HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  2322 formes différentes pour 6786 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
26 ἃς
15 ἧς
2 ὅς
23 ὃς
1 Ὃς
6 Ὡς
148 ὡς
6 αἷς
3 ἀναγκαίας
3 δικαίας
1 ἐλαίας
1 κρυφαίας
1 τραβέας
1 λώβας
1 Ἄλβας
4 διαλλαγαῖς
1 συναλλαγαῖς
1 φάραγγας
1 στρατηγίας
1 μάστιγας
1 ὀλίγας
3 ὁμολογίας
2 στρατολογίας
1 φυγαῖς
1 ῥᾳδίας
2 ἰδίας
1 παῖδας
1 λογάδας
3 φυγάδας
1 πυλίδας
1 πόδας
2 πέδας
5 ἐλπίδας
4 πατρίδας
1 σύγκλυδας
1 εὐλαβείας
5 πρεσβείας
2 ἀδείας
4 αὐθαδείας
1 στρατοπεδείας
1 κηδείας
2 παιδείας
2 βαθείας
2 εὐηθείας
1 ἀληθείας
8 βοηθείας
1 Ἀρικείας
6 οἰκείας
3 λείας
5 ἀσφαλείας
1 ἐπιμελείας
3 ὠφελείας
1 θηλείας
3 ἐπιφανείας
2 ἀσθενείας
1 θεραπείας
1 εὐπρεπείας
1 χρείας
1 δωρεαῖς
1 ἀκρωρείας
1 ὑπατείας
13 στρατείας
1 προπετείας
5 πολιτείας
3 δυναστείας
1 ταχείας
1 θέας
1 ἀμαθίας
1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 στρατιαῖς
2 αἰκίας
2 φύλακας
1 κλίμακας
1 γυναῖκας
2 χάρακας
6 ἀνάγκας
7 δίκας
2 καταδίκας
1 συνθήκας
4 φιλονεικίας
3 ἡλικίας
1 ἀποικίας
3 οἰκίας
2 πολιορκίας
1 αὐλαῖς
1 καλαῖς
1 Λογγόλας
3 μεγάλας
1 δειλίας
1 Κοριόλας
3 φιλίας
5 ἄλλας
5 πολλαῖς
3 πύλας
1 πέλας
1 εὐβουλίας
1 ἐρημίας
2 τιμαῖς
1 ἀτιμίας
1 φιλοτιμίας
11 γνώμας
1 καταδρομαῖς
1 ἐλευθεροστομίας
2 ἀκοσμίας
1 ἀθυμίας
1 εὐθυμίας
7 προθυμίας
1 ὁμαιχμίας
1 μανίας
1 Καμπανίας
1 ὑπερηφανίας
1 ἀμηχανίας
7 ἀγῶνας
1 οὐδένας
1 πενίας
1 παρατείνας
1 κτείνας
1 ἀποκτείνας
2 Τυρρηνίας
1 ἐλεειναῖς
5 τινας
1 ὁσουσδήτινας
1 παρατεταγμένας
6 ἡγεμόνας
1 κηδεμόνας
1 εἰρημένας
1 ἀφειμένας
1 χειμῶνας
1 συνεσταλμένας
1 δεομένας
1 διαρπαζομένας
2 γιγνομένας
1 γενομένας
1 φερομένας
1 ἐπαιρομένας
1 ἀναγκασθησομένας
1 ἐξελευσομένας
1 εἰσπραττομένας
1 καταληψομένας
1 Ἀντέμνας
1 καλουμένας
1 προσδοκωμένας
1 δεδουλωμένας
1 ἐξηττωμένας
1 τηβέννας
2 δαίμονας
7 ἡγεμονίας
1 εὐσχήμονας
3 κρείττονας
1 ἀγρυπνίας
1 κρίνας
2 τίνας
1 αὐχένας
3 τέχνας
1 κλύδωνας
1 κοινωνίας
1 φωναῖς
2 ἀξίας
1 δόξας
1 διδάξας
1 εἴξας
1 πλεονεξίας
2 ἐπιλέξας
2 ὁμοίας
1 ἀνοίας
1 διανοίας
3 εὐνοίας
1 ὁμονοίας
1 ἀπονοίας
4 ποίας
1 λύπας
1 χρεοκοπίας
1 ἀτοπίας
4 Ἀγρίππας
2 φιλανθρωπίας
3 γῆρας
15 ἄνδρας
10 ἐλευθερίας
5 χεῖρας
1 εὐετηρίας
3 ἱκετηρίας
3 σωτηρίας
2 ἀθρόας
1 καθήρας
2 ἐλευθέρας
3 ἔχθρας
1 ἑταιρίας
1 ἄκρας
2 κέρας
1 μικραῖς
6 ἡμέρας
1 ἀγοραῖς
1 δημηγορίας
1 μοίρας
1 συμμορίας
3 ἀπορίας
3 αὐτοκράτορας
1 ἱστορίας
2 συμφοραῖς
1 πέρας
3 ἑτέρας
2 ἑκατέρας
5 πατέρας
2 πατρῴας
2 ὑμετέρας
3 ἡμετέρας
2 μετρίας
2 σφετέρας
1 προτέρας
1 φράτρας
1 ἐπιεικεστέρας
2 δευτέρας
1 ἀλκιμωτέρας
1 κυρίας
1 κουρίας
2 ἐπικουρίας
3 χώρας
1 ὀλιγωρίας
1 μωρίας
2 τιμωρίας
1 στενοχωρίας
3 ὅσας
1 Ἀσίας
1 ἴσας
1 διπλασίας
1 ἐπισημασίας
1 χειροκρασίας
1 προστασίας
2 διχοστασίας
2 ὀνειδίσας
1 εὐεργεσίας
2 δείσας
1 περιστρατοπεδεύσας
1 ῥηθείσας
1 ἱκεσίας
6 κελεύσας
1 ἐκθεραπεύσας
1 πιστεύσας
1 ἀναλγησίας
5 ἐκκλησίας
2 παρρησίας
1 σχετλιάσας
1 ζημιώσας
1 ἀξιώσας
2 ποιήσας
1 νικήσας
1 ἐλάσας
1 καλέσας
4 συγκαλέσας
1 ἀπολέσας
1 συμπλάσας
2 διανύσας
1 στεφανώσας
2 ἐπαινέσας
1 ἀναμνήσας
1 περονήσας
1 οὔσας
3 οὐσίας
1 δεούσας
2 ἀκούσας
1 ἁλούσας
2 μελλούσας
1 πολεμούσας
1 φρονούσας
1 ἰσχυούσας
1 κατεχούσας
5 ἁπάσας
5 πάσας
1 ἀποθεσπίσας
1 μερίσας
1 ἐπιχειρήσας
1 ἀναστήσας
7 θυσίας
3 ἐξουσίας
1 γερουσίας
70 ταῖς
4 αὐταῖς
1 αὑταῖς
6 αἰτίας
1 τοιαύτας
1 δημοκρατίας
5 ἀριστοκρατίας
9 ταύτας
1 Ταύτας
3 εἰδότας
1 προδότας
1 πένητας
2 ἐξεληλυθότας
1 εἰωθότας
5 χάριτας
2 Ἀντιάτας
1 ἐσπουδακότας
1 δεκάτας
1 ὡρμηκότας
1 ἡμαρτηκότας
5 ἀφεστηκότας
1 πλεονέκτας
