Alphabétiquement     [«   »]
σώφρων 2
τ 2
Τὰ 2
τὰ 48
τά 3
ταῖς 5
ταλάντοις 1
Fréquences     [«    »]
40 κατὰ
45 πρὸς
39 φύσει
48 τὰ
50 εἶναι
50
51
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

τὰ


Livre, Pages
[1, 1253]   τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς  τὰ   ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον,
[1, 1257]   τῶν ζῴων ἕνεκεν εἶναι καὶ  τὰ   ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν,
[1, 1260]   τῶν ἄλλων, ὥστε φύσει πλείω  τὰ   ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα. Ἄλλον γὰρ
[1, 1253]   μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον  τὰ   αὐτὰ εἶναι ἀλλ' ὁμώνυμα. Ὅτι
[1, 1256]   ἑτέρων τὰ μὲν ἐντιμότερα ἔργα  τὰ   δ' ἀναγκαιότερα, καὶ κατὰ τὴν
[1, 1254]   τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι  τὰ   δ' ἐπὶ τὸ ἄρχειν. Καὶ
[1, 1255]   ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν,  τὰ   δ' ὀρθὰ καὶ ἄχρηστα πρὸς
[1, 1254]   τὸ αὑτοῦ ἔργον, καὶ ὥσπερ  τὰ   Δαιδάλου φασὶν τοὺς τοῦ
[1, 1257]   φύσιν, τῷ τὰ μὲν πλείω  τὰ   δὲ ἐλάττω τῶν ἱκανῶν ἔχειν
[1, 1254]   δ' ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα  τὰ   δὲ ἔμψυχα αοἷον τῷ κυβερνήτῃ
[1, 1256]   διὰ τὸ τὰ μὲν ζῳοφάγα  τὰ   δὲ καρποφάγα τὰ δὲ παμφάγα
[1, 1256]   μὲν ζῳοφάγα τὰ δὲ καρποφάγα  τὰ   δὲ παμφάγα αὐτῶν εἶναι, ὥστε
[1, 1259]   τῷ τὰ μὲν ἀσφαλέστερα εἶναι,  τὰ   δὲ πλείω πορίζειν τὴν ἐπικαρπίαν)
[1, 1256]   γὰρ θηρίων τὰ μὲν ἀγελαῖα  τὰ   δὲ σποραδικά ἐστιν, ὁποτέρως συμφέρει
[1, 1256]   γὰρ λαμβάνων τις μισθὸν ἐδίδασκε  τὰ   ἐγκύκλια διακονήματα τοὺς παῖδας· εἴη
[1, 1253]   αἱ πόλεις, καὶ νῦν ἔτι  τὰ   ἔθνη· ἐκ βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον·
[1, 1253]   ἀρχαῖον ἐβασιλεύοντο, ὥσπερ δὲ καὶ  τὰ   εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦσιν οἱ ἄνθρωποι,
[1, 1257]   δεῖ χρῆσθαι πρός τε  τὰ   θηρία καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι
[1, 1255]   ὁμολογία τίς ἐστιν ἐν  τὰ   κατὰ πόλεμον κρατούμενα τῶν κρατούντων
[1, 1259]   χρηματιστικῆς μέρη χρήσιμα· τὸ περὶ  τὰ   κτήματα ἔμπειρον εἶναι, ποῖα λυσιτελέστατα
[1, 1259]   ὅτῳ ἐπιμελές· ἔτι δὲ καὶ  τὰ   λεγόμενα σποράδην, δι' ὧν ἐπιτετυχήκασιν
[1, 1256]   ζῴων. Τῶν τε γὰρ θηρίων  τὰ   μὲν ἀγελαῖα τὰ δὲ σποραδικά
[1, 1259]   δὲ τούτων ἕτερα ἑτέρων τῷ  τὰ   μὲν ἀσφαλέστερα εἶναι, τὰ δὲ
[1, 1254]   τῷ οἰκονομικῷ. Τῶν δ' ὀργάνων  τὰ   μὲν ἄψυχα τὰ δὲ ἔμψυχα
[1, 1255]   καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὡσαύτως·  τὰ   μὲν γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων
[1, 1256]   διακονίας. Ἔστι γὰρ ἕτερα ἑτέρων  τὰ   μὲν ἐντιμότερα ἔργα τὰ δ'
[1, 1254]   εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε  τὰ   μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ
[1, 1256]   τὴν τροφὴν αὐτοῖς διὰ τὸ  τὰ   μὲν ζῳοφάγα τὰ δὲ καρποφάγα
[1, 1257]   ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν,  τὰ   μὲν ἥμερα καὶ διὰ τὴν
[1, 1255]   τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων,  τὰ   μὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν
[1, 1257]   ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν, τῷ  τὰ   μὲν πλείω τὰ δὲ ἐλάττω
[1, 1257]   κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν  τὰ   μὲν συνεκτίκτει τῶν ζῴων τοσαύτην
[1, 1259]   Τοῦτο μὲν οὖν Διονύσιος αἰσθόμενος  τὰ   μὲν χρήματα ἐκέλευσεν ἐκκομίσασθαι, μὴ
[1, 1260]   παιδός, καὶ πᾶσιν ἐνυπάρχει μὲν  τὰ   μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἐνυπάρχει
[1, 1254]   τέχναις ἀναγκαῖον ἂν εἴη ὑπάρχειν  τὰ   οἰκεῖα ὄργανα, εἰ μέλλει ἀποτελεσθήσεσθαι
[1, 1260]   ἀρχομένωνν. Καὶ τοῦτο εὐθὺς ὑφήγηται  τὰ   περὶ τὴν ψυχήν· ἐν ταύτῃ
[1, 1254]   αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταὶ καὶ  τὰ   πλῆκτρα ἐκιθάριζεν, οὐδὲν ἂν ἔδει
[1, 1252]   Εἰ δή τις ἐξ ἀρχῆς  τὰ   πράγματα φυόμενα βλέψειεν, ὥσπερ ἐν
[1, 1259]   τῶν χρηματισμῶν ἐστιν. Ἐπεὶ δὲ  τὰ   πρὸς τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς,
[1, 1259]   πρὸς τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς,  τὰ   πρὸς τὴν χρῆσιν δεῖ διελθεῖν.
[1, 1255]   μὲν οὖν φύσις καὶ  τὰ   σώματα διαφέροντα ποιεῖν τὰ τῶν
[1, 1255]   πολλάκις καὶ τοὐναντίον, τοὺς μὲν  τὰ   σώματα ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς δὲ
[1, 1259]   τύχης, βαναυσόταται δ' ἐν αἷς  τὰ   σώματα λωβῶνται μάλιστα, δουλικώταται δὲ
[1, 1259]   τοὔνομα τοῦτ' εἴληφεν· ὅμοια γὰρ  τὰ   τικτόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν,
[1, 1256]   μάθησις, οἷον ὀψοποιικὴ καὶ τἆλλα  τὰ   τοιαῦτα γένη τῆς διακονίας. Ἔστι
[1, 1259]   χρῆσιν δεῖ διελθεῖν. Πάντα δὲ  τὰ   τοιαῦτα τὴν μὲν θεωρίαν ἐλευθέραν
[1, 1255]   καὶ τὰ σώματα διαφέροντα ποιεῖν  τὰ   τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων,
[1, 1257]   κατὰ τὴν ἀλλαγήν. Αὐτὰ γὰρ  τὰ   χρήσιμα πρὸς αὑτὰ καταλλάττονται, ἐπὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006