HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


α  =  618 formes différentes pour 2027 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
19
2
1 ἀγαθά
3 ἀγαθὰ
3 ἄγοντα
1 ἀγορᾷ
2 ἀγορά
1 ἄγουσα
11 ἀγῶνα
1 ἀγωνιούμεθα
1 ἀδείᾳ
1 ἄδικα
1 ἀδιόρθωτα
1 ἀζήμια
1 ἀθρόα
1 Αἰνείᾳ
1 αἰσχρά
1 αἰσχρὰ
1 αἰτησαίμεθα
1 αἰτία
1 αἰτίᾳ
1 αἴτια
1 ἀκήκοα
1 ἀκίνητα
1 ἀκοινώνητα
1 ἀκολασίᾳ
1 ἀκόλουθα
1 ἄκοντα
1 ἀκούουσα
1 ἀκούσασα
70 ἀλλὰ
1 Ἀλλὰ
10 ἄλλα
1 ἀλλοτρίᾳ
1 ἁλόντα
18 ἅμα
1 ἁμαρτήματα
2 ἀμελείᾳ
1 ἀμηχανίᾳ
1 ἀμνηστίᾳ
1 ἀμφιέσασα
3 ἀμφότερα
3 ἀνὰ
2 ἀναγκαῖα
1 ἀναγκαιότερα
1 ἀναγκασθησόμεθα
1 ἀνάλωμα
1 ἀναπετάσασα
1 ἀναρχία
16 ἄνδρα
1 ἀνδράποδα
1 ἀνήκεστα
1 ἀντίπαλα
1 ἀξία
3 ἄξια
1 ἀξιοῦντα
5 ἀξίωμα
1 ἀπαλλαγησόμεθά
1 ἀπαλλαττώμεθα
1 ἀπάνθρωπα
16 ἅπαντα
5 ἅπασα
1 ἀπείθεια
1 ἀπεστομωμένα
1 ἀπέχθεια
1 ἀπεωσάμεθα
1 ἀπιόντα
1 ἀποδείξασα
2 ἀποδιδοῦσα
1 ἀπολίτευτα
1 ἀπολογητέα
1 ἀποχρῶσα
1 ἀρά
8 ἄρα
1 ἆρα
1 ἆρά
2 ἀριστεῖα
2 ἀριστοκρατίᾳ
1 ἄρρενα
1 ἄρχοντα
1 ἄρχουσα
1 ἀσφαλείᾳ
1 ἀσφαλέστερα
1 ἀτολμία
1 αὐθάδεια
2 αὐθαδείᾳ
1 αὐστηρὰ
6 αὐτὰ
1 αὐτά
1 αὑτὰ
9 αὐτίκα
3 αὐτοκράτορα
1 ἀφείμενα
1 ἀφεστῶτα
1 ἀφιέμεθα
2 ἄχρηστα
1 βαρύτητα
3 βασιλέα
2 βέβαια
1 βεβαιώσουσα
1 βέλτιστα
1 βῆμα
2 βίᾳ
1 βλάψοντα
1 βοηθείᾳ
3 βοήθεια
1 βοσκήματα
1 βούλευμα
2 βουλεύματα
1 βουλευόμεθα
1 βουλοίμεθα
1 βουλόμεθα
1 βουλώμεθα
1 βραδυνόμενα
2 βραχεῖά
1 βραχείᾳ
1 βραχίονα
2 γαστέρα
1 γέγονα
1 γέμοντα
1 γενναῖα
3 γενόμενα
1 γενώμεθα
1 γέρρα
2 γινόμενα
1 γλῶσσα
1 γράμματα
1 γραφέντα
1 γύναια
3 δάκρυα
1 δάκρυά
2 δεδιττόμεθα
1 δέδοικα
1 δεινά
13 δεινὰ
4 δέκα
1 δεξόμεθα
4 δεόμεθα
1 δεόμενα
3 δέοντα
1 δεσμωτήρια
1 δηλοῦντα
1 δημοκόλακα
2 δημοσίᾳ
74 διὰ
3 Δία
1 διαιρεθεῖσα
1 διαλυσόμεθα
1 διαμενοῦντα
1 διαμένουσα
1 διάνοια
1 διανοίᾳ
1 διάστημα
1 διαστήσαντα
1 διαφέροντα
1 διαφθορὰ
1 διδόμενα
1 διελθοῦσα
1 διέμεινα
1 διένειμα
1 διηγωνίσμεθα
1 δίκαιά
8 δίκαια
2 δικαιότερα
1 δικαιοτέρα
2 δικαστήρια
4 δικτάτορα
1 δικτατορίᾳ
1 διοικοῦσα
1 διορθούμεθα
8 δίχα
1 Διῳκίσμεθα
2 δόγμα
2 δοκοῦντα
1 δοκοῦσα
4 δόξαντα
1 δόξαντά
1 δρᾷ
2 δυναστείᾳ
1 δώδεκα
1 δωρεὰ
1 ἑβδομήκοντα
1 ἔγγιστα
1 ἐγκαταληφθέντα
1 ἐγκώμια
1 ἐδήλωσα
2 εἴδωλα
1 εἴρηκα
1 εἰρημένα
1 εἰσάγουσα
1 εἶτα
2 εἰωθότα
2 ἕκαστα
1 ἐκεῖνά
1 ἐκεχειρία
1 ἐκπεσόντα
4 ἐλεύθερα
1 ἐλευθερία
1 ἐλευθερώσοντα
4 ἐλπίδα
1 ἐμπεσοῦσα
1 ἐμπνέοντα
6 ἕνα
1 ἐναντία
1 ἐναντιούμεθα
1 ἐναντιωσόμεθα
1 ἐνδεέστερα
1 ἕνδεκα
9 ἕνεκα
1 ἐνενήκοντα
1 ἐνέχυρα
7 ἔνθα
3 ἐνίκα
1 ἐνοικουροῦσα
3 ἐνταῦθα
1 ἐξουσία
1 ἐξουσίᾳ
1 ἐοικότα
2 ἐπαγωγὰ
1 ἐπαγώμεθα
1 ἐπανορθούμεθα
1 ἐπαξόμεθα
13 ἔπειτα
1 ἐπικληθέντα
1 ἐπικουρίᾳ
1 ἐπικουρία
2 ἐπιόντα
1 ἐπιταττόμενα
3 ἐπιτήδεια
2 ἐπιτήδευμα
1 ἐπιτηδεύματα
1 ἐπιτιμία
1 ἐπιτρέψασα
1 ἐπιφέροντα
1 ἐποίησα
6 ἔργα
1 ἐργασαίμεθα
1 ἔρυμα
1 ἐρύματα
1 ἐρυμνὰ
2 ἐσθῆτα
2 ἐσόμενα
2 ἔσχατα
1 ἑτέρα
1 ἕτερα
1 εὐετηρία
2 εὐνοίᾳ
1 εὐποτμίᾳ
1 εὐτύχημα
1 ἐφέστια
4 ἔχοντα
8 ἡγεμόνα
1 ἡγεμονίᾳ
1 ἡγησόμεθα
1 ἥδιστα
4 ἥκιστα
2 ἡλικίᾳ
16 ἡμέρᾳ
1 ἡμετέρα
1 ἠναγκαζόμεθα
1 ἠναγκάσμεθα
2 ἡνίκα
1 θαυμαστὰ
1 θεραπείᾳ
1 θηρία
1 θῆτά
1 θνητὰ
1 ἰδέα
4 ἰδίᾳ
1 ἰδία
1 ἴδια
1 ἱδρύματα
5 ἱερὰ
1 ἱερά
1 ἱκανά
22 ἵνα
1 καθήμεθα
1 κακία
1 κακίᾳ
1 κακούργημα
2 κάλλιστα
1 Καμπανίδα
1 καρτερὰ
1 κατά
92 κατὰ
1 καταλαμβανόμενα
1 κατεαγότα
1 κατειληφυῖα
1 κατεπείγοντα
1 κατηγορήματα
1 κελευόμενα
1 κενοσπουδίᾳ
1 κεχαρισμένα
2 κήρυκα
1 κινδύνευμα
1 κινδύνευμά
1 κινδυνεύματα
7 κοινὰ
1 κοινωνία
1 Κορβιῶνα
1 κρατηθέντα
1 κρατήσαντα
6 κράτιστα
7 κρείττονα
1 Κρουστομερείᾳ
3 κρύφα
1 κύρια
1 κυρίᾳ
1 κυρωθεῖσα
1 κωλύοντά
1 λαμπρότατα
1 λεγόμενά
1 λέγουσα
1 λειτούργημα
1 λέξοντα
2 λεχθέντα
1 λιτότητα
3 λοιπὰ
1 λύττα
2 μὰ
1 μαθοῦσα
2 μάλα
1 μάλιστά
31 μάλιστα
1 μανίᾳ
6 μέγα
7 μεγάλα
6 μέγιστα
4 μείζονα
1 μέλλοντα
1 μένοντα
1 μέσα
5 Μετὰ
41 μετὰ
1 μεταπεμπώμεθα
1 μεταποιούμεθα
1 μετρία
3 μέτρια
1 μηδεμιᾷ
9 μηδένα
1 μία
7 μιᾷ
2 μικρὰ
1 μοναρχία
1 μωρίᾳ
1 νεμεσητὰ
3 νήπια
1 νίκημα
1 νικητήρια
1 νόμιμα
1 νομιστέα
2 νύκτα
1 νῶτα
2 οἵα
5 οἷα
1 οἰκεία
7 οἰκεῖα
3 οἰόμεθα
1 ὀλίγα
1 Ὀλίγα
1 ὅμηρα
1 ὅμηρά
6 ὅμοια
1 ὁμοιότητα
1 ὁμολογηθέντα
1 ὁμονοίᾳ
1 ὁμονοοῦσα
1 ὀνείρατα
3 ὄνομα
6 ὄντα
1 ὀξείᾳ
15 ὅπλα
1 ὁποία
2 ὁρᾷ
19 ὅσα
1 οὐδεμᾷ
1 οὐδεμία
1 οὐδεμιᾷ
4 οὐδένα
2 οὐδετέρᾳ
1 οὐθένα
3 οὖσα
2 οὐσία
2 παιδία
3 πανστρατιᾷ
24 πάντα
1 παντοδαπὰ
55 παρὰ
1 παράδειγμά
1 παραδείγματα
1 Παραδείγματα
1 παρακέλευσμα
1 παρακλητικὰ
1 παραλελογίσμεθα
1 παραπλήσια
1 παρασκευαζόμενα
1 παρασχόντα
1 παραυτίκα
1 παραχρῆμα
1 παρενεχθεῖσα
1 παρεσκευάσμεθα
2 παρεσκευασμένα
1 παρεσχήμεθα
1 παρεσχόμεθα
3 παρόντα
1 παροῦσα
8 πᾶσα
1 πάτρια
10 πατρίδα
1 πεδία
1 πεῖρα
1 πεισθεῖσα
1 πεμφθεῖσα
1 πενία
1 πεπείσμεθα
4 πέρα
1 περιλαβοῦσα
1 περιουσία
1 πεφενακίσμεθα
2 πιστὰ
2 πλεῖστα
2 πλεονεκτήματα
1 πόδα
1 ποίᾳ
3 ποία
1 ποιησόμεθα
1 ποίμνια
2 ποιοῦσα
1 πολέμιά
1 πολεμίᾳ
2 πολέμια
1 πολεμικὰ
3 πολιτείᾳ
1 πολιτεία
1 πολίτευμα
1 πολιτεύματα
1 πολιτευσόμεθα
1 πολιτικά
29 πολλὰ
1 πολλά
1 Πόλουσκα
3 πονηρὰ
1 Πονηρὰ
1 πονηρεύματα
1 Ποπλικόλα
1 πορείᾳ
1 πορφύρᾳ
8 πρᾶγμα
19 πράγματα
1 πραττόμενα
2 πραχθέντα
1 πρεσβεία
1 προβούλευμα
1 προελθοῦσα
1 πρόθυμα
9 προθυμίᾳ
1 προῖκα
1 προιόντα
1 προκάλυμμα
1 πρόνοια
1 προνομεύοντα
1 προσάγοντα
1 προσεθέμεθα
1 προσεχέστατα
2 προσήκοντα
1 προσήκουσα
1 προσθεῖσα
1 προσόντα
1 προσποίημα
1 πρόσφορα
2 προτέρᾳ
2 πρῶτα
1 πταῖσμα
1 πώγωνα
1 ῥᾷστα
5 σημεῖα
1 Σιβύλλεια
1 σκῦλα
1 σπέρμα
1 στάδια
1 στᾶσα
2 στασιάζουσα
1 στέμματα
1 στερησόμεθα
1 στέρνα
1 στόμα
1 στρατεία
2 στράτευμα
2 στρατεύματα
5 στρατιᾷ
1 στρατιά
1 στρατιὰ
1 στρατιωτικὰ
1 συγγενείᾳ
1 συγκείμενα
1 συγχώρημα
1 συγχωρούμενα
1 συμβόλαια
1 συμμαχικὰ
1 συμπληροῦντα
3 συμφέροντα
1 συμφέρουσα
1 συμφορά
1 συναγώνισμά
1 συναλλάγματα
1 συναρούμεθα
1 συνάρχοντα
1 συναχθεῖσα
1 συνδοκοῦντα
1 συνεστῶτα
1 συνηράμεθα
1 σύνθημα
1 συχνά
5 σφέτερα
1 σφόδρα
1 σχῆμα
1 σώζουσα
11 σῶμα
12 σώματα
1 σωτήρια
266 τὰ
8 τά
1 τἀγαθά
1 τάγματα
1 τἀκόλουθα
4 τἆλλα
7 τἀναντία
2 τἀπιτήδεια
68 ταῦτα
1 ταῦτά
2 Ταῦτα
1 ταὐτὰ
2 τάχα
1 ταχεῖα
1 ταχείᾳ
1 τεθαύμακα
3 τειχομαχίᾳ
2 τέκνα
2 τελευταῖα
1 τελευταία
1 τεταπεινωμένα
2 τέτταρα
1 τετταράκοντα
1 τηλικαῦτα
1 τηνικαῦτα
1 τιμιώτατα
1 τιμιώτατά
7 τινὰ
16 τινα
2 τίνα
1 Τίνα
6 τοιαῦτα
2 Τοιαῦτα
1 τοσαῦτα
2 τραύματα
1 τρεψόμεθα
4 τρία
4 τριάκοντα
1 τριβόμεθα
1 τριπλασία
1 τρισκαίδεκα
1 τροφεῖά
2 τυραννίδα
1 τυραννοῦντα
1 ὑβριζόμενα
2 ὑμέτερα
1 ὑπάρχοντα
1 ὑπατεύσαντα
1 ὑπερβαλόντα
1 ὑπήκοα
1 ὑποκατακλινώμεθα
1 ὑποσχώμεθα
2 ὑποχείρια
3 φάλαγγα
1 φανεῖσα
1 φανερά
2 φανερώτατα
1 φάσματα
1 φαυλότατα
1 φθάσασα
1 φίλα
1 φιλανθρωπία
1 φιλανθρωπίᾳ
1 φιλία
1 φιλονεικία
1 φιλονεικίᾳ
2 φίλτατα
4 φοβερὰ
2 φοβερά
1 φοβερώτατά
3 φρόνημα
1 φρονήματα
1 φρουρά
3 φρούρια
1 φύλακα
1 φυλάξουσα
1 χαλεπότητα
1 χαλεπώτατα
13 χάρακα
2 χαριστήρια
2 χαρισώμεθα
3 χεῖρα
1 χείρονα
9 χρέα
5 χρῆμα
4 χρήματα
2 χρήματά
3 χρησόμεθα
3 χρηστὰ
1 χώρα
1 χωρία
2 ψήφισμα
1 ὠμὰ
2 ὠμότητα
1 ὠνητὰ
1 ὥρᾳ
1 ὠφέλεια
1 ὠφελήματα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007