Alphabétiquement     [«   »]
μελίττης 1
μελιττουργίας 1
μέλλει 1
μὲν 134
μέν 3
μένειν 1
μέντοι 4
Fréquences     [«    »]
133 γὰρ
93
103 τῶν
134 μὲν
138 τὸ
165 δὲ
392 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

μὲν


Livre, Pages
[1, 1252]   πράττουσι πάντες) δῆλον ὡς πᾶσαι  μὲν   ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ
[1, 1256]   Τῶν τε γὰρ θηρίων τὰ  μὲν   ἀγελαῖα τὰ δὲ σποραδικά ἐστιν,
[1, 1257]   ἐστιν, ἀμφότεραι δὲ καθ' αὑτὸ  μὲν   ἀλλ' οὐχ ὁμοίως καθ' αὑτό,
[1, 1259]   ἄρχει καὶ τέκνων, ὡς ἐλευθέρων  μὲν   ἀμφοῖν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ
[1, 1258]   τῆς δ' οἰκονομικῆς, καὶ ταύτης  μὲν   ἀναγκαίας καὶ ἐπαινουμένης, ~τῆς δὲ
[1, 1255]   ἀμφισβήτησιν (διὰ γὰρ τοῦτο τοῖς  μὲν   ἄνοια δοκεῖν τὸ δίκαιον εἶναι,
[1, 1255]   μόνον, ὡς ὄν τι τὸ  μὲν   ἁπλῶς εὐγενὲς καὶ ἐλεύθερον τὸ
[1, 1256]   θήρας ἕτεροι ἑτέρας, οἷον οἱ  μὲν   ἀπὸ λῃστείας, οἱ δ' ἀφ'
[1, 1254]   βέλτιον ἔργον· ὅπου δὲ τὸ  μὲν   ἄρχει τὸ δ' ἄρχεται, ἔστι
[1, 1260]   μετέχειν καλοκαγαθίας, διὰ τί τὸν  μὲν   ἄρχειν δέοι ἂν τὸν δὲ
[1, 1256]   καὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ  μὲν   ἄρχεσθαι τὸ δ' ἄρχειν ἣν
[1, 1260]   μηδέν) ὅμως δέ, ὅταν τὸ  μὲν   ἄρχῃ τὸ δ' ἄρχηται, ζητεῖ
[1, 1260]   καθάπερ ᾤετο Σωκράτης, ἀλλ'  μὲν   ἀρχικὴ ἀνδρεία δ' ὑπηρετική,
[1, 1254]   ψυχῆς καὶ σώματος, ὧν τὸ  μὲν   ἄρχον ἐστὶ φύσει τὸ δ'
[1, 1255]   τὸ δὲ χεῖρον, καὶ τὸ  μὲν   ἄρχον τὸ δ' ἀρχόμενον. Τὸν
[1, 1260]   ταύτῃ γάρ ἐστι φύσει τὸ  μὲν   ἄρχον τὸ δ' ἀρχόμενον, ὧν
[1, 1260]   μέν, ἀλλ' ἀτελές. Διὸ τὸν  μὲν   ἄρχοντα τελέαν ἔχειν δεῖ τὴν
[1, 1259]   τούτων ἕτερα ἑτέρων τῷ τὰ  μὲν   ἀσφαλέστερα εἶναι, τὰ δὲ πλείω
[1, 1258]   περὶ τῆς ἀναγκαίας, ὅτι ἑτέρα  μὲν   αὐτῆς οἰκονομικὴ δὲ κατὰ φύσιν
[1, 1252]   πολιτικὸν δὲ καὶ βασιλικόν, ὅταν  μὲν   αὐτὸς ἐφεστήκῃ, βασιλικόν, ὅταν δὲ
[1, 1254]   οἰκονομικῷ. Τῶν δ' ὀργάνων τὰ  μὲν   ἄψυχα τὰ δὲ ἔμψυχα αοἷον
[1, 1260]   ἧττον οἷόν τε διαφέρειν· τὸ  μὲν   γὰρ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν εἴδει
[1, 1261]   σπουδαίας. Ἀναγκαῖον δὲ διαφέρειν· αἱ  μὲν   γὰρ γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν
[1, 1260]   αὐτὴ ἀρετὴ ἑτέρα. Εἰ  μὲν   γὰρ δεῖ ἀμφοτέρους μετέχειν καλοκαγαθίας,
[1, 1254]   βέλτιον τῶν νῦν ὑπολαμβανομένων. Τοῖς  μὲν   γὰρ δοκεῖ ἐπιστήμη τέ τις
[1, 1260]   διαφέρει τοῦτο πλεῖστον;  μὲν   γὰρ δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς,
[1, 1260]   ψυχῆς, ἀλλ' ἐνυπάρχει διαφερόντως.  μὲν   γὰρ δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει
[1, 1252]   φύσει, διὰ τὴν σωτηρίαν. Τὸ  μὲν   γὰρ δυνάμενον τῇ διανοίᾳ προορᾶν
[1, 1256]   ἀρχαί, ὥσπερ τινές φασιν.  μὲν   γὰρ ἐλευθέρων φύσει δὲ
[1, 1255]   τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὡσαύτως· τὰ  μὲν   γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων βελτίω
[1, 1255]   τρόπον καὶ περὶ εὐγενείας· αὑτοὺς  μὲν   γὰρ οὐ μόνον παρ' αὑτοῖς
[1, 1254]   τὸ δὲ κτῆμα πρακτικόν· ἀπὸ  μὲν   γὰρ τῆς κερκίδος ἕτερόν τι
[1, 1256]   οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστικῇ, δῆλον (τῆς  μὲν   γὰρ τὸ πορίσασθαι, τῆς δὲ
[1, 1257]   πλειόνων τῆς κοινωνίας οὔσης. Οἱ  μὲν   γὰρ τῶν αὑτῶν ἐκοινώνουν πάντων,
[1, 1255]   δεσποτικὴν ἀρχὴν καὶ πολιτικήν·  μὲν   γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχει
[1, 1260]   ἧττον οὐδέν. Εἰ δὲ τὸν  μὲν   δεῖ τὸν δὲ μή, θαυμαστόν.
[1, 1260]   Φύσει γὰρ τὸν βασιλέα διαφέρειν  μὲν   δεῖ, τῷ γένει δ' εἶναι
[1, 1254]   καὶ τὸ κτῆμα. Διὸ  μὲν   δεσπότης τοῦ δούλου δεσπότης μόνον,
[1, 1259]   μέρη τῆς οἰκονομικῆς ἦν, ἓν  μὲν   δεσποτική, περὶ ἧς εἴρηται πρότερον,
[1, 1259]   κατανόημά τι χρηματιστικόν, ἀλλ' ἐκείνῳ  μὲν   διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει
[1, 1254]   τὸ δεσπόζειν ννόμῳ γὰρ τὸν  μὲν   δοῦλον εἶναι τὸν δ' ἐλεύθερον,
[1, 1261]   τινὰ ἔχει δουλείαν, καὶ  μὲν   δοῦλος τῶν φύσει, σκυτοτόμος δ'
[1, 1254]   τι μέρος δοκεῖ τοῖς  μὲν   εἶναι οἰκονομία, τοῖς δὲ μέγιστον
[1, 1259]   Περὶ ἑκάστου δὲ τούτων καθόλου  μὲν   εἴρηται καὶ νῦν, τὸ δὲ
[1, 1259]   καὶ ἄλλοις περὶ ἄλλων, ταῦτα  μὲν   ἐκ τούτων θεωρείτω ὅτῳ ἐπιμελές·
[1, 1255]   τοίνυν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ  μὲν   ἐλεύθεροι οἱ δὲ δοῦλοι, φανερόν,
[1, 1259]   πρῶτα· τῆς δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον  μὲν   ἐμπορία (καὶ ταύτης μέρη τρία,
[1, 1256]   Ἔστι γὰρ ἕτερα ἑτέρων τὰ  μὲν   ἐντιμότερα ἔργα τὰ δ' ἀναγκαιότερα,
[1, 1254]   ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ  μὲν   ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ δ'
[1, 1256]   τι ἀποτελεῖται ἔργον, οἷον ὑφάντῃ  μὲν   ἔρια ἀνδριαντοποιῷ δὲ χαλκόν) Ὅτι
[1, 1258]   οὐ κατὰ ταὐτόν, ἀλλὰ τῆς  μὲν   ἕτερον τέλος, τῆς δ'
[1, 1253]   βασιλεύεσθαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ  μὲν   ἔτι καὶ νῦν οἱ δὲ
[1, 1261]   ἐστι, καὶ πῶς δεῖ τὸ  μὲν   εὖ διώκειν τὸ δὲ κακῶς
[1, 1256]   τροφὴν αὐτοῖς διὰ τὸ τὰ  μὲν   ζῳοφάγα τὰ δὲ καρποφάγα τὰ
[1, 1257]   ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν, τὰ  μὲν   ἥμερα καὶ διὰ τὴν χρῆσιν
[1, 1259]   Πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τὴν  μὲν   θεωρίαν ἐλευθέραν ἔχει, τὴν δ'
[1, 1255]   ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων, τὰ  μὲν   ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν,
[1, 1254]   ἀρχή, οἷον ἁρμονίας. Ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ἴσως ἐξωτερικωτέρας ἐστὶ σκέψεως. Τὸ
[1, 1252]   μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον θῆλυ  μὲν   καὶ ἄρρεν τῆς γενέσεως ἕνεκεν
[1, 1260]   παῖς ἀτελής, δῆλον ὅτι τούτου  μὲν   καὶ ἀρετὴ οὐκ αὐτοῦ
[1, 1253]   φύσιν οἶκός ἐστιν, οὓς Χαρώνδας  μὲν   καλεῖ ὁμοσιπύους, Ἐπιμενίδης δὲ
[1, 1258]   αὐτῆς, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ τῆς  μὲν   καπηλικῆς τῆς δ' οἰκονομικῆς, καὶ
[1, 1255]   πρὸς τὸ θῆλυ φύσει τὸ  μὲν   κρεῖττον τὸ δὲ χεῖρον, καὶ
[1, 1260]   προσηκόντων. Φανερὸν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη  μὲν   μετέχειν ἀμφοτέρους ἀρετῆς, ταύτης δ'
[1, 1260]   τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς ὑποληπτέον, δεῖν  μὲν   μετέχειν πάντας, ἀλλ' οὐ τὸν
[1, 1258]   στρατηγικῆς καὶ ἰατρικῆς, ἀλλὰ τῆς  μὲν   νίκην τῆς δ' ὑγίειαν. Οἱ
[1, 1257]   τὸ αὐτάρκης εἶναι, οἷον οἱ  μὲν   νομαδικὸν ἅμα καὶ λῃστρικόν, οἱ
[1, 1256]   καὶ δεσποτικὴ καὶ δουλική, δουλικὴ  μὲν   οἵαν περ ἐν Συρακούσαις
[1, 1254]   ἔμψυχα αοἷον τῷ κυβερνήτῃ  μὲν   οἴαξ ἄψυχον δὲ πρῳρεὺς
[1, 1257]   ὁμοίως καθ' αὑτό, ἀλλ'  μὲν   οἰκεία δ' οὐκ οἰκεία
[1, 1258]   κατὰ φύσιν, καὶ αὕτη  μὲν   οἰκονομική, δὲ καπηλική, ποιητικὴ
[1, 1256]   δὲ δούλων ἐστίν, καὶ  μὲν   οἰκονομικὴ μοναρχία αμοναρχεῖται γὰρ πᾶς
[1, 1252]   εἴδει τούτων ἕκαστον, οἷον ἂν  μὲν   ὀλίγων, δεσπότην, ἂν δὲ πλειόνων,
[1, 1256]   γὰρ ὡσαύτως ὑπηρετοῦσιν, ἀλλ'  μὲν   ὄργανα παρέχει, δὲ τὴν
[1, 1256]   κτήσεως μέρος τι ἦν. Πρῶτον  μὲν   οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον
[1, 1256]   διαφέρουσιν οἱ τούτων βίοι. Οἱ  μὲν   οὖν ἀργότατοι νομάδες εἰσίν νἡ
[1, 1256]   καὶ τῶν ἡμέρων καρπῶν. Οἱ  μὲν   οὖν βίοι τοσοῦτοι σχεδόν εἰσιν,
[1, 1256]   ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχή.  μὲν   οὖν δεσπότης οὐ λέγεται κατ'
[1, 1259]   πεντήκοντα ταλάντοις ἐπέλαβεν ἑκατόν. Τοῦτο  μὲν   οὖν Διονύσιος αἰσθόμενος τὰ μὲν
[1, 1253]   καὶ δούλῳ ταὐτὸ συμφέρει. ~(Φύσει  μὲν   οὖν διώρισται τὸ θῆλυ καὶ
[1, 1256]   τις οὖσα θηρευτική. Περὶ  μὲν   οὖν δούλου καὶ δεσπότου τοῦτον
[1, 1257]   τοῦτον ὄντα τὸν πόλεμον. Ἓν  μὲν   οὖν εἶδος κτητικῆς κατὰ φύσιν
[1, 1253]   οἰκέτου τοῖς πένησίν ἐστιν.  μὲν   οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα
[1, 1256]   πολλάκις, οὐ μέντοι δύναται. Ὅτι  μὲν   οὖν ἔχει τινὰ λόγον
[1, 1253]   θηρίον θεός. Φύσει  μὲν   οὖν ὁρμὴ ἐν πᾶσιν
[1, 1253]   αὐτὰ εἶναι ἀλλ' ὁμώνυμα. Ὅτι  μὲν   οὖν πόλις καὶ φύσει
[1, 1255]   παρὰ τῶν ἡμέρων ζῴων. Βούλεται  μὲν   οὖν φύσις καὶ τὰ
[1, 1254]   ἀλλὰ καὶ ὅλως ἐκείνου. Τίς  μὲν   οὖν φύσις τοῦ δούλου
[1, 1259]   ἐστὶ περὶ σπουδάζουσιν. Θαλῆς  μὲν   οὖν λέγεται τοῦτον τὸν τρόπον
[1, 1254]   οὔτε τοῖς δεσπόταις δούλων. ~(Τὰ  μὲν   οὖν λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά
[1, 1259]   ὅσων ἔστι τυγχάνειν βοηθείας. Τῆς  μὲν   οὖν οἰκειοτάτης χρηματιστικῆς ταῦτα μόρια
[1, 1252]   κοινωνία πολιτική. Ὅσοι  μὲν   οὖν οἴονται πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν
[1, 1256]   ἔρια ἀνδριαντοποιῷ δὲ χαλκόν) Ὅτι  μὲν   οὖν οὐχ αὐτὴ
[1, 1260]   ἐλευθέρων μᾶλλον δούλων. Πρῶτον  μὲν   οὖν περὶ δούλων ἀπορήσειεν ἄν
[1, 1260]   τοῦ νεωτέρου καὶ ἀτελοῦς. ἐν  μὲν   οὖν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς ταῖς
[1, 1257]   ἦν ποιεῖσθαι τὴν ἀλλαγήν) Ἐν  μὲν   οὖν τῇ πρώτῃ κοινωνίᾳ (τοῦτο
[1, 1258]   τέλος ἅπαντα δέον ἀπαντᾶν. Περὶ  μὲν   οὖν τῆς τε μὴ ἀναγκαίας
[1, 1256]   δούλου, δεσπότης πρὸ δεσπότου. Αἱ  μὲν   οὖν τοιαῦται πᾶσαι δουλικαὶ ἐπιστῆμαί
[1, 1257]   τοῦτον τὸν τρόπον διάγουσιν.  μὲν   οὖν τοιαύτη κτῆσις ὑπ' αὐτῆς
[1, 1257]   ἄλλων τῶν τοιούτων ἕκαστον.  μὲν   οὖν τοιαύτη μεταβλητικὴ οὔτε παρὰ
[1, 1255]   καὶ ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων. Ὅσοι  μὲν   οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν ὅσον ψυχὴ
[1, 1253]   βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. Ἐκ  μὲν   οὖν τούτων τῶν δύο κοινωνιῶν
[1, 1253]   ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων·  μὲν   οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ
[1, 1255]   ἀρχόμενον τὸ βιασθέν. Καὶ τοῖς  μὲν   οὕτως δοκεῖ τοῖς δ' ἐκείνως,
[1, 1255]   γὰρ εἶναί τινας φάναι τοὺς  μὲν   πανταχοῦ δούλους τοὺς δ' οὐδαμοῦ.
[1, 1261]   ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν. Ἐπεὶ γὰρ οἰκία  μὲν   πᾶσα μέρος πόλεως, ταῦτα δ'
[1, 1257]   τοῦ κατὰ φύσιν, τῷ τὰ  μὲν   πλείω τὰ δὲ ἐλάττω τῶν
[1, 1259]   τρόπον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ γυναικὸς  μὲν   πολιτικῶς τέκνων δὲ βασιλικῶς· ~(τό
[1, 1259]   δὲ κατὰ μέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιμον  μὲν   πρὸς τὰς ἐργασίας, φορτικὸν δὲ
[1, 1253]   ὀρθῶς Ἡσίοδος εἶπε ποιήσας οἶκον  μὲν   πρώτιστα γυναῖκά τε βοῦν τ'
[1, 1258]   χρηματιστικῆς ἐγένετο, τὸ καπηλικόν, τὸ  μὲν   πρῶτον ἁπλῶς ἴσως γινόμενον, εἶτα
[1, 1257]   εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον, τὸ  μὲν   πρῶτον ἁπλῶς ὁρισθὲν μεγέθει καὶ
[1, 1257]   μεταβλητικὴ πάντων, ἀρξαμένη τὸ  μὲν   πρῶτον ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν,
[1, 1257]   τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν τὰ  μὲν   συνεκτίκτει τῶν ζῴων τοσαύτην τροφὴν
[1, 1260]   ἀνὴρ παιδός, καὶ πᾶσιν ἐνυπάρχει  μὲν   τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ'
[1, 1255]   δὲ πολλάκις καὶ τοὐναντίον, τοὺς  μὲν   τὰ σώματα ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς
[1, 1256]   τὸ τοιοῦτον, ὧν συμφέρει τῷ  μὲν   τὸ δουλεύειν τῷ δὲ τὸ
[1, 1255]   καὶ τὸ τοῦ σώματος. ~(Ὅτι  μὲν   τοίνυν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ
[1, 1257]   ἐστιν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν. Ὅτι  μὲν   τοίνυν ἔστι τις κτητικὴ κατὰ
[1, 1253]   αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη  μὲν   τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ
[1, 1256]   ἀγαθόν. δὲ φύσις βούλεται  μὲν   τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ μέντοι
[1, 1261]   τοὺς παῖδας. Ἀλλὰ περὶ  μὲν   τούτων διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον·
[1, 1261]   τῆς πολιτείας. Ὥστ' ἐπεὶ περὶ  μὲν   τούτων διώρισται, περὶ δὲ τῶν
[1, 1259]   δὲ μισθαρνία (ταύτης δ'  μὲν   τῶν βαναύσων τεχνῶν, δὲ
[1, 1259]   μεταλλευομένων ἔστιν. Εἰσὶ δὲ τεχνικώταται  μὲν   τῶν ἐργασιῶν ὅπου ἐλάχιστον τῆς
[1, 1258]   οὔ, ἀλλὰ δεῖ τοῦτο  μὲν   ὑπάρχειν (ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπους
[1, 1258]   τῆς οἰκονομικῆς ἔργον. Διὸ τῇ  μὲν   φαίνεται ἀναγκαῖον εἶναι παντὸς πλούτου
[1, 1256]   καὶ οὐκ εἰσί τινες οἱ  μὲν   φύσει δοῦλοι οἱ δ' ἐλεύθεροι,
[1, 1257]   πόρρω ἐκείνης. Ἔστι δ'  μὲν   φύσει δ' οὐ φύσει
[1, 1259]   μὲν οὖν Διονύσιος αἰσθόμενος τὰ  μὲν   χρήματα ἐκέλευσεν ἐκκομίσασθαι, μὴ μέντοι
[1, 1258]   ἄν τις διὰ τί  μὲν   χρηματιστικὴ μόριον τῆς οἰκονομίας,
[1, 1259]   τῶν ἀπὸ γῆς γιγνομένων, ἀκάρπων  μὲν   χρησίμων δέ, οἷον ὑλοτομία τε
[1, 1258]   καὶ περὶ τῶν χρημάτων ἔστι  μὲν   ὡς τοῦ οἰκονόμου, ἔστι δ'
[1, 1258]   τῶν ἀναγκαίων. Ἐπεὶ δὲ ἔστι  μὲν   ὡς τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006