1 ἐστρατοπεδευκότας
1 ἑαλωκότας
1 ἐκπεπτωκότας
1 πελάτας
2 πολίτας
2 δημότας
4 ὄντας
1 ἐπενέγκαντας
1 ἀποστείλαντας
1 ὑπομείναντας
1 διακρίναντας
1 εἴξαντας
12 ἅπαντας
1 ἀποταφρεύσαντας
1 ἀριστεύσαντας
1 βεβαιώσαντας
1 ζημιώσαντας
1 διολέσαντας
1 μεταχωρήσαντας
1 ἐξετάσαντας
1 συγκύψαντας
1 λαβόντας
1 ἀναλαβόντας
1 παραδιδόντας
1 μαθόντας
1 φοβηθέντας
1 θορυβηθέντας
1 ὁρμηθέντας
1 ἐνθυμηθέντας
1 δυνηθέντας
1 κρατηθέντας
1 συνελθόντας
1 κατελθόντας
1 ἐξελασθέντας
1 ἀντιταχθέντας
1 ἐλεγχθέντας
1 ταπεινωθέντας
4 ἐπιόντας
1 προσιόντας
1 συμπλακέντας
3 ἁλόντας
1 ἐμβαλόντας
1 ἀποσταλέντας
2 φεύγοντας
1 λέγοντας
1 εἰσάγοντας
1 δῃοῦντας
2 ἀποδέοντας
2 ὀρρωδοῦντας
1 κολακεύοντας
2 προνομεύοντας
1 θεραπεύοντας
1 δυναστεύοντας
1 ἥκοντας
1 ἄκοντας
1 μνησικακοῦντας
1 φιλονεικοῦντας
1 δοκοῦντας
1 ἀναμιμνήσκοντας
1 ὀφείλοντας
1 μέλλοντας
2 ἀντιβολοῦντας
1 αὐτομολοῦντας
1 ἀπελαύνοντας
1 ὑπερηφανοῦντας
1 κρινοῦντας
2 διαμένοντας
2 ὑπομένοντας
1 ἐντυγχάνοντας
1 ἕξοντας
1 ἥξοντας
1 πέμποντας
1 σκοποῦντας
1 θεράποντας
1 φέροντας
1 προσαναφέροντας
1 χωροῦντας
1 βουλεύσοντας
1 προσθήσοντας
1 ἐπιχειρήσοντας
1 ἐξαπατήσοντας
1 ὑπηρετήσοντας
1 βλάπτοντας
1 φυλάττοντας
1 πράττοντας
5 ἔχοντας
2 ἄρχοντας
1 συνάρχοντας
1 πάσχοντας
9 πάντας
2 παρόντας
1 ἐξαμαρτόντας
1 ἀποστάντας
1 ἀναισχυντίας
1 μετασχόντας
3 ἁμαρτίας
2 ὑπηρέτας
2 ἑορταῖς
1 Ἑστίας
1 δικασταῖς
2 ἀμνηστίας
1 χρησταῖς
1 δανεισταῖς
1 ὑπασπισταῖς
1 καλλίστας
1 κρατίστας
2 δικαιοτάτας
1 συνεστῶτας
1 ἀποστάτας
2 πρεσβευταῖς
1 εἰληφότας
1 ἐσχάτας
2 παρασκευαῖς
1 ἐξεληλυθυίας
1 γεγονυίας
1 συντροφίας
5 συμμαχίας
1 ταραχαῖς
2 μάχας
3 ἀρχαῖς
1 ἀναρχίας
1 ἀπαρχαῖς
5 τύχας
3 ἡσυχίας
1 ἀτυχίας
2 εὐτυχίας
2 ψυχαῖς
1 ῥίψας
1 ὀψίας
1 θάψας
1 ὑποψίας
2 ὑπεροψίας
1 καταγράψας
1 ἐπιτρέψας
1 θεοβλαβὴς
1 ἀμοιβὰς
2 ἀμοιβάς
1 ἀκριβῶς
1 τριβῆς
9 γῆς
1 διαλλαγῆς
8 διαλλαγὰς
3 διαλλαγάς
1 συναλλαγὰς
3 ἁρπαγῆς
2 ἐγγὺς
4 πληγὰς
1 πληγῆς
1 στρατηγὸς
1 ἀργὸς
1 ὀργὰς
3 ὀργῆς
2 κραυγῆς
3 φυγῆς
1 ἀπαγωγῆς
2 οἰμωγῆς
1 δὶς
1 ὁδός
1 αἰδὼς
2 εἰδώς
1 ἐκκομιδῆς
3 σπονδὰς
1 ποδὸς
1 ἀκερδὲς
1 σπουδῆς
1 εἷς
175 εἰς
1 φάλαγγες
1 σάλπιγγες
2 πληγεὶς
2 ἀδεῶς
3 αὔθαδες
1 φυγάδες
2 μηδεὶς
1 μειρακιῶδες
1 θηριῶδες
2 μυριάδες
1 ἐνδεῶς
6 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 πόδες
1 ἐνδεεῖς
1 ἀνηλεεῖς
1 εὐκλεεῖς
1 θεὸς
1 θεᾶς
2 δεηθεὶς
1 ἀληθεῖς
2 κληθεὶς
1 παρακληθεὶς
1 νεμηθεὶς
1 Γεννηθεὶς
1 ἐρωτηθεὶς
1 προθεὶς
1 βιασθείς
2 προσθεὶς
1 καταλειφθεὶς
2 ἀποδειχθεὶς
1 κυκλωθεὶς
1 μονωθεὶς
2 ποιεῖς
1 ἐφιεὶς
1 φύλακες
4 γυναῖκες
2 ἐπιεικεῖς
1 Ἕρνικες
1 ἀσφαλεῖς
1 ἀτελεῖς
1 λυσιτελεῖς
1 δημοτελεῖς
2 πολυτελεῖς
1 βασιλεύς
5 βασιλεῖς
1 θεοφιλεῖς
1 ἐνοχλεῖς
12 ὑμεῖς
2 Ἡμεῖς
16 ἡμεῖς
1 νεὼς
1 ἡμιθανεῖς
1 ἀφανεῖς
1 ἀγῶνες
2 γενεὰς
1 γενεᾶς
2 συγγενεῖς
1 αὐθιγενεῖς
1 εὐμενεῖς
1 Ἕλληνες
16 τινες
1 οἵτινες
4 ἡγεμόνες
2 γονεῖς
1 δαίμονες
2 κρείττονες
5 τίνες
1 ἀποτραπεὶς
1 εὐπρεπεῖς
13 ἱππεῖς
3 βαρεῖς
6 ἄνδρες
1 ἱερεὺς
1 χεῖρες
2 αὐτοκράτορες
3 πατέρες
1 δωρεάς
1 καταπεπληγότες
2 εἰδότες
1 συνειδότες
5 πένητες
1 θῆτες
2 πεπονθότες
2 δεδιότες
1 χάριτες
1 ἐξεληλακότες
1 χειρώνακτες
1 δεδρακότες
1 ἐξητακότες
1 ἀπολωλεκότες
1 βεβηκότες
1 ἐκβεβηκότες
1 προβεβηκότες
1 πεποιηκότες
1 ἀνῃρηκότες
2 προεστηκότες
1 ἐσχηκότες
2 ἀφεικότες
1 ὀμωμοκότες
1 ἐνδεδυκότες
1 ἐστρατοπεδευκότες
1 προεγνωκότες
1 ἐῶντες
10 ὄντες
1 παραγγείλαντες
2 ὑπομείναντες
1 ἀποκτείναντες
3 δόξαντες
1 εἴξαντες
2 ἀναδείξαντες
1 ἀποδείξαντες
1 ἀλαλάξαντες
1 φυλάξαντες
1 ἀνοίξαντες
1 διαρρήξαντες
1 συρράξαντες
1 τάξαντες
1 ἀναπτύξαντες
11 ἅπαντες
1 ἄραντες
2 διαφθείραντες
1 ἐπιχορηγήσαντες
1 δήσαντες
1 στρατοπεδεύσαντες
1 κελεύσαντες
1 παρακινδυνεύσαντες
1 πείσαντες
1 προαγορεύσαντες
4 πιστεύσαντες
1 καθίσαντες
1 βοηθήσαντες
1 μισθώσαντες
4 ποιήσαντες
1 μετριάσαντες
1 ἀμφιέσαντες
1 κακώσαντες
1 εἰκάσαντες
1 νικήσαντες
1 παρακαλέσαντες
2 συγκαλέσαντες
1 καταλύσαντες
1 ἀμελήσαντες
1 ἐπιτελέσαντες
1 ἀπολέσαντες
1 ὀμόσαντες
7 νομίσαντες
1 ὁρμήσαντες
1 κοσμήσαντες
2 ἐπαινέσαντες
2 καταφρονήσαντες
1 συμφρονήσαντες
1 καταδοξάσαντες
1 ἀκούσαντες
2 ὑπακούσαντες
2 ἐλπίσαντες
2 ἁρπάσαντες
1 προασπίσαντες
1 ἄρσαντες
1 ὁρίσαντες
1 δράσαντες
2 ὑστερήσαντες
1 εὐπορήσαντες
1 θαρρήσαντες
1 ἐξαπατήσαντες
2 κρατήσαντες
1 ἀγανακτήσαντες
1 στήσαντες
1 ἀναστήσαντες
1 κατασκευάσαντες
1 κληρουχήσαντες
1 διακόψαντες
1 ἀποσκήψαντες
1 ἀπονίψαντες
1 ἀναρρίψαντες
1 ἀνατρέψαντες
4 ἐπιτρέψαντες
1 συστρέψαντες
9 λαβόντες
2 ἀναλαβόντες
4 παραλαβόντες
1 ὑπολαβόντες
2 ἀναβάντες
1 περιαγαγόντες
2 συναγαγόντες
4 παραδόντες
1 μεταδόντες
1 διδόντες
1 μεταδιδόντες
1 ἀποδιδόντες
2 ὑπεριδόντες
2 ἀποδόντες
3 μαθόντες
1 Μαθόντες
1 ἀναθέντες
1 παθόντες
1 πειραθέντες
1 δεθέντες
1 ἀφεθέντες
1 εἰσκληθέντες
1 βουληθέντες
1 καταπολεμηθέντες
1 ὁρμηθέντες
1 κοσμηθέντες
2 ἐνθυμηθέντες
1 προθυμηθέντες
1 διανοηθέντες
1 κρατηθέντες
1 εὐεργετηθέντες
1 ἡττηθέντες
1 τιθέντες
1 ἐλθόντες
1 διελθόντες
2 συνελθόντες
1 προελθόντες
2 παρελθόντες
1 ἐπαρθέντες
1 σκεδασθέντες
1 ἐκβιασθέντες
1 ἀναγκασθέντες
1 αἰδεσθέντες
1 μνησθέντες
1 ἀναμνησθέντες
1 κατακλεισθέντες
1 πεισθέντες
1 προχειρισθέντες
1 ἀποσχισθέντες
1 προσθέντες
1 πραγματευθέντες
1 λειφθέντες
1 πεμφθέντες
1 ὑπαχθέντες
2 παραχθέντες
1 ταχθέντες
1 ἀντιταχθέντες
2 διαλεχθέντες
1 ἐπιλεχθέντες
1 προενεχθέντες
1 ὀρεχθέντες
1 ἀποδειχθέντες
1 δουλωθέντες
1 μεθιέντες
1 συνιόντες
1 διεξιόντες
1 ἀφιέντες
2 ἑκόντες
1 ἑλόντες
1 ἁλόντες
1 ἐκβαλόντες
1 παρεμβαλόντες
1 ἀποβαλόντες
1 καταδραμόντες
1 κομῶντες
1 ἀνέντες
1 ἐγκαταμιγνύντες
1 ἐπιδεικνύντες
1 κλαίοντες
3 παίοντες
1 τρίβοντες
1 σέβοντες
5 ἄγοντες
1 γεγονότες
2 φεύγοντες
3 λέγοντες
1 ἐξάγοντες
1 ἐπάγοντες
1 κακουργοῦντες
1 δέοντες
1 σπεύδοντες
1 ἐπιστρατοπεδεύοντες
1 κελεύοντες
1 κινδυνεύοντες
1 ἱκετεύοντες
1 ὑποπτεύοντες
1 πιστεύοντες
1 φυτεύοντες
1 πρωτεύοντες
1 διαστασιάζοντες
1 φενακίζοντες
2 νομίζοντες
1 ἀπομερίζοντες
5 ἀξιοῦντες
1 ποιοῦντες
2 ἥκοντες
1 διώκοντες
1 συμφιλονεικοῦντες
2 δοκοῦντες
1 ἀσκοῦντες
1 διδάσκοντες
5 παρακαλοῦντες
1 ἐγκαλοῦντες
1 πλημμελοῦντες
1 δηλοῦντες
1 θέλοντες
1 ἀπειλοῦντες
1 ὁμιλοῦντες
1 ἀναβάλλοντες
1 ἐπιβάλλοντες
1 περιβάλλοντες
2 ἀγγέλλοντες
1 ἀπαγγέλλοντες
3 μέλλοντες
1 ἀποστέλλοντες
1 νέμοντες
1 ἐπικερτομοῦντες
1 ἐπιθυμοῦντες
2 ἐλαύνοντες
1 χαλεπαίνοντες
2 ἀποφαίνοντες
2 λαμβάνοντες
1 μεταλαμβάνοντες
1 βραδύνοντες
1 κτείνοντες
1 παραινοῦντες
1 μένοντες
2 διαμένοντες
3 φρονοῦντες
1 ἀναθαρρύνοντες
2 ἕξοντες
1 ὑφέξοντες
1 ἐκλείποντες
1 τρέποντες
1 ἐπιτρέποντες
1 ἀροῦντες
2 χαίροντες
1 διαιροῦντες
1 ἀναιροῦντες
2 ἀποροῦντες
6 φέροντες
1 διαφέροντες
1 προσφέροντες
1 θεωροῦντες
1 χωροῦντες
1 ὑποχωροῦντες
1 προχωροῦντες
1 ἀποδώσοντες
1 ποιήσοντες
1 διαλύσοντες
1 ἐλευθερώσοντες
1 κατηγορήσοντες
1 καταστήσοντες
1 παρασκευάσοντες
1 συμμαχήσοντες
1 ἀτυχήσοντες
1 κρατοῦντες
2 ἐπικρατοῦντες
2 δυσανασχετοῦντες
1 ἀναζητοῦντες
1 ἐπιζητοῦντες
1 ὑποκόπτοντες
1 σκάπτοντες
1 κατασκάπτοντες
3 φυλάττοντες
2 πράττοντες
1 ἐπιτάττοντες
1 ἀναστρέφοντες
17 ἔχοντες
1 συγχέοντες
1 προὔχοντες
1 παρέχοντες
1 πάσχοντες
1 ἐκλείψοντες
10 πάντες
1 εἰπόντες
1 ἀντειπόντες
4 καταλιπόντες
1 ἐκλιπόντες
5 ὁρῶντες
2 παρόντες
1 εὑρόντες
1 ὑφορῶντες
1 νεμεσῶντες
1 συμπεσόντες
1 ἐξαπατῶντες
1 ἀναστάντες
1 συναναστάντες
1 συνεπαναστάντες
1 μεταναστάντες
2 καταστάντες
1 μεταστάντες
1 ἀντικαθιστάντες
1 συνιστάντες
1 ἀποστάντες
1 ὑποστάντες
1 συστάντες
5 τελευτῶντες
1 ἐφέντες
1 συστραφέντες
1 παρασχόντες
1 κατασχόντες
1 διεστῶτες
1 προεστῶτες
1 προειληφότες
1 ἐφεὶς
1 κατηφεῖς
3 συνεχεῖς
1 ὀλίγης
1 αὐθάδης
1 ταραχώδης
5 ἀνάγκης
1 ΡΩΜΑΙΚΗΣ
2 νίκης
2 ὅλης
1 ὕλης
1 μεγάλης
1 δείλης
8 ἄλλης
6 Ῥώμης
1 ἑβδόμης
1 τόλμης
10 γνώμης
2 συγγνώμης
1 μνήμης
3 ἐκείνης
1 μόνης
1 ἀρξαμένης
1 ποιησαμένης
3 ψηφισαμένης
1 τεταραγμένης
1 κατειλεγμένης
1 ἐφειμένης
1 κεκομμένης
1 ἀποδεδομένης
1 καθεζομένης
1 παρακομιζομένης
1 ἀφικομένης
12 γενομένης
1 προσγενομένης
1 γινομένης
1 δεξομένης
1 ὑποδεξομένης
1 παρακομισθησομένης
1 ποιησομένης
1 ἀρχομένης
1 ἐψηφισμένης
1 προσεψηφισμένης
1 ἐναντιουμένης
1 κρατουμένης
1 ἐξανηλωμένης
1 ξένης
7 εἰρήνης
1 ἀφροσύνης
4 αἰσχύνης
4 δόξης
1 Κόρης
2 πλήρης
2 ὅσης
1 ἴσης
1 ἀναιρεθείσης
1 ψευσθείσης
1 διαλυθείσης
1 Συναχθείσης
1 συναχθείσης
1 ἀποσταλείσης
1 μέσης
8 οὔσης
2 λαβούσης
1 διδούσης
1 νομιζούσης
1 συνελθούσης
1 προσηκούσης
2 ἁλούσης
2 μελλούσης
1 ὁμονοούσης
1 σκοπούσης
1 μεσούσης
1 κωλυούσης
1 κατασχούσης
2 πάσης
4 ἁπάσης
1 θαλάσσης
1 Συέσσης
1 διαίτης
1 τοιαύτης
1 τετρακαιδεκαέτης
2 τοσαύτης
20 ταύτης
1 ἐνενηκονταέτης
2 νεότης
1 ἰδιώτης
3 Κροτωνιάτης
1 πολίτης
1 Λαινάτης
1 ταπεινότης
5 ἀπάτης
1 χαλεπότης
1 βαρύτης
3 Τισικράτης
1 πρώτης
1 τρίτης
1 τετάρτης
1 κακίστης
3 κρατίστης
1 λαμπροτάτης
1 ἐπιφανεστάτης
1 ἐσχάτης
18 μάχης
2 ἱππάρχης
7 τύχης
1 αὖθίς
1 ἀγαθῆς
1 ἀγαθάς
2 ἀγαθὰς
1 ἀμαθὲς
4 εὐθὺς
1 ἀληθῶς
1 ἀληθές
1 πλῆθός
5 ὀρθῶς
1 ὀρθῆς
1 ἐσθὴς
1 ἀπεχθὴς
2 σημαίαις
1 εὐκταίαις
1 ἀρχαίαις
1 ἀβέβαιός
1 λώβαις
1 καλύβαις
2 εὐπραγίαις
1 Ὀλίγαις
1 ὁμολογίαις
3 ἰδίαις
1 καλάνδαις
1 πέδαις
1 πρεσβείαις
1 εὐπαθείαις
1 εὐηθείαις
1 ὠφελείαις
1 αἰκίαις
1 δίκαις
2 συνθήκαις
1 ἡλικίαις
2 ἀποικίαις
1 οἰκίαις
1 παλαιᾶς
1 μεγάλαις
2 ἄλλαις
1 αὐτομολίαις
3 πύλαις
1 ἀγραυλίαις
1 ταμίαις
3 γνώμαις
1 προθεσμίαις
2 ἐπιθυμίαις
1 προθυμίαις
1 πλάναις
1 παρεσπονδημέναις
1 παρακομιζομέναις
1 ἁλισκομέναις
2 καλουμέναις
1 ἡγεμονίαις
2 δαπάναις
1 Λατίναις
1 δόξαις
1 ἁμάξαις
2 ὁμοίαις
2 διανοίαις
1 ποίαις
1 Σεπτεμβρίαις
1 πείραις
4 ἡμέραις
1 προσηγορίαις
1 κατηγορίαις
1 ἱστορίαις
1 τιμωρίαις
1 ταλαιπωρίαις
1 ὅσαις
1 ἀκαταστασίαις
1 εὐεργεσίαις
1 κατακλεισθείσαις
1 συναχθείσαις
1 εἰσαχθείσαις
1 οὔσαις
1 οὐσίαις
1 Συρακούσαις
1 πρεπούσαις
1 παρούσαις
1 κατεχούσαις
3 ἁπάσαις
1 θυσίαις
1 περιουσίαις
2 ἐξουσίαις
5 τοιαύταις
1 τηλικαύταις
1 τοσαύταις
3 ταύταις
1 εὐεργέταις
1 Ταρκυνιήταις
4 στρατιώταις
1 πελάταις
1 χρεωφειλέταις
3 πολίταις
2 δημόταις
1 καλλίσταις
1 ἐπιφανεστάταις
1 εὐμενεστάταις
1 ἀποστάταις
1 ἐσχάταις
1 ἁψιμαχίαις
1 τειχομαχίαις
2 μάχαις
6 τύχαις
1 ἀτυχίαις
1 εὐτυχίαις
1 ὑγιές
1 ὑγιὲς
1 Διὸς
1 δεδιὸς
18 πρέσβεις
3 αὐθάδεις
1 πετρώδεις
1 ἀναγκάζεις
1 Φητιάλεις
25 πόλεις
14 δυνάμεις
4 πράξεις
2 ἀναπράξεις
4 τάξεις
1 ἀντιπαρατάξεις
3 ὕβρεις
1 πανηγύρεις
2 τειχήρεις
2 συμβάσεις
1 ἐξομολογήσεις
1 παραδόσεις
5 δεήσεις
1 ἐπανορθώσεις
1 αἰσθήσεις
1 ἀξιώσεις
1 οἰκήσεις
1 ἁλώσεις
2 ἁλύσεις
2 διαλύσεις
2 προκλήσεις
1 ἡμίσεις
1 καταγνώσεις
1 αἱρέσεις
1 προαιρέσεις
2 κρίσεις
7 ἀποκρίσεις
1 ἀποχωρήσεις
1 ἀμφισβητήσεις
1 κτήσεις
1 ἀγανακτήσεις
1 ἀποστάσεις
2 ἀφέσεις
1 προφάσεις
10 ὑποσχέσεις
5 πίστεις
1 ἀντιπράττεις
1 ἀπέχεις
15 αὖθις
20 πολλάκις
2 ὁσάκις
1 μόλις
1 ἄπολις
13 πόλις
1 Σερουίλιός
3 μιᾶς
14 δύναμις
2 οὐδεμιᾶς
1 σπάνις
1 δεξιᾶς
1 δεξιὰς
1 ἔκπληξις
5 δικαίοις
15 Ῥωμαίοις
1 Ὀκταούιός
1 θορύβοις
1 πλαγίοις
9 λόγοις
2 ὀλίγοις
5 ἔργοις
1 πεδίοις
2 ἀνδραπόδοις
4 οἰκείοις
1 δανείοις
1 ὀθνείοις
1 ἀριστείοις
1 λίθοις
2 Ἀρούγκοις
7 πατρικίοις
1 περιοίκοις
2 ὅρκοις
6 Οὐολούσκοις
1 τόκοις
2 μεγάλοις
1 ἀζήλοις
1 τετρακισχιλίοις
1 διδασκάλοις
13 ἄλλοις
6 ἀλλήλοις
1 συμβούλοις
1 δούλοις
8 ὅπλοις
3 φίλοις
9 πολεμίοις
1 πενθίμοις
4 πολέμοις
1 νομίμοις
1 ἀγορανόμοις
2 ἐπισήμοις
2 νέοις
1 ἐπαίνοις
1 Σαβίνοις
1 ἐγγόνοις
8 ἐκείνοις
1 κἀκείνοις
1 τέκνοις
6 μόνοις
1 ὑποδεξαμένοις
1 ἀραμένοις
2 καταδικασαμένοις
3 ἀγωνισαμένοις
1 καταλυσαμένοις
1 προσμεταπεμψαμένοις
1 διαπεπραγμένοις
2 τεταγμένοις
1 δεδεμένοις
1 ἀποθεμένοις
1 πεφοβημένοις
1 κειμένοις
1 προκειμένοις
1 γεγραμμένοις
5 δεομένοις
1 ἀγωνιζομένοις
1 πειθομένοις
1 ἀφικομένοις
1 προβαλλομένοις
13 βουλομένοις
3 γενομένοις
2 γινομένοις
1 προτεινομένοις
1 εἰσηγησομένοις
2 γραφησομένοις
1 βουλευσομένοις
1 σκηπτομένοις
1 βουλευομένοις
1 διαλυομένοις
1 κατισχυομένοις
1 μαχομένοις
2 προσδεχομένοις
1 παρεχομένοις
1 παρεσκευασμένοις
1 ἐστοχασμένοις
1 κατακεκλεισμένοις
1 βεβουλευμένοις
1 ἐξεστρατευμένοις
1 ἀπολλυμένοις
1 ἡγουμένοις
1 μαστιγουμένοις
1 ὠθουμένοις
1 κομιουμένοις
2 ἀδικουμένοις
1 πολεμουμένοις
1 ἐνθυμουμένοις
1 προαιρουμένοις
2 χρόνοις
1 βασάνοις
8 Λατίνοις
1 στεφάνοις
10 ἀνθρώποις
2 φιλανθρώποις
1 ἐπιτρόποις
1 τόποις
1 ὁρίοις
1 βαρβάροις
1 μύδροις
2 συνέδροις
2 ἐλευθέροις
3 ἀπόροις
4 ἑτέροις
3 ἑκατέροις
3 ἡμετέροις
2 ὑμετέροις
1 σφετέροις
1 γεραιτέροις
2 προτέροις
2 ἀμφοτέροις
1 ὑποδεεστέροις
3 πρεσβυτέροις
1 χαλεπωτέροις
1 δισμυρίοις
2 διαφόροις
2 χωρίοις
3 ὅσοις
1 ἐπιλέκτοις
1 αἰχμαλώτοις
1 ἐναντίοις
2 τοιούτοις
16 τούτοις
5 ὑπάτοις
4 πρώτοις
1 ἀκλαύστοις
2 πλείστοις
5 ἑκάστοις
1 κακίστοις
2 κρατίστοις
1 δορικτήτοις
1 ἀναγκαιοτάτοις
1 εὐτολμοτάτοις
1 σωφρονεστάτοις
1 θρασυτάτοις
1 δημοτικωτάτοις
1 πιθανωτάτοις
1 ἰσοψήφοις
2 ἔχοις
1 λόχοις
3 συμμάχοις
1 ἐνόχοις
1 κληρούχοις
1 δημάρχοις
1 ὕβρις
1 χάρις
2 ἄχρις
2 μέχρις
1 ἑστίασις
1 ἀπόστασις
2 πρόφασις
1 προαίρεσις
1 τίμησις
2 λύσις
5 στάσις
1 κώλυσις
3 φύσις
1 ἅλωσις
29 τις
1 ἥτις
1 στρατιάς
1 στρατιὰς
2 στρατιᾶς
1 ὅστις
1 ἀνέστιός
5 πίστις
3 ὄψις
1 κατάμεμψις
7 κακῶς
4 φυλακῆς
3 εἰκὸς
2 εἰκός
1 ἀπολωλεκὼς
1 βεβηκώς
1 ἐντετηκὸς
1 προεστηκὼς
1 Ῥωμαικῆς
1 Ῥωμαϊκῆς
1 καθεικὼς
1 ἐπιεικῶς
1 ἐπιεικὲς
1 ἀφεικώς
1 ἐφεικὸς
1 πεζικῆς
1 πολεμικὰς
1 τυραννικὸς
1 τυραννικῆς
1 τυραννικῶς
1 προγονικὰς
1 δεδοικώς
1 ὑπατικῆς
2 πολιτικῆς
2 πολιτικῶς
2 πολιτικὰς
1 πολιτικὸς
1 καταπληκτικῆς
1 μαντικῆς
1 δημοτικός
1 στασιαστικῶς
1 διαρκής
1 αὐλὰς
1 καλάς
6 καλῶς
1 καλῆς
1 καλὸς
4 καλὰς
1 κεφαλῆς
1 ἀσφαλὴς
4 ἀσφαλῶς
8 ἀσφαλὲς
3 ἀσφαλές
1 εὐτελῶς
1 ἀπειλὰς
1 πολλάς
6 πολλῆς
9 πολλὰς
1 διαβολάς
3 διαβολὰς
1 ἀναβολάς
1 μεταβολῆς
1 μεταβολὰς
1 παρεμβολὰς
1 προσβολάς
8 πολὺς
1 πολύς
1 ἐντολάς
3 ἐντολὰς
1 στολὰς
2 ἐπιστολὰς
1 ἁπλῶς
42 βουλῆς
1 ἐπιβουλῆς
1 φυλάς
42 ἡμᾶς
54 ὑμᾶς
1 ὠμὰς
1 Ἡμᾶς
1 ὠμὸς
1 ἐμπειροπόλεμός
1 ἀνακλαυθμὸς
3 τιμάς
4 τιμῆς
1 ἀκμάς
1 ὁρμῆς
1 ὁρμὰς
1 ἀφορμὰς
1 ἀνασεισμὸς
8 ἑνὸς
1 ἱκανὰς
2 ἱκανῶς
2 ἱκανῆς
2 ἱκανὸς
1 Τυσκλανὸς
1 Κοριολανὸς
1 οὐρανός
1 Καιλιμοντανὸς
1 Καιλιμοντανός
1 ἀφανὲς
1 ἀφανῶς
1 καταφανὴς
1 ἐπιφανὴς
1 ἐμφανές
1 προφανῶς
1 ἰγνῦς
1 ἀγῶνάς
2 συγγενές
3 συγγενὲς
1 εὐγενὲς
1 εὐγενὴς
6 μηδενὸς
15 οὐδενὸς
1 μηθενὸς
1 οὐθενὸς
1 κενῆς
1 κενὰς
1 εὐμενῶς
1 πειρώμενός
1 ὑποσχόμενός
1 Ἀθηνᾶς
1 δεινῶς
2 δεινὰς
1 ταπεινῆς
1 ὀρεινῆς
1 ἀληθινὰς
1 ἑωθινῆς
1 κοινῶς
5 κοινῆς
1 κοινὸς
2 κοινὰς
1 τινός
4 τινὰς
7 τινὸς
3 τινὲς
1 ἀποδεικνὺς
1 μνᾶς
1 σεμνὸς
1 ἀγεννὲς
1 γεγονὼς
1 γεγονὸς
1 ἡδονὰς
1 κινδυνός
1 ἀκραιφνὴς
1 συχνάς
1 οἰωνὸς
1 φωνὰς
7 ἑξῆς
1 ὀξὺς
19 οὓς
40 οἷς
2 ἀναγκαῖος
1 Ῥωμαῖος
1 ναούς
2 βίος
1 βοῆς
1 ἀτριβοῦς
1 Βάλβος
2 θόρυβος
1 φόβος
1 λοχαγούς
1 λοχαγοὺς
5 φάλαγγος
1 στρατηγοὺς
1 στρατηγοῖς
2 ἀρχηγοὺς
9 λόγος
1 ΛΟΓΟΣ
1 ψόγος
1 δημαγωγοῖς
1 ἀρωγοὺς
9 δέος
1 δούς
3 ὁδοὺς
1 ὁδούς
1 διαδοὺς
1 παραδοὺς
1 λιβάδος
1 εἰδοῖς
1 ψεῦδος
1 ἀποδιδούς
1 ὄνειδος
1 Πολιάδος
1 φιλοπόλιδος
3 ὀλυμπιάδος
3 τυραννίδος
1 κάθοδος
3 ἐλπίδος
1 κέρδος
8 πατρίδος
1 φροντίδος
1 ψευδοῦς
10 θεοῖς
4 θεοὺς
3 θεούς
1 Ἄρεος
1 πεζοῖς
5 ἔθος
7 ἀγαθοῖς
4 ἀγαθοὺς
1 ἀληθοῦς
18 πλῆθος
2 πόθος
4 πάθος
1 ὀρθοὺς
1 στῆθος
1 βέβαιος
1 δίκαιος
1 γηραιούς
1 ἐπιβιοὺς
1 Σέρβιος
1 Γάιος
1 ἴδιος
4 Κλαύδιος
1 αἰφνίδιος
1 Δέκιος
3 Λεύκιος
1 Μηνύκιος
1 Σολπίκιος
1 Σουλπίκιος
6 Λάρκιος
6 Μάρκιος
1 Ἰκίλιος
4 Μαμίλιος
4 Πόπλιος
12 Σερουίλιος
1 πολέμιος
3 Ποστούμιος
14 Ποστόμιος
7 Οὐεργίνιος
4 Ταρκύνιος
2 Μάνιος
1 Κομίνιος
1 Ἑρμήνιος
5 Μενήνιος
1 Λικίννιος
5 Σικίννιος
4 Ἰούνιος
1 Σεμπρώνιος
1 ἀξιοῖς
1 Φλαούιος
2 Ὀκταούιος
1 κλοιοῖς
7 Ἄππιος
1 ὑπαίθριος
1 κύριος
1 κριούς
11 Οὐαλέριος
2 Οὐετούριος
4 Σπόριος
1 πάτριος
1 ἐξαίσιος
3 Κάσσιος
1 αἴτιος
2 Ναύτιος
3 Αἰβούτιος
1 ῥάκος
1 κακοὺς
6 κακοῖς
1 δημοκόλακος
1 θώρακος
5 χάρακος
1 στρατηγικοῖς
1 ἐπιεικοῦς
1 Ἑλληνικοῖς
1 τυραννικοὺς
1 σύνοικος
1 ὑπατικούς
1 πολιτικοὺς
1 πολιτικοῖς
2 δημοτικοῖς
4 δημοτικοὺς
1 δανειστικοῖς
1 στρατιωτικοῖς
4 Μάρκος
1 Πρίσκος
7 Αὖλος
1 καλοῖς
1 ἀσφαλοῦς
1 δῆλος
1 ψιλούς
1 λάλος
1 θαλλοῖς
7 πολλοῖς
19 πολλοὺς
1 δοῦλος
15 τέλος
1 κωτίλος
1 σύμβουλος
4 ὄχλος
17 δῆμος
7 πόλεμος
1 ἀριθμοῖς
1 ἕτοιμος
1 χρήσιμος
2 νόμος
3 δρόμος
1 ὀλοφυρμοὺς
1 εἰκασμοῖς
1 δεσμοῖς
1 λογισμοὺς
1 ἐθισμοὺς
3 προπηλακισμοὺς
1 ὁπλισμοὺς
1 ὁπλισμούς
1 νεωτερισμοὺς
1 νεωτερισμούς
3 κόσμος
1 ῥᾴθυμος
1 πρόθυμος
1 ὁμώνυμος
4 Πόστουμος
1 βωμοῖς
1 Ἀλβανοῖς
2 Αἰκανοὺς
1 Κοριολανοῖς
2 πρανοῦς
1 Ἐχετρανοὺς
1 Οὐιεντανοῖς
1 στέφανος
1 Σαβῖνος
3 γένος
1 ἀγῶνος
1 λαγόνος
1 ἀπογνοὺς
2 ἐκεῖνος
1 ἀγόμενος
2 ἐπαγόμενος
1 ἐπιλεγόμενος
1 δεόμενος
1 διακείμενος
1 λογιζόμενος
1 χαριζόμενος
1 ὑποθέμενος
1 προκυλιόμενος
1 προσδοκώμενος
1 ἐξελόμενος
1 προσελόμενος
3 ἀφελόμενος
1 βαλλόμενος
1 ἐπιβαλλόμενος
4 βουλόμενος
4 γενόμενος
1 ἀποφηνάμενος
1 ἀποδεικνύμενος
1 δυνάμενος
1 παραταξόμενος
1 εὐξάμενος
1 ἐπιλεξάμενος
2 ἀρξάμενος
1 οἰόμενος
1 ἡγούμενος
1 ἐπικαλούμενος
1 ἀντιφιλοτιμούμενος
1 κοσμούμενος
1 ἐννοούμενος
1 προέμενος
1 λειπόμενος
1 προπεμπόμενος
1 τεκμαιρόμενος
1 ἐπιμαρτυρόμενος
2 χρώμενος
1 ἄσμενος
1 πειρασόμενος
1 παρασκευασάμενος
1 διηγησάμενος
1 ἀπολογησόμενος
1 φενακισθησόμενος
1 διοικησάμενος
1 ἐξαριθμησάμενος
2 χρησάμενος
1 παραστησάμενος
2 ἀγωνισάμενος
1 εὐτρεπισάμενος
1 ἀνακλαυσάμενος
1 παρακελευσάμενος
1 στεφανωσάμενος
1 καθαπτόμενος
1 καθιστάμενος
1 μετανιστάμενος
1 ἐπιστάμενος
1 καταπραττόμενος
1 δεδιττόμενος
1 ἐπικελευόμενος
1 πορευόμενος
1 μαχόμενος
1 ἀρχόμενος
1 ἐπίσκηνος
1 Τυρρηνούς
1 Τυρρηνοῖς
4 ἔθνος
1 φθόνος
2 ἔπαινος
4 δεινοῖς
3 ταπεινοὺς
1 χαλινοὺς
1 Γέμινος
1 κοινοῖς
8 τινος
1 πυκνοὺς
1 μόνος
1 τεταγμένος
2 ἡγεμόνος
1 διαβεβλημένος
1 ἐξηπατημένος
1 ἠμφιεσμένος
1 ἐστρατευμένος
1 ἱδρυμένος
1 κεκαρπωμένος
1 ἐρρωμένος
1 τύραννος
1 ξένος
2 πλείονος
1 μείζονος
1 δαίμονος
1 εὐδαίμονος
1 ἀσχήμονος
1 ἔμφρονος
1 κρείττονος
3 ἐλάττονος
1 Καμερῖνος
1 θρῆνος
5 χρόνος
4 τίνος
1 Ἀτρατῖνος
1 φόνος
1 συχνούς
3 συχνοὺς
1 κολωνούς
1 κοινωνοὺς
1 κοινωνούς
1 οἷος
4 λοιποὺς
1 ἵππος
1 καρπούς
2 τρόπος
1 στενωποὺς
1 στενωπούς
4 ὄρος
1 βάρος
1 ἀγρούς
3 ἀγροὺς
1 ἀγροῖς
1 ἐλεύθερος
1 ἅτερος
6 ἕτερος
3 πρεσβύτερος
1 νεώτερος
1 τιμιώτερος
3 ἑκάτερος
1 ἐρημότερος
1 πιθανώτερος
1 λαμπρότερος
2 πονηροῖς
1 πονηροὺς
2 θροῦς
1 φθόρος
8 ἐχθροῖς
2 ἐχθροὺς
1 καιροῖς
1 καιρούς
1 μακροὺς
1 νεκρούς
1 νεκροὺς
1 μικροὺς
1 κλῆρος
18 μέρος
1 αὐτοκράτορος
6 δικτάτορος
2 Δήμητρος
1 ἄργυρος
1 ἐπίκουρος
1 ὀχυροῖς
1 ἐχυροῖς
4 χρέος
1 ὅσος
2 μῖσος
3 θάρσος
247 τοὺς
287 τοῖς
2 Τοῖς
2 ἔτος
6 τούς
2 αὑτοῖς
7 αὐτούς
56 αὐτοὺς
90 αὐτοῖς
6 αὑτοὺς
2 αἵματος
1 πράγματος
1 δείματος
3 στρατεύματος
1 ἀξιώματος
1 παραγγέλματος
1 βουλήματος
2 ὀνόματος
1 φρονήματος
1 πληρώματος
2 σώματος
1 πταίσματος
1 παρακελεύσματος
1 ψηφίσματος
1 ἀνίατος
2 ἀδύνατος
3 ὕπατος
3 κέρατος
1 δυσίατος
2 αἰτιώτατος
1 δημοτικώτατος
1 ἱκανώτατος
2 λαμπρότατος
1 ἐπιφανέστατος
1 ἀφρονέστατος
1 Ἀνίητος
1 ἀκίνητος
1 ἀνυπομόνητος
1 ἀφόρητος
2 νεότητος
2 γενναιότητος
1 μετριότητος
1 φιλότητος
1 ὠμότητος
1 λαμπρότητος
1 παρεληλυθότος
1 ΕΚΤΟΣ
1 ἐπίλεκτος
1 ὄντος
1 εἰσενέγκαντος
1 ἐναντίος
1 παροξύναντος
1 λέξαντος
1 κελεύσαντος
1 ὑπατεύσαντος
1 συνυπατεύσαντος
1 ἐπιβοηθήσαντος
1 ποιήσαντος
1 τολμήσαντος
1 παραινέσαντος
1 συνελευθερώσαντος
1 ἀνιερώσαντος
1 ἐπιμαρτυρήσαντος
1 χωρήσαντος
1 Λωφήσαντος
1 θρέψαντος
1 λαβόντος
1 συνελθόντος
1 ἀπελθόντος
2 προσθέντος
2 καταλειφθέντος
1 τρωθέντος
1 κυρωθέντος
1 μετιόντος
1 συνδραμόντος
1 τολμῶντος
1 ἄγοντος
3 λέγοντος
1 προλέγοντος
3 δέοντος
1 ἐπισείοντος
1 ἀξιοῦντος
1 προσήκοντος
3 μέλλοντος
2 ὑπομένοντος
1 διακρίνοντος
1 φέροντος
1 νοσοῦντος
1 ἀγανακτοῦντος
1 ἐξαιμάττοντος
1 ἐπιτάττοντος
3 ἄρχοντος
2 συνάρχοντος
3 εἰπόντος
3 παρόντος
1 πεσόντος
1 προσπεσόντος
1 διαφέντος
1 κατασχόντος
1 ὑποτυχόντος
4 Σέξτος
5 οὗτος
1 τοιοῦτος
7 Βροῦτος
1 Τούβερτος
9 κράτος
8 πρῶτος
1 Τρίτος
1 σῖτος
3 ἕκαστος
1 ἀρρυσίαστος
1 χρηστοῖς
1 ἐξάγιστος
1 κάλλιστος
2 πιστοὺς
1 βέλτιστος
1 αὐτοκέλευστος
14 Τῖτος
4 ἑαυτοῖς
4 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτούς
1 εἰληφότος
1 υἱοῖς
1 υἱοὺς
1 ἀγχίστροφος
4 στῖφος
1 σύμμαχος
1 Ἔναγχος
1 ἔναγχος
4 τεῖχος
1 λόχος
1 διάδοχος
3 τάχος
5 πῶς
3 πᾶς
1 χαλεπῆς
2 χαλεπὰς
1 εὐπρεπές
1 λοιπὰς
1 λοιπὸς
1 ἐλπίς
1 ἀποκοπὰς
1 ἀποκοπάς
1 κατασκοπῆς
2 τροπῆς
1 ἀνατροπῆς
5 σιωπῆς
1 ὁρᾷς
2 βαρὺς
1 σοβαρῶς
1 καθαρὸς
1 χαρᾶς
1 γαμβρός
9 ἀνδρὸς
1 φανερὸς
5 φανερῶς
1 φθονερὸς
2 καρτερὸς
1 καρτερᾶς
1 ἐμφερές
2 τολμηρῶς
1 πονηρᾶς
1 πονηρὰς
2 ἐχθρῶς
1 καιρός
1 μακρὰς
1 μακρᾶς
1 μικρὰς
1 μικρᾶς
1 πικρὰς
9 ἀγορᾶς
1 ἀγορὰς
1 δικτάτορός
5 συμφορὰς
2 συμφοράς
1 εἰσφοράς
170 πρὸς
1 στερρὸς
2 πατρὶς
1 πατρίς
1 πατρὸς
1 πορφυρᾶς
1 ἐχυρᾶς
1 ἰσχυράς
2 αἰσχρῶς
8 χωρὶς
1 χρυσὸς
188 τὰς
11 τίς
351 τῆς
4 τάς
7 αὐτὰς
21 αὐτὸς
2 αὐτός
14 αὐτῆς
1 αὑτῆς
1 λήματός
1 ἀδύνατός
1 δυνατὸς
1 ἐγκρατὴς
1 πρεσβύτατός
2 γαμετὰς
12 ἀρετῆς
1 ἐξαιρετός
1 ἐπίκλητός
3 ἀγαπητῶς
1 διαιτητὴς
1 ἐγγυητὴς
1 ἐγγυητὰς
1 ἐσθῆτάς
2 ἐκτὸς
7 νυκτὸς
6 ἐντὸς
16 παντὸς
1 ῥίψαντές
1 λέγοντάς
1 τένοντάς
1 φροντὶς
1 ἀντιπράττοντός
1 ἀποχρῶντές
1 μεμπτὰς
1 ἑορτῆς
1 ἑορτάς
1 στάς
1 ἐνδοιαστῶς
1 στασιαστὴς
1 δικαστὰς
1 θαυμαστῆς
1 ἀναστάς
2 ἀναστὰς
1 μεστός
3 χρηστὰς
1 ἐπιστὰς
1 ὑβριστὰς
3 ἑβδομηκοστῆς
1 ὑποστὰς
1 συστὰς
1 σεαυτῆς
5 πρεσβευτὰς
3 πρεσβευτὴς
1 τελευτῆς
1 ζηλωτὴς
9 υἱὸς
1 σύνεγγυς
3 παρασκευῆς
3 παρασκευὰς
1 κατασκευὰς
1 κατασκευάς
1 βεβαίους
12 Ῥωμαίους
2 βίους
1 θορύβους
1 φόβους
13 λόγους
5 ὀλίγους
3 δέους
1 σταδίους
1 ῥάβδους
1 ἐξόδους
2 οἰκείους
5 πλείους
1 ὀθνείους
1 μεγέθους
7 πλήθους
1 πένθους
1 πάθους
1 Ἀρούγκους
3 ὑπηκόους
2 πατρικίους
1 μήκους
2 οἴκους
3 ὅρκους
6 Οὐολούσκους
1 τόκους
1 φαύλους
2 μεγάλους
1 ἑξακισχιλίους
1 Ἡρακλέους
1 Θεμιστοκλέους
9 ἄλλους
13 ἀλλήλους
1 αὐτομόλους
2 δούλους
1 ἀντιπάλους
3 φίλους
1 ἀγάμους
1 ἀγωγίμους
25 πολεμίους
2 ἀζημίους
1 ὠφελίμους
12 πολέμους
2 νόμους
1 ἐρήμους
1 δεσμίους
1 ἀκόσμους
1 ἀποτόμους
1 οὐρανίους
5 Σαβίνους
5 γένους
1 ἐγγόνους
2 κινδύνους
1 κἀκείνους
1 ἀμείνους
10 ἔθνους
1 φθόνους
1 ἀφθόνους
1 ἐπιφθόνους
1 μόνους
2 δυναμένους
1 ἀποδειξαμένους
1 ἀρξαμένους
1 συναραμένους
1 διαριθμησαμένους
3 χρησαμένους
1 συγκατακτησαμένους
1 ψηφισαμένους
1 βουλευσαμένους
1 μετανισταμένους
1 ἐπισταμένους
2 ὑφισταμένους
1 ἀφισταμένους
1 προστιθεμένους
2 ἀποθεμένους
1 μεθιεμένους
1 κειμένους
1 καταλαβομένους
1 ὀρεγομένους
1 λογιζομένους
1 διαλογιζομένους
1 ἀφικομένους
1 προελομένους
1 βουλομένους
4 γενομένους
1 γινομένους
1 ἀπελαυνομένους
2 διαλεξομένους
1 διαφερομένους
2 ὀλοφυρομένους
2 ἐσομένους
1 ἀποσταλησομένους
1 ἐπιμελησομένους
1 ἐλευσομένους
1 διαλυσομένους
2 βουλευομένους
1 πολιτευομένους
1 ἐπιγραφομένους
1 ἀνασχομένους
1 ληψομένους
2 κεχαρισμένους
1 ποιουμένους
1 μεταποιουμένους
1 ἐναντιουμένους
2 ἐνθυμουμένους
1 ἀφικνουμένους
1 αἱρουμένους
1 προαιρουμένους
1 κρατουμένους
1 ἐλαττουμένους
1 τιμωμένους
1 χρωμένους
1 Λικιννίους
1 τυράννους
1 καταχθονίους
2 πόνους
1 χρόνους
4 Λατίνους
1 στεφάνους
1 ὑπερηφάνους
1 ἀδόξους
1 οἵους
2 ὁμοίους
1 κατακόπους
3 κατασκόπους
1 ἀλύπους
4 ἵππους
2 ἀνθρώπους
3 φιλανθρώπους
1 ὁμοιοτρόπους
1 τόπους
1 χείρους
1 χαριστηρίους
2 σωτηρίους
1 ὑπαίθρους
1 ἐλευθέρους
1 καιρίους
1 ὑποχειρίους
1 ἀκύρους
2 κλήρους
1 ὁμήρους
1 ὁμόρους
1 ἐμπύρους
1 ὑπερπύρους
2 ἑτέρους
2 πατρίους
2 μετρίους
2 σφετέρους
2 ταπεινοτέρους
1 ὁποτέρους
2 προτέρους
1 ἀμφοτέρους
2 νεωτέρους
1 κυρίους
1 μυρίους
1 ἴσους
1 βαναύσους
2 μέσους
1 μίσους
2 τριακοσίους
1 πόσους
1 ἐνιαυσίους
1 ἀκουσίους
1 πλουσίους
1 ἔτους
5 αἰτίους
1 ἐπεισάκτους
6 αἰχμαλώτους
1 ἀβουλήτους
1 ἀγενήτους
1 ἀνηνύτους
1 ἀδυνάτους
1 περιβοήτους
5 τοιούτους
1 πλούτους
5 τούτους
2 ὑπάτους
1 ἀφορήτους
1 ἀπίστους
2 κρατίστους
2 κρείττους
2 ἀπαραιτήτους
1 ἐλάττους
2 ἀκμαιοτάτους
1 ἐπιτηδειοτάτους
1 φιλοδημοτάτους
1 χαριεστάτους
1 ἐπιφανεστάτους
1 πρεσβυτάτους
1 τιμιωτάτους
1 ἐδάφους
1 φοινικοπαρύφους
1 ταχίους
5 τείχους
2 λόχους
5 συμμάχους
2 κληρούχους
1 διαβρόχους
1 χιλιάρχους
3 τάχους
1 φῶς
2 κατασκαφῆς
2 ταφῆς
1 εἰληφὼς
2 ἀνειληφὼς
1 παρειληφὼς
1 τροφὰς
1 τροφάς
1 συστροφὰς
12 σφᾶς
1 τρυφῆς
1 διδαχῆς
1 ταραχῆς
1 βραχὺς
1 εὐχῆς
3 εὐχὰς
1 παροχὰς
1 προσοχῆς
3 ἀρχὰς
22 ἀρχῆς
3 ἀρχάς
2 ἀπαρχὰς
1 καταρχὰς
4 ἰσχὺς
1 εὐτυχὴς
2 εὐτυχὲς
2 ψυχῆς
4 ψυχὰς
13 ἕως
3 βεβαίως
2 δικαίως
1 ἐξαπιναίως
3 γενναίως
1 ἀναμφιλόγως
1 ἡδέως
3 ῥᾳδίως
1 αἰφνιδίως
1 οἰκείως
1 ἵλεως
49 πόλεως
8 δυνάμεως
1 ἀναπράξεως
2 τάξεως
2 παρατάξεως
2 ἀφίξεως
2 ὕβρεως
1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ
1 ἀνανεώσεως
1 διορθώσεως
2 ἐπανορθώσεως
5 ἀξιώσεως
1 ἐλάσεως
1 διαλύσεως
1 δηλώσεως
1 παρακλήσεως
1 προκλήσεως
1 τιμήσεως
1 ἱδρύσεως
3 προαιρέσεως
2 κτήσεως
1 ἐκπτώσεως
3 στάσεως
1 ἐπαναστάσεως
1 μεταναστάσεως
5 ἀποστάσεως
1 φύσεως
1 συγχύσεως
1 ὑποσχέσεως
4 πίστεως
1 ῥάχεως
1 ὄψεως
1 γέλως
1 ἀδήλως
2 βασιλέως
6 ἄλλως
2 ὅμως
6 προθύμως
1 ἑτοίμως
1 μόνως
3 ἀξίως
1 ἐνδόξως
3 ὁμοίως
13 ὅπως
2 πως
1 ἥρωές
1 προχείρως
1 ἀπόρως
5 μετρίως
2 ἀλλοτρίως
1 γλίσχρως
6 ἴσως
1 διπλασίως
9 τέως
1 δυσοργήτως
1 ἀνιάτως
1 εἰκότως
1 ἀδιαλλάκτως
1 ἀκαταπλήκτως
1 ἀτάκτως
1 ἀρκούντως
1 ἀδυνάτως
12 οὕτως
2 ἀπερισκέπτως
1 ἀσπείστως
4 ταχέως
1 ἁψιμάχως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007