Alphabétiquement     [«   »]
δέδωκε 1
δεήσει 2
δεήσονται 1
δεῖ 113
δεῖν 7
δεῖσθαι 2
δεῖται 5
Fréquences     [«    »]
93 περὶ
93 τὰ
89 τοὺς
113 δεῖ
120 εἶναι
124 τοῖς
132 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

δεῖ


Livre, pages
[7, 1328]   τὰς ἐργασίας (ταύτας συνεστάναι πόλιν:  δεῖ   ἄρα γεωργῶν τ' εἶναι πλῆθος,
[7, 1334]   πρὸς τὴν τῶν τέκνων διαδοχήν,  δεῖ   γὰρ οὔτε λίαν ὑπολείπεσθαι ταῖς
[7, 1334]   καὶ ὧν ἐν τῇ ἀσχολίᾳ.  δεῖ   γὰρ πολλὰ τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν
[7, 1327]   εἷς μὲν λεχθεὶς ὅρος  δεῖ   γὰρ πρὸς τὰς ἐκβοηθείας κοινὴν
[7, 1329]   γεωργοὺς εἶναι τοὺς μέλλοντας ἔσεσθαι  ~(δεῖ   γὰρ σχολῆς καὶ πρὸς τὴν
[7, 1334]   πρὸς ἀλλήλους τὴν γαμικὴν ὁμιλίαν.  δεῖ   δ' ἀποβλέποντα νομοθετεῖν ταύτην τὴν
[7, 1331]   αὐτοῖς ὅρον τυγχάνουσι τῶν ποιητικῶν:  δεῖ   δ' ἐν ταῖς τέχναις καὶ
[7, 1326]   τῆς χώρας οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν  δεῖ   δ' ἔνια (πείθεσθαι καὶ τοῖς
[7, 1325]   ἀκολουθεῖν καὶ τούτῳ πείθεσθαι δίκαιον.  δεῖ   δ' οὐ μόνον ἀρετὴν ἀλλὰ
[7, 1335]   χειμῶνος τὴν συναυλίαν ποιεῖσθαι ταύτην.  δεῖ   δὲ καὶ αὐτοὺς ἤδη θεωρεῖν
[7, 1336]   πράξεων καὶ διὰ τῆς παιδιᾶς.  δεῖ   δὲ καὶ τὰς παιδιὰς εἶναι
[7, 1326]   τῶν ἐνοικούντων κρίνουσι τὴν μεγάλην,  δεῖ   δὲ μᾶλλον μὴ εἰς τὸ
[7, 1337]   τὸ πολὺ λέγουσιν οὐ κακῶς,  ~(δεῖ   δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως
[7, 1330]   συνδοκεῖ (καὶ ἡμῖν, ὕστερον ἐροῦμεν.  δεῖ   δὲ τούτων κοινωνεῖν πάντας τοὺς
[7, 1327]   δυνάμεις ταύτας. φανερὸν τοίνυν ὅτι  δεῖ   διανοητικούς τε εἶναι καὶ θυμοειδεῖς
[7, 1336]   εἴτε μὴ δεῖ πρῶτον εἴτε  δεῖ   διαπορήσαντας, καὶ πῶς δεῖ: κατὰ
[7, 1329]   τοῖς περὶ πολιτείας φιλοσοφοῦσιν, ~(ὅτι  δεῖ   διῃρῆσθαι χωρὶς κατὰ γένη τὴν
[7, 1334]   ὑβριστὰς ποιεῖ μᾶλλον. πολλῆς οὖν  δεῖ   δικαιοσύνης καὶ πολλῆς σωφροσύνης τοὺς
[7, 1336]   τὸν λόγον: (ὕστερον δ' ἐπιστήσαντας  δεῖ   διορίσαι μᾶλλον, εἴτε μὴ δεῖ
[7, 1330]   διόπερ ἐν (ταῖς εὖ φρονούσαις  δεῖ   διωρίσθαι πόλεσιν, ἐὰν μὴ πάνθ'
[7, 1329]   ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς κτήσεις  δεῖ   εἶναι περὶ τούτους. ἀναγκαῖον γὰρ
[7, 1327]   ἐμπορικήν, ἀλλ' οὐ τοῖς ἄλλοις,  δεῖ   εἶναι τὴν πόλιν: οἱ δὲ
[7, 1328]   οὔτε βάναυσον βίον οὔτ' ἀγοραῖον  δεῖ   (ζῆν τοὺς πολίτας ἀγεννὴς γὰρ
[7, 1328]   οὐ γὰρ τὴν (αὐτὴν ἀκρίβειαν  δεῖ   ζητεῖν διά τε τῶν λόγων
[7, 1331]   τὰ μὲν εὕρηται τὰ δὲ  δεῖ   ζητεῖν καὶ φιλοσοφεῖν καὶ τοὺς
[7, 1336]   τὰ δύο μέχρι τῶν ἑπτὰ  δεῖ   θεωροὺς ἤδη γίγνεσθαι τῶν μαθήσεων
[7, 1331]   καλοῦσιν, αὕτη δ' ἐστὶν ἣν  δεῖ   καθαρὰν εἶναι τῶν ὠνίων πάντων,
[7, 1328]   τῶν πολιτευομένων, πόσους τε ὑπάρχειν  δεῖ   καὶ ποίους τινὰς τὴν φύσιν,
[7, 1329]   τοὺς γεωργοῦντας αὐτῶν ἑτέρους εἶναι  δεῖ,   καὶ πόσην τινὰ χρὴ καὶ
[7, 1331]   καλουμένην (ἀστυνομίαν, πρὸς ἀγορᾷ μὲν  δεῖ   καὶ συνόδῳ τινὶ κοινῇ κατεσκευάσθαι,
[7, 1328]   γάρ τι καὶ κοινὸν εἶναι  δεῖ   καὶ ταὐτὸ τοῖς κοινωνοῖς, ἄν
[7, 1326]   εὐπορίας συμβαίνῃ ποιεῖσθαι (μνείαν, πῶς  δεῖ   καὶ τίνα τρόπον ἔχειν πρὸς
[7, 1327]   φράζοντας καὶ διορίζοντας τίνας οὐ  δεῖ   καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ (πρὸς
[7, 1323]   τοσούτῳ μᾶλλον χρήσιμον εἶναι, εἰ  δεῖ   καὶ τούτοις ἐπιλέγειν μὴ μόνον
[7, 1327]   ἀλλὰ καὶ τῶν πλησίον τισὶ  δεῖ   καὶ φοβεροὺς εἶναι καὶ δύνασθαι
[7, 1327]   φέρειν τοὺς πολέμους εὐβοηθήτους εἶναι  δεῖ   κατ' ἀμφότερα τοὺς σωθησομένους, καὶ
[7, 1330]   δὲ γεωργήσοντας μάλιστα μέν, εἰ  δεῖ   κατ' εὐχήν, δούλους εἶναι, μήτε
[7, 1336]   εἴτε δεῖ διαπορήσαντας, καὶ πῶς  δεῖ:   κατὰ δὲ τὸν παρόντα καιρὸν
[7, 1330]   δὲ προσάντη τὴν θέσιν εὔχεσθαι  δεῖ   κατατυγχάνειν πρὸς τέτταρα βλέποντας, πρῶτον
[7, 1327]   τοιαύτης μετέχειν πλεονεξίας, οὐδ' ἐμπόριον  δεῖ   κεκτῆσθαι τοιοῦτον. ἐπεὶ δὲ καὶ
[7, 1330]   τὴν δὲ πόλιν ὅτι μὲν  δεῖ   κοινὴν εἶναι τῆς ἠπείρου τε
[7, 1326]   οὐ μὴν ἀλλὰ κἂν εἰ  δεῖ   κρίνειν πρὸς τὸ πλῆθος ἀποβλέποντας,
[7, 1331]   ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτό γε  δεῖ   λανθάνειν, ὅτι τοῖς μὲν περιβεβλημένοις
[7, 1329]   οὐκ εἰς μέρος τι βλέψαντας  δεῖ   λέγειν αὐτῆς, ἀλλ' εἰς πάντας
[7, 1333]   δὲ πράττειν, τὰ δὲ καλὰ  δεῖ   μᾶλλον. ὥστε πρὸς τούτους τοὺς
[7, 1336]   γενομένων δὲ τῶν τέκνων οἴεσθαι  δεῖ   μεγάλην εἶναι διαφορὰν πρὸς τὴν
[7, 1333]   πολεμικῶν ἄσκησιν οὐ τούτου χάριν  δεῖ   μελετᾶν, ἵνα καταδουλώσωνται (τοὺς ἀναξίους,
[7, 1333]   καὶ τὰς τῶν πραγμάτων αἱρέσεις:  δεῖ   μὲν γὰρ ἀσχολεῖν δύνασθαι καὶ
[7, 1334]   ἄγοντας καὶ σχολάζοντας ἀνδραποδώδεις. (διὸ  δεῖ   μὴ καθάπερ Λακεδαιμονίων πόλις
[7, 1329]   μὲν οὖν καὶ τὰ ἄλλα  δεῖ   νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ
[7, 1327]   δέ τινας (τὴν φύσιν εἶναι  δεῖ,   νῦν λέγωμεν. σχεδὸν δὴ κατανοήσειεν
[7, 1334]   ἀπ' ἀρχῆς τὸν νομοθέτην ὁρᾶν  δεῖ   ὅπως (βέλτιστα τὰ σώματα γένηται
[7, 1323]   ἕνεκεν ταῦτα πέφυκεν αἱρετὰ καὶ  δεῖ   πάντας (αἱρεῖσθαι τοὺς εὖ φρονοῦντας,
[7, 1324]   ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον, οὐ  δεῖ   πάντων πειρᾶσθαι δεσπόζειν, ἀλλὰ τῶν
[7, 1334]   γένεσιν καὶ τὴν τῶν ἐθῶν  δεῖ   παρασκευάζειν μελέτην: ἔπειτα ὥσπερ ψυχὴ
[7, 1330]   χώρας διὰ πόλεμον: ἐπεὶ δὲ  δεῖ   περὶ ὑγιείας φροντίζειν τῶν ἐνοικούντων,
[7, 1335]   περὶ μὲν οὖν τοῦ πότε  δεῖ   ποιεῖσθαι τὴν σύζευξιν εἴρηται, τοῖς
[7, 1335]   τινος ἄλλης τοιαύτης αἰτίας φαίνεσθαι  δεῖ   ποιουμένους τὴν ὁμιλίαν. περὶ δὲ
[7, 1327]   ταῦτα πράττουσιν: ἣν δὲ μὴ  δεῖ   πόλιν τοιαύτης μετέχειν πλεονεξίας, οὐδ'
[7, 1325]   ἀρίστην ἄνευ συμμέτρου χορηγίας. διὸ  δεῖ   πολλὰ προϋ ποτεθεῖσθαι καθάπερ εὐχομένους,
[7, 1334]   τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ  δεῖ   (πρὸς ἄλληλα συμφωνεῖν συμφωνίαν τὴν
[7, 1327]   οὐ δεῖ καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι  δεῖ   (πρὸς ἀλλήλους. περὶ δὲ τῆς
[7, 1334]   ἀνδρείας μὲν οὖν καὶ καρτερίας  δεῖ   πρὸς τὴν ἀσχολίαν, φιλοσοφίας δὲ
[7, 1336]   δεῖ διορίσαι μᾶλλον, εἴτε μὴ  δεῖ   πρῶτον εἴτε δεῖ διαπορήσαντας, καὶ
[7, 1332]   ἔθος λόγος. καὶ γὰρ φῦναι  δεῖ   πρῶτον, οἷον ἄνθρωπον ἀλλὰ μὴ
[7, 1323]   μή τι γίγνηται παράλογον. διὸ  δεῖ   πρῶτον (ὁμολογεῖσθαι τίς πᾶσιν
[7, 1332]   ταῦτ' ἔσται καὶ πῶς μεθέξουσι,  δεῖ   σκέψασθαι (τὸν νομοθέτην. εἴρηται δὲ
[7, 1331]   αὐτῆς, ἐκ τίνων καὶ ποίων  (δεῖ   συνεστάναι τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι πόλιν
[7, 1330]   ἐν τοῖς ὀλίγοις ἀρετῆς, εἰ  δεῖ   σῴζεσθαι (καὶ μὴ πάσχειν κακῶς
[7, 1336]   οὓς καλοῦσι παιδονόμους. πάντα γὰρ  δεῖ   τὰ τοιαῦτα προοδοποιεῖν πρὸς τὰς
[7, 1328]   οἰκοδόμων τέχνη. διὸ κτήσεως μὲν  δεῖ   ταῖς πόλεσιν, οὐδὲν δ' ἐστὶν
[7, 1334]   τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φανερὸν ὅτι  δεῖ   τὰς εἰς τὴν σχολὴν ἀρετὰς
[7, 1329]   πολίτας. φανερὸν (δὲ καὶ ὅτι  δεῖ   τὰς κτήσεις εἶναι τούτων, εἴπερ
[7, 1336]   διατριβάς: διὸ τὰς παιδιὰς εἶναι  δεῖ   τὰς πολλὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον
[7, 1333]   δ' ἀνάλογον ἐροῦμεν ἔχειν, καὶ  δεῖ   τὰς τοῦ φύσει βελτίονος αἱρετωτέρας
[7, 1325]   λοιπῶν εἰπεῖν πρῶτον ποίας τινὰς  δεῖ   τὰς ὑποθέσεις εἶναι περὶ τῆς
[7, 1332]   μόνος γὰρ ἔχει λόγον: ὥστε  δεῖ   ταῦτα συμφωνεῖν ἀλλήλοις. πολλὰ γὰρ
[7, 1333]   κοινῇ, τόν τε νομοθέτην ἐμποιεῖν  δεῖ   ταῦτα ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων:
[7, 1335]   τῶν ἐλευθερίων πράξεις. ὁμοίως δὲ  δεῖ   ταῦτα ὑπάρχειν ἀνδράσι καὶ γυναιξίν.
[7, 1337]   πόλεων̓ τρίτον δὲ ποίαν τινὰ  δεῖ   ταύτην εἶναι>
[7, 1331]   τῶν ὠνίων ἀγορὰν ἑτέραν τε  δεῖ   ταύτης εἶναι καὶ χωρίς, ἔχουσαν
[7, 1335]   αἴσθησιν ἐγγενέσθαι καὶ ζωὴν (ἐμποιεῖσθαι  δεῖ   τὴν ἄμβλωσιν: τὸ γὰρ ὅσιον
[7, 1325]   προσηκούσης (σκέψεως, πρὸς τί τέλος  δεῖ   τὴν ἀρίστην πολιτείαν συντείνειν: πρὸς
[7, 1335]   ἀριθμὸς ἔσχατος, πεντήκοντα δὲ (γυναιξί,  δεῖ   τὴν ἀρχὴν τῆς συζεύξεως κατὰ
[7, 1335]   τούτων. πεπονημένην μὲν οὖν ἔχειν  δεῖ   τὴν ἕξιν, πεπονημένην δὲ πόνοις
[7, 1326]   τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ νομοθέτῃ  δεῖ   τὴν οἰκείαν ὕλην ὑπάρχειν (ἐπιτηδείως
[7, 1333]   ἔτι δὲ οὐ διὰ τοῦτο  δεῖ   τὴν πόλιν εὐδαίμονα νομίζειν (καὶ
[7, 1326]   δημιουργοῖς, οἷον ὑφάντῃ καὶ ναυπηγῷ,  ~(δεῖ   τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν
[7, 1329]   (πειρᾶσθαι ζητεῖν. ὅτι μὲν οὖν  δεῖ   τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα
[7, 1335]   ὑπερβάλλοντα τὴν ἡλικίαν ταύτην ἀφεῖσθαι  δεῖ   τῆς εἰς τὸ φανερὸν γεννήσεως:
[7, 1327]   οὐθὲν γὰρ αὐτοὺς μέρος εἶναι  δεῖ   τῆς πόλεως. τὸ μὲν γὰρ
[7, 1335]   ἀποτίθεσθαι τῶν γιγνομένων: ὁρισθῆναι δὲ  δεῖ   τῆς τεκνοποιίας τὸ πλῆθος, ἐὰν
[7, 1332]   πόλιν, δῆλον ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν  δεῖ,   τί ἐστι, μὴ λανθάνειν. φαμὲν
[7, 1333]   οὐδὲ περὶ τῆς ἀρχῆς ἣν  δεῖ   τιμῶντα φαίνεσθαι τὸν νομοθέτην: τοῦ
[7, 1331]   τοῖς εὖ παρεσκευασμένοις. ἐπεὶ δὲ  δεῖ   τὸ μὲν πλῆθος τῶν πολιτῶν
[7, 1331]   ἰατρικήν: οὔτε γὰρ (ποῖόν τι  δεῖ   τὸ ὑγιαῖνον εἶναι σῶμα κρίνουσιν
[7, 1329]   τετυχήκασιν καὶ τάξεως πολιτικῆς. διὸ  δεῖ   τοῖς μὲν εὑρημένοις ἱκανῶς χρῆσθαι,
[7, 1336]   στέργομεν τὰ πρῶτα μᾶλλον. διὸ  δεῖ   τοῖς νέοις πάντα ποιεῖν ξένα
[7, 1329]   τὰ περὶ τὰς πολιτείας οἴεσθαι  δεῖ   τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον. ὅτι
[7, 1336]   τῆς πόλεως, ὥσπερ ἄλλο τι,  δεῖ   (τὸν νομοθέτην ἐξορίζειν ἐκ τοῦ
[7, 1334]   τῶν ἀξίων δουλεύειν. ὅτι δὲ  δεῖ   τὸν νομοθέτην μᾶλλον σπουδάζειν ὅπως
[7, 1336]   ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν,  δεῖ   τοσαύτης τυγχάνειν κινήσεως ὥστε διαφεύγειν
[7, 1332]   ἐστίν. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε  δεῖ   τοὺς ἄρχοντας διαφέρειν τῶν ἀρχομένων,
[7, 1332]   δὴ σκεπτέον, εἰ ἑτέρους εἶναι  δεῖ   τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους
[7, 1332]   μὲν τοίνυν φύσιν οἵους εἶναι  δεῖ   τοὺς μέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσθαι τῷ
[7, 1336]   καὶ μύθων, ποίους τινὰς ἀκούειν  δεῖ   τοὺς τηλικούτους, ἐπιμελὲς ἔστω τοῖς
[7, 1330]   καὶ δυσεξερεύνητος τοῖς ἐπιτιθεμένοις. διὸ  δεῖ   τούτων ἀμφοτέρων μετέχειν ἐνδέχεται γάρ,
[7, 1334]   φύσεως καὶ ἔθους καὶ λόγου  δεῖ.   τούτων δὲ ποίους μέν τινας
[7, 1330]   κοινῇ γῇ κοινούς. τίνα δὲ  δεῖ   τρόπον χρῆσθαι δούλοις, καὶ διότι
[7, 1328]   δῆλον. πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν  δεῖ   τροφήν, ἔπειτα τέχνας πολλῶν γὰρ
[7, 1334]   (καὶ σπουδαίαν ἔσεσθαι πόλιν τούτων  δεῖ   τῶν ἀρετῶν μετέχειν, φανερόν. αἰσχροῦ
[7, 1326]   τε καὶ ποίους τινὰς ὑπάρχειν  δεῖ   φύσει, καὶ κατὰ τὴν χώραν
[7, 1335]   δὲ περὶ τὴν ὥραν χρόνοις  δεῖ   χρῆσθαι οἷς οἱ πολλοὶ χρῶνται,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007