Alphabétiquement     [«   »]
ὅτι 43
ὁτιοῦν 1
ὁτουοῦν 1
οὐ 47
οὔ 3
οὗ 3
οὐδ 8
Fréquences     [«    »]
46 ἀλλὰ
47 κατὰ
47
47 οὐ
48
55
61 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

οὐ


Livre, pages
[7, 1325]   ἀρχὴν εἶναι δεσποτείαν οὐκ ὀρθόν:  οὐ   γὰρ ἔλαττον διέστηκεν τῶν
[7, 1325]   ὑπάρχειν, ἀλλ' ὑποτίθενται τοῦτο ψεῦδος.  οὐ   γὰρ ἔτι καλὰς τὰς πράξεις
[7, 1325]   μελλούσης κατ' εὐχὴν συνεστάναι πόλεως.  οὐ   γὰρ οἷόν τε πολιτείαν γενέσθαι
[7, 1326]   ὀλίγοι, ταύτην ἀδύνατον εἶναι μεγάλην:  οὐ   γὰρ ταὐτὸν μεγάλη τε (πόλις
[7, 1328]   καὶ ποίαν τινά, διώρισται σχεδόν  οὐ   γὰρ τὴν (αὐτὴν ἀκρίβειαν δεῖ
[7, 1331]   περὶ τῶν τοιούτων ἀργόν ἐστιν:  οὐ   (γὰρ χαλεπόν ἐστι τὰ τοιαῦτα
[7, 1326]   μετοίκοις ῥᾴδιον μεταλαμβάνειν τῆς πολιτείας:  οὐ   γὰρ χαλεπὸν τὸ λανθάνειν διὰ
[7, 1327]   νόμοις φράζοντας καὶ διορίζοντας τίνας  οὐ   δεῖ καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ
[7, 1324]   εἴπερ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον,  οὐ   δεῖ πάντων πειρᾶσθαι δεσπόζειν, ἀλλὰ
[7, 1325]   καλλίστων κύριος εἴη πράξεων. ὥστε  οὐ   δεῖν τὸν δυνάμενον ἄρχειν παριέναι
[7, 1324]   μὲν δεσποστόν ἐστι τὸ δὲ  οὐ   δεσποστόν, ὥστε εἴπερ ἔχει τὸν
[7, 1333]   μᾶλλον μετ' ἀρετῆς. ἔτι δὲ  οὐ   διὰ τοῦτο δεῖ τὴν πόλιν
[7, 1326]   τὰς κρίσεις. περὶ ἀμφότερα γὰρ  οὐ   δίκαιον αὐτοσχεδιάζειν, ὅπερ ἐν (τῇ
[7, 1327]   δὲ καὶ τῶν πλησίον ἄρχειν  οὐ   δυνάμενα: τὰ δὲ περὶ τὴν
[7, 1326]   δὲ λίαν ὑπερβάλλων ἀριθμὸς  οὐ   δύναται μετέχειν τάξεως: θείας γὰρ
[7, 1336]   ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λέγουσιν  οὐ   κακῶς, ~(δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει
[7, 1336]   ἐμνήσθημεν ὡς ἀναγκαῖον. ἴσως γὰρ  οὐ   κακῶς ἔλεγε τὸ τοιοῦτον Θεόδωρος
[7, 1330]   μὴ πολὺ τῷ πλήθει διαφέροντας  οὐ   καλὸν τὸ πειρᾶσθαι σῴζεσθαι διὰ
[7, 1328]   γὰρ καὶ ἀήττητον θυμός.  οὐ   καλῶς δ' ἔχει λέγειν χαλεποὺς
[7, 1326]   κρίνειν πρὸς τὸ πλῆθος ἀποβλέποντας,  οὐ   κατὰ τὸ τυχὸν πλῆθος τοῦτο
[7, 1329]   δὲ οὗτοι. τὸ γὰρ (βάναυσον  οὐ   μετέχει τῆς πόλεως, οὐδ' ἄλλο
[7, 1323]   χρησίμων, ἐν δὲ τούτοις ἐλλείπουσιν:  οὐ   μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν
[7, 1326]   κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος.  οὐ   μὴν ἀλλὰ κἂν εἰ δεῖ
[7, 1324]   καὶ τὸν φιλόσοφον. διαφέρει δὲ  οὐ   μικρὸν ποτέρως ἔχει τὸ ἀληθές:
[7, 1325]   τούτῳ πείθεσθαι δίκαιον. δεῖ δ'  οὐ   μόνον ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ δύναμιν
[7, 1324]   γε μηδὲ νόμιμόν ἐστιν;  οὐ   νόμιμον δὲ τὸ μὴ μόνον
[7, 1329]   δὲ κατὰ μέρος. (ἔοικε δὲ  οὐ   νῦν οὐδὲ νεωστὶ τοῦτ' εἶναι
[7, 1334]   ἄγοντες. αἴτιος δ' νομοθέτης  οὐ   παιδεύσας δύνασθαι σχολάζειν. (ἐπεὶ δὲ
[7, 1330]   χρείαν. περὶ δὲ τόπων ἐρυμνῶν  οὐ   πάσαις ὁμοίως ἔχει τὸ συμφέρον
[7, 1326]   αὐτάρκης ὥσπερ δ' ἔθνος, ἀλλ'  (οὐ   πόλις: πολιτείαν γὰρ οὐ ῥᾴδιον
[7, 1325]   ἧς τῆς πολιτείας σύνταξις  οὐ   πρὸς πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ
[7, 1335]   τὸ γαμίσκεσθαι τὰς νεωτέρας, ἀλλ'  οὐ   πρὸς τὴν τῶν καρπῶν κομιδήν.
[7, 1330]   τούτων κοινωνεῖν πάντας τοὺς πολίτας,  οὐ   ῥᾴδιον δὲ τοὺς ἀπόρους ἀπὸ
[7, 1332]   ἄρχεσθαι καθάπαξ: ἐπεὶ δὲ τοῦτ'  οὐ   ῥᾴδιον λαβεῖν οὐδ' ἔστιν ὥσπερ
[7, 1326]   ἀλλ' (οὐ πόλις: πολιτείαν γὰρ  οὐ   ῥᾴδιον ὑπάρχειν: τίς γὰρ στρατηγὸς
[7, 1329]   ὧν μὲν τοίνυν ἄνευ (πόλις  οὐ   συνίσταται καὶ ὅσα μέρη πόλεως,
[7, 1334]   καρτερικήν: κατὰ γὰρ τὴν παροιμίαν,  οὐ   σχολὴ δούλοις, οἱ δὲ μὴ
[7, 1323]   ὁρῶντας ὅτι κτῶνται καὶ φυλάττουσιν  οὐ   τὰς ἀρετὰς τοῖς ἐκτὸς ἀλλ'
[7, 1328]   ἄλλων τῶν κατὰ φύσιν συνεστώτων  οὐ   ταῦτά ἐστι μόρια τῆς ὅλης
[7, 1334]   ἀρετὴν ἀσκεῖν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ  οὐ   ταύτῃ διαφέρουσι τῶν ἄλλων, ~(τῷ
[7, 1324]   θεωρίας τοῦτ' ἐστὶν ἔργον, ἀλλ'  οὐ   τὸ περὶ ἕκαστον αἱρετόν, ἡμεῖς
[7, 1328]   γὰρ πόλις πλῆθός ἐστιν  οὐ   τὸ τυχὸν ἀλλὰ πρὸς ζωὴν
[7, 1327]   ἐστίν. αὑτῇ γὰρ ἐμπορικήν, ἀλλ'  οὐ   τοῖς ἄλλοις, δεῖ εἶναι τὴν
[7, 1333]   διαφέρει δ' ἔνια τῶν ἐπιταττομένων  οὐ   τοῖς ἔργοις ἀλλὰ τῷ τίνος
[7, 1333]   τήν τε τῶν πολεμικῶν ἄσκησιν  οὐ   τούτου χάριν δεῖ μελετᾶν, ἵνα
[7, 1323]   διαίρεσιν οὐδεὶς ἀμφισβητήσειεν (ἂν ὡς  οὐ,   τριῶν οὐσῶν μερίδων, τῶν τε
[7, 1326]   τὸ δ' εἶδος τῆς χώρας  οὐ   χαλεπὸν εἰπεῖν δεῖ δ' ἔνια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007