Alphabétiquement     [«   »]
τεχνιτῶν 1
τεχνῶν 2
τῇ 12
τὴν 75
τήν 1
Τῆς 3
τῆς 83
Fréquences     [«    »]
51
51 περὶ
55 τοῦ
75 τὴν
82 δ
83 τῆς
93
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

τὴν


Livre, Pages
[1, 1256]   ὥστε πρὸς τὰς ῥᾳστώνας καὶ  τὴν   αἵρεσιν τὴν τούτων φύσις
[1, 1257]   καὶ τῶν βαρβαρικῶν ἐθνῶν, κατὰ  τὴν   ἀλλαγήν. Αὐτὰ γὰρ τὰ χρήσιμα
[1, 1257]   ἱκανὸν αὐτοῖς, ἀναγκαῖον ἦν ποιεῖσθαι  τὴν   ἀλλαγήν) Ἐν μὲν οὖν τῇ
[1, 1255]   περὶ τοῦ δικαίου μόνον εἶναι  τὴν   ἀμφισβήτησιν (διὰ γὰρ τοῦτο τοῖς
[1, 1254]   εἴπωμεν, ἵνα τά τε πρὸς  τὴν   ἀναγκαίαν χρείαν ἴδωμεν, κἂν εἴ
[1, 1255]   δούλων, τὰ μὲν ἰσχυρὰ πρὸς  τὴν   ἀναγκαίαν χρῆσιν, τὰ δ' ὀρθὰ
[1, 1258]   τὸν Μίδαν ἐκεῖνον μυθολογοῦσι διὰ  τὴν   ἀπληστίαν τῆς εὐχῆς πάντων αὐτῷ
[1, 1260]   τῶν ἀψύχων κτῆσιν, καὶ περὶ  τὴν   ἀρετὴν τούτων περὶ τὴν
[1, 1255]   οἷς βέλτιόν ἐστιν ἄρχεσθαι ταύτην  τὴν   ἀρχήν, εἴπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις.
[1, 1257]   μᾶλλον. Λάβωμεν δὲ περὶ αὐτῆς  τὴν   ἀρχὴν ἐντεῦθεν. Ἑκάστου γὰρ κτήματος
[1, 1253]   τὸ θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον  τὴν   αὐτὴν ἔχει τάξιν. Αἴτιον δ'
[1, 1254]   ἀμφότεραι ὀργάνων, ἀνάγκη καὶ ταῦτα  τὴν   αὐτὴν ἔχειν διαφοράν. δὲ
[1, 1257]   κτήσεως· ~(Ἣν ὡς μίαν καὶ  τὴν   αὐτὴν τῇ λεχθείσῃ πολλοὶ νομίζουσι
[1, 1255]   δοκεῖν μὴ ἄνευ ἀρετῆς εἶναι  τὴν   βίαν, ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου
[1, 1257]   τῇ λεχθείσῃ πολλοὶ νομίζουσι διὰ  τὴν   γειτνίασιν· ἔστι δ' οὔτε
[1, 1259]   ἐστιν. Ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς  τὴν   γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ πρὸς
[1, 1260]   τούτων εἰσὶν ἀρεταί, καὶ δεῖ  τὴν   γυναῖκα εἶναι σώφρονα καὶ ἀνδρείαν
[1, 1259]   τὴν μὲν θεωρίαν ἐλευθέραν ἔχει,  τὴν   δ' ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν. Ἔστι δὲ
[1, 1261]   μέρος πόλεως, ταῦτα δ' οἰκίας,  τὴν   δὲ τοῦ μέρους πρὸς τὴν
[1, 1253]   ποιεῖ τοιοῦτον οἷον οἱ χαλκοτύποι  τὴν   Δελφικὴν μάχαιραν, πενιχρῶς, ἀλλ' ἓν
[1, 1260]   μὲν ἄρχοντα τελέαν ἔχειν δεῖ  τὴν   διανοητικὴν ἀρετήν (τὸ γὰρ ἔργον
[1, 1261]   δούλῳ τὸν δεσπότην, ἀλλ' οὐ  τὴν   διδασκαλικὴν ἔχοντα τῶν ἔργων δεσποτικήν.
[1, 1255]   τε τὴν πολεμικὴν χρείαν καὶ  τὴν   εἰρηνικήν) συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ
[1, 1257]   καὶ τελειωθεῖσιν. Καὶ γὰρ κατὰ  τὴν   ἐξ ἀρχῆς γένεσιν τὰ μὲν
[1, 1259]   εἶναι, τὰ δὲ πλείω πορίζειν  τὴν   ἐπικαρπίαν) δεύτερον δὲ τοκισμός, τρίτον
[1, 1256]   εἰσιν, ὅσοι γε αὐτόφυτον ἔχουσι  τὴν   ἐργασίαν καὶ μὴ δι' ἀλλαγῆς
[1, 1258]   τοῦτ' εἶναι τὴν χρηματιστικὴν καὶ  τὴν   καπηλικήν. Ὁτὲ δὲ πάλιν λῆρος
[1, 1255]   ςὁ γὰρ νόμος δίκαιόν τἰ  τὴν   κατὰ πόλεμον δουλείαν τιθέασι δικαίαν,
[1, 1259]   ἀπ' αὐτοῦ τοῦ νομίσματος εἶναι  τὴν   κτῆσιν καὶ οὐκ ἐφ' ὅπερ
[1, 1253]   ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγοι  τὴν   λιθίνην (διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη)
[1, 1259]   διελθεῖν. Πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα  τὴν   μὲν θεωρίαν ἐλευθέραν ἔχει, τὴν
[1, 1257]   ὑποδήματι ὑπόδημα, ἀλλ' οὐ  τὴν   οἰκείαν χρῆσιν· οὐ γὰρ ἀλλαγῆς
[1, 1256]   ἔσται χρησομένη τοῖς κατὰ  τὴν   οἰκίαν παρὰ τὴν οἰκονομικήν; Πότερον
[1, 1258]   καίτοι δεῖ ὑγιαίνειν τοὺς κατὰ  τὴν   οἰκίαν, ὥσπερ ζῆν ἄλλο
[1, 1256]   τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν παρὰ  τὴν   οἰκονομικήν; Πότερον δὲ μέρος αὐτῆς
[1, 1256]   τὰ δ' ἀναγκαιότερα, καὶ κατὰ  τὴν   παροιμίαν Δοῦλος πρὸ δούλου, δεσπότης
[1, 1259]   ὄν. Ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῷ διὰ  τὴν   πενίαν ὡς ἀνωφελοῦς τῆς φιλοσοφίας
[1, 1255]   καὶ γίνεται διῃρημένος εἴς τε  τὴν   πολεμικὴν χρείαν καὶ τὴν εἰρηνικήν)
[1, 1261]   εἴπερ τι διαφέρει πρὸς τὸ  τὴν   πόλιν εἶναι σπουδαίαν καὶ τοὺς
[1, 1261]   δεῖ βλέπειν ἀρετήν, ἀναγκαῖον πρὸς  τὴν   πολιτείαν βλέποντας παιδεύειν καὶ τοὺς
[1, 1254]   δοῦλος ὑπηρέτης τῶν πρὸς  τὴν   πρᾶξιν. Τὸ δὲ κτῆμα λέγεται
[1, 1257]   φύσεως διδομένη πᾶσιν, ὥσπερ κατὰ  τὴν   πρώτην γένεσιν εὐθύς, οὕτω καὶ
[1, 1259]   χρηματιστικόν, ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν διὰ  τὴν   σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει δὲ καθόλου
[1, 1253]   ὥστε καὶ αἱ ἀποικίαι, διὰ  τὴν   συγγένειαν. Καὶ τοῦτ' ἐστὶν
[1, 1252]   δὲ καὶ ἀρχόμενον φύσει, διὰ  τὴν   σωτηρίαν. Τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον
[1, 1258]   ὑπερβολῇ γὰρ οὔσης τῆς ἀπολαύσεως,  τὴν   τῆς ἀπολαυστικῆς ὑπερβολῆς ποιητικὴν ζητοῦσιν·
[1, 1260]   τὴν ἀρετὴν τούτων περὶ  τὴν   τῆς κτήσεως, ὃν καλοῦμεν πλοῦτον,
[1, 1256]   κακοπαθεῖν, ἐπίτροπός τις λαμβάνει ταύτην  τὴν   τιμήν, αὐτοὶ δὲ πολιτεύονται
[1, 1253]   ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ  τὴν   τοιαύτην κοινωνίαν· δὲ πρῶτος
[1, 1257]   τροφὴν ἐν αὑτοῖς μέχρι τινός,  τὴν   τοῦ καλουμένου γάλακτος φύσιν. Ὥστε
[1, 1258]   σῴζειν οἰόμενοι δεῖν αὔξειν  τὴν   τοῦ νομίσματος οὐσίαν εἰς ἄπειρον.
[1, 1261]   τὴν δὲ τοῦ μέρους πρὸς  τὴν   τοῦ ὅλου δεῖ βλέπειν ἀρετήν,
[1, 1256]   τὰς ῥᾳστώνας καὶ τὴν αἵρεσιν  τὴν   τούτων φύσις τοὺς βίους
[1, 1256]   σποραδικά ἐστιν, ὁποτέρως συμφέρει πρὸς  τὴν   τροφὴν αὐτοῖς διὰ τὸ τὰ
[1, 1256]   γένος, καὶ καθόλου περὶ  τὴν   τροφὴν ἐπιμέλεια καὶ κτῆσις; Ἀλλὰ
[1, 1256]   δι' ἀλλαγῆς καὶ καπηλείας πορίζονται  τὴν   τροφήν, ~(Νομαδικὸς, λῃστρικὸς, ἁλιευτικὸς, θηρευτικὸς,
[1, 1258]   δὲ κατὰ φύσιν περὶ  τὴν   τροφήν, οὐχ ὥσπερ αὕτη ἄπειρος
[1, 1257]   διὰ τὴν χρῆσιν καὶ διὰ  τὴν   τροφήν, τῶν δ' ἀγρίων, εἰ
[1, 1260]   περὶ τοὺς ἀνθρώπους περὶ  τὴν   τῶν ἀψύχων κτῆσιν, καὶ περὶ
[1, 1256]   μὲν ὄργανα παρέχει, δὲ  τὴν   ὕλην· λέγω δὲ ὕλην τὸ
[1, 1252]   ἔσται τὸ λεγόμενον ἐπισκοποῦσι κατὰ  τὴν   ὑφηγημένην μέθοδον. Ὥσπερ γὰρ ἐν
[1, 1258]   χρῆται αὐτοῖς, οὕτω καὶ τροφὴν  τὴν   φύσιν δεῖ παραδοῦναι γῆν
[1, 1257]   ἀνθρώπων ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι  τὴν   φύσιν. Διὸ καὶ πολεμικὴ
[1, 1253]   τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν  τὴν   φύσιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ ἀνθρώπου
[1, 1260]   (ἐξ ἴσου γὰρ εἶναι βούλεται  τὴν   φύσιν καὶ διαφέρειν μηδέν) ὅμως
[1, 1255]   γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων βελτίω  τὴν   φύσιν, τούτοις δὲ πᾶσι βέλτιον
[1, 1257]   τῶν χρησίμων αὐτὸ ὂν εἶχε  τὴν   χρείαν εὐμεταχείριστον πρὸς τὸ ζῆν,
[1, 1258]   διὰ τὸ περὶ τοῦτ' εἶναι  τὴν   χρηματιστικὴν καὶ τὴν καπηλικήν. Ὁτὲ
[1, 1259]   ὠφέλιμα ταῦτ' ἐστὶ τοῖς τιμῶσι  τὴν   χρηματιστικήν, οἷον καὶ τὸ Θάλεω
[1, 1258]   ἕτερόν τι τὸν πλοῦτον καὶ  τὴν   χρηματιστικήν, ὀρθῶς ζητοῦντες. Ἔστι γὰρ
[1, 1254]   κερκίδος ἕτερόν τι γίνεται παρὰ  τὴν   χρῆσιν αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς
[1, 1259]   γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ πρὸς  τὴν   χρῆσιν δεῖ διελθεῖν. Πάντα δὲ
[1, 1257]   τὰ μὲν ἥμερα καὶ διὰ  τὴν   χρῆσιν καὶ διὰ τὴν τροφήν,
[1, 1260]   ἑαυτοὺς ὅτι τὸ εὖ ἔχειν  τὴν   ψυχὴν ἀρετή, τὸ ὀρθοπραγεῖν,
[1, 1260]   τοῦτο εὐθὺς ὑφήγηται τὰ περὶ  τὴν   ψυχήν· ἐν ταύτῃ γάρ ἐστι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006