HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  2290 formes différentes pour 7519 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
5 ἐάν
1 ἢν
2 ὤν
31 ἣν
10 ὃν
4 Ἐν
229 ἐν
9 ἄν
1 ὅν
1 ὂν
1 ἔν
18 ἐὰν
51 ὧν
2 Ὧν
3 ὢν
6 ἓν
2 ἐῶν
1 ἥν
119 ἂν
82 ἦν
1 ἀρχαίαν
1 βίαν
1 Ἔλβαν
1 μέγαν
1 Ῥοῦγαν
1 ἀπολογίαν
1 στρατολογίαν
1 ῥᾳδίαν
7 ἰδίαν
1 τραγῳδίαν
6 πρεσβείαν
1 βραδεῖαν
2 οἰκείαν
1 λείαν
1 εἰρωνείαν
1 βαρεῖαν
1 ὁμηρείαν
1 χρείαν
1 ὑπατείαν
1 στρατείαν
4 πολιτείαν
1 ἰσοπολιτείαν
2 δυναστείαν
1 βραχεῖαν
3 ταχεῖαν
1 εὐλάβειαν
5 ἄδειαν
3 αὐθάδειαν
2 βοήθειαν
1 συμπάθειαν
1 Μεδύλλειαν
3 ἐπιμέλειαν
1 συντέλειαν
2 ὠφέλειαν
7 ἀσφάλειαν
3 συγγένειαν
3 ἐπιφάνειαν
2 μεγαλοπρέπειαν
1 Κρουστομέρειαν
1 ἡμίσειαν
1 νεωτερίσειαν
1 χωρήσειαν
2 εὐπέτειαν
1 ἐγκράτειαν
2 εὔνοιαν
4 διάνοιαν
2 ὁμόνοιαν
2 ἀπόνοιαν
3 πρόνοιαν
1 κακίαν
1 ἐξήνεγκαν
1 ἔθηκαν
1 συνέθηκαν
1 φιλονεικίαν
7 ἡλικίαν
3 ἀποικίαν
2 οἰκίαν
2 πολιορκίαν
2 ἔδωκαν
1 παῦλαν
1 Λογγόλαν
1 ἀπέστειλαν
1 Κοριόλαν
3 φιλίαν
1 Μίαν
4 μίαν
3 μηδεμίαν
7 οὐδεμίαν
2 πολεμίαν
1 ἐρημίαν
1 διένειμαν
1 ἀκοσμίαν
1 εὐκοσμίαν
3 ἐπιθυμίαν
6 προθυμίαν
1 ὁμωνυμίαν
2 ναῶν
1 ὑπερηφανίαν
1 ἀμηχανίαν
2 πενίαν
1 Τυρρηνίαν
1 ἔμειναν
1 ὑπέμειναν
1 κατέμειναν
1 ἀπέκτειναν
2 ἐνέκλιναν
1 γενναῖόν
1 ἀφθονίαν
6 ἡγεμονίαν
1 Πορσίναν
1 συνήλλαξαν
3 ἔπραξαν
5 δόξαν
1 ἔλεξαν
1 ἀπέδειξαν
1 συνέμιξαν
2 οἵαν
1 ποίαν
6 ἅπαν
2 σύμπαν
1 δημοκοπίαν
1 Ἀγρίππαν
10 ἐλευθερίαν
4 πεῖραν
1 σωτηρίαν
1 ἐλευθέραν
1 ἔχθραν
2 ἑταιρίαν
1 διέφθειραν
1 ἀπειρίαν
1 ἐμπειρίαν
11 ἡμέραν
3 δημηγορίαν
6 μοῖραν
2 ἀπορίαν
1 δικτατορίαν
5 ἑτέραν
1 μηδετέραν
1 βεβαιοτέραν
1 ἀτιμοτέραν
1 ἐπιεικεστέραν
1 μετριωτέραν
1 χαλεπωτέραν
2 κυρίαν
5 ἐπικουρίαν
9 χώραν
19 ἦσαν
1 εἴασαν
1 παρεσκεύασαν
1 κατεσκεύασαν
1 ἀπήλασαν
1 ἐθαύμασαν
1 ὠνόμασαν
7 ἅπασαν
1 διήρπασαν
1 ἔδρασαν
1 ἐνεπίμπρασαν
3 προστασίαν
2 διχοστασίαν
1 ᾔδεσαν
1 προὔθεσαν
1 εἱστήκεσαν
1 διώλεσαν
1 παρεκάλεσαν
1 διετέλεσαν
1 ἐπῄνεσαν
3 ἐξῄεσαν
3 προῄεσαν
1 ἐπῄεσαν
1 ἀπῄεσαν
1 προσῄεσαν
1 κατῄεσαν
1 προσειλήφεσαν
2 ἀνεβόησαν
1 ἐπεθορύβησαν
1 προσκατελέγησαν
1 διηλλάγησαν
1 ἀπηλλάγησαν
1 ἐδέησαν
1 παρεδόθησαν
1 ἐδεήθησαν
1 ἐκακώθησαν
1 διελύθησαν
1 ἐξηλάθησαν
1 ἐδυνήθησαν
1 ἐξηγέρθησαν
1 εὑρέθησαν
1 ἐπερρόθησαν
2 ἀφῃρέθησαν
1 ἐσώθησαν
1 ἐπείσθησαν
1 ἠναγκάσθησαν
1 ἀπῳκίσθησαν
1 ὤφθησαν
2 ἐλέχθησαν
2 διελέχθησαν
1 ἐτάχθησαν
12 ἐκκλησίαν
1 ἀπεστάλησαν
1 ἐτόλμησαν
3 ὥρμησαν
1 ἐφάνησαν
1 ἐποίησαν
1 ἀνεκόπησαν
1 κατεκόπησαν
2 ἐπεχείρησαν
1 παρρησίαν
1 ἐξηπάτησαν
3 ἐκράτησαν
1 ἔστησαν
1 ἀπέστησαν
1 μετέστησαν
1 ἔφησαν
1 διεσάφησαν
1 ᾤκισαν
1 προὐπηλάκισαν
1 ἐσπάνισαν
1 ἐξύβρισαν
1 οὐσίαν
1 οὖσαν
1 ἔδοσαν
1 ἀπέδοσαν
1 παρέδοσαν
1 ἐπιοῦσαν
1 ὁμιλοῦσαν
1 φθονοῦσαν
1 ὁμονοοῦσαν
1 παροῦσαν
2 νοσοῦσαν
5 πᾶσαν
6 παρῆσαν
1 Σουέσσαν
1 συνεστῶσαν
1 κατεστρατοπέδευσαν
1 θυσίαν
1 ἔλυσαν
1 διέλυσαν
1 περιουσιάζουσαν
1 ἤκουσαν
1 μέλλουσαν
12 ἐξουσίαν
1 καθέξουσαν
1 παρουσίαν
1 φέρουσαν
1 συμφέρουσαν
1 κατέχουσαν
1 ἔφυσαν
1 κατώρθωσαν
1 γιγνέσθωσαν
1 γενέσθωσαν
1 καρπούσθωσαν
2 ἑάλωσαν
2 ἐδήλωσαν
1 κατανάλωσαν
4 ἔγνωσαν
1 ἀνέγνωσαν
2 ἠξίωσαν
1 ἐκύρωσαν
1 ἔσωσαν
1 ἐπαγέτωσαν
1 πολεμείτωσαν
2 μαθέτωσαν
1 λαγχανέτωσαν
1 ἀπολαυέτωσαν
1 ἐχέτωσαν
1 παρεχέτωσαν
9 ὅταν
1 αἰτίαν
1 φιλοχρηματίαν
1 δημοκρατίαν
3 ἐναντίαν
1 ἀμνηστίαν
1 θάλατταν
1 γλῶτταν
1 εἰωθυῖαν
4 συμμαχίαν
1 ὀλιγαρχίαν
3 ἡσυχίαν
2 εὐτυχίαν
2 ὀψίαν
1 ἔθαψαν
2 ἀνέστρεψαν
1 ὑπέστρεψαν
1 κατέστρεψαν
1 διέτριψαν
2 προὔπεμψαν
1 ὑπεροψίαν
1 λαβών
3 λαβὼν
3 ἀναλαβὼν
1 Παραλαβὼν
2 παραλαβὼν
2 καταλαβὼν
1 ὑπολαβών
1 συμβὰν
4 ἀγών
2 ἀγὼν
9 γῆν
1 ἀγαγὼν
1 συναγαγὼν
1 ἐξαγαγὼν
1 προαγαγὼν
2 καταγαγὼν
1 καταγαγών
1 διαλλαγῶν
1 ἀπαλλαγὴν
1 ἁρπαγὴν
1 λοχαγῶν
1 τεγῶν
1 πληγῶν
2 στρατηγῶν
1 ἀρχηγόν
1 σιγὴν
1 ἀργὸν
5 ὀργὴν
1 ὀργήν
3 γεωργῶν
3 φυγὴν
1 καταφυγήν
1 καταφυγὴν
1 ὁδῶν
3 ὁδὸν
1 ὁμοθυμαδὸν
1 εἰδῶν
2 σχεδὸν
1 ἡβηδὸν
1 πυργηδὸν
25 μηδὲν
2 μηδέν
1 στοιχηδὸν
1 ἐπειδάν
4 ἐπειδὰν
1 κατιδὼν
1 ἀναφανδὸν
2 σπονδῶν
4 οὐδέν
1 Οὐδὲν
52 οὐδὲν
1 ποδῶν
1 ἐκποδών
4 ἐμποδὼν
5 σπουδὴν
1 ἀποσταῖεν
1 φαῖεν
1 ἔλαβεν
13 λαβεῖν
1 ἀναλαβεῖν
1 παραλαβεῖν
1 προκαταλαβεῖν
2 μεταλαβεῖν
3 ἀπολαβεῖν
2 ἦγεν
1 ἀπαγαγεῖν
2 καταγαγεῖν
1 προήγαγεν
1 ἀντέλεγεν
1 χορηγεῖν
2 προῆγεν
1 ῥᾳδιουργεῖν
1 συγκακουργεῖν
1 γεωργεῖν
1 φυγεῖν
1 διαφυγεῖν
2 καταφυγεῖν
22 δεῖν
2 περιιδεῖν
1 προιδεῖν
1 παρασπονδεῖν
1 ὀρρωδεῖν
1 εἶεν
1 βουληθεῖεν
1 συνεσκόταζεν
1 θεὸν
13 θεῶν
4 ὅθεν
2 ἔμαθεν
6 μαθεῖν
2 καταμαθεῖν
7 παθεῖν
1 εὐσταθεῖν
3 βοηθεῖν
1 ἔπειθεν
1 ἐλθεῖν
1 συνελθεῖν
1 ἐπεξελθεῖν
1 ἀπελθεῖν
1 προσελθεῖν
1 κατελθεῖν
1 διῆλθεν
1 ἐξῆλθεν
2 παρῆλθεν
1 ἔνθεν
3 οἴκοθεν
2 ἄλλοθεν
1 πόθεν
3 πρόσθεν
2 αὐτόθεν
1 ἀκολουθεῖν
1 πανταχόθεν
1 ἁπανταχόθεν
4 ἔξωθεν
1 ἑκατέρωθεν
1 ἀμφοτέρωθεν
1 κάτωθεν
1 τολμήσαιεν
2 δόξειεν
1 εἴξειεν
1 βουλεύσειεν
1 νοήσειεν
1 λάβοιεν
1 λέγοιεν
1 μάθοιεν
8 ποιεῖν
1 νεωτεροποιεῖν
2 ἔχοιεν
1 τύχοιεν
1 ἧκεν
4 μνησικακεῖν
1 ἐξενεγκεῖν
1 συνεισενεγκεῖν
1 ἀνήνεγκεν
1 ἕνεκεν
1 ἀνέθηκεν
1 διῄρηκεν
1 περιέστηκεν
2 καθῆκεν
2 ἀδικεῖν
1 φιλονεικεῖν
1 διοικεῖν
1 κατοικεῖν
1 ἀπέσταλκεν
1 οἰκεῖν
1 δοκεῖν
1 συνδοκεῖν
1 προσῆκεν
1 ἐφῆκεν
1 ἑλεῖν
2 βαλεῖν
1 καταβαλεῖν
1 ἐκβαλεῖν
1 εἰσβαλεῖν
1 μετακαλεῖν
1 ἀποκαλεῖν
1 εἷλεν
1 καθελεῖν
3 ἀνελεῖν
1 ἐπιτελεῖν
1 ἀφελεῖν
1 προσωφελεῖν
2 ἀπέστειλεν
1 ὁμιλεῖν
2 ἔμελλεν
1 αὐτομολεῖν
3 πλεῖόν
1 πωλεῖν
1 συνεληλύθαμεν
1 ἐδώκαμεν
1 ἀνεθήκαμεν
1 ἐγνώκαμεν
1 διεγνώκαμεν
3 ὑπεμείναμεν
1 ἀπεκτείναμεν
1 διεφθείραμεν
1 συνεκινδυνεύσαμεν
2 ἐποιήσαμεν
1 ἐμνησικακήσαμεν
1 ἠναγκάσαμεν
1 ἐνικήσαμεν
2 διετελέσαμεν
1 ἐξηλάσαμεν
1 ἀνηντλήσαμεν
1 ἐχωρήσαμεν
1 διεσώσαμεν
1 τίθεμεν
6 πολεμεῖν
1 συμπολεμεῖν
1 ἀποτεμεῖν
1 ἀφῃρέθημεν
1 ἀπεστάλημεν
1 μεταδοίημεν
1 ἀπέστημεν
1 ἐπενέγκαιμεν
1 ὑπομείναιμεν
1 συγχωρήσαιμεν
1 δέδιμεν
1 ὑπολάβοιμεν
1 μέλλοιμεν
1 ἄπιμεν
1 ἐνικῶμεν
1 δοκῶμεν
1 ἀνακαλῶμεν
1 ὑπελάβομεν
1 λέγομεν
1 πιστεύομεν
1 ἐλπίζομεν
3 δικαιοῦμεν
5 ἀξιοῦμεν
1 ἠξιοῦμεν
1 ποιοῦμεν
1 ἥκομεν
1 ἀδικοῦμεν
1 κατοικοῦμεν
1 οἰκοῦμεν
1 μέλλομεν
1 στέλλομεν
1 ἀντιβολοῦμεν
1 ἀπολοῦμεν
1 παρανομεῖν
1 λαμβάνομεν
1 ὑπελαμβάνομεν
1 ὑπολαμβάνομεν
1 ἐπιμενοῦμεν
1 ὑπομένομεν
1 κρίνομεν
1 ἕξομεν
1 ἥξομεν
1 δόξομεν
1 ἀνείρξομεν
1 ἀκούομεν
1 ἐροῦμεν
1 φέρομεν
1 φιλοχωροῖμεν
1 ἀποδώσομεν
1 δουλεύσομεν
1 θήσομεν
1 ἀναθήσομεν
1 βεβαιώσομεν
1 οἰκήσομεν
1 λύσομεν
1 ὀφλήσομεν
1 τολμήσομεν
1 ἀπορήσομεν
1 ἐπικρατήσομεν
1 καταστήσομεν
1 ἐπιστήσομεν
1 ἐπιζητοῦμεν
1 ἀνεπλάττομεν
6 ἔχομεν
1 παρέχομεν
1 παρέσχομεν
1 ἐγκαταλείψομεν
1 βλάψομεν
1 πέμψομεν
2 ἐπιτρέψομεν
1 ὁρῶμεν
1 παρῆμεν
1 χωρῶμεν
1 συγχωρῶμεν
1 ἔσμεν
2 ἴσμεν
2 ἐσμεν
1 ἀθυμεῖν
1 φεύγωμεν
1 λέγωμεν
1 κατείργωμεν
1 στέργωμεν
1 ἀναθαρσύνωμεν
1 ὑπακούωμεν
1 εἴπωμεν
1 ἐγκαταλίπωμεν
1 πείσωμεν
1 ποιήσωμεν
1 εἰκάσωμεν
2 ἔχωμεν
1 κατάσχωμεν
2 νεὼν
1 ἐλάμβανεν
2 ἀποθανεῖν
1 μενεῖν
2 ὑπομενεῖν
1 παρέμενεν
1 διεσήμηνεν
1 συνέβαινεν
1 παραινεῖν
1 ἀπέφαινεν
1 κατέμεινεν
1 κινεῖν
2 παρακινεῖν
2 γέγονεν
1 ὁμογνωμονεῖν
2 φρονεῖν
1 ἤλαυνεν
3 κοινωνεῖν
1 ἔταξεν
1 κατέσφαξεν
4 ἔλεξεν
5 ἔδοξεν
1 νοεῖν
1 ἀγνοεῖν
1 ἀπαιτοῖεν
11 εἰπεῖν
2 εἶπεν
2 ἀνειπεῖν
4 καταλιπεῖν
1 ἐγκαταλιπεῖν
1 ἐκλιπεῖν
1 κατέλιπεν
10 σκοπεῖν
1 ἐρεῖν
3 εὑρεῖν
1 ἀναιρεῖν
2 ἐπιχειρεῖν
1 ἰσομοιρεῖν
1 κατηγορεῖν
1 θαρρεῖν
1 φρουρεῖν
10 χρεῶν
1 χρεών
1 ταλαιπωρεῖν
9 χωρεῖν
2 συγχωρεῖν
1 εἴασεν
1 παρεσκεύασεν
1 κατεσκεύασεν
1 ἠνάγκασεν
1 συνεκάλεσεν
1 ἀνέδησεν
1 ἐνίκησεν
1 ἐποίησεν
2 ἀπέχρησεν
1 κατέστησεν
3 ἔφησεν
1 ἔπεισεν
2 νοσεῖν
1 κατεστρατοπέδευσεν
3 ἐκέλευσεν
1 ἀπέλυσεν
1 ἴσχυσεν
1 ἐδικαίωσεν
1 καθιέρωσεν
1 λεηλατεῖν
1 κρατεῖν
1 ἐπικρατεῖν
2 ὑπηρετεῖν
1 ζητεῖν
1 ἀγανακτεῖν
1 μειονεκτεῖν
1 ἁμαρτεῖν
1 ἐξαμαρτεῖν
1 ἐφύλαττεν
4 δυεῖν
1 ἐπεδείκνυεν
1 ὑπήκουεν
1 συμμαχεῖν
1 τειχομαχεῖν
1 συγχεῖν
3 εἶχεν
1 προσεῖχεν
2 ἀντεῖχεν
1 στοιχεῖν
2 παρασχεῖν
1 κατασχεῖν
1 ἐπισχεῖν
2 ὑποσχεῖν
2 παρέσχεν
1 ἔτυχεν
4 τυχεῖν
1 ἔθαψεν
1 ἐπέτρεψεν
2 ἀνέστρεψεν
1 ζῆν
3 πεζῶν
1 φαίην
1 ὀλίγην
1 συλλήβδην
2 προτροπάδην
1 συστάδην
1 εἴην
1 ψευσθείην
1 ἠναγκάσθην
1 ἀπήχθην
7 ἀνάγκην
5 δίκην
1 νίκην
5 ὅλην
1 ἴλην
4 μεγάλην
2 δείλην
7 ἄλλην
1 δούλην
2 Ῥώμην
1 ῥώμην
1 πιστωσαίμην
1 Κύμην
1 κόμην
1 εἱλόμην
21 γνώμην
1 ἀπεφηνάμην
2 ἐποιούμην
1 ἐροίμην
1 ἐποιησάμην
1 ἐχαρισάμην
1 κατεδουλωσάμην
1 Φιδήνην
3 ἐκείνην
3 μόνην
1 γειναμένην
1 δυναμένην
1 ὑποδεξαμένην
1 ποιησαμένην
1 θρεψαμένην
1 συντεταγμένην
1 συνηγμένην
1 νενεμημένην
1 λίμνην
1 ἀπεσταλμένην
1 διδομένην
1 γιγνομένην
1 γινομένην
1 ἀπελαυνομένην
1 αὐξομένην
2 ἐκλειπομένην
1 ἐσομένην
1 προσδεχομένην
1 ἀρχομένην
1 προσηναγκασμένην
1 κεκομισμένην
1 ἐρημουμένην
1 καταφρονουμένην
1 ἀγνοουμένην
1 στενοχωρουμένην
1 ἀμφισβητουμένην
1 δαπάνην
1 ἀνθρωπίνην
2 εἰρήνην
1 σωφροσύνην
2 αἰσχύνην
1 καταπροδοίην
1 Εὐρώπην
2 ὅσην
1 ἴσην
3 μέσην
1 τοιαύτην
1 τηλικαύτην
4 τοσαύτην
12 ταύτην
1 Ταύτην
1 πελάτην
1 πολίτην
2 ἀπάτην
3 πρώτην
1 τρίτην
1 μεγίστην
2 πλείστην
1 ἑκάστην
1 ἀμαθεστάτην
1 τιμιωτάτην
1 ὀλεθριωτάτην
6 ἔφην
3 μάχην
4 ἱππάρχην
5 τύχην
1 βαθὺν
10 ἀγαθῶν
1 ἀγαθὴν
1 ἀγαθὸν
1 ἀγαθόν
1 τἀγαθόν
1 ἀπελαθὲν
3 μαθὼν
1 καταμαθών
1 κακοπαθῶν
1 προπαθὼν
1 ἀφαιρεθὲν
1 ἀληθῶν
1 διαβληθὲν
1 μηθὲν
1 ἐλθόν
2 διεξελθὼν
2 προελθὼν
1 Παρελθὼν
4 παρελθὼν
1 προσελθὼν
1 μῦθόν
4 οὐθὲν
1 δανεισθὲν
1 ταχθὲν
1 συνεισενεχθὲν
1 παλαιὰν
1 γηραιὸν
3 ὁμολογιῶν
1 ἴδιόν
1 παίειν
1 τρίβειν
1 πρεσβειῶν
6 ἄγειν
1 φεύγειν
19 λέγειν
4 ἐξάγειν
3 ἀπάγειν
1 κατείργειν
1 στέργειν
1 προσάγειν
3 κατάγειν
1 σκυλεύειν
1 συμβουλεύειν
3 δουλεύειν
1 δημεύειν
2 κινδυνεύειν
1 θεραπεύειν
1 πομπεύειν
1 ἐπιτροπεύειν
1 προσαγορεύειν
1 βιοτεύειν
1 ὑποπτεύειν
2 πιστεύειν
2 καθίζειν
1 φενακίζειν
1 νομίζειν
1 θαυμάζειν
1 νεωτερίζειν
1 ἐνεχυράζειν
1 σώζειν
1 ἐξετάζειν
1 συγκατασκευάζειν
3 ἥκειν
5 εἴκειν
1 διώκειν
1 ἀποθνήσκειν
1 λύειν
2 διαλύειν
1 ὠφελειῶν
1 ἐθέλειν
1 διαβάλλειν
1 συμβάλλειν
1 μέλλειν
3 ἀποστέλλειν
1 ἐπιμέλειάν
5 κωλύειν
1 ἐλαύνειν
1 ἐξελαύνειν
1 ἀπελαύνειν
1 ἀποφαίνειν
1 λαμβάνειν
1 μεταλαμβάνειν
1 ὑπολαμβάνειν
1 γενειᾶν
2 ἀποκτείνειν
1 μανθάνειν
1 ἐκμηκύνειν
1 ὀμνύειν
6 μένειν
5 ἀμύνειν
1 διαμένειν
1 ἀναμένειν
6 ὑπομένειν
1 κρίνειν
5 τυγχάνειν
3 ἕξειν
5 ἥξειν
1 δόξειν
1 καθέξειν
1 λέξειν
1 φυλάξειν
1 παρέξειν
1 ἀνείρξειν
1 ὑπάρξειν
4 πέμπειν
6 ἐπιτρέπειν
1 ἀποτρέπειν
1 ὑπεραίρειν
1 χαίρειν
1 οἰκτείρειν
1 ὁμηρειῶν
5 φέρειν
1 διαφέρειν
1 μεταφέρειν
1 συμφέρειν
1 προσφέρειν
2 ἀπολαύσειν
1 φοβήσειν
1 δώσειν
2 ἐμπεδώσειν
1 προδώσειν
1 βραβεύσειν
2 δεήσειν
1 πείσειν
1 ἀναθήσειν
2 ποιήσειν
1 νικήσειν
1 ἐπιτελέσειν
1 δηλώσειν
2 δράσειν
1 φρουρήσειν
1 ἐκπλήσσειν
1 κρατήσειν
1 ἐπικρατήσειν
1 ὑπηρετήσειάν
1 πλεονεκτήσειν
1 ἀτυχήσειν
1 πραγματειῶν
2 πολιτειῶν
1 ἐπισκώπτειν
3 φυλάττειν
17 πράττειν
1 καταγράφειν
4 ἀναστρέφειν
1 ἐπιστρέφειν
18 ἔχειν
2 προὔχειν
11 ἄρχειν
1 παρέχειν
1 ὑπερέχειν
3 ὑπάρχειν
1 κατισχύειν
1 πάσχειν
5 κατέχειν
1 μετέχειν
2 ἀντέχειν
1 ἐλλείψειν
1 ἀπολείψειν
1 πέμψειν
1 ἐπιτρέψειν
2 οἰκιῶν
1 ἄπολιν
1 μητρόπολιν
10 πάλιν
69 πόλιν
17 δύναμιν
1 ταμιῶν
1 δυσφημιῶν
1 ἐπιθυμιῶν
4 ἀξιῶν
1 παράταξιν
1 δεξιῶν
4 δεξιὸν
2 τάξιν
1 εὔνοιάν
1 ἀπιὼν
1 ἐπιών
1 τοὐπιὸν
6 κατόπιν
2 ἔριν
2 ὕβριν
1 περιόν
2 περιῆν
1 κατηγοριῶν
2 τριῶν
1 μέτριόν
13 χάριν
2 τιμωριῶν
1 καταπεφεύγασιν
1 συνοίδασιν
1 ἐνιαύσιόν
1 δεδώκασιν
1 παρεσκευάκασιν
1 δόγμασιν
1 παραδείγμασιν
3 πράγμασιν
3 σώμασιν
1 ψηφίσμασιν
1 ἁμαρτήμασιν
7 ἅπασιν
1 ἐγκαταλελοίπασιν
1 κέρασιν
1 ἀκούσασιν
4 ἀπόστασιν
3 πρόφασιν
2 ἀγῶσιν
1 εἰσιν
1 πρέσβεσιν
1 ἔθεσιν
1 πλήθεσιν
1 ἐπίθεσιν
1 ἀποσταλεῖσιν
5 πόλεσιν
1 τέλεσιν
3 ἱππεῦσιν
1 ὄρεσιν
1 προαίρεσιν
3 ἀρχαιρεσιῶν
2 ὑποσχέσεσιν
1 ἔφεσιν
4 ἄφεσιν
1 τείχεσιν
1 δέησιν
1 αἴσθησιν
1 δόκησιν
1 Ἕλλησιν
1 Ἀθήνησιν
1 ἀποχώρησιν
1 αἴτησιν
1 ζήτησιν
1 ἀγανάκτησιν
1 συνίστησιν
1 ἐξαιρεθῶσιν
2 ἐσθῆσιν
1 εἰωθόσιν
1 πάρεισιν
1 χάρισιν
1 τισιν
1 ἀπολωλεκόσιν
2 γεγαμηκόσιν
2 ἡμαρτηκόσιν
2 δεδανεικόσιν
1 νικῶσιν
2 ἡγεμόσιν
2 οὖσιν
1 γεωργοῦσιν
1 ἐπίδοσιν
1 μείζοσιν
1 κακοπαθοῦσιν
1 κατορθοῦσιν
4 ἀξιοῦσιν
2 ποιοῦσιν
3 ἐπιοῦσιν
1 κατιοῦσιν
1 ἑκούσιόν
1 δοκοῦσιν
1 παρακαλοῦσιν
1 δαίμοσιν
1 ὑπομενοῦσιν
1 παραινοῦσιν
2 φρονοῦσιν
1 παροῦσιν
2 χωροῦσιν
1 ζητοῦσιν
2 ἀπαιτοῦσιν
5 πᾶσιν
3 ἐλπίσιν
1 δρῶσιν
2 ἀνδράσιν
1 κρίσιν
1 μητράσιν
1 κτίσιν
13 στάσιν
2 θυσιῶν
1 κώλυσιν
1 ἀποδείκνυσιν
3 φεύγουσιν
1 λέγουσιν
1 κελεύουσιν
1 λῃστεύουσιν
1 φενακίζουσιν
2 νομίζουσιν
1 σπανίζουσιν
1 χρονίζουσιν
1 πανηγυρίζουσιν
1 φράζουσιν
2 σώζουσιν
1 συμπείθουσιν
5 ἥκουσιν
1 ἀποθνήσκουσιν
2 μέλλουσιν
1 παραβαίνουσιν
1 ἀποδεικνύουσιν
1 συντυγχάνουσιν
2 ἥξουσιν
1 ὑφέξουσιν
2 φέρουσιν
1 ἐπιφέρουσιν
1 ἀπολαύσουσιν
1 πολιτεύσουσιν
1 συγκαθήσουσιν
2 ἀξιώσουσιν
1 καταλύσουσιν
1 δηλώσουσιν
1 ἀγαπήσουσιν
1 φράσουσιν
1 πίπτουσιν
1 πράττουσιν
1 γράφουσιν
1 ἔχουσιν
1 παρέχουσιν
1 ἀντέχουσιν
1 φύσιν
7 σφίσιν
1 εὐτυχέσιν
1 λάβωσιν
1 μείωσιν
1 κατέλθωσιν
2 ἐπανόρθωσιν
2 ἅλωσιν
1 ἐκβάλωσιν
1 ἀπόγνωσιν
1 διαμένωσιν
3 ἀξίωσιν
1 καθιέρωσιν
1 ἐκπλήρωσιν
1 ποιήσωσιν
1 μαρτυρήσωσιν
1 φυλάσσωσιν
2 παράσχωσιν
9 στρατιὰν
3 στρατιάν
5 ἔστιν
26 ἐστιν
2 ἔνεστιν
1 ἔξεστιν
1 πρόσεστιν
1 πύστιν
5 πίστιν
1 συμμαχιῶν
1 κατάληψιν
1 ὑποψιῶν
1 τέρψιν
8 κἂν
1 ἑκών
2 κακὸν
1 κακόν
17 κακῶν
1 κακὴν
1 Μαλακὸν
1 μαλακόν
2 φυλακήν
1 φυλακὴν
4 γυναικῶν
1 θριαμβικὴν
1 ἀδικῶν
1 φυγαδικόν
2 εἰρηνοδικῶν
1 ἐπιεικῶν
1 βασιλικὸν
1 βασιλικὴν
1 πολεμικῶν
1 πολεμικὸν
1 ἀγορανομικὴν
3 νικᾶν
1 νεανικὸν
1 μανικὸν
2 τυραννικῶν
1 τυραννικὸν
1 ὑπατικῶν
2 ὑπατικὴν
3 ἀριστοκρατικῶν
1 ὑπηρετικὴν
3 πολιτικὸν
2 πολιτικῶν
11 δημοτικὸν
5 δημοτικόν
9 δημοτικῶν
1 ἰδιωτικῶν
2 στρατιωτικὸν
1 στρατιωτικῶν
1 στρατιωτικὴν
1 συμμαχικὸν
1 ὀλιγαρχικὸν
1 ὀλιγαρχικόν
1 δημαρχικὴν
1 οἶκόν
2 δοκῶν
1 προσδοκᾶν
1 καταβαλὼν
2 ἐκβαλὼν
1 καλὴν
1 καλόν
3 καλῶν
3 καλὸν
1 ἀνακαλῶν
1 παρακαλῶν
1 ἐγκαλῶν
2 ἀποκαλῶν
1 ἀσφαλῶν
1 διελὼν
1 τελῶν
2 ψιλῶν
1 πολλήν
1 Πολλὴν
18 πολλὴν
23 πολλῶν
1 μεταβολήν
6 πολὺν
1 πολύν
3 πλὴν
1 διαντλῶν
19 βουλὴν
4 βουλήν
1 κωλῦόν
58 ὑμῖν
52 ὑμῶν
1 ἐμὴν
32 ἡμῶν
17 μέν
234 μὲν
1 Ἡμῖν
63 ἡμῖν
5 μὴν
1 δῆμόν
3 ἡγεμὼν
1 μισόδημόν
2 ἀριθμὸν
1 λιμόν
1 τιμῶν
1 τολμᾶν
1 καταδρομὴν
1 τοὐμὸν
2 ὁρμὴν
3 ἀφορμὴν
1 ὀδυρμῶν
1 ἐπιπολασμόν
1 λογισμὸν
2 ἐθισμῶν
1 προπηλακισμὸν
1 φενακισμόν
1 φενακισμὸν
2 χρηματισμὸν
1 ἐπισιτισμὸν
1 δρυμῶν
1 αἰχμήν
2 βωμὸν
1 βωμῶν
39 νῦν
1 Ἀλβανῶν
1 ἀποθανών
1 Πωμεντιανήν
1 ἱκανὸν
3 ἱκανὴν
1 ἱκανῶν
3 Αἰκανῶν
1 δαπανᾶν
1 Καμπανῶν
1 Ἐχετρανῶν
3 συγγενῶν
1 ὁμογενῶν
1 ἐκεῖνόν
1 συγχωρούμενόν
1 λειπόμενόν
1 βουλευσάμενόν
3 Τυρρηνῶν
1 ἐθνῶν
1 ἀλλοεθνῶν
1 καινόν
3 δεινὸν
1 δεινόν
1 δεινῶν
1 ἐλεεινὸν
1 ἐλεεινῶν
2 ἄμεινόν
1 ταπεινῶν
2 ταπεινὸν
1 χαλινῶν
7 κοινὸν
2 κοινὴν
1 κοινήν
3 κοινόν
4 κοινῶν
1 τινῶν
1 ἐπίφθονόν
1 ἐπίπονόν
1 φρονῶν
1 καπνόν
2 συχνῶν
2 οἰωνῶν
1 φωνήν
2 ἐξὸν
1 οἷόν
33 οὖν
3 ἀναγκαῖον
2 ὁντιναοῦν
7 γενναῖον
1 εὐκταῖον
2 τελευταῖον
1 ἀρχαῖον
5 βίον
2 βοῶν
7 ἔλαβον
1 ὑπέλαβον
3 παρέλαβον
1 Ἄλβον
7 θρίαμβον
3 θόρυβον
2 φόβον
8 γοῦν
1 ἤγαγον
1 παρήγαγον
3 ἔλεγον
1 μαστιγοῦν
6 ὀλίγον
9 λόγον
2 σύλλογον
3 παράλογον
1 ἐπῆγον
13 ἔργον
1 ἔφευγον
2 δέον
2 εἶδον
3 πεδίον
4 στρατόπεδον
1 ὑπερεῖδον
3 ἔνδον
8 κάθοδον
1 ἄνοδον
3 ἔφοδον
1 θεῖον
4 οἰκεῖον
2 ἔλεον
3 πλεῖον
1 σημεῖον
1 ἀνδρεῖον
1 συνέρρεον
1 ἐθαύμαζον
1 μεῖζον
1 προὐπηλάκιζον
1 ἐνόμιζον
1 ἐλευθεριάζον
1 στασιάζον
1 ἀκμάζον
1 ἀθῶον
3 ἔμαθον
2 κατέμαθον
2 διεξῆλθον
3 προῆλθον
2 πόθον
1 συγκατορθοῦν
4 βέβαιον
4 δίκαιον
1 Δίκαιον
2 συμβόλαιον
1 ἀνέκλαιον
1 κεφάλαιον
3 Γάιον
3 ἴδιον
6 ῥᾴδιον
1 Κλαύδιον
2 στάδιον
1 ἐπιτήδειον
1 τέλειον
1 Αἰσώπειον
1 ῥόθιον
1 ἐμβύθιον
1 ῥάκιον
1 Λεύκιον
2 κάκιον
2 Λάρκιον
3 Μάρκιον
1 Γέλλιον
1 Οὐισκέλλιον
2 Μαμίλιον
1 Πόπλιον
1 Καπετώλιον
1 Καπιτώλιον
3 Σερουίλιον
1 φίλιον
1 ἀζήμιον
1 ἐγκώμιον
3 πολέμιον
2 Ποστόμιον
1 ἐναγώνιον
1 Οὐεργίνιον
2 Ταρκύνιον
3 Μάνιον
1 δαιμόνιον
2 Κομίνιον
1 Ἑρμήνιον
3 Μενήνιον
4 Σικίννιον
1 Ἰούνιον
1 Σεμπρώνιον
2 ἀξιοῦν
6 ἄξιον
2 ἀνάξιον
3 ὅμοιον
5 Ἄππιον
7 συνέδριον
1 ὑποχείριον
1 ὑπαίθριον
4 κύριον
3 Οὐαλέριον
2 τεκμήριον
1 φρούριον
1 Σπόριον
1 ὁρμητήριον
2 ἀλλότριον
7 μέτριον
1 πάτριον
1 πολεμιστήριον
1 βουλευτήριον
2 σωτήριον
1 ἐπιχώριον
4 δημόσιον
2 ἑκούσιον
1 Κάσσιον
1 ὁτιοῦν
3 αἴτιον
3 Αἰβούτιον
2 ἀνέστιον
1 ἐφέστιον
4 ἧκον
1 φάρμακον
2 ἄδικον
1 ἀδικοῦν
2 φιλόνεικον
1 οἶκον
3 οὐκοῦν
2 ὅρκον
1 ἀρκοῦν
1 ἔφασκον
1 ἀνεμίμνησκον
1 ἐδίωκον
2 Αὖλον
3 συνέβαλον
3 ἀντίπαλον
1 δῆλον
2 ἄδηλον
2 ἄλλον
1 ἔβαλλον
4 ἔμελλον
1 μέλλον
28 μᾶλλον
1 ὅπλον
1 πόλον
1 πλέον
1 ἄσυλον
2 φίλον
2 ὄχλον
2 κωλῦον
1 ὦμον
1 ἔκαμον
1 κατέδραμον
27 δῆμον
33 πόλεμον
1 φιλοπόλεμον
1 μισόδημον
1 Ἀριστόδημον
1 ἔρημον
2 νόμιμον
1 σπόριμον
1 ἱππάσιμον
1 ἄτιμον
1 φιλότιμον
1 ἰσότιμον
7 νόμον
1 ἕβδομον
2 Πόστομον
5 κόσμον
6 πρόθυμον
1 ἀπρόθυμον
1 νέον
6 νοῦν
1 συνελάμβανον
1 ὑπελάμβανον
2 κατελάμβανον
1 ξόανον
1 ἡμάρτανον
1 ὑπερήφανον
1 στέφανον
3 ἐτύγχανον
6 ἐκεῖνον
1 ἔμενον
1 κατειργόμενον
1 φευγόμενον
1 δεόμενον
2 κείμενον
2 ἀγωνιζόμενον
1 τιτρωσκόμενον
1 ἀπολόμενον
1 βουλόμενον
1 τιμώμενον
4 γενόμενον
1 γινόμενον
1 δυνάμενον
1 ἀντιταξάμενον
1 ὑποδεξάμενον
1 ἐπιβοώμενον
1 καλούμενον
1 ἐπαινούμενον
1 ὑπισχνούμενον
1 ἀποστερούμενον
1 αἰτούμενον
1 κρατούμενον
1 ἑπόμενον
1 ὑπέμενον
1 λειπόμενον
1 φερόμενον
2 ἐπιφερόμενον
3 ἐσόμενον
1 ἄσμενον
1 γενησόμενον
1 δυνησόμενον
1 ἐλευσόμενον
1 μεθιδρυσόμενον
1 θαπτόμενον
1 ἐπιστάμενον
1 περιεχόμενον
1 δύστηνον
4 φθόνον
1 ἔπαινον
2 ἀπέφαινον
5 ἄμεινον
1 ὑπέτεινον
18 μόνον
2 κάμνον
3 ἠναγκασμένον
1 παρεσκευασμένον
1 κατεσκευασμένον
1 ἠρεθισμένον
2 κεχαρισμένον
1 τεθηριωμένον
1 τεταπεινωμένον
2 ἐπίφθονον
1 σωφρονοῦν
1 ὕπνον
1 πόνον
35 χρόνον
1 Πωμεντῖνον
1 ἤλαυνον
1 ἀπήλαυνον
4 κίνδυνον
1 ἀκίνδυνον
1 μνημόσυνον
1 φόνον
2 οἷον
1 ἀνήκοον
1 ὑπήκοον
3 εἶπον
1 ἀπέβλεπον
1 προεῖπον
1 ἐξέλειπον
1 κατέλιπον
1 δημοκόπον
5 ἵππον
12 τρόπον
3 τόπον
2 φιλάνθρωπον
1 πρόσωπον
1 μέτωπον
1 εὗρον
5 ἐλεύθερον
1 τήμερον
8 ἕτερον
2 οὐδέτερον
2 δεύτερον
1 νεώτερον
2 θάτερον
1 δικαιότερον
1 θαυμασιώτερον
4 ἑκάτερον
1 τυραννικώτερον
2 ὑμέτερον
1 ἐλεεινότερον
1 ὁπότερον
3 πότερον
1 χαλεπώτερον
25 πρότερον
8 ὕστερον
1 θρασύτερον
1 ἀληθέστερον
1 σφέτερον
1 μεγαλοψυχότερον
2 χεῖρον
1 θηρίον
1 ἄπειρον
1 ἔμπειρον
1 πρόχειρον
1 ἄμοιρον
3 κλῆρον
1 μόρον
1 ἄσπορον
2 διάφορον
1 ἀσύμφορον
1 πρόσφορον
1 πόρον
1 πατρῷον
2 ἐπικυροῦν
1 περιπόρφυρον
5 συμφέρον
1 δενδροφόρον
9 χωρίον
1 χωροῦν
13 ὅσον
1 ἴσον
1 συνέπεσον
8 πλησίον
4 μέσον
1 ἔλασσον
1 ἐξέτασσον
1 ἑπτακαιδέκατον
1 θάνατον
3 ὕπατον
1 συνύπατον
1 κρατοῦν
1 δικαιότατον
1 δημοτικώτατον
1 γλυκύτατον
1 φιλοδημότατον
1 δεινότατον
1 φοβερώτατον
1 καρτερώτατον
1 λαμπρότατον
1 ἐπιεικέστατον
1 ἀνάστατον
3 ἐπιφανέστατον
1 ἔσχατον
2 σύνθετον
1 πρόσθετον
1 ἐξαίρετον
1 ἀναφαίρετον
4 ἀνόητον
1 ἀνόνητον
1 κοινωνητέον
1 ἀφόρητον
1 δορίκτητον
1 ὁμοδίαιτον
1 ἄκριτον
1 ἀπαλλακτέον
1 ἀδιάλλακτον
2 ἐναντίον
1 Κόιντον
1 Σέξτον
1 μηλόβοτον
2 τηλικοῦτον
1 Βελλοῦτον
2 πλοῦτον
1 συνώμοτον
4 Βροῦτον
4 τοσοῦτον
13 τοῦτον
1 ὕποπτον
17 πρῶτον
2 Πρῶτον
1 τρίτον
12 ἕκαστον
1 ἀνήκεστον
4 πλεῖστον
1 ἄχρηστον
4 μέγιστον
1 ἥδιστον
1 μήκιστον
3 κάλλιστον
1 δυσκαταγώνιστον
1 ἄπιστον
1 οἴκτιστον
1 βέλτιστον
5 κράτιστον
2 ἐλάχιστον
1 αἴσχιστον
5 Τῖτον
2 ἧττον
1 ἐλαττοῦν
3 ἔλαττον
2 τοὔλαττον
1 διεφύλαττον
1 ἀντέπραττον
1 κατέταττον
3 κρεῖττον
3 θᾶττον
1 φυλάττον
1 ἔμφυτον
1 ἐβούλευον
1 συνεβούλευον
2 ἐπίστευον
1 ἔθυον
1 ὑπήκουον
1 ἴσχυον
1 ἀνέστρεφον
1 λόφον
5 ἀμφοῖν
3 ψῆφον
1 ἀξιόμαχον
6 εἶχον
1 κατεῖχον
2 ἀντεῖχον
1 δήμαρχον
1 ἔπαρχον
2 ὑπάρχον
3 ἔσχον
2 ἐπέσχον
2 παρέσχον
1 κατέσχον
1 ἀντέσχον
3 ἔτυχον
1 ἔμψυχον
7 πᾶν
9 εἰπὼν
1 χαλεπὸν
1 χαλεπόν
1 χαλεπῶν
1 ἀντειπὼν
1 διαλιπὼν
1 παραλιπὼν
1 καταλιπών
1 καταλιπὼν
1 Καταλιπὼν
6 λοιπὸν
1 λοιπῶν
1 λοιπὴν
2 τροπὴν
1 περισπᾶν
1 στενωπῶν
1 ὀρῶν
4 ὁρῶν
1 σοβαρὸν
1 καθαρὰν
1 παρὸν
6 παρῆν
1 παρόν
2 ἀγρῶν
5 δρᾶν
6 ἀνδρῶν
5 ἱερὸν
1 Ἱερὸν
2 ἱερὰν
5 ἱερῶν
1 φοβερὸν
4 μερῶν
3 ἡμερῶν
2 αὐθημερὸν
1 φανερόν
3 φανερὸν
1 φανερὰν
1 ὡσπερὰν
1 ἕτερόν
1 καρτερὸν
1 καρτερόν
2 ἀριστερῶν
1 ἀριστερὸν
1 πονηράν
3 πονηρῶν
2 λυπηρὰν
1 αὐστηρὸν
2 ἐχθρὸν
4 ἐχθρῶν
4 καιρὸν
1 καιρόν
3 χειρῶν
1 μακρὸν
1 μακρῶν
2 μακράν
3 μακρὰν
1 νεκρὸν
1 νεκρῶν
1 μικρὰν
4 μικρὸν
1 μικράν
7 ἀγορὰν
2 ἀγοράν
2 κατηγορῶν
1 ὑπερορᾶν
1 διαφορὰν
1 συμφορὰν
1 συμφορῶν
13 πρὶν
1 λαμπρόν
1 λαμπρὸν
2 φρουρὰν
1 ἐχυρὸν
1 ἐχυρῶν
1 ἐχρῆν
1 ἀποχρῆν
1 αἰσχρῶν
2 αἰσχρὸν
1 σωρὸν
24 σὺν
1 ἁπασῶν
1 ἅπασίν
5 εἰσὶν
1 ἀπειρήκεσάν
1 διεστήκεσάν
1 παρῄνεσάν
1 συμπεσὼν
1 ἔστησάν
1 φησίν
1 παισὶν
1 ἀπαλλαγεισῶν
1 τελεσθεισῶν
1 ἐμπρησθεισῶν
2 τισὶν
1 οὐσῶν
1 χερσίν
1 δυσίν
2 δυσὶν
1 συνέγνωσάν
1 βοηθείτωσάν
1 ἐτῶν
2 τόν
221 τὸν
602 τῶν
364 τὴν
10 τήν
31 αὐτὸν
118 αὐτῶν
4 αὑτῶν
4 αὑτὸν
1 αὐτόν
4 αὐτήν
15 αὐτὴν
4 Ἀντιατῶν
1 ἑκατὸν
2 πελατῶν
1 δυνατὸν
2 δυνατῶν
1 ἐξαπατᾶν
1 συνεξαπατᾶν
2 στρατὸν
3 στρατόν
1 ταὐτὸν
7 ἀποστατῶν
1 χρεωφειλετῶν
3 ἀρετὴν
2 ἀρετήν
1 ἀνασχετὸν
1 θητῶν
1 προσποιητόν
1 ἀγαπητὸν
10 πολιτῶν
1 ἀγανακτῶν
1 ἀνεκτὸν
2 δημοτῶν
3 ἐστὶν
2 στασιαστὴν
1 θαυμαστόν
1 ἐραστήν
1 κηδεστῶν
7 μεστὸν
2 μεστὴν
3 χρηστὸν
1 χρηστὴν
6 δανειστῶν
1 πιστόν
3 πιστὸν
1 πολλοστὸν
1 ἧττόν
4 ἑαυτὸν
1 ἑαυτὴν
16 ἑαυτῶν
4 ἐνιαυτὸν
1 ἐνιαυτόν
1 ἐμαυτὸν
4 πρεσβευτῶν
1 πρεσβευτήν
8 τελευτῶν
1 ἀσκύλευτόν
1 βουλευτῶν
1 ἔμφυτόν
1 ἰδιωτῶν
3 στρατιωτῶν
1 κατασκευὴν
1 ἔπηλυν
3 τοίνυν
1 ἐδῄουν
1 ἐβοήθουν
1 παρεβοήθουν
1 ἐδόκουν
1 ἐμνησικάκουν
2 ἐκάλουν
1 ἐπεκάλουν
2 παρεκάλουν
1 διελάλουν
1 ἐτέλουν
1 διετέλουν
1 εὔνουν
1 παρῄνουν
1 ἐφρόνουν
11 ἠξίουν
1 ἐποίουν
3 ἐσκόπουν
3 ἐχώρουν
2 ἀνεχώρουν
1 καταγραφὴν
3 ἀδελφὸν
6 σφῶν
2 βραχύν
6 εὐχὴν
1 εὐχήν
7 ἀρχήν
19 ἀρχὴν
1 ἀρχῶν
1 σχὼν
1 παρασχὼν
1 ἐπισχὼν
1 Ἐπισχὼν
1 ἀντισχὼν
1 τυχὼν
1 ψυχὴν
1 πτωχὸν
3 ἀναγκαίων
6 δικαίων
3 συμβολαίων
1 Κυμαίων
47 Ῥωμαίων
1 τελευταίων
1 βίων
1 θορύβων
3 ἄγων
1 σφαγίων
1 φεύγων
13 λόγων
9 λέγων
3 ὀλίγων
1 προλέγων
1 ἐπάγων
9 ἔργων
1 ἀντιστρατήγων
1 ῥᾳδίων
5 ἰδίων
8 παίδων
7 φυγάδων
1 ἐξόδων
5 ἀνδραπόδων
2 ἐλπίδων
1 πατρίδων
2 ἐπιτηδείων
1 γυναικείων
4 οἰκείων
2 πλείων
7 πόλεων
3 σημείων
2 δανείων
1 κινδυνεύων
2 πράξεων
2 θεραπεύων
2 ἀξιόχρεων
1 συμβάσεων
2 δεήσεων
3 διαλύσεων
2 στάσεων
1 ὑποσχέσεων
1 ὑπατεύων
1 πρωτείων
1 τροφείων
1 κομίζων
1 πείθων
2 συνήθων
3 Ἀρούγκων
2 ἀδίκων
2 ὑπηκόων
18 πατρικίων
1 φυλάκων
1 κλιμάκων
2 ἐνίκων
4 Ἑρνίκων
1 οἴκων
5 ὅρκων
23 Οὐολούσκων
1 φάσκων
1 μεγάλων
4 βασιλέων
1 ἑξακισχιλίων
1 τετρακισχιλίων
1 τρισχιλίων
23 ἄλλων
17 ἀλλήλων
1 μέλλων
1 αὐτομόλων
2 συμβούλων
8 ὅπλων
3 ἀντιπάλων
2 ἐμφυλίων
4 φίλων
2 ἀλλοφύλων
1 ὄχλων
2 δαίμων
21 πολεμίων
2 ἀντιπολεμίων
8 πολέμων
1 ἐτόλμων
1 νομίμων
4 νόμων
1 ἱπποδρόμων
1 ἐξώρμων
1 ἀσήμων
2 χρησίμων
6 νέων
1 ἐπαίνων
2 ἀποφαίνων
8 Σαβίνων
4 ἀγώνων
2 ἐγγόνων
1 ἐκγόνων
1 ὁμογνίων
4 προγόνων
5 κινδύνων
7 ἐκείνων
1 κτείνων
2 πλειόνων
1 κακιόνων
1 τινων
1 ὁμοσκήνων
2 τέκνων
1 Ἑλλήνων
1 διαμένων
1 ἀποφηναμένων
1 ἐπανατειναμένων
1 διαπραξαμένων
2 δεξαμένων
1 ἀποδειξαμένων
1 παρασκευασαμένων
1 διηγησαμένων
1 χρησαμένων
1 ἀγωνισαμένων
1 συναγωνισαμένων
1 βουλευσαμένων
1 διακληρωσαμένων
1 ἀφιγμένων
5 ἡγεμόνων
1 ἐπιθεμένων
1 τετιμημένων
1 εἰρημένων
1 ἡμαρτημένων
3 δαιμόνων
1 ἀφειμένων
1 ἐπιμένων
1 ἐπαγομένων
1 κατειργομένων
1 συνηδομένων
2 δεομένων
1 ἐργαζομένων
1 παρασκευαζομένων
1 ψηφιζομένων
1 ἀνασωζομένων
1 ἀνακλαιομένων
1 ἐπιβαλομένων
1 προελομένων
1 ἀπολομένων
2 βουλομένων
2 γενομένων
1 γινομένων
1 ἐπιγινομένων
1 προτεινομένων
2 ἀπελαυνομένων
2 οἰομένων
1 ὑπομένων
1 ἑπομένων
1 καταλειπομένων
1 διαφερομένων
4 ἐσομένων
1 πεισομένων
1 ἐλευσομένων
1 ἐναντιωσομένων
1 σκηπτομένων
1 ἐπιταττομένων
1 βουλευομένων
1 πολιτευομένων
1 πιστευομένων
3 μαχομένων
2 ὑποδεχομένων
1 προσδεχομένων
1 ληψομένων
2 διεφθαρμένων
1 εἰργασμένων
1 προανεσκευασμένων
3 ἐγνωσμένων
1 ἀπηγορευμένων
2 ἡγουμένων
1 συναγωνιουμένων
3 ἀξιουμένων
4 ἐναντιουμένων
1 ἀδικουμένων
2 καλουμένων
1 ἀσχολουμένων
1 ἀφικνουμένων
1 ἀρνουμένων
2 ὑπισχνουμένων
2 διανοουμένων
1 προνοουμένων
1 συναρουμένων
1 αἰτουμένων
1 χρωμένων
3 τυράννων
2 γονέων
2 πόνων
2 ἀνθρωπίνων
1 χειρόνων
1 κρίνων
1 ἀφρόνων
2 τίνων
36 Λατίνων
1 Ταρκυνίων
1 φόνων
1 ὑπερηφάνων
1 αὔξων
1 ἀντιλέξων
1 συνάξων
1 παρέξων
1 οἵων
1 ὁμοίων
1 παντοίων
1 νηπίων
12 ἱππέων
4 ἵππων
1 πάππων
14 ἀνθρώπων
1 τρόπων
1 ἐπιτρέπων
1 προσώπων
1 ἀτόπων
2 τόπων
1 ἑώρων
1 ἑταίρων
1 Δεκεμβρίων
1 βαρβάρων
1 γέρων
1 συνέδρων
1 ἱερέων
1 Οὐαλερίων
1 μετεώρων
1 οἰκτείρων
3 θηρίων
1 δικαστηρίων
1 ἀθρόων
1 ὑπαιθρίων
2 ἐλευθέρων
1 ἄκρων
1 δακρύων
1 μόρων
1 ὁμήρων
2 ὑπερημέρων
4 Διοσκούρων
1 μορίων
5 ἀπόρων
1 ἐμπόρων
10 ἑτέρων
4 ἑκατέρων
2 πατρίων
4 πατέρων
1 ὑμετέρων
4 μετρίων
5 σφετέρων
1 οἰκητόρων
1 ἐπιτηδειοτέρων
3 ἀλλοτρίων
1 ταπεινοτέρων
3 προτέρων
5 ἀμφοτέρων
1 εὐπρεπεστέρων
3 πρεσβυτέρων
1 θρασυτέρων
1 νεωτέρων
1 μυρίων
1 τετρακισμυρίων
2 φρουρίων
1 διαφόρων
5 λαφύρων
3 σώφρων
1 εἰσφέρων
4 ἴσων
5 ὅσων
1 μέσων
1 νόσων
1 τριακοσίων
1 ἑξακοσίων
1 πεντακοσίων
2 δημοσίων
1 ἀνοσίων
1 χωρήσων
1 πλουσίων
1 αἰτίων
1 συνεληλυθότων
1 ἀνιάτων
1 εἰκότων
1 προβεβηκότων
1 πεποιηκότων
1 κεκρατηκότων
1 ἡμαρτηκότων
2 προεστηκότων
1 ἀφεστηκότων
2 ἐπιλέκτων
1 ἐστρατοπεδευκότων
1 κατωρθωκότων
1 ἐγνωκότων
1 μετεγνωκότων
1 αἰχμαλώτων
1 συναλλαγμάτων
4 πραγμάτων
1 ταγμάτων
1 ἀθεμίτων
3 βοσκημάτων
1 ὀφειλημάτων
1 ὀφλημάτων
6 χρημάτων
2 αἰτημάτων
1 ἀμφισβητημάτων
1 πλεονεκτημάτων
1 ἁμαρτημάτων
1 κατακριμάτων
1 γραμμάτων
3 τραυμάτων
3 ἐπιτηδευμάτων
3 βουλευμάτων
3 πολιτευμάτων
3 ἐρυμάτων
5 σωμάτων
5 ὄντων
1 ἐναντίων
2 λαβόντων
1 ἐπαγόντων
1 λεγόντων
1 ἐκφυγόντων
1 ἀποδιδόντων
5 πενήτων
1 προπηλακιζόντων
1 ὁμολογηθέντων
1 βουληθέντων
1 συγχωρηθέντων
2 κρατηθέντων
1 ἐλθόντων
1 προθέντων
1 ἀναγκασθέντων
1 Ἀποκομισθέντων
1 σπανισθέντων
1 προσθέντων
1 ἀναγνωσθέντων
1 περιχυθέντων
2 ἐγκαταληφθέντων
1 ἐναντιωθέντων
1 ἐπιόντων
1 ἡκόντων
1 ἀκόντων
1 καθηκόντων
1 ταλάντων
1 σφαλέντων
1 στειλάντων
1 ἀποστειλάντων
1 συλλαμβανόντων
1 ἁμαρτανόντων
1 φανέντων
1 ὑπομενόντων
2 ὑπομεινάντων
1 συνόντων
1 ἡξόντων
1 ἀρξάντων
2 γονάτων
3 γεγονότων
1 ἀπειθούντων
8 ἀξιούντων
1 ἀδικούντων
2 παρακαλούντων
1 μετακαλούντων
1 ἐπαινούντων
2 παραινούντων
1 σκοπούντων
1 φρουρούντων
28 πάντων
1 ὑπήντων
19 ἁπάντων
1 θεραπόντων
1 τραπέντων
2 ἐκλιπόντων
2 ὁρώντων
5 παρόντων
1 γερόντων
2 συμφερόντων
1 διαστασιασάντων
1 ἐπαινεσάντων
1 πεσόντων
1 συνεισπεσόντων
1 ἐπιθορυβησάντων
1 ἀκολουθησάντων
1 ἀποστερησάντων
2 χωρησάντων
1 ὑπαναχωρησάντων
1 ὀνειδισάντων
1 ἀποικισάντων
1 ὑπερασπισάντων
1 προσόντων
1 κελευσάντων
1 ἁμαρτόντων
1 περιστάντων
1 ἀποστάντων
1 ἀδυνάτων
1 ἐπιβουλευόντων
1 δυναστευόντων
1 ἀκουόντων
1 ἀνατραφέντων
5 ἐχόντων
1 συναρχόντων
2 ὑπαρχόντων
1 περισχόντων
2 τηλικούτων
3 τοσούτων
44 τούτων
22 ὑπάτων
1 ἠρώτων
1 χαρίτων
4 μεγίστων
1 ἡδίστων
1 πλείστων
1 κακίστων
1 ἀρίστων
1 ἀπροφασίστων
2 κρατίστων
3 κρείττων
1 φιλτάτων
1 ἀναγκαιοτάτων
1 ἐπιφανεστάτων
1 ὠφελιμωτάτων
1 Ναυτίων
1 εἰληφότων
1 ἐσχάτων
1 ὑποστρέφων
8 ἔχων
7 ταχέων
6 συμμάχων
1 κληρούχων
1 ἐπέχων
1 παρέχων
3 δημάρχων
1 ὑπάρχων
1 πάσχων
1 παραπέμψων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007