρ ἴσον οὕτως ἔχει καὶ
[7, 1332]   μέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. τό  τε   γὰρ ἴσον ταὐτὸν τοῖς ὁμοίοις,
[7, 1333]   ἔστιδ' ὡς ἑτέραν εἶναι. τὸν  (τε)   γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ἀρχθῆναί
[7, 1326]   τῆς τῶν λόγων πίστεως.  τε   γὰρ (νόμος τάξις τίς ἐστι,
[7, 1330]   ὡς ἀναγκαῖον πρὸς ὑγίειαν αἵ  τε   γὰρ πρὸς ἕω τὴν ἔγκλισιν
[7, 1331]   συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμέλειαν, περί  τε   γραφὰς δικῶν καὶ τὰς κλήσεις
[7, 1331]   δὲ τῶν ὠνίων ἀγορὰν ἑτέραν  τε   δεῖ ταύτης εἶναι καὶ χωρίς,
[7, 1333]   ἀνδρός, τὸν δ' αὐτὸν ἀρχόμενόν  τε   δεῖν γίγνεσθαι πρότερον καὶ ἄρχοντα
[7, 1323]   ἀλλὰ καὶ τὸ χρήσιμον. ὅλως  τε   δῆλον ὡς ἀκολουθεῖν φήσομεν τὴν
[7, 1327]   καὶ διανοητικόν ἐστιν: διόπερ ἐλεύθερόν  τε   διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον καὶ
[7, 1333]   δὲ τὸ λόγον ἔχον. διῄρηταί  τε   διχῇ, καθ' ὅνπερ εἰώθαμεν τρόπον
[7, 1327]   φανερὸν τοίνυν ὅτι δεῖ διανοητικούς  τε   εἶναι καὶ θυμοειδεῖς τὴν φύσιν
[7, 1326]   κατὰ τὴν χώραν ὡσαύτως, πόσην  τε   εἶναι καὶ ποίαν τινὰ ταύτην.
[7, 1332]   οἱ κατὰ τὴν χώραν, τοσούτους  τε   εἶναι τοὺς ἐν τῷ πολιτεύματι
[7, 1330]   τοιούτων ναμάτων, χωρὶς τά  τε   εἰς τροφὴν ὕδατα καὶ τὰ
[7, 1330]   τοὺς ἀπόρους ἀπὸ τῶν ἰδίων  τε   εἰσφέρειν τὸ συντεταγμένον καὶ διοικεῖν
[7, 1324]   τὴν αὐτὴν εἶναι φατέον ἑνός  τε   ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως
[7, 1323]   οὐ, τριῶν οὐσῶν μερίδων, τῶν  τε   ἐκτὸς καὶ τῶν ἐν τῷ
[7, 1334]   τὴν σχολὴν καὶ διαγωγὴν ὧν  τε   ἐν τῇ σχολῇ τὸ ἔργον
[7, 1331]   πράξεις, ὅτι μὲν οὖν τοῦ  τε   εὖ ζῆν καὶ τῆς εὐδαιμονίας
[7, 1331]   τοιοῦτος τόπος ὅστις ἐπιφάνειάν  τε   ἔχει πρὸς τὴν τῆς θέσεως
[7, 1331]   ἀρχείων συσσίτια ἁρμόττει τόπον ἐπιτήδειόν  τε   ἔχειν καὶ τὸν αὐτόν, ὅσα
[7, 1329]   τὸ βουλευτικόν, πρέπει δὲ τήν  τε   θεραπείαν ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς καὶ
[7, 1328]   καὶ ταὐτὸ τοῖς κοινωνοῖς, ἄν  τε   ἴσον ἄν τε ἄνισον μεταλαμβάνωσιν:
[7, 1332]   οὐδὲ νομίζει εἶναι κρείττων, ἄλλως  τε   (καὶ μέλλων ἀντιλαμβάνειν τοῦτον τὸν
[7, 1330]   ἐναντίοις δυσπρόσοδον καὶ δυσπερίληπτον, ὑδάτων  τε   καὶ ναμάτων μάλιστα μὲν ὑπάρχειν
[7, 1331]   τειχῶν οἰητέον εἶναι πολεμικωτάτην, ~(ἄλλως  τε   καὶ νῦν εὑρημένων τῶν περὶ
[7, 1326]   τε πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, πόσους  τε   καὶ ποίους τινὰς ὑπάρχειν δεῖ
[7, 1336]   συμφέρει ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν τοιαύτην  τε   καὶ τὴν ταύτῃ παραπλησίαν: τὴν
[7, 1330]   δεῖ κοινὴν εἶναι τῆς ἠπείρου  τε   (καὶ τῆς θαλάττης καὶ τῆς
[7, 1334]   ταύτην τὴν κοινωνίαν πρὸς αὐτούς  τε   καὶ τὸν τοῦ ζῆν χρόνον,
[7, 1335]   τοῖς τόκοις αἱ νέαι πονοῦσί  τε   μᾶλλον καὶ διαφθείρονται πλείους: διὸ
[7, 1329]   γένη τὴν πόλιν καὶ τό  τε   μάχιμον ἕτερον εἶναι καὶ τὸ
[7, 1333]   καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ, τόν  τε   νομοθέτην ἐμποιεῖν δεῖ ταῦτα ταῖς
[7, 1329]   τῆς Οἰνωτρίας, ἀφ' οὗ τό  τε   ὄνομα (μεταβαλόντας Ἰταλοὺς ἀντ' Οἰνωτρῶν
[7, 1329]   μέρη δὲ τῆς πόλεως τό  τε   ὁπλιτικὸν καὶ βουλευτικόν, καὶ κεχώρισται
[7, 1329]   δύο μέρη, τοῦτ' ἐστὶ τό  τε   ὁπλιτικὸν καὶ τὸ βουλευτικόν, πρέπει
[7, 1324]   τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν  τε   παιδεία καὶ τὸ τῶν νόμων
[7, 1328]   λαβεῖν: λέγω δ' οἷον ὀργάνῳ  τε   παντὶ πρὸς τὸ γιγνόμενον ἔργον
[7, 1335]   θεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν τά  τε   (παρὰ τῶν ἰατρῶν λεγόμενα καὶ
[7, 1329]   τοῦτον ἔτι καὶ νῦν, τά  τε   περὶ τὴν Κρήτην, τὰ μὲν
[7, 1326]   δὲ πολιτικῆς χορηγίας πρῶτον τό  τε   πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, πόσους τε
[7, 1325]   ἀδύνατον: λέγω δὲ (οἷον περί  τε   πλήθους πολιτῶν καὶ χώρας. ὥσπερ
[7, 1326]   μεγάλην: οὐ γὰρ ταὐτὸν μεγάλη  τε   (πόλις καὶ πολυάνθρωπος. ἀλλὰ μὴν
[7, 1325]   συνεστάναι πόλεως. οὐ γὰρ οἷόν  τε   πολιτείαν γενέσθαι τὴν ἀρίστην ἄνευ
[7, 1324]   νῦν: λέγω δὲ δύο τόν  τε   πολιτικὸν καὶ τὸν φιλόσοφον. διαφέρει
[7, 1330]   τῶν πολιτῶν τροφῆς. περὶ συσσιτίων  τε   συνδοκεῖ πᾶσι χρήσιμον εἶναι ταῖς
[7, 1327]   τις τοῦτό γε, βλέψας ἐπί  τε   τὰς πόλεις τὰς εὐδοκιμούσας τῶν
[7, 1328]   ἐν αὑτοῖς ἔχειν ὅπλα πρός  τε   τὴν ἀρχήν, τῶν ἀπειθούντων χάριν,
[7, 1330]   θυμοειδῶν οὕτω γὰρ ἂν πρός  τε   τὴν ἐργασίαν εἶεν χρήσιμοι καὶ
[7, 1327]   χρὴ ποιεῖν κατ' εὐχήν, πρός  τε   τὴν θάλατταν προσήκει (κεῖσθαι καλῶς
[7, 1327]   θάλατταν προσήκει (κεῖσθαι καλῶς πρός  τε   τὴν χώραν. εἷς μὲν
[7, 1323]   πέρας, ὥσπερ ὄργανόν τι, πᾶν  τε   τὸ χρήσιμον εἴς τἰ, ὧν
[7, 1330]   τῷ κεῖσθαι τὸν τόπον ἔν  τε   τοιούτῳ καὶ πρὸς (τοιοῦτον καλῶς,
[7, 1333]   καὶ τοῦτο φανερὸν ὁμοίως ἔν  τε   τοῖς κατὰ τέχνην καὶ τοῖς
[7, 1335]   πρότερον: (ἐν τοσούτῳ γὰρ ἀκμάζουσί  τε   τοῖς σώμασιν σύζευξις ἔσται,
[7, 1324]   ἐὰν πλουσία, (μακαρίζουσιν: ὅσοι  τε   τὸν τυραννικὸν βίον μάλιστα τιμῶσιν,
[7, 1336]   ἂν ᾖ. φαίνεται δὲ διά  τε   τῶν ἄλλων ζῴων ἐπισκοποῦσι, καὶ
[7, 1325]   ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἄριστον ἑκάστῳ  τε   τῶν ἀνθρώπων καὶ κοινῇ ταῖς
[7, 1328]   (αὐτὴν ἀκρίβειαν δεῖ ζητεῖν διά  τε   τῶν λόγων καὶ τῶν γιγνομένων
[7, 1333]   ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων: τήν  τε   τῶν πολεμικῶν ἄσκησιν οὐ τούτου
[7, 1325]   αἱρετώτατον: ἀλλ' ἴσως οὐχ οἷόν  τε   ὑπάρχειν, ἀλλ' ὑποτίθενται τοῦτο ψεῦδος.
[7, 1328]   μὲν οὖν τῶν πολιτευομένων, πόσους  τε   ὑπάρχειν δεῖ καὶ ποίους τινὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